maven-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From vsive...@apache.org
Subject svn commit: r348954 - in /maven/plugins/trunk: maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties
Date Fri, 25 Nov 2005 13:59:53 GMT
Author: vsiveton
Date: Fri Nov 25 05:59:50 2005
New Revision: 348954

URL: http://svn.apache.org/viewcvs?rev=348954&view=rev
Log:
PR: MNG-1360
Submitted by: Piotr Bzdyl 
Reviewed by: Vincent Siveton
Added Polish bundles

Added:
  maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
 (with props)
  maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties  (with
props)

Added: maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties?rev=348954&view=auto
==============================================================================
--- maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
(added)
+++ maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
Fri Nov 25 05:59:50 2005
@@ -0,0 +1,150 @@
+# -------------------------------------------------------------------
+# Copyright 2001-2005 The Apache Software Foundation.
+#
+# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+# you may not use this file except in compliance with the License.
+# You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+# -------------------------------------------------------------------
+
+report.dependencies.name=Zale\u017cno\u015bci
+report.dependencies.nolist=Projekt nie ma zale\u017cno\u015bci. Jest samodzieln\u0105 aplikacj\u0105,
kt\u00f3ra nie zale\u017cy od innych projekt\u00f3w.
+report.dependencies.title=Zale\u017cno\u015bci projektu
+report.dependencies.description=Dokument ten zawiera list\u0119 zale\u017cno\u015bci projektu
i dostarcza informacje na temat ka\u017cdej z zale\u017cno\u015bci.
+report.dependencies.intro=Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista zale\u017cno\u015bci projektu.
Zale\u017cno\u015bci te s\u0105 wymagane do kompilacji i uruchomienia aplikacji:
+report.dependencies.column.groupId=ID grupy (GroupId)
+report.dependencies.column.artifactId=ID artefaktu (ArtifactId)
+report.dependencies.column.version=Wersja (Version)
+report.dependencies.column.description=Opis (Description)
+report.dependencies.column.url=Adres (URL)
+
+report.transitivedependencies.title=Zale\u017cno\u015bci przechodnie projektu
+report.transitivedependencies.nolist=\u017badne zale\u017cno\u015bci przechodnie nie s\u0105
wymagane dla tego projektu.
+report.transitivedependencies.intro=Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista zale\u017cno\u015bci
przechodnich projektu. Zale\u017cno\u015bci przechodnie s\u0105 zale\u017cno\u015bciami innych
zale\u017cno\u015bci projektu:
+report.transitivedependencies.column.groupId=ID grupy (GroupId)
+report.transitivedependencies.column.artifactId=ID artefaktu (ArtifactId)
+report.transitivedependencies.column.version=Wersja (Version)
+report.transitivedependencies.column.description=Opis (Description)
+report.transitivedependencies.column.url=Adres (URL)
+
+report.mailing-lists.name=Listy emailowe
+report.mailing-lists.nolist=Brak list emailowych powi\u0105zanych z tym projektem.
+report.mailing-lists.title=Listy emailowe projektu
+report.mailing-lists.description=Dokument ten zawiera informacje o subskrypcji i archiwum
list emailowych tego projektu.
+report.mailing-lists.intro=Oto listy emailowe, kt\u00f3re za\u0142o\u017cono dla tego projektu.
Dla ka\u017cdej z listy podano \u0142\u0105cze do zapisania si\u0119 do listy, do wypisania
si\u0119 z listy oraz do archiwum listy.
+report.mailing-lists.column.name=Nazwa
+report.mailing-lists.column.subscribe=Subskrypcja
+report.mailing-lists.column.unsubscribe=Wypisanie z subskrypcji
+report.mailing-lists.column.post=Wy\u015blij
+report.mailing-lists.column.archive=Archiwum
+report.mailing-lists.column.otherArchives=Inne archiwa
+
+report.team-list.name=Zesp\u00f3\u0142 projektu
+report.team-list.description=Dokument ten dostarcza informacji o cz\u0142onkach zespo\u0142u
projektu. S\u0105 to osoby, kt\u00f3re wnios\u0142y jaki\u015b wk\u0142ad do tego projektu.
+report.team-list.title=Lista zespo\u0142u
+report.team-list.intro.title=Zesp\u00f3\u0142
+report.team-list.intro.description1=Projektu odnosz\u0105ce sukcesy wymagaj\u0105 pracy wielu
os\u00f3b odgrywaj\u0105cych r\u00f3\u017cne role. Niekt\u00f3rzy cz\u0142onkowie pisz\u0105
kod lub dokumentacj\u0119, inni pomagaj\u0105 jako testerzy wysy\u0142aj\u0105c poprawki i
sugestie.
+report.team-list.intro.description2=Zesp\u00f3\u0142 sk\u0142ada si\u0119 z cz\u0142onk\u00f3w
i os\u00f3b wspieraj\u0105cych. Cz\u0142onkowie maj\u0105 bezpo\u015brednio dost\u0119p do
\u017ar\u00f3de\u0142 projektu i aktywnie rozwijaj\u0105 kod projektu. Osoby wspieraj\u0105ce
doskonal\u0105 projekt poprzez przesy\u0142ane poprawki i sugestie dla cz\u0142onk\u00f3w.
Liczba os\u00f3b wspieraj\u0105cych jest nieograniczona. Zaanga\u017cuj si\u0119 ju\u017c
dzisiaj. Wszelka pomoc jest mile widziana.
+report.team-list.developers.title=Cz\u0142onkowie
+report.team-list.nodeveloper=Brak os\u00f3b pracuj\u0105cych nad tym projektem.
+report.team-list.developers.intro=Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista os\u00f3b z pe\u0142nymi
prawami dost\u0119pu do \u017ar\u00f3de\u0142, kt\u00f3re bezpo\u015brednio wnios\u0142y jaki\u015b
wk\u0142ad do tego projektu.
+report.team-list.developers.id=Id
+report.team-list.developers.name=Imi\u0119 i nazwisko
+report.team-list.developers.email=Email
+report.team-list.developers.url=Adres (URL)
+report.team-list.developers.organization=Organizacja
+report.team-list.developers.organizationurl=Adres organizacji (URL)
+report.team-list.developers.roles=Role
+report.team-list.developers.timezone=Strefa czasowa
+report.team-list.developers.actualtime=Aktualny czas (GMT)
+report.team-list.developers.properties=W\u0142a\u015bciwo\u015bci
+report.team-list.contributors.title=Osoby wspieraj\u0105ce
+report.team-list.nocontributor=Brak os\u00f3b wspieraj\u0105cych ten projekt. Prosz\u0119
sprawdzi\u0107 t\u0105 list\u0119 w p\u00f3\u017aniejszym terminie.
+report.team-list.contributors.intro=Poni\u017cej wymienione osoby wspieraj\u0105 projekt
poprzez sugestie, poprawki i dokumentacj\u0119.
+report.team-list.contributors.name=Imi\u0119 i nazwisko
+report.team-list.contributors.email=Email
+report.team-list.contributors.url=Adres (URL)
+report.team-list.contributors.organization=Organizacja
+report.team-list.contributors.organizationurl=Adres organizacji (URL)
+report.team-list.contributors.roles=Role
+report.team-list.contributors.timezone=Strefa czasowa
+report.team-list.contributors.actualtime=Aktualny czas(GMT)
+report.team-list.contributors.properties=W\u0142a\u015bciwo\u015bci
+
+report.scm.name=Repozytorium z kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym
+report.scm.description=Poni\u017cej znajduje si\u0119 \u0142\u0105cze do repozytorium kodu
\u017ar\u00f3d\u0142owego dost\u0119pnego z poziomu przegl\u0105darki.
+report.scm.noscm=Nie zdefiniowano \u017cadnego systemu zarz\u0105dania wersjami. Prosz\u0119
spr\u00f3bowa\u0107 w p\u00f3\u017aniejszym terminie.
+report.scm.title=Repozytorium kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego
+report.scm.overview.title=Przegl\u0105d
+report.scm.clearcase.intro=Projekt ten korzysta z systemu {ClearCase, http://www-306.ibm.com/software/awdtools/clearcase/}
do zarz\u0105dzania swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym. Informacje o u\u017cywaniu systemu
ClearCase mo\u017cna znale\u017a\u0107 pod adresem {http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf,
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246399.pdf}.
+report.scm.cvs.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Concurrent Versions System, http://www.cvshome.org/}
do zarz\u0105dzania swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym. Informajce o u\u017cywaniu systemu
CVS mo\u017cna znale\u017a\u0107 pod adresem {http://cvsbook.red-bean.com/, http://cvsbook.red-bean.com/}.
+report.scm.perforce.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Perforce, http://www.perforce.com/}
do zarz\u0105dzania swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym. Informacje o u\u017cywaniu systemu
Perforce mo\u017cna znale\u017a\u0107 pod adresem {http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html,
http://www.perforce.com/perforce/doc.051/manuals/cmdref/index.html}.
+report.scm.starteam.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Starteam, http://www.borland.com/us/products/starteam/}
do zarz\u0105dzania swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym.
+report.scm.svn.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Subversion, http://subversion.tigris.org/}
do zarz\u0105dzania swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym. Informacje o u\u017cywaniu systemu
Subversion mo\u017cna znale\u017a\u0107 pod adresem {http://svnbook.red-bean.com/, http://svnbook.red-bean.com/}.
+report.scm.general.intro=Projekt ten korzysta z systemu zarz\u0105dzania wersjami do zarz\u0105dzania
swoim kodem \u017ar\u00f3d\u0142owym.
+report.scm.webaccess.title=Dost\u0119p przez przegl\u0105dark\u0119
+report.scm.webaccess.url=Poni\u017cej znajduje is\u0119 \u0142acze do kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego
dost\u0119pnego z poziomu przegl\u0105darki.
+report.scm.webaccess.nourl=Nie zdefiniowano dost\u0119pu do kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego
projektu z poziomu przegl\u0105darki. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 w p\u00f3\u017aniejszym
terminie.
+report.scm.anonymousaccess.title=Dost\u0119p anonimowy
+report.scm.anonymousaccess.cvs.intro=Repozytiorum CVS tego projektu jest dost\u0119pne poprzez
anonimowy CVS z u\u017cyciem nast\u0119puj\u0105cej komendy. Przy pytaniu o has\u0142o nale\u017cy
wcisn\u0105\u0107 Enter.
+report.scm.anonymousaccess.svn.intro=Kod \u017ar\u00f3d\u0142owy jest dost\u0119pny poprzez
anonimowy SVN za pomoc\u0105 komendy:
+report.scm.anonymousaccess.general.intro=Sprawd\u017a w dokumentacji u\u017cytego systemu
zarz\u0105dzania wersjami (SCM) informacje o dost\u0119pie anonimowym. Adres repozytorium:
+report.scm.devaccess.title=Dost\u0119p dla developer\u00f3w
+report.scm.devaccess.clearcase.intro=Tylko developerzy projektu maj\u0105 dost\u0119p do
repozytorium ClearCase za pomoc\u0105 tej metody. Podmie\u0144 nazw\u0119 u\u017cytkownika
na odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107.
+report.scm.devaccess.cvs.intro=Tylko developerzy maj\u0105 dost\u0119p do repozytorium CVS
za pomoc\u0105 tej metody. Podmie\u0144 nazw\u0119 u\u017cytkownika na odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107.
+report.scm.devaccess.perforce.intro=Tylko developerzy maj\u0105 dost\u0119p do repozytorium
Perforce za pomoc\u0105 tej metody. Podmie\u0144 nazw\u0119 u\u017cytkownika na odpowiedni\u0105
warto\u015b\u0107.
+report.scm.devaccess.starteam.intro=Tylko developerzy projektu maj\u0105 dost\u0119p do repozytorium
Starteam za pomoc\u0105 tej metody. Podmie\u0144 nazw\u0119 u\u017cytkownika na odpowiedni\u0105
warto\u015b\u0107.
+report.scm.devaccess.svn.intro1=Ka\u017cdy ma dost\u0119p do repozytorium Subversion za pomoc\u0105
protoko\u0142u HTTPS, ale developerzy musz\u0105 korzysta\u0107 z repozytorium Subversion
przez HTTPS.
+report.scm.devaccess.svn.intro2=Aby wysy\u0142a\u0107 zmiany do repozytorium, wykonaj nast\u0119puj\u0105ce
polecenie (svn zapyta o Twoje has\u0142o)
+report.scm.devaccess.general.intro=Sprawd\u017a w dokumentacji u\u017cytego systemu zarz\u0105dzania
wersjami (SCM) informacje o dost\u0119pie dla developer\u00f3w. Adres repozytorium:
+report.scm.accessbehindfirewall.title=Dost\u0119p zza zapory sieciowej
+report.scm.accessbehindfirewall.svn.intro=U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy znajduj\u0105 si\u0119
za firmow\u0105 zapor\u0105 sieciow\u0105 blokuj\u0105c\u0105 dost\u0119p do repozytorium
Subversion za pomoc\u0105 protoko\u0142u HTTP, mog\u0105 uzyska\u0107 dost\u0119p do repozytorium
u\u017cywaj\u0105c dost\u0119pu developer\u00f3w:
+report.scm.accessbehindfirewall.cvs.intro=U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy znajduj\u0105 si\u0119
za firmow\u0105 zapor\u0105 sieciow\u0105, program {CVSGrab, http://cvsgrab.sourceforge.net/}
mo\u017ce pobra\u0107 repozytorium za pomoc\u0105 CVSView.
+report.scm.accessbehindfirewall.general.intro=Sprawd\u017a w dokumentacji u\u017cytego systemu
zarz\u0105dzania wersjami (SCM) informacje o dost\u0119pie zza zapory sieciowej.
+report.scm.accessthroughtproxy.title=Dost\u0119p poprzez proxy
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro1=Klient systemu Subversion mo\u017ce korzysta\u0107
z serwera proxy, je\u015bli go tak skonfigurujesz. Najpierw zmie\u0144 plik konfiguracyjny
w sekcji "servers", aby wskaza\u0107 u\u017cywany serwer proxy. Po\u0142o\u017cenie pliku
zale\u017cy od systemu operacyjnego. Pod Linuksem lub Unixem znajduje si\u0119 w katalogu
"~/.subversion". Pod Windows znajduje si\u0119 w katalogu "%APPDATA%\\Subversion". (Spr\u00f3buj
wykona\u0107 polecenie "echo %APPDATA%", zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce jest to katalog
ukryty).
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro2=W pliku znajduje si\u0119 opis co nale\u017cy zrobi\u0107.
Je\u015bli nie masz tego pliku, pobierz najnowsz\u0105 wersj\u0119 klienta Subversion i uruchom
dowoln\u0105 jego komend\u0119; spowoduje to utworzenie katalogu i szablon\u00f3w plik\u00f3w
z konfiguracj\u0105.
+report.scm.accessthroughtproxy.svn.intro3=Przyk\u0142ad: Otw\u00f3rz plik 'servers' i dodaj
co\u015b takiego:
+
+report.issuetracking.name=System \u015bledzenia zada\u0144 (Issue Tracking)
+report.issuetracking.description=Poni\u017cej znajduje si\u0119 \u0142\u0105cze do systemu
\u015bledzenia zada\u0144 (issue management system) dla tego projektu. Zadania (b\u0142\u0119dy,
rozbudowa funkcjonalno\u015bci, pro\u015bby o zmiany) mog\u0105 by\u0107 dodawane i wyszukiwane
pod podanym adresem.
+report.issuetracking.noissueManagement=Nie zdefiniowano systemu \u015bledzenia zada\u0144.
Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 w p\u00f3\u017aniejszym terminie.
+report.issuetracking.overview.title=Przegl\u0105d
+report.issuetracking.jira.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Jira, http://www.atlassian.com/software/jira}
- aplikacji (opartej o architektur\u0119 J2EE) do \u015bledzenia zada\u0144 i zarz\u0105dzania
projektami.
+report.issuetracking.bugzilla.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Bugzilla, http://www.bugzilla.org/}.
+report.issuetracking.scarab.intro=Projekt ten korzysta z systemu {Scarab, http://scarab.tigris.org/}.
+report.issuetracking.general.intro=Projekt ten korzysta z systemu \u015bledzenia zada\u0144
(Issue Management System) do zarz\u0105dzania swoimi zadaniami.
+report.issuetracking.title=System \u015bledzenia zada\u0144 (Issue Tracking)
+report.issuetracking.intro=Zdania, b\u0142\u0119dy i pro\u015bby o now\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107
tego projektu powinny by\u0107 zg\u0142aszane przez system \u015bledzenia zada\u0144 (issue
tracking system).
+
+report.cim.name=Continuous Integration
+report.cim.description=Poni\u017cej znajduje si\u0119 \u0142\u0105cze do definicji wszystkich
system\u00f3w Continuous Integration, kt\u00f3re regularnie i cz\u0119sto kompiluj\u0105 i
testuj\u0105 kod.
+report.cim.nocim=Nie zdefiniowano system\u00f3w Continuous Integration dla tego projektu.
Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 w p\u00f3\u017aniejszym terminie.
+report.cim.title=Continuous Integration
+report.cim.overview.title=Przegl\u0105d
+report.cim.continuum.intro=Projekt ten u\u017cywa systemu {Continuum, http://maven.apache.org/continuum/}.
+report.cim.bugzilla.intro=Projekt ten u\u017cywa systemu {Bugzilla, http://www.bugzilla.org/}.
+report.cim.general.intro=Projekt ten u\u017cywa systemu Continuous Integration.
+report.cim.access=Dost\u0119p
+report.cim.url=Poni\u017cszej znajduje si\u0119 \u0142\u0105cze do systemu Continuous Integration
u\u017cywanego w tym projekcie.
+report.cim.nourl=Nie zdefiniowano adresu systemu Continuous Integration.
+report.cim.notifiers.title=Powiadamianie
+report.cim.notifiers.nolist=Nie zdefiniowano systemu powiadamiania. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107
w p\u00f3\u017aniejszym terminie.
+report.cim.notifiers.intro=Konfiguracji powiadamiania developer\u00f3w/u\u017cytkownik\u00f3w
kiedy kompilacja nie powiedzie si\u0119, w\u0142\u0105cznie z informacj\u0105 o u\u017cytkowniku
i trybem powiadamiania.
+report.cim.notifiers.column.type=Typ
+report.cim.notifiers.column.address=Adres
+report.cim.notifiers.column.configuration=Konfiguracja
+
+report.license.name=Licencja projektu
+report.license.description=Poni\u017cej znajduje si\u0119 \u0142\u0105cze do licencji projektu.
+report.license.nolicense=Nie zdefiniowano licencji dla projektu.
+report.license.title=Licencja projektu
+report.license.overview.title=Przegl\u0105d
+report.license.overview.intro=Zazwyczaj wymienione licencje projektu s\u0105 licencjami samego
projektu, a nie licencjami zale\u017cno\u015bci.

Propchange: maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin/src/main/resources/project-info-report_pl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = "Author Date Id Revision"

Added: maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties?rev=348954&view=auto
==============================================================================
--- maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties (added)
+++ maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties Fri
Nov 25 05:59:50 2005
@@ -0,0 +1,38 @@
+# -------------------------------------------------------------------
+# Copyright 2001-2005 The Apache Software Foundation.
+#
+# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+# you may not use this file except in compliance with the License.
+# You may obtain a copy of the License at
+#
+#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+# See the License for the specific language governing permissions and
+# limitations under the License.
+# -------------------------------------------------------------------
+
+template.lastpublished=Ostatnio opublikowano
+template.builtby=Skompilowane przez
+report.project.title=Wygenerowane raporty Mavena
+report.project.description1=Dokument ten zawiera przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych raport\u00f3w,
kt\u00f3re zosta\u0142y automatycznie wygenerowane przez
+report.project.description2=Ka\u017cdy z raport\u00f3w jest kr\u00f3tko opisany poni\u017cej.
+report.project.sectionTitle=Przegl\u0105d
+report.project.column.description=Opis
+report.project.column.document=Dokument
+report.information.title=Og\u00f3lna informacja o projekcie
+report.information.description1=Strona ta zawiera przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych dokument\u00f3w
i \u0142\u0105czy, kt\u00f3re stanowi\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 og\u00f3lnych informacji
o tym projekcie. Ca\u0142o\u015b\u0107 tej tre\u015bci jest automatycznie generowana przez
+report.information.description2=w sprawie tego projektu.
+report.information.sectionTitle=Przegl\u0105d
+report.information.column.description=Opis
+report.information.column.document=Dokument
+report.menu.projectdocumentation=Dokumentacja projektu
+report.menu.parentproject=Projekt nadrz\u0119dny
+report.menu.projectmodules=Modu\u0142y
+report.menu.about=O
+report.menu.projectinformation=Informacja o projekcie
+report.menu.projectreports=Raporty projektu
+report.index.title=Witamy na stronach
+report.index.nodescription=Brak opisu powi\u0105zanego z tym projektem.

Propchange: maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: maven/plugins/trunk/maven-site-plugin/src/main/resources/site-plugin_pl.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = "Author Date Id Revision"Mime
View raw message