maven-doxia-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject Odd behavior in rendered FAQ
Date Fri, 27 Oct 2006 07:25:11 GMT


Hi folks,

I discovered some unexpected behaviour in a rendering .fml file when
generating my site. I have had a look in the fml parser code and can not
discover what the actual cause is. Here is what happened.

My fml file contains the following snippet

 ...
 <part id="Set up">
  <title>General</title>
  <faq id="a1">
   <question>Q1?</question>
   <answer><p>a1</p></answer>
  </faq>
 </part>
 <part id="Config">
  <title>Configuration</title>
  <faq id="a2">
   <question>Q2?</question>
   <answer><p>a2</p></answer>
  </faq>
  <faq id="a3">
 ...

When generating the site the previous snippet results in the following.
Again just a snippet. The snippet is about the summary of the questions
on top of the page.

 ...
 <h2><a name="top">Frequently Asked Questions</a></h2>
 <p><b>General</b></p> #### NOTE THE <p> TAG
 <ol type="1">
  <li>
    <li><a href="#a1">Q1?</a></li>
  </li>
 </ol>
 <b>Configuration</b> #### NOTE THE MISSING <p> TAG
 <ol type="1">
  <li>
    <li><a href="#a2">Q2?</a></li>
 ...

It seems like only the first fml <part> in my fml file gets transformed
into an hmtl <p> tag. All subsequent fml <part>'s lack the html <p> tag.
To me this seems like inconsistent behaviour. However the odd thing is
when looking at the sourcecode in FmlParser.java it includes a
sink.paragraph() around every fml part.

Is someone able to shed some light on this? I need this fixed to be able
to have my custom site.css display the FAQ correctly/consistently.

Kind regards,

Minto van der Sluis

DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risicos met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
 • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message