lucenenet-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From d...@apache.org
Subject svn commit: r833874 [2/3] - in /incubator/lucene.net/trunk/C#/src: Lucene.Net/Analysis/ Lucene.Net/Analysis/Tokenattributes/ Lucene.Net/Util/ Test/Analysis/ Test/Analysis/Tokenattributes/
Date Sun, 08 Nov 2009 13:36:43 GMT
Modified: incubator/lucene.net/trunk/C#/src/Test/Analysis/TestASCIIFoldingFilter.cs
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/lucene.net/trunk/C%23/src/Test/Analysis/TestASCIIFoldingFilter.cs?rev=833874&r1=833873&r2=833874&view=diff
==============================================================================
--- incubator/lucene.net/trunk/C#/src/Test/Analysis/TestASCIIFoldingFilter.cs (original)
+++ incubator/lucene.net/trunk/C#/src/Test/Analysis/TestASCIIFoldingFilter.cs Sun Nov 8 13:36:42 2009
@@ -32,7 +32,11 @@
     [Test]
 		public virtual void TestLatin1Accents()
 		{
-			TokenStream stream = new WhitespaceTokenizer(new System.IO.StringReader("Des mot clés À LA CHAÎNE À �? Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì �? Î �? IJ �? Ñ" + " Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ Þ Ù Ú Û Ü �? Ÿ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ij" + " ð ñ ò ó ô õ ö ø œ ß þ ù ú û ü ý ÿ �? fl"));
+			TokenStream stream = new WhitespaceTokenizer(new System.IO.StringReader(
+         "Des mot clés À LA CHAÎNE À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï IJ Ð Ñ" +
+         " Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ Þ Ù Ú Û Ü Ý Ÿ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ij" +
+         " ð ñ ò ó ô õ ö ø œ ß þ ù ú û ü ý ÿ fi fl")
+        );
 			ASCIIFoldingFilter filter = new ASCIIFoldingFilter(stream);
 			
 			TermAttribute termAtt = (TermAttribute) filter.GetAttribute(typeof(TermAttribute));
@@ -171,12 +175,1708 @@
 			//   single string.
 			//  2. The string of ASCII characters to which each of the above
 			//   characters should be folded.
-			System.String[] foldings = new System.String[]{"À" + "�?" + "Â" + "Ã" + "Ä" + "Å" + "Ā" + "Ă" + "Ą" + "�?" + "�?" + "Ǟ" + "Ǡ" + "Ǻ" + "Ȁ" + "Ȃ" + "Ȧ" + "Ⱥ" + "ᴀ" + "Ḁ" + "Ạ" + "Ả" + "Ấ" + "Ầ" + "Ẩ" + "Ẫ" + "Ậ" + "Ắ" + "Ằ" + "Ẳ" + "Ẵ" + "Ặ" + "Ⓐ" + "A", "A", "à" + "á" + "â" + "ã" + "ä" + "å" + "�?" + "ă" + "ą" + "ǎ" + "ǟ" + "ǡ" + "ǻ" + "�?" + "ȃ" + "ȧ" + "�?" + "ə" + "ɚ" + "�?" + "�?" + "ᶕ" + "ẚ" + "ạ" + "ả" + "ấ" + "
 ầ" + "ẩ" + "ẫ" + "ậ" + "ắ" + "ằ" + "ẳ" + "ẵ" + "ặ" + "�?" + "â‚”" + "�?" + "â±¥" + "Ɐ" + "�?", "a", "Ꜳ", "AA", "Æ" + "Ç¢" + "Ǽ" + "�?", "AE", "Ꜵ", "AO", "Ꜷ", "AU", "Ꜹ" + "Ꜻ", "AV", "Ꜽ", "AY", "â’œ", "(a)", "ꜳ", "aa", "æ" + "Ç£" + "ǽ" + "á´‚", "ae", "ꜵ", "ao", "ꜷ", "au", "ꜹ" + "ꜻ", "av", "ꜽ", "ay", "�?" + "Æ‚" + "Ƀ" + "Ê™" + "á´ƒ" + "Ḃ" + "Ḅ" + "Ḇ" + "â’·" + "ï¼¢", "B", "Æ€" + "ƃ" + "É“" + "ᵬ" + "ᶀ" + "ḃ" + "ḅ" + "ḇ" + "ââ€
 œâ€˜" + "b", "b", "�?", "(b)", "Ç" + "Ć" + "Ĉ" + "ÄŠ" + "ÄŒ" + "Ƈ" + "È»" + "Ê—" + "á´„" + "Ḉ" + "â’¸" + "ï¼£", "C", "ç" + "ć" + "ĉ" + "Ä‹" + "�?" + "ƈ" + "ȼ" + "É•" + "ḉ" + "ↄ" + "â“’" + "Ꜿ" + "ꜿ" + "c", "c", "â’ž", "(c)", "�?" + "ÄŽ" + "�?" + "Ɖ" + "ÆŠ" + "Æ‹" + "á´…" + "á´†" + "Ḋ" + "Ḍ" + "Ḏ" + "�?" + "Ḓ" + "â’¹" + "�?�" + "D", "D", "ð" + "�?" + "Ä‘" + "ÆŒ" + "È¡" + "É–" + "É—" + "áµ­" + "�?" + "ᶑ" + "ḋ" + "�?" + "Ã
 ¯Â¿Â½?" + "ḑ" + "ḓ" + "â““" + "�?�" + "d", "d", "Ç„" + "DZ", "DZ", "Ç…" + "Dz", "Dz", "â’Ÿ", "(d)", "ȸ", "db", "dž" + "dz" + "Ê£" + "Ê¥", "dz", "È" + "É" + "Ê" + "Ë" + "Ä’" + "Ä”" + "Ä–" + "Ę" + "Äš" + "ÆŽ" + "�?" + "È„" + "Ȇ" + "Ȩ" + "Ɇ" + "á´‡" + "Ḕ" + "Ḗ" + "Ḙ" + "Ḛ" + "Ḝ" + "Ẹ" + "Ẻ" + "Ẽ" + "Ế" + "Ề" + "Ể" + "Ễ" + "Ệ" + "â’º" + "â±»" + "ï¼¥", "E", "è" + "é" + "ê" + "ë" + "Ä“" + "Ä•" + "Ä—" + "Ä™" + "Ä›" + "�?" + "È…" + "Èâ€
 ¡" + "È©" + "ɇ" + "ɘ" + "É›" + "Éœ" + "�?" + "Éž" + "Êš" + 
-				"ᴈ" + "ᶒ" + "ᶓ" + "ᶔ" + "ḕ" + "ḗ" + "ḙ" + "ḛ" + "�?" + "ẹ" + "ẻ" + "ẽ" + "ế" + "�?" + "ể" + "ễ" + "ệ" + "ₑ" + "ⓔ" + "ⱸ" + "e", "e", "⒠", "(e)", "Ƒ" + "Ḟ" + "Ⓕ" + "ꜰ" + "�?�" + "ꟻ" + "F", "F", "ƒ" + "ᵮ" + "ᶂ" + "ḟ" + "ẛ" + "ⓕ" + "�?�" + "f", "f", "⒡", "(f)", "ff", "ff", "ffi", "ffi", "ffl", "ffl", "�?", "fi", "fl", "fl", "Ĝ" + "Ğ" + "Ġ" + "Ģ" + "Ɠ" + "Ǥ" + "ǥ" + "Ǧ" + "ǧ" + "Ǵ
 " + "ɢ" + "ʛ" + "Ḡ" + "Ⓖ" + "�?�" + "�?�" + "G", "G", "�?" + "ğ" + "ġ" + "ģ" + "ǵ" + "ɠ" + "ɡ" + "ᵷ" + "ᵹ" + "ᶃ" + "ḡ" + "ⓖ" + "�?�" + "g", "g", "⒢", "(g)", "Ĥ" + "Ħ" + "Ȟ" + "ʜ" + "Ḣ" + "Ḥ" + "Ḧ" + "Ḩ" + "Ḫ" + "Ⓗ" + "Ⱨ" + "Ⱶ" + "H", "H", "ĥ" + "ħ" + "ȟ" + "ɥ" + "ɦ" + "ʮ" + "ʯ" + "ḣ" + "ḥ" + "ḧ" + "ḩ" + "ḫ" + "ẖ" + "ⓗ" + "ⱨ" + "ⱶ" + "h", "h", "Ƕ", "HV", "⒣", "(h)", "ƕ", "hv", "Ì" + "�?" + "
 ÃŽ" + "�?" + "Ĩ" + "Ī" + "Ĭ" + "Ä®" + "Ä°" + "Æ–" + "Æ—" + "�?" + "Ȉ" + "ÈŠ" + "ɪ" + "áµ»" + "Ḭ" + "Ḯ" + "Ỉ" + "Ị" + "â’¾" + "ꟾ" + "I", "I", "ì" + "í" + "î" + "ï" + "Ä©" + "Ä«" + "Ä­" + "į" + "ı" + "�?" + "ȉ" + "È‹" + "ɨ" + "á´‰" + "áµ¢" + "áµ¼" + "ᶖ" + "ḭ" + "ḯ" + "ỉ" + "ị" + "�?�" + "ⓘ" + "i", "i", "IJ", "IJ", "â’¤", "(i)", "ij", "ij", "Ä´" + "Ɉ" + "á´Š" + "â’¿" + "J", "J", "ĵ" + "Ç°" + "È·" + "ɉ" + "ÉŸ" + "Ê„" + "�?" + "â“™" + "â
 ±Â¼" + "j", "j", "â’¥", "(j)", "Ķ" + "Ƙ" + "Ǩ" + "á´‹" + "Ḱ" + "Ḳ" + "Ḵ" + "â“€" + "Ⱪ" + "�?�" + "�?�" + "�?�" + "K", "K", "Ä·" + "Æ™" + "Ç©" + "Êž" + "ᶄ" + "ḱ" + "ḳ" + "ḵ" + "â“š" + "ⱪ" + "�??" + "�?�" + "�?�" + "k", "k", "â’¦", "(k)", "Ĺ" + "Ä»" + "Ľ" + "Ä¿" + "�?" + "Ƚ" + "ÊŸ" + "á´Œ" + "Ḷ" + "Ḹ" + "Ḻ" + "Ḽ" + "�?" + "â± " + "â±¢" + "�?�" + "�?�" + "Ꞁ" + "L", "L", "ĺ" + "ļ" + "ľ" + "Å€" + 
 "ł" + "ƚ" + "ȴ" + "ɫ" + "ɬ" + "ɭ" + "ᶅ" + "ḷ" + "ḹ" + "ḻ" + "ḽ" + "ⓛ" + "ⱡ" + 
-				"�?�" + "�?�" + "�?" + "l", "l", "LJ", "LJ", "Ỻ", "LL", "Lj", "Lj", "â’§", "(l)", "lj", "lj", "á»»", "ll", "ʪ", "ls", "Ê«", "lz", "Æœ" + "�?" + "Ḿ" + "á¹€" + "Ṃ" + "â“‚" + "â±®" + "ꟽ" + "ꟿ" + "ï¼­", "M", "ɯ" + "É°" + "ɱ" + "ᵯ" + "ᶆ" + "ḿ" + "�?" + "ṃ" + "â“œ" + "�?", "m", "â’¨", "(m)", "Ñ" + "Ń" + "Å…" + "Ň" + "ÅŠ" + "�?" + "Ǹ" + "È " + "É´" + "á´Ž" + "Ṅ" + "Ṇ" + "Ṉ" + "Ṋ" + "Ⓝ" + "ï¼®", "N", "ñ" + "Å„" + "ņ" + "ň" + "ʼn" + "Å‹" + "ÆÅ
 " + "ǹ" + "ȵ" + "ɲ" + "ɳ" + "ᵰ" + "ᶇ" + "ṅ" + "ṇ" + "ṉ" + "ṋ" + "�?�" + "�?" + "n", "n", "NJ", "NJ", "Nj", "Nj", "⒩", "(n)", "nj", "nj", "Ò" + "Ó" + "Ô" + "Õ" + "Ö" + "Ø" + "Ō" + "Ŏ" + "�?" + "Ɔ" + "Ɵ" + "Ơ" + "Ǒ" + "Ǫ" + "Ǭ" + "Ǿ" + "Ȍ" + "Ȏ" + "Ȫ" + "Ȭ" + "Ȯ" + "Ȱ" + "�?" + "�?" + "Ṍ" + "Ṏ" + "�?" + "Ṓ" + "Ọ" + "Ỏ" + "�?" + "Ồ" + "Ổ" + "Ỗ" + "Ộ" + "Ớ" + "Ờ" + "Ở" + "Ỡ" + "Ợ" + "Ⓞ" + "�?�
 " + "�?�" + "O", "O", "ò" + "ó" + "ô" + "õ" + "ö" + "ø" + "�?" + "�?" + "ő" + "ơ" + "ǒ" + "ǫ" + "ǭ" + "ǿ" + "�?" + "�?" + "ȫ" + "ȭ" + "ȯ" + "ȱ" + "ɔ" + "ɵ" + "ᴖ" + "ᴗ" + "ᶗ" + "�?" + "�?" + "ṑ" + "ṓ" + "�?" + "�?" + "ố" + "ồ" + "ổ" + "ỗ" + "ộ" + "ớ" + "�?" + "ở" + "ỡ" + "ợ" + "ₒ" + "ⓞ" + "ⱺ" + "�?�" + "�??" + "�?", "o", "Œ" + "ɶ", "OE", "�?�", "OO", "Ȣ" + "ᴕ", "OU", "⒪", "(o)", "œ" +
 "ᴔ", "oe", "�??", "oo", "ȣ", "ou", "Ƥ" + "ᴘ" + "Ṕ" + "Ṗ" + "Ⓟ" + "Ᵽ" + "�??" + "�?�" + "�?�" + "P", "P", "ƥ" + "ᵱ" + "ᵽ" + "ᶈ" + "ṕ" + "ṗ" + "ⓟ" + "�?�" + "�?�" + "�?�" + "ꟼ" + "�?", "p", "⒫", "(p)", "Ɋ" + "Ⓠ" + "�?�" + "�?�" + "Q", "Q", "ĸ" + "ɋ" + "ʠ" + "ⓠ" + "�?�" + "�?�" + "q", "q", "⒬", "(q)", "ȹ", "qp", "Ŕ" + "Ŗ" + "Ř" + "�?" + "Ȓ" + "Ɍ" + "ʀ" + "�?" + "ᴙ" +
 "ᴚ" + "Ṙ" + "Ṛ" + "Ṝ" + "Ṟ" + "Ⓡ" + "Ɽ" + "�?�" + "Ꞃ" + "R", "R", "ŕ" + 
-				"ŗ" + "ř" + "ȑ" + "ȓ" + "�?" + "ɼ" + "ɽ" + "ɾ" + "ɿ" + "ᵣ" + "ᵲ" + "ᵳ" + "ᶉ" + "ṙ" + "ṛ" + "�?" + "ṟ" + "ⓡ" + "�?�" + "ꞃ" + "r", "r", "⒭", "(r)", "Ś" + "Ŝ" + "Ş" + "Š" + "Ș" + "Ṡ" + "Ṣ" + "Ṥ" + "Ṧ" + "Ṩ" + "Ⓢ" + "ꜱ" + "ꞅ" + "S", "S", "ś" + "�?" + "ş" + "š" + "ſ" + "ș" + "ȿ" + "ʂ" + "ᵴ" + "ᶊ" + "ṡ" + "ṣ" + "ṥ" + "ṧ" + "ṩ" + "ẜ" + "�?" + "ⓢ" + "Ꞅ" + "s", "s", "ẞ", "SS", "⒮", "(
 s)", "ß", "ss", "st", "st", "Å¢" + "Ť" + "Ŧ" + "Ƭ" + "Æ®" + "Èš" + "Ⱦ" + "á´›" + "Ṫ" + "Ṭ" + "á¹®" + "á¹°" + "Ⓣ" + "Ꞇ" + "ï¼´", "T", "Å£" + "Å¥" + "ŧ" + "Æ«" + "Æ­" + "È›" + "ȶ" + "ʇ" + "ʈ" + "áµµ" + "ṫ" + "á¹­" + "ṯ" + "á¹±" + "ẗ" + "â“£" + "ⱦ" + "ï½”", "t", "Þ" + "�?�", "TH", "Ꜩ", "TZ", "â’¯", "(t)", "ʨ", "tc", "þ" + "ᵺ" + "�?�", "th", "ʦ", "ts", "ꜩ", "tz", "Ù" + "Ú" + "Û" + "Ãœ" + "Ũ" + "Ū" + "Ŭ" + "Å®" + "Å°" + "Ų" + "Ư" + "Ç“" + "Ç•" + "Ç—" + "Çâ„
 ¢" + "Ç›" + "È”" + "È–" + "É„" + "á´œ" + "áµ¾" + "á¹²" + "á¹´" + "Ṷ" + "Ṹ" + "Ṻ" + "Ụ" + "Ủ" + "Ứ" + "Ừ" + "Ử" + "á»®" + "á»°" + "â“Š" + "ï¼µ", "U", "ù" + "ú" + "û" + "ü" + "Å©" + "Å«" + "Å­" + "ů" + "ű" + "ų" + "Æ°" + "Ç”" + "Ç–" + "ǘ" + "Çš" + "Çœ" + "È•" + "È—" + "ʉ" + "ᵤ" + "ᶙ" + "á¹³" + "á¹µ" + "á¹·" + "á¹¹" + "á¹»" + "ụ" + "ủ" + "ứ" + "ừ" + "á»­" + "ữ" + "á»±" + "ⓤ" + "u", "u", "â’°", "(u)", "ᵫ", "ue", "Ʋ" + "É…" + "á´ " + "á¹¼"
 + "Ṿ" + "Ỽ" + "Ⓥ" + "�?�" + "�?�" + "V", "V", "ʋ" + "ʌ" + "ᵥ" + "ᶌ" + "ṽ" + "ṿ" + "ⓥ" + "ⱱ" + "ⱴ" + "�?�" + "v", "v", "�?�", "VY", "⒱", "(v)", "�?�", "vy", "Ŵ" + "Ƿ" + "ᴡ" + "Ẁ" + "Ẃ" + "Ẅ" + "Ẇ" + "Ẉ" + "Ⓦ" + "Ⱳ" + "W", "W", "ŵ" + "ƿ" + "�?" + "�?" + "ẃ" + "ẅ" + "ẇ" + "ẉ" + "ẘ" + "ⓦ" + "ⱳ" + "w", "w", "⒲", "(w)", "Ẋ" + "Ẍ" + "�?" + "X", "X", "�?" + "ẋ" + "�
 ?" + "ₓ" + "ⓧ" + "x", "x", "⒳", "(x)", "�?" + "Ŷ" + "Ÿ" + "Ƴ" + "Ȳ" + "Ɏ" + 
-				"�?" + "Ẏ" + "Ỳ" + "Ỵ" + "Ỷ" + "Ỹ" + "Ỿ" + "Ⓨ" + "Y", "Y", "ý" + "ÿ" + "ŷ" + "ƴ" + "ȳ" + "�?" + "ʎ" + "�?" + "ẙ" + "ỳ" + "ỵ" + "ỷ" + "ỹ" + "ỿ" + "ⓨ" + "y", "y", "⒴", "(y)", "Ź" + "Ż" + "Ž" + "Ƶ" + "Ȝ" + "Ȥ" + "ᴢ" + "�?" + "Ẓ" + "Ẕ" + "�?" + "Ⱬ" + "�?�" + "Z", "Z", "ź" + "ż" + "ž" + "ƶ" + "�?" + "ȥ" + "ɀ" + "�?" + "ʑ" + "ᵶ" + "ᶎ" + "ẑ" + "ẓ" + "ẕ" + "ⓩ" + "ⱬ" + "�?�" + "z",
 "z", "⒵", "(z)", "�?�" + "₀" + "⓪" + "⓿" + "�?", "0", "¹" + "�?" + "①" + "⓵" + "�?�" + "➀" + "➊" + "1", "1", "⒈", "1.", "⑴", "(1)", "²" + "₂" + "②" + "⓶" + "�?�" + "�?" + "➋" + "2", "2", "⒉", "2.", "⑵", "(2)", "³" + "₃" + "③" + "⓷" + "�?�" + "➂" + "➌" + "3", "3", "⒊", "3.", "⑶", "(3)", "�?�" + "₄" + "④" + "⓸" + "�?�" + "➃" + "�?" + "4", "4", "⒋", "4.", "⑷"
 , "(4)", "�?�" + "â‚…" + "⑤" + "⓹" + "�?�" + "âž„" + "➎" + "5", "5", "â’Œ", "5.", "⑸", "(5)", "�?�" + "₆" + "â‘¥" + "⓺" + "�?�" + "âž…" + "�?" + "ï¼–", "6", "�?", "6.", "⑹", "(6)", "�?�" + "₇" + "⑦" + "â“»" + "�?�" + "➆" + "�?" + "ï¼—", "7", "â’Ž", "7.", "⑺", "(7)", "�?�" + "₈" + "⑧" + "⓼" + "�?�" + "➇" + "âž‘" + "8", "8", "�?", "8.", "â‘»", "(8)", "�?�" + "₉" + "⑨" + "Ã
 “½" + "�?�" + "➈" + "âž’" + "ï¼™", "9", "�?", "9.", "⑼", "(9)", "â‘©" + "⓾" + "�?�" + "➉" + "âž“", "10", "â’‘", "10.", "⑽", "(10)", "⑪" + "â“«", "11", "â’’", "11.", "⑾", "(11)", "â‘«" + "⓬", "12", "â’“", "12.", "â‘¿", "(12)", "⑬" + "â“­", "13", "â’”", "13.", "â’€", "(13)", "â‘­" + "â“®", "14", "â’•", "14.", "�?", "(14)", "â‘®" + "⓯", "15", "â’–", "15.", "â’‚", "(15)", "⑯" + "â“°", "16", "â’—", "16.", "â’ƒ", "(16)", "â‘°" + "⓱", "17", "â’˜", "17.", "â’„", "(17)"
 , "⑱" + "⓲", "18", "⒙", "18.", "⒅", "(18)", "⑲" + "⓳", "19", "⒚", "19.", "⒆", "(19)", "⑳" + "⓴", "20", "⒛", 
-				"20.", "⒇", "(20)", "«" + "»" + "“" + "�?" + "„" + "″" + "‶" + "�??" + "�?�" + "�?�" + "�?�" + """, "\"", "‘" + "’" + "‚" + "‛" + "′" + "‵" + "‹" + "›" + "�?�" + "�?�" + "'", "'", "�?" + "‑" + "‒" + "–" + "—" + "�?�" + "₋" + "�?", "-", "�?�" + "�?�" + "[", "[", "�?�" + "�?�" + "]", "]", "�?�" + "�?" + "�?�" + "�?�" + "(
 ", "(", "⸨", "((", "�?�" + "â‚Ž" + "�?�" + "�?�" + ")", ")", "⸩", "))", "�?�" + "�?�" + "<", "<", "�?�" + "�?�" + ">", ">", "�?�" + "ï½›", "{", "�?�" + "�?", "}", "�?�" + "â‚Š" + "+", "+", "�?�" + "â‚Œ" + "�?", "=", "�?", "!", "‼", "!!", "�?�", "!?", "#", "#", "$", "$", "�?�" + "ï¼…", "%", "&", "&", "�?�" + "*", "*", ",", ",", ".", ".", "�?�" + "�?", "/", ":", ":", "�??" + "ï¼
 ›", ";", "?", "?", "�?�", "??", "�?�", "?!", "ï¼ ", "@", "ï¼¼", "\\", "‸" + "ï¼¾", "^", "_", "_", "�?�" + "~", "~"};
+			System.String[] foldings = new System.String[]
+        {
+        "À" // U+00C0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
+   + "Á" // U+00C1: LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
+   + "Â" // U+00C2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
+   + "Ã" // U+00C3: LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
+   + "Ä" // U+00C4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
+   + "Å" // U+00C5: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
+   + "Ā" // U+0100: LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
+   + "Ă" // U+0102: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
+   + "Ą" // U+0104: LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
+   + "Ə" // U+018F: LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
+   + "Ǎ" // U+01CD: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON
+   + "Ǟ" // U+01DE: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
+   + "Ç " // U+01E0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
+   + "Ǻ" // U+01FA: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
+   + "Ȁ" // U+0200: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
+   + "Ȃ" // U+0202: LATIN CAPITAL LETTER A WITH INVERTED BREVE
+   + "Ȧ" // U+0226: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE
+   + "Ⱥ" // U+023A: LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE
+   + "ᴀ" // U+1D00: LATIN LETTER SMALL CAPITAL A
+   + "Ḁ" // U+1E00: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING BELOW
+   + "Ạ" // U+1EA0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT BELOW
+   + "Ả" // U+1EA2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH HOOK ABOVE
+   + "Ấ" // U+1EA4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+   + "Ầ" // U+1EA6: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+   + "Ẩ" // U+1EA8: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+   + "Ẫ" // U+1EAA: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+   + "Ậ" // U+1EAC: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+   + "Ắ" // U+1EAE: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
+   + "Ằ" // U+1EB0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
+   + "Ẳ" // U+1EB2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
+   + "Ẵ" // U+1EB4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
+   + "Ặ" // U+1EB6: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
+   + "Ⓐ" // U+24B6: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER A
+   + "A" // U+FF21: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A
+   ,"A", // Folded result
+
+    "à" // U+00E0: LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
+    + "á" // U+00E1: LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
+    + "â" // U+00E2: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
+    + "ã" // U+00E3: LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
+    + "ä" // U+00E4: LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
+    + "Ã¥" // U+00E5: LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
+    + "ā" // U+0101: LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
+    + "ă" // U+0103: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
+    + "ą" // U+0105: LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
+    + "ǎ" // U+01CE: LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
+    + "ǟ" // U+01DF: LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
+    + "Ç¡" // U+01E1: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
+    + "Ç»" // U+01FB: LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
+    + "ȁ" // U+0201: LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȃ" // U+0203: LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE
+    + "ȧ" // U+0227: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE
+    + "ɐ" // U+0250: LATIN SMALL LETTER TURNED A
+    + "ə" // U+0259: LATIN SMALL LETTER SCHWA
+    + "ɚ" // U+025A: LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH HOOK
+    + "ᶏ" // U+1D8F: LATIN SMALL LETTER A WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ḁ" // U+1E01: LATIN SMALL LETTER A WITH RING BELOW
+    + "ᶕ" // U+1D95: LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ẚ" // U+1E9A: LATIN SMALL LETTER A WITH RIGHT HALF RING
+    + "ạ" // U+1EA1: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW
+    + "ả" // U+1EA3: LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE
+    + "ấ" // U+1EA5: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+    + "ầ" // U+1EA7: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+    + "ẩ" // U+1EA9: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+    + "ẫ" // U+1EAB: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+    + "ậ" // U+1EAD: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+    + "ắ" // U+1EAF: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
+    + "ằ" // U+1EB1: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
+    + "ẳ" // U+1EB3: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
+    + "ẵ" // U+1EB5: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
+    + "ặ" // U+1EB7: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
+    + "ₐ" // U+2090: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER A
+    + "ₔ" // U+2094: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER SCHWA
+    + "ⓐ" // U+24D0: CIRCLED LATIN SMALL LETTER A
+    + "â±¥" // U+2C65: LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE
+    + "Ɐ" // U+2C6F: LATIN CAPITAL LETTER TURNED A
+    + "a" // U+FF41: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A
+   ,"a", // Folded result
+
+    "Ꜳ" // U+A732: LATIN CAPITAL LETTER AA
+   ,"AA", // Folded result
+
+    "Æ" // U+00C6: LATIN CAPITAL LETTER AE
+    + "Ç¢" // U+01E2: LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
+    + "Ǽ" // U+01FC: LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE
+    + "ᴁ" // U+1D01: LATIN LETTER SMALL CAPITAL AE
+   ,"AE", // Folded result
+
+    "Ꜵ" // U+A734: LATIN CAPITAL LETTER AO
+   ,"AO", // Folded result
+
+    "Ꜷ" // U+A736: LATIN CAPITAL LETTER AU
+   ,"AU", // Folded result
+
+    "Ꜹ" // U+A738: LATIN CAPITAL LETTER AV
+    + "Ꜻ" // U+A73A: LATIN CAPITAL LETTER AV WITH HORIZONTAL BAR
+   ,"AV", // Folded result
+
+    "Ꜽ" // U+A73C: LATIN CAPITAL LETTER AY
+   ,"AY", // Folded result
+
+    "⒜" // U+249C: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER A
+   ,"(a)", // Folded result
+
+    "ꜳ" // U+A733: LATIN SMALL LETTER AA
+   ,"aa", // Folded result
+
+    "æ" // U+00E6: LATIN SMALL LETTER AE
+    + "Ç£" // U+01E3: LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
+    + "ǽ" // U+01FD: LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
+    + "ᴂ" // U+1D02: LATIN SMALL LETTER TURNED AE
+   ,"ae", // Folded result
+
+    "ꜵ" // U+A735: LATIN SMALL LETTER AO
+   ,"ao", // Folded result
+
+    "ꜷ" // U+A737: LATIN SMALL LETTER AU
+   ,"au", // Folded result
+
+    "ꜹ" // U+A739: LATIN SMALL LETTER AV
+    + "ꜻ" // U+A73B: LATIN SMALL LETTER AV WITH HORIZONTAL BAR
+   ,"av", // Folded result
+
+    "ꜽ" // U+A73D: LATIN SMALL LETTER AY
+   ,"ay", // Folded result
+
+    "Ɓ" // U+0181: LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK
+    + "Ƃ" // U+0182: LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR
+    + "Ƀ" // U+0243: LATIN CAPITAL LETTER B WITH STROKE
+    + "ʙ" // U+0299: LATIN LETTER SMALL CAPITAL B
+    + "ᴃ" // U+1D03: LATIN LETTER SMALL CAPITAL BARRED B
+    + "Ḃ" // U+1E02: LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
+    + "Ḅ" // U+1E04: LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT BELOW
+    + "Ḇ" // U+1E06: LATIN CAPITAL LETTER B WITH LINE BELOW
+    + "Ⓑ" // U+24B7: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER B
+    + "ï¼¢" // U+FF22: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER B
+   ,"B", // Folded result
+
+    "ƀ" // U+0180: LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE
+    + "ƃ" // U+0183: LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR
+    + "ɓ" // U+0253: LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK
+    + "ᵬ" // U+1D6C: LATIN SMALL LETTER B WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶀ" // U+1D80: LATIN SMALL LETTER B WITH PALATAL HOOK
+    + "ḃ" // U+1E03: LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
+    + "ḅ" // U+1E05: LATIN SMALL LETTER B WITH DOT BELOW
+    + "ḇ" // U+1E07: LATIN SMALL LETTER B WITH LINE BELOW
+    + "ⓑ" // U+24D1: CIRCLED LATIN SMALL LETTER B
+    + "b" // U+FF42: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER B
+   ,"b", // Folded result
+
+    "⒝" // U+249D: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER B
+   ,"(b)", // Folded result
+
+    "Ç" // U+00C7: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
+    + "Ć" // U+0106: LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
+    + "Ĉ" // U+0108: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ċ" // U+010A: LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
+    + "Č" // U+010C: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
+    + "Ƈ" // U+0187: LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK
+    + "È»" // U+023B: LATIN CAPITAL LETTER C WITH STROKE
+    + "ʗ" // U+0297: LATIN LETTER STRETCHED C
+    + "ᴄ" // U+1D04: LATIN LETTER SMALL CAPITAL C
+    + "Ḉ" // U+1E08: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE
+    + "Ⓒ" // U+24B8: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER C
+    + "ï¼£" // U+FF23: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER C
+   ,"C", // Folded result
+
+    "ç" // U+00E7: LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
+    + "ć" // U+0107: LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
+    + "ĉ" // U+0109: LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
+    + "ċ" // U+010B: LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
+    + "č" // U+010D: LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
+    + "ƈ" // U+0188: LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK
+    + "ȼ" // U+023C: LATIN SMALL LETTER C WITH STROKE
+    + "ɕ" // U+0255: LATIN SMALL LETTER C WITH CURL
+    + "ḉ" // U+1E09: LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE
+    + "ↄ" // U+2184: LATIN SMALL LETTER REVERSED C
+    + "ⓒ" // U+24D2: CIRCLED LATIN SMALL LETTER C
+    + "Ꜿ" // U+A73E: LATIN CAPITAL LETTER REVERSED C WITH DOT
+    + "ꜿ" // U+A73F: LATIN SMALL LETTER REVERSED C WITH DOT
+    + "c" // U+FF43: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER C
+   ,"c", // Folded result
+
+    "⒞" // U+249E: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER C
+   ,"(c)", // Folded result
+
+    "Ð" // U+00D0: LATIN CAPITAL LETTER ETH
+    + "Ď" // U+010E: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
+    + "Đ" // U+0110: LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
+    + "Ɖ" // U+0189: LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D
+    + "Ɗ" // U+018A: LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK
+    + "Ƌ" // U+018B: LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR
+    + "ᴅ" // U+1D05: LATIN LETTER SMALL CAPITAL D
+    + "ᴆ" // U+1D06: LATIN LETTER SMALL CAPITAL ETH
+    + "Ḋ" // U+1E0A: LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
+    + "Ḍ" // U+1E0C: LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT BELOW
+    + "Ḏ" // U+1E0E: LATIN CAPITAL LETTER D WITH LINE BELOW
+    + "Ḑ" // U+1E10: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CEDILLA
+    + "Ḓ" // U+1E12: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ⓓ" // U+24B9: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER D
+    + "Ꝺ" // U+A779: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR D
+    + "D" // U+FF24: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER D
+   ,"D", // Folded result
+
+    "ð" // U+00F0: LATIN SMALL LETTER ETH
+    + "ď" // U+010F: LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
+    + "đ" // U+0111: LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
+    + "ƌ" // U+018C: LATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR
+    + "È¡" // U+0221: LATIN SMALL LETTER D WITH CURL
+    + "ɖ" // U+0256: LATIN SMALL LETTER D WITH TAIL
+    + "ɗ" // U+0257: LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK
+    + "áµ­" // U+1D6D: LATIN SMALL LETTER D WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶁ" // U+1D81: LATIN SMALL LETTER D WITH PALATAL HOOK
+    + "ᶑ" // U+1D91: LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK AND TAIL
+    + "ḋ" // U+1E0B: LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
+    + "ḍ" // U+1E0D: LATIN SMALL LETTER D WITH DOT BELOW
+    + "ḏ" // U+1E0F: LATIN SMALL LETTER D WITH LINE BELOW
+    + "ḑ" // U+1E11: LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA
+    + "ḓ" // U+1E13: LATIN SMALL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "ⓓ" // U+24D3: CIRCLED LATIN SMALL LETTER D
+    + "ꝺ" // U+A77A: LATIN SMALL LETTER INSULAR D
+    + "d" // U+FF44: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER D
+   ,"d", // Folded result
+
+    "DŽ" // U+01C4: LATIN CAPITAL LETTER DZ WITH CARON
+    + "DZ" // U+01F1: LATIN CAPITAL LETTER DZ
+   ,"DZ", // Folded result
+
+    "Dž" // U+01C5: LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON
+    + "Dz" // U+01F2: LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z
+   ,"Dz", // Folded result
+
+    "⒟" // U+249F: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER D
+   ,"(d)", // Folded result
+
+    "ȸ" // U+0238: LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH
+   ,"db", // Folded result
+
+    "dž" // U+01C6: LATIN SMALL LETTER DZ WITH CARON
+    + "dz" // U+01F3: LATIN SMALL LETTER DZ
+    + "Ê£" // U+02A3: LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH
+    + "Ê¥" // U+02A5: LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH CURL
+   ,"dz", // Folded result
+
+    "È" // U+00C8: LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
+    + "É" // U+00C9: LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
+    + "Ê" // U+00CA: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ë" // U+00CB: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
+    + "Ē" // U+0112: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
+    + "Ĕ" // U+0114: LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
+    + "Ė" // U+0116: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
+    + "Ę" // U+0118: LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
+    + "Ě" // U+011A: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
+    + "Ǝ" // U+018E: LATIN CAPITAL LETTER REVERSED E
+    + "Ɛ" // U+0190: LATIN CAPITAL LETTER OPEN E
+    + "Ȅ" // U+0204: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
+    + "Ȇ" // U+0206: LATIN CAPITAL LETTER E WITH INVERTED BREVE
+    + "Ȩ" // U+0228: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA
+    + "Ɇ" // U+0246: LATIN CAPITAL LETTER E WITH STROKE
+    + "ᴇ" // U+1D07: LATIN LETTER SMALL CAPITAL E
+    + "Ḕ" // U+1E14: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE
+    + "Ḗ" // U+1E16: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE
+    + "Ḙ" // U+1E18: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ḛ" // U+1E1A: LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE BELOW
+    + "Ḝ" // U+1E1C: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE
+    + "Ẹ" // U+1EB8: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT BELOW
+    + "Ẻ" // U+1EBA: LATIN CAPITAL LETTER E WITH HOOK ABOVE
+    + "Ẽ" // U+1EBC: LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
+    + "Ế" // U+1EBE: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+    + "Ề" // U+1EC0: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+    + "Ể" // U+1EC2: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+    + "Ễ" // U+1EC4: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+    + "Ệ" // U+1EC6: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+    + "Ⓔ" // U+24BA: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER E
+    + "â±»" // U+2C7B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED E
+    + "ï¼¥" // U+FF25: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER E
+   ,"E", // Folded result
+
+    "è" // U+00E8: LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
+    + "é" // U+00E9: LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
+    + "ê" // U+00EA: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
+    + "ë" // U+00EB: LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
+    + "ē" // U+0113: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
+    + "ĕ" // U+0115: LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
+    + "ė" // U+0117: LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
+    + "ę" // U+0119: LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
+    + "ě" // U+011B: LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
+    + "ǝ" // U+01DD: LATIN SMALL LETTER TURNED E
+    + "ȅ" // U+0205: LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȇ" // U+0207: LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE
+    + "È©" // U+0229: LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA
+    + "ɇ" // U+0247: LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE
+    + "ɘ" // U+0258: LATIN SMALL LETTER REVERSED E
+    + "ɛ" // U+025B: LATIN SMALL LETTER OPEN E
+    + "ɜ" // U+025C: LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E
+    + "ɝ" // U+025D: LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH HOOK
+    + "ɞ" // U+025E: LATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED OPEN E
+    + "ʚ" // U+029A: LATIN SMALL LETTER CLOSED OPEN E
+    + "ᴈ" // U+1D08: LATIN SMALL LETTER TURNED OPEN E
+    + "ᶒ" // U+1D92: LATIN SMALL LETTER E WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ᶓ" // U+1D93: LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ᶔ" // U+1D94: LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ḕ" // U+1E15: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE
+    + "ḗ" // U+1E17: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE
+    + "ḙ" // U+1E19: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "ḛ" // U+1E1B: LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE BELOW
+    + "ḝ" // U+1E1D: LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE
+    + "ẹ" // U+1EB9: LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW
+    + "ẻ" // U+1EBB: LATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE
+    + "ẽ" // U+1EBD: LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
+    + "ế" // U+1EBF: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+    + "ề" // U+1EC1: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+    + "ể" // U+1EC3: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+    + "ễ" // U+1EC5: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+    + "ệ" // U+1EC7: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+    + "ₑ" // U+2091: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER E
+    + "ⓔ" // U+24D4: CIRCLED LATIN SMALL LETTER E
+    + "ⱸ" // U+2C78: LATIN SMALL LETTER E WITH NOTCH
+    + "e" // U+FF45: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E
+   ,"e", // Folded result
+
+    "⒠" // U+24A0: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER E
+   ,"(e)", // Folded result
+
+    "Ƒ" // U+0191: LATIN CAPITAL LETTER F WITH HOOK
+    + "Ḟ" // U+1E1E: LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
+    + "Ⓕ" // U+24BB: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER F
+    + "ꜰ" // U+A730: LATIN LETTER SMALL CAPITAL F
+    + "Ꝼ" // U+A77B: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR F
+    + "ꟻ" // U+A7FB: LATIN EPIGRAPHIC LETTER REVERSED F
+    + "F" // U+FF26: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER F
+   ,"F", // Folded result
+
+    "ƒ" // U+0192: LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
+    + "áµ®" // U+1D6E: LATIN SMALL LETTER F WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶂ" // U+1D82: LATIN SMALL LETTER F WITH PALATAL HOOK
+    + "ḟ" // U+1E1F: LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
+    + "ẛ" // U+1E9B: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE
+    + "ⓕ" // U+24D5: CIRCLED LATIN SMALL LETTER F
+    + "ꝼ" // U+A77C: LATIN SMALL LETTER INSULAR F
+    + "f" // U+FF46: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER F
+   ,"f", // Folded result
+
+    "⒡" // U+24A1: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER F
+   ,"(f)", // Folded result
+
+    "ff" // U+FB00: LATIN SMALL LIGATURE FF
+   ,"ff", // Folded result
+
+    "ffi" // U+FB03: LATIN SMALL LIGATURE FFI
+   ,"ffi", // Folded result
+
+    "ffl" // U+FB04: LATIN SMALL LIGATURE FFL
+   ,"ffl", // Folded result
+
+    "fi" // U+FB01: LATIN SMALL LIGATURE FI
+   ,"fi", // Folded result
+
+    "fl" // U+FB02: LATIN SMALL LIGATURE FL
+   ,"fl", // Folded result
+
+    "Ĝ" // U+011C: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ğ" // U+011E: LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
+    + "Ä " // U+0120: LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
+    + "Ä¢" // U+0122: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
+    + "Ɠ" // U+0193: LATIN CAPITAL LETTER G WITH HOOK
+    + "Ǥ" // U+01E4: LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
+    + "Ç¥" // U+01E5: LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
+    + "Ǧ" // U+01E6: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
+    + "ǧ" // U+01E7: LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
+    + "Ç´" // U+01F4: LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE
+    + "É¢" // U+0262: LATIN LETTER SMALL CAPITAL G
+    + "ʛ" // U+029B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK
+    + "Ḡ" // U+1E20: LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON
+    + "Ⓖ" // U+24BC: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER G
+    + "Ᵹ" // U+A77D: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR G
+    + "Ꝿ" // U+A77E: LATIN CAPITAL LETTER TURNED INSULAR G
+    + "G" // U+FF27: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER G
+   ,"G", // Folded result
+
+    "ĝ" // U+011D: LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
+    + "ğ" // U+011F: LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
+    + "Ä¡" // U+0121: LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
+    + "Ä£" // U+0123: LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
+    + "ǵ" // U+01F5: LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
+    + "É " // U+0260: LATIN SMALL LETTER G WITH HOOK
+    + "É¡" // U+0261: LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
+    + "áµ·" // U+1D77: LATIN SMALL LETTER TURNED G
+    + "áµ¹" // U+1D79: LATIN SMALL LETTER INSULAR G
+    + "ᶃ" // U+1D83: LATIN SMALL LETTER G WITH PALATAL HOOK
+    + "ḡ" // U+1E21: LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON
+    + "ⓖ" // U+24D6: CIRCLED LATIN SMALL LETTER G
+    + "ꝿ" // U+A77F: LATIN SMALL LETTER TURNED INSULAR G
+    + "g" // U+FF47: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G
+   ,"g", // Folded result
+
+    "⒢" // U+24A2: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER G
+   ,"(g)", // Folded result
+
+    "Ĥ" // U+0124: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ħ" // U+0126: LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
+    + "Ȟ" // U+021E: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
+    + "ʜ" // U+029C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL H
+    + "Ḣ" // U+1E22: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT ABOVE
+    + "Ḥ" // U+1E24: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DOT BELOW
+    + "Ḧ" // U+1E26: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS
+    + "Ḩ" // U+1E28: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CEDILLA
+    + "Ḫ" // U+1E2A: LATIN CAPITAL LETTER H WITH BREVE BELOW
+    + "Ⓗ" // U+24BD: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER H
+    + "Ⱨ" // U+2C67: LATIN CAPITAL LETTER H WITH DESCENDER
+    + "â±µ" // U+2C75: LATIN CAPITAL LETTER HALF H
+    + "H" // U+FF28: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER H
+   ,"H", // Folded result
+
+    "Ä¥" // U+0125: LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
+    + "ħ" // U+0127: LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
+    + "ȟ" // U+021F: LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
+    + "É¥" // U+0265: LATIN SMALL LETTER TURNED H
+    + "ɦ" // U+0266: LATIN SMALL LETTER H WITH HOOK
+    + "Ê®" // U+02AE: LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK
+    + "ʯ" // U+02AF: LATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK AND TAIL
+    + "ḣ" // U+1E23: LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE
+    + "ḥ" // U+1E25: LATIN SMALL LETTER H WITH DOT BELOW
+    + "ḧ" // U+1E27: LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS
+    + "ḩ" // U+1E29: LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA
+    + "ḫ" // U+1E2B: LATIN SMALL LETTER H WITH BREVE BELOW
+    + "ẖ" // U+1E96: LATIN SMALL LETTER H WITH LINE BELOW
+    + "ⓗ" // U+24D7: CIRCLED LATIN SMALL LETTER H
+    + "ⱨ" // U+2C68: LATIN SMALL LETTER H WITH DESCENDER
+    + "ⱶ" // U+2C76: LATIN SMALL LETTER HALF H
+    + "h" // U+FF48: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H
+   ,"h", // Folded result
+
+    "Ƕ" // U+01F6: LATIN CAPITAL LETTER HWAIR
+   ,"HV", // Folded result
+
+    "⒣" // U+24A3: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER H
+   ,"(h)", // Folded result
+
+    "ƕ" // U+0195: LATIN SMALL LETTER HV
+   ,"hv", // Folded result
+
+    "Ì" // U+00CC: LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
+    + "Í" // U+00CD: LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
+    + "Î" // U+00CE: LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ï" // U+00CF: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
+    + "Ĩ" // U+0128: LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
+    + "Ī" // U+012A: LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
+    + "Ĭ" // U+012C: LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
+    + "Ä®" // U+012E: LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
+    + "Ä°" // U+0130: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
+    + "Ɩ" // U+0196: LATIN CAPITAL LETTER IOTA
+    + "Ɨ" // U+0197: LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE
+    + "Ǐ" // U+01CF: LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON
+    + "Ȉ" // U+0208: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
+    + "Ȋ" // U+020A: LATIN CAPITAL LETTER I WITH INVERTED BREVE
+    + "ɪ" // U+026A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL I
+    + "áµ»" // U+1D7B: LATIN SMALL CAPITAL LETTER I WITH STROKE
+    + "Ḭ" // U+1E2C: LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE BELOW
+    + "Ḯ" // U+1E2E: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE
+    + "Ỉ" // U+1EC8: LATIN CAPITAL LETTER I WITH HOOK ABOVE
+    + "Ị" // U+1ECA: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT BELOW
+    + "Ⓘ" // U+24BE: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER I
+    + "ꟾ" // U+A7FE: LATIN EPIGRAPHIC LETTER I LONGA
+    + "I" // U+FF29: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER I
+   ,"I", // Folded result
+
+    "ì" // U+00EC: LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
+    + "í" // U+00ED: LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
+    + "î" // U+00EE: LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
+    + "ï" // U+00EF: LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
+    + "Ä©" // U+0129: LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
+    + "Ä«" // U+012B: LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
+    + "Ä­" // U+012D: LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
+    + "į" // U+012F: LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
+    + "ı" // U+0131: LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
+    + "ǐ" // U+01D0: LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
+    + "ȉ" // U+0209: LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȋ" // U+020B: LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE
+    + "ɨ" // U+0268: LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE
+    + "ᴉ" // U+1D09: LATIN SMALL LETTER TURNED I
+    + "áµ¢" // U+1D62: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER I
+    + "áµ¼" // U+1D7C: LATIN SMALL LETTER IOTA WITH STROKE
+    + "ᶖ" // U+1D96: LATIN SMALL LETTER I WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ḭ" // U+1E2D: LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE BELOW
+    + "ḯ" // U+1E2F: LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE
+    + "ỉ" // U+1EC9: LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE
+    + "ị" // U+1ECB: LATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW
+    + "ⁱ" // U+2071: SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I
+    + "ⓘ" // U+24D8: CIRCLED LATIN SMALL LETTER I
+    + "i" // U+FF49: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER I
+   ,"i", // Folded result
+
+    "IJ" // U+0132: LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
+   ,"IJ", // Folded result
+
+    "⒤" // U+24A4: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER I
+   ,"(i)", // Folded result
+
+    "ij" // U+0133: LATIN SMALL LIGATURE IJ
+   ,"ij", // Folded result
+
+    "Ä´" // U+0134: LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ɉ" // U+0248: LATIN CAPITAL LETTER J WITH STROKE
+    + "ᴊ" // U+1D0A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL J
+    + "Ⓙ" // U+24BF: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER J
+    + "J" // U+FF2A: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER J
+   ,"J", // Folded result
+
+    "ĵ" // U+0135: LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ç°" // U+01F0: LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
+    + "È·" // U+0237: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
+    + "ɉ" // U+0249: LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE
+    + "ɟ" // U+025F: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE
+    + "ʄ" // U+0284: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK
+    + "ʝ" // U+029D: LATIN SMALL LETTER J WITH CROSSED-TAIL
+    + "ⓙ" // U+24D9: CIRCLED LATIN SMALL LETTER J
+    + "â±¼" // U+2C7C: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER J
+    + "j" // U+FF4A: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER J
+   ,"j", // Folded result
+
+    "⒥" // U+24A5: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER J
+   ,"(j)", // Folded result
+
+    "Ķ" // U+0136: LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
+    + "Ƙ" // U+0198: LATIN CAPITAL LETTER K WITH HOOK
+    + "Ǩ" // U+01E8: LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
+    + "ᴋ" // U+1D0B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL K
+    + "Ḱ" // U+1E30: LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE
+    + "Ḳ" // U+1E32: LATIN CAPITAL LETTER K WITH DOT BELOW
+    + "Ḵ" // U+1E34: LATIN CAPITAL LETTER K WITH LINE BELOW
+    + "Ⓚ" // U+24C0: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER K
+    + "Ⱪ" // U+2C69: LATIN CAPITAL LETTER K WITH DESCENDER
+    + "Ꝁ" // U+A740: LATIN CAPITAL LETTER K WITH STROKE
+    + "Ꝃ" // U+A742: LATIN CAPITAL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
+    + "Ꝅ" // U+A744: LATIN CAPITAL LETTER K WITH STROKE AND DIAGONAL STROKE
+    + "K" // U+FF2B: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER K
+   ,"K", // Folded result
+
+    "Ä·" // U+0137: LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
+    + "ƙ" // U+0199: LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK
+    + "Ç©" // U+01E9: LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
+    + "ʞ" // U+029E: LATIN SMALL LETTER TURNED K
+    + "ᶄ" // U+1D84: LATIN SMALL LETTER K WITH PALATAL HOOK
+    + "ḱ" // U+1E31: LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE
+    + "ḳ" // U+1E33: LATIN SMALL LETTER K WITH DOT BELOW
+    + "ḵ" // U+1E35: LATIN SMALL LETTER K WITH LINE BELOW
+    + "ⓚ" // U+24DA: CIRCLED LATIN SMALL LETTER K
+    + "ⱪ" // U+2C6A: LATIN SMALL LETTER K WITH DESCENDER
+    + "ꝁ" // U+A741: LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE
+    + "ꝃ" // U+A743: LATIN SMALL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
+    + "ꝅ" // U+A745: LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE AND DIAGONAL STROKE
+    + "k" // U+FF4B: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K
+   ,"k", // Folded result
+
+    "⒦" // U+24A6: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER K
+   ,"(k)", // Folded result
+
+    "Ĺ" // U+0139: LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
+    + "Ä»" // U+013B: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
+    + "Ľ" // U+013D: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
+    + "Ä¿" // U+013F: LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
+    + "Ł" // U+0141: LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
+    + "Ƚ" // U+023D: LATIN CAPITAL LETTER L WITH BAR
+    + "ʟ" // U+029F: LATIN LETTER SMALL CAPITAL L
+    + "ᴌ" // U+1D0C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL L WITH STROKE
+    + "Ḷ" // U+1E36: LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW
+    + "Ḹ" // U+1E38: LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
+    + "Ḻ" // U+1E3A: LATIN CAPITAL LETTER L WITH LINE BELOW
+    + "Ḽ" // U+1E3C: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ⓛ" // U+24C1: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER L
+    + "â± " // U+2C60: LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOUBLE BAR
+    + "â±¢" // U+2C62: LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE TILDE
+    + "Ꝇ" // U+A746: LATIN CAPITAL LETTER BROKEN L
+    + "Ꝉ" // U+A748: LATIN CAPITAL LETTER L WITH HIGH STROKE
+    + "Ꞁ" // U+A780: LATIN CAPITAL LETTER TURNED L
+    + "L" // U+FF2C: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER L
+   ,"L", // Folded result
+
+    "ĺ" // U+013A: LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
+    + "ļ" // U+013C: LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
+    + "ľ" // U+013E: LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
+    + "ŀ" // U+0140: LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
+    + "ł" // U+0142: LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
+    + "ƚ" // U+019A: LATIN SMALL LETTER L WITH BAR
+    + "È´" // U+0234: LATIN SMALL LETTER L WITH CURL
+    + "É«" // U+026B: LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE TILDE
+    + "ɬ" // U+026C: LATIN SMALL LETTER L WITH BELT
+    + "É­" // U+026D: LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ᶅ" // U+1D85: LATIN SMALL LETTER L WITH PALATAL HOOK
+    + "ḷ" // U+1E37: LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW
+    + "ḹ" // U+1E39: LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
+    + "ḻ" // U+1E3B: LATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW
+    + "ḽ" // U+1E3D: LATIN SMALL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "ⓛ" // U+24DB: CIRCLED LATIN SMALL LETTER L
+    + "ⱡ" // U+2C61: LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE BAR
+    + "ꝇ" // U+A747: LATIN SMALL LETTER BROKEN L
+    + "ꝉ" // U+A749: LATIN SMALL LETTER L WITH HIGH STROKE
+    + "ꞁ" // U+A781: LATIN SMALL LETTER TURNED L
+    + "l" // U+FF4C: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER L
+   ,"l", // Folded result
+
+    "LJ" // U+01C7: LATIN CAPITAL LETTER LJ
+   ,"LJ", // Folded result
+
+    "Ỻ" // U+1EFA: LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH LL
+   ,"LL", // Folded result
+
+    "Lj" // U+01C8: LATIN CAPITAL LETTER L WITH SMALL LETTER J
+   ,"Lj", // Folded result
+
+    "⒧" // U+24A7: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER L
+   ,"(l)", // Folded result
+
+    "lj" // U+01C9: LATIN SMALL LETTER LJ
+   ,"lj", // Folded result
+
+    "á»»" // U+1EFB: LATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH LL
+   ,"ll", // Folded result
+
+    "ʪ" // U+02AA: LATIN SMALL LETTER LS DIGRAPH
+   ,"ls", // Folded result
+
+    "Ê«" // U+02AB: LATIN SMALL LETTER LZ DIGRAPH
+   ,"lz", // Folded result
+
+    "Ɯ" // U+019C: LATIN CAPITAL LETTER TURNED M
+    + "ᴍ" // U+1D0D: LATIN LETTER SMALL CAPITAL M
+    + "Ḿ" // U+1E3E: LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE
+    + "Ṁ" // U+1E40: LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
+    + "Ṃ" // U+1E42: LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT BELOW
+    + "Ⓜ" // U+24C2: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M
+    + "â±®" // U+2C6E: LATIN CAPITAL LETTER M WITH HOOK
+    + "ꟽ" // U+A7FD: LATIN EPIGRAPHIC LETTER INVERTED M
+    + "ꟿ" // U+A7FF: LATIN EPIGRAPHIC LETTER ARCHAIC M
+    + "ï¼­" // U+FF2D: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER M
+   ,"M", // Folded result
+
+    "ɯ" // U+026F: LATIN SMALL LETTER TURNED M
+    + "É°" // U+0270: LATIN SMALL LETTER TURNED M WITH LONG LEG
+    + "ɱ" // U+0271: LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK
+    + "ᵯ" // U+1D6F: LATIN SMALL LETTER M WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶆ" // U+1D86: LATIN SMALL LETTER M WITH PALATAL HOOK
+    + "ḿ" // U+1E3F: LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE
+    + "ṁ" // U+1E41: LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
+    + "ṃ" // U+1E43: LATIN SMALL LETTER M WITH DOT BELOW
+    + "ⓜ" // U+24DC: CIRCLED LATIN SMALL LETTER M
+    + "m" // U+FF4D: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER M
+   ,"m", // Folded result
+
+    "⒨" // U+24A8: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER M
+   ,"(m)", // Folded result
+
+    "Ñ" // U+00D1: LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
+    + "Ń" // U+0143: LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
+    + "Ņ" // U+0145: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
+    + "Ň" // U+0147: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
+    + "Ŋ" // U+014A: LATIN CAPITAL LETTER ENG
+    + "Ɲ" // U+019D: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LEFT HOOK
+    + "Ǹ" // U+01F8: LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE
+    + "È " // U+0220: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
+    + "É´" // U+0274: LATIN LETTER SMALL CAPITAL N
+    + "ᴎ" // U+1D0E: LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED N
+    + "Ṅ" // U+1E44: LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT ABOVE
+    + "Ṇ" // U+1E46: LATIN CAPITAL LETTER N WITH DOT BELOW
+    + "Ṉ" // U+1E48: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LINE BELOW
+    + "Ṋ" // U+1E4A: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ⓝ" // U+24C3: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER N
+    + "ï¼®" // U+FF2E: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER N
+   ,"N", // Folded result
+
+    "ñ" // U+00F1: LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
+    + "ń" // U+0144: LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
+    + "ņ" // U+0146: LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
+    + "ň" // U+0148: LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
+    + "ʼn" // U+0149: LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
+    + "ŋ" // U+014B: LATIN SMALL LETTER ENG
+    + "ƞ" // U+019E: LATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
+    + "ǹ" // U+01F9: LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE
+    + "ȵ" // U+0235: LATIN SMALL LETTER N WITH CURL
+    + "ɲ" // U+0272: LATIN SMALL LETTER N WITH LEFT HOOK
+    + "ɳ" // U+0273: LATIN SMALL LETTER N WITH RETROFLEX HOOK
+    + "áµ°" // U+1D70: LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶇ" // U+1D87: LATIN SMALL LETTER N WITH PALATAL HOOK
+    + "ṅ" // U+1E45: LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE
+    + "ṇ" // U+1E47: LATIN SMALL LETTER N WITH DOT BELOW
+    + "ṉ" // U+1E49: LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW
+    + "ṋ" // U+1E4B: LATIN SMALL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "ⁿ" // U+207F: SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
+    + "ⓝ" // U+24DD: CIRCLED LATIN SMALL LETTER N
+    + "n" // U+FF4E: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N
+   ,"n", // Folded result
+
+    "NJ" // U+01CA: LATIN CAPITAL LETTER NJ
+   ,"NJ", // Folded result
+
+    "Nj" // U+01CB: LATIN CAPITAL LETTER N WITH SMALL LETTER J
+   ,"Nj", // Folded result
+
+    "⒩" // U+24A9: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER N
+   ,"(n)", // Folded result
+
+    "nj" // U+01CC: LATIN SMALL LETTER NJ
+   ,"nj", // Folded result
+
+    "Ò" // U+00D2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
+    + "Ó" // U+00D3: LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
+    + "Ô" // U+00D4: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
+    + "Õ" // U+00D5: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
+    + "Ö" // U+00D6: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
+    + "Ø" // U+00D8: LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
+    + "Ō" // U+014C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
+    + "Ŏ" // U+014E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
+    + "Ő" // U+0150: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
+    + "Ɔ" // U+0186: LATIN CAPITAL LETTER OPEN O
+    + "Ɵ" // U+019F: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MIDDLE TILDE
+    + "Æ " // U+01A0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN
+    + "Ǒ" // U+01D1: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON
+    + "Ǫ" // U+01EA: LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
+    + "Ǭ" // U+01EC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
+    + "Ǿ" // U+01FE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
+    + "Ȍ" // U+020C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
+    + "Ȏ" // U+020E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH INVERTED BREVE
+    + "Ȫ" // U+022A: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
+    + "Ȭ" // U+022C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
+    + "È®" // U+022E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE
+    + "È°" // U+0230: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
+    + "ᴏ" // U+1D0F: LATIN LETTER SMALL CAPITAL O
+    + "ᴐ" // U+1D10: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OPEN O
+    + "Ṍ" // U+1E4C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE
+    + "Ṏ" // U+1E4E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS
+    + "Ṑ" // U+1E50: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE
+    + "Ṓ" // U+1E52: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE
+    + "Ọ" // U+1ECC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT BELOW
+    + "Ỏ" // U+1ECE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HOOK ABOVE
+    + "Ố" // U+1ED0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+    + "Ồ" // U+1ED2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+    + "Ổ" // U+1ED4: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+    + "Ỗ" // U+1ED6: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+    + "Ộ" // U+1ED8: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+    + "Ớ" // U+1EDA: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
+    + "Ờ" // U+1EDC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
+    + "Ở" // U+1EDE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
+    + "á» " // U+1EE0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND TILDE
+    + "Ợ" // U+1EE2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
+    + "Ⓞ" // U+24C4: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER O
+    + "Ꝋ" // U+A74A: LATIN CAPITAL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY
+    + "Ꝍ" // U+A74C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH LOOP
+    + "O" // U+FF2F: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER O
+   ,"O", // Folded result
+
+    "ò" // U+00F2: LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
+    + "ó" // U+00F3: LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
+    + "ô" // U+00F4: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
+    + "õ" // U+00F5: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
+    + "ö" // U+00F6: LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
+    + "ø" // U+00F8: LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
+    + "ō" // U+014D: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
+    + "ŏ" // U+014F: LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
+    + "ő" // U+0151: LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
+    + "Æ¡" // U+01A1: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
+    + "ǒ" // U+01D2: LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
+    + "Ç«" // U+01EB: LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
+    + "Ç­" // U+01ED: LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
+    + "Ç¿" // U+01FF: LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
+    + "ȍ" // U+020D: LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȏ" // U+020F: LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE
+    + "È«" // U+022B: LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
+    + "È­" // U+022D: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
+    + "ȯ" // U+022F: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE
+    + "ȱ" // U+0231: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
+    + "ɔ" // U+0254: LATIN SMALL LETTER OPEN O
+    + "ɵ" // U+0275: LATIN SMALL LETTER BARRED O
+    + "ᴖ" // U+1D16: LATIN SMALL LETTER TOP HALF O
+    + "ᴗ" // U+1D17: LATIN SMALL LETTER BOTTOM HALF O
+    + "ᶗ" // U+1D97: LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH RETROFLEX HOOK
+    + "ṍ" // U+1E4D: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE
+    + "ṏ" // U+1E4F: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS
+    + "ṑ" // U+1E51: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE
+    + "ṓ" // U+1E53: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE
+    + "ọ" // U+1ECD: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW
+    + "ỏ" // U+1ECF: LATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE
+    + "ố" // U+1ED1: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
+    + "ồ" // U+1ED3: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
+    + "ổ" // U+1ED5: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
+    + "ỗ" // U+1ED7: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
+    + "ộ" // U+1ED9: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
+    + "ớ" // U+1EDB: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
+    + "ờ" // U+1EDD: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
+    + "ở" // U+1EDF: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
+    + "ỡ" // U+1EE1: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND TILDE
+    + "ợ" // U+1EE3: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
+    + "ₒ" // U+2092: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER O
+    + "ⓞ" // U+24DE: CIRCLED LATIN SMALL LETTER O
+    + "ⱺ" // U+2C7A: LATIN SMALL LETTER O WITH LOW RING INSIDE
+    + "ꝋ" // U+A74B: LATIN SMALL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY
+    + "ꝍ" // U+A74D: LATIN SMALL LETTER O WITH LOOP
+    + "o" // U+FF4F: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O
+   ,"o", // Folded result
+
+    "Œ" // U+0152: LATIN CAPITAL LIGATURE OE
+    + "ɶ" // U+0276: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE
+   ,"OE", // Folded result
+
+    "Ꝏ" // U+A74E: LATIN CAPITAL LETTER OO
+   ,"OO", // Folded result
+
+    "È¢" // U+0222: LATIN CAPITAL LETTER OU
+    + "ᴕ" // U+1D15: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OU
+   ,"OU", // Folded result
+
+    "⒪" // U+24AA: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER O
+   ,"(o)", // Folded result
+
+    "œ" // U+0153: LATIN SMALL LIGATURE OE
+    + "ᴔ" // U+1D14: LATIN SMALL LETTER TURNED OE
+   ,"oe", // Folded result
+
+    "ꝏ" // U+A74F: LATIN SMALL LETTER OO
+   ,"oo", // Folded result
+
+    "È£" // U+0223: LATIN SMALL LETTER OU
+   ,"ou", // Folded result
+
+    "Ƥ" // U+01A4: LATIN CAPITAL LETTER P WITH HOOK
+    + "ᴘ" // U+1D18: LATIN LETTER SMALL CAPITAL P
+    + "Ṕ" // U+1E54: LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE
+    + "Ṗ" // U+1E56: LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
+    + "Ⓟ" // U+24C5: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER P
+    + "â±£" // U+2C63: LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE
+    + "Ꝑ" // U+A750: LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+    + "Ꝓ" // U+A752: LATIN CAPITAL LETTER P WITH FLOURISH
+    + "Ꝕ" // U+A754: LATIN CAPITAL LETTER P WITH SQUIRREL TAIL
+    + "ï¼°" // U+FF30: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER P
+   ,"P", // Folded result
+
+    "Æ¥" // U+01A5: LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK
+    + "áµ±" // U+1D71: LATIN SMALL LETTER P WITH MIDDLE TILDE
+    + "áµ½" // U+1D7D: LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE
+    + "ᶈ" // U+1D88: LATIN SMALL LETTER P WITH PALATAL HOOK
+    + "ṕ" // U+1E55: LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE
+    + "ṗ" // U+1E57: LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
+    + "ⓟ" // U+24DF: CIRCLED LATIN SMALL LETTER P
+    + "ꝑ" // U+A751: LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+    + "ꝓ" // U+A753: LATIN SMALL LETTER P WITH FLOURISH
+    + "ꝕ" // U+A755: LATIN SMALL LETTER P WITH SQUIRREL TAIL
+    + "ꟼ" // U+A7FC: LATIN EPIGRAPHIC LETTER REVERSED P
+    + "p" // U+FF50: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER P
+   ,"p", // Folded result
+
+    "⒫" // U+24AB: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER P
+   ,"(p)", // Folded result
+
+    "Ɋ" // U+024A: LATIN CAPITAL LETTER SMALL Q WITH HOOK TAIL
+    + "Ⓠ" // U+24C6: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Q
+    + "Ꝗ" // U+A756: LATIN CAPITAL LETTER Q WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+    + "Ꝙ" // U+A758: LATIN CAPITAL LETTER Q WITH DIAGONAL STROKE
+    + "ï¼±" // U+FF31: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Q
+   ,"Q", // Folded result
+
+    "ĸ" // U+0138: LATIN SMALL LETTER KRA
+    + "ɋ" // U+024B: LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK TAIL
+    + "Ê " // U+02A0: LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK
+    + "ⓠ" // U+24E0: CIRCLED LATIN SMALL LETTER Q
+    + "ꝗ" // U+A757: LATIN SMALL LETTER Q WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+    + "ꝙ" // U+A759: LATIN SMALL LETTER Q WITH DIAGONAL STROKE
+    + "q" // U+FF51: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Q
+   ,"q", // Folded result
+
+    "⒬" // U+24AC: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER Q
+   ,"(q)", // Folded result
+
+    "ȹ" // U+0239: LATIN SMALL LETTER QP DIGRAPH
+   ,"qp", // Folded result
+
+    "Ŕ" // U+0154: LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
+    + "Ŗ" // U+0156: LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
+    + "Ř" // U+0158: LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
+    + "Ȑ" // U+0210: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
+    + "Ȓ" // U+0212: LATIN CAPITAL LETTER R WITH INVERTED BREVE
+    + "Ɍ" // U+024C: LATIN CAPITAL LETTER R WITH STROKE
+    + "ʀ" // U+0280: LATIN LETTER SMALL CAPITAL R
+    + "ʁ" // U+0281: LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R
+    + "ᴙ" // U+1D19: LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED R
+    + "ᴚ" // U+1D1A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED R
+    + "Ṙ" // U+1E58: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT ABOVE
+    + "Ṛ" // U+1E5A: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW
+    + "Ṝ" // U+1E5C: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON
+    + "Ṟ" // U+1E5E: LATIN CAPITAL LETTER R WITH LINE BELOW
+    + "Ⓡ" // U+24C7: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER R
+    + "Ɽ" // U+2C64: LATIN CAPITAL LETTER R WITH TAIL
+    + "Ꝛ" // U+A75A: LATIN CAPITAL LETTER R ROTUNDA
+    + "Ꞃ" // U+A782: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR R
+    + "ï¼²" // U+FF32: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER R
+   ,"R", // Folded result
+
+    "ŕ" // U+0155: LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
+    + "ŗ" // U+0157: LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
+    + "ř" // U+0159: LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
+    + "ȑ" // U+0211: LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȓ" // U+0213: LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE
+    + "ɍ" // U+024D: LATIN SMALL LETTER R WITH STROKE
+    + "ɼ" // U+027C: LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG
+    + "ɽ" // U+027D: LATIN SMALL LETTER R WITH TAIL
+    + "ɾ" // U+027E: LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK
+    + "É¿" // U+027F: LATIN SMALL LETTER REVERSED R WITH FISHHOOK
+    + "áµ£" // U+1D63: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER R
+    + "áµ²" // U+1D72: LATIN SMALL LETTER R WITH MIDDLE TILDE
+    + "áµ³" // U+1D73: LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK AND MIDDLE TILDE
+    + "ᶉ" // U+1D89: LATIN SMALL LETTER R WITH PALATAL HOOK
+    + "ṙ" // U+1E59: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE
+    + "ṛ" // U+1E5B: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW
+    + "ṝ" // U+1E5D: LATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON
+    + "ṟ" // U+1E5F: LATIN SMALL LETTER R WITH LINE BELOW
+    + "ⓡ" // U+24E1: CIRCLED LATIN SMALL LETTER R
+    + "ꝛ" // U+A75B: LATIN SMALL LETTER R ROTUNDA
+    + "ꞃ" // U+A783: LATIN SMALL LETTER INSULAR R
+    + "r" // U+FF52: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER R
+   ,"r", // Folded result
+
+    "⒭" // U+24AD: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER R
+   ,"(r)", // Folded result
+
+    "Ś" // U+015A: LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
+    + "Ŝ" // U+015C: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ş" // U+015E: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
+    + "Å " // U+0160: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
+    + "Ș" // U+0218: LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
+    + "á¹ " // U+1E60: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
+    + "á¹¢" // U+1E62: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW
+    + "Ṥ" // U+1E64: LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE
+    + "Ṧ" // U+1E66: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE
+    + "Ṩ" // U+1E68: LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
+    + "Ⓢ" // U+24C8: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S
+    + "ꜱ" // U+A731: LATIN LETTER SMALL CAPITAL S
+    + "ꞅ" // U+A785: LATIN SMALL LETTER INSULAR S
+    + "ï¼³" // U+FF33: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER S
+   ,"S", // Folded result
+
+    "ś" // U+015B: LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
+    + "ŝ" // U+015D: LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
+    + "ş" // U+015F: LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
+    + "Å¡" // U+0161: LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
+    + "Å¿" // U+017F: LATIN SMALL LETTER LONG S
+    + "ș" // U+0219: LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
+    + "È¿" // U+023F: LATIN SMALL LETTER S WITH SWASH TAIL
+    + "ʂ" // U+0282: LATIN SMALL LETTER S WITH HOOK
+    + "áµ´" // U+1D74: LATIN SMALL LETTER S WITH MIDDLE TILDE
+    + "ᶊ" // U+1D8A: LATIN SMALL LETTER S WITH PALATAL HOOK
+    + "ṡ" // U+1E61: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
+    + "á¹£" // U+1E63: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW
+    + "á¹¥" // U+1E65: LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE
+    + "ṧ" // U+1E67: LATIN SMALL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE
+    + "ṩ" // U+1E69: LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
+    + "ẜ" // U+1E9C: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DIAGONAL STROKE
+    + "ẝ" // U+1E9D: LATIN SMALL LETTER LONG S WITH HIGH STROKE
+    + "ⓢ" // U+24E2: CIRCLED LATIN SMALL LETTER S
+    + "Ꞅ" // U+A784: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR S
+    + "s" // U+FF53: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S
+   ,"s", // Folded result
+
+    "ẞ" // U+1E9E: LATIN CAPITAL LETTER SHARP S
+   ,"SS", // Folded result
+
+    "⒮" // U+24AE: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER S
+   ,"(s)", // Folded result
+
+    "ß" // U+00DF: LATIN SMALL LETTER SHARP S
+   ,"ss", // Folded result
+
+    "st" // U+FB06: LATIN SMALL LIGATURE ST
+   ,"st", // Folded result
+
+    "Å¢" // U+0162: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
+    + "Ť" // U+0164: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
+    + "Ŧ" // U+0166: LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
+    + "Ƭ" // U+01AC: LATIN CAPITAL LETTER T WITH HOOK
+    + "Æ®" // U+01AE: LATIN CAPITAL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
+    + "Ț" // U+021A: LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
+    + "Ⱦ" // U+023E: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE
+    + "ᴛ" // U+1D1B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL T
+    + "Ṫ" // U+1E6A: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
+    + "Ṭ" // U+1E6C: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT BELOW
+    + "á¹®" // U+1E6E: LATIN CAPITAL LETTER T WITH LINE BELOW
+    + "á¹°" // U+1E70: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ⓣ" // U+24C9: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER T
+    + "Ꞇ" // U+A786: LATIN CAPITAL LETTER INSULAR T
+    + "ï¼´" // U+FF34: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER T
+   ,"T", // Folded result
+
+    "Å£" // U+0163: LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
+    + "Å¥" // U+0165: LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
+    + "ŧ" // U+0167: LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
+    + "Æ«" // U+01AB: LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK
+    + "Æ­" // U+01AD: LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK
+    + "ț" // U+021B: LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
+    + "ȶ" // U+0236: LATIN SMALL LETTER T WITH CURL
+    + "ʇ" // U+0287: LATIN SMALL LETTER TURNED T
+    + "ʈ" // U+0288: LATIN SMALL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
+    + "áµµ" // U+1D75: LATIN SMALL LETTER T WITH MIDDLE TILDE
+    + "ṫ" // U+1E6B: LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
+    + "á¹­" // U+1E6D: LATIN SMALL LETTER T WITH DOT BELOW
+    + "ṯ" // U+1E6F: LATIN SMALL LETTER T WITH LINE BELOW
+    + "á¹±" // U+1E71: LATIN SMALL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "ẗ" // U+1E97: LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS
+    + "ⓣ" // U+24E3: CIRCLED LATIN SMALL LETTER T
+    + "ⱦ" // U+2C66: LATIN SMALL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE
+    + "t" // U+FF54: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T
+   ,"t", // Folded result
+
+    "Þ" // U+00DE: LATIN CAPITAL LETTER THORN
+    + "Ꝧ" // U+A766: LATIN CAPITAL LETTER THORN WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+   ,"TH", // Folded result
+
+    "Ꜩ" // U+A728: LATIN CAPITAL LETTER TZ
+   ,"TZ", // Folded result
+
+    "⒯" // U+24AF: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER T
+   ,"(t)", // Folded result
+
+    "ʨ" // U+02A8: LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL
+   ,"tc", // Folded result
+
+    "þ" // U+00FE: LATIN SMALL LETTER THORN
+    + "ᵺ" // U+1D7A: LATIN SMALL LETTER TH WITH STRIKETHROUGH
+    + "ꝧ" // U+A767: LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE THROUGH DESCENDER
+   ,"th", // Folded result
+
+    "ʦ" // U+02A6: LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH
+   ,"ts", // Folded result
+
+    "ꜩ" // U+A729: LATIN SMALL LETTER TZ
+   ,"tz", // Folded result
+
+    "Ù" // U+00D9: LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
+    + "Ú" // U+00DA: LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
+    + "Û" // U+00DB: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
+    + "Ü" // U+00DC: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
+    + "Ũ" // U+0168: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
+    + "Ū" // U+016A: LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
+    + "Ŭ" // U+016C: LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
+    + "Å®" // U+016E: LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
+    + "Å°" // U+0170: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
+    + "Ų" // U+0172: LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
+    + "Ư" // U+01AF: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN
+    + "Ǔ" // U+01D3: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON
+    + "Ǖ" // U+01D5: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
+    + "Ǘ" // U+01D7: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
+    + "Ǚ" // U+01D9: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
+    + "Ǜ" // U+01DB: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
+    + "Ȕ" // U+0214: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
+    + "Ȗ" // U+0216: LATIN CAPITAL LETTER U WITH INVERTED BREVE
+    + "Ʉ" // U+0244: LATIN CAPITAL LETTER U BAR
+    + "ᴜ" // U+1D1C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL U
+    + "áµ¾" // U+1D7E: LATIN SMALL CAPITAL LETTER U WITH STROKE
+    + "á¹²" // U+1E72: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW
+    + "á¹´" // U+1E74: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE BELOW
+    + "Ṷ" // U+1E76: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "Ṹ" // U+1E78: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE
+    + "Ṻ" // U+1E7A: LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS
+    + "Ụ" // U+1EE4: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOT BELOW
+    + "Ủ" // U+1EE6: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HOOK ABOVE
+    + "Ứ" // U+1EE8: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
+    + "Ừ" // U+1EEA: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
+    + "Ử" // U+1EEC: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
+    + "á»®" // U+1EEE: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND TILDE
+    + "á»°" // U+1EF0: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
+    + "Ⓤ" // U+24CA: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER U
+    + "ï¼µ" // U+FF35: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER U
+   ,"U", // Folded result
+
+    "ù" // U+00F9: LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
+    + "ú" // U+00FA: LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
+    + "û" // U+00FB: LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
+    + "ü" // U+00FC: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
+    + "Å©" // U+0169: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
+    + "Å«" // U+016B: LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
+    + "Å­" // U+016D: LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
+    + "ů" // U+016F: LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
+    + "ű" // U+0171: LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
+    + "ų" // U+0173: LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
+    + "Æ°" // U+01B0: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
+    + "ǔ" // U+01D4: LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
+    + "ǖ" // U+01D6: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
+    + "ǘ" // U+01D8: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
+    + "ǚ" // U+01DA: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
+    + "ǜ" // U+01DC: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
+    + "ȕ" // U+0215: LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
+    + "ȗ" // U+0217: LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE
+    + "ʉ" // U+0289: LATIN SMALL LETTER U BAR
+    + "ᵤ" // U+1D64: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U
+    + "ᶙ" // U+1D99: LATIN SMALL LETTER U WITH RETROFLEX HOOK
+    + "á¹³" // U+1E73: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW
+    + "á¹µ" // U+1E75: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE BELOW
+    + "á¹·" // U+1E77: LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW
+    + "á¹¹" // U+1E79: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE
+    + "á¹»" // U+1E7B: LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS
+    + "ụ" // U+1EE5: LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW
+    + "ủ" // U+1EE7: LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE
+    + "ứ" // U+1EE9: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
+    + "ừ" // U+1EEB: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
+    + "á»­" // U+1EED: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
+    + "ữ" // U+1EEF: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND TILDE
+    + "á»±" // U+1EF1: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW
+    + "ⓤ" // U+24E4: CIRCLED LATIN SMALL LETTER U
+    + "u" // U+FF55: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER U
+   ,"u", // Folded result
+
+    "⒰" // U+24B0: PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER U
+   ,"(u)", // Folded result
+
+    "ᵫ" // U+1D6B: LATIN SMALL LETTER UE
+   ,"ue", // Folded result
+
+    "Ʋ" // U+01B2: LATIN CAPITAL LETTER V WITH HOOK
+    + "Ʌ" // U+0245: LATIN CAPITAL LETTER TURNED V
+    + "á´ " // U+1D20: LATIN LETTER SMALL CAPITAL V
+    + "á¹¼" // U+1E7C: LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE
+    + "á¹¾" // U+1E7E: LATIN CAPITAL LETTER V WITH DOT BELOW
+    + "Ỽ" // U+1EFC: LATIN CAPITAL LETTER MIDDLE-WELSH V
+    + "Ⓥ" // U+24CB: CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER V
+    + "Ꝟ" // U+A75E: LATIN CAPITAL LETTER V WITH DIAGONAL STROKE
+    + "Ꝩ" // U+A768: LATIN CAPITAL LETTER VEND
+    + "V" // U+FF36: FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER V
+   ,"V", // Folded result
+
+    "ʋ" // U+028B: LATIN SMALL LETTER V WITH HOOK
+    + "ʌ" // U+028C: LATIN SMALL LETTER TURNED V
+    + "áµ¥" // U+1D65: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER V
+    + "ᶌ" // U+1D8C: LATIN SMALL LETTER V WITH PALATAL HOOK
+    + "á¹½" // U+1E7D: LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE
+    + "ṿ" // U+1E7F: LATIN SMALL LETTER V WITH DOT BELOW
+    + "ⓥ" // U+24E5: CIRCLED LATIN SMALL LETTER V
+    + "â±±" // U+2C71: LATIN SMALL LETTER V WITH RIGHT HOOK
+    + "â±´" // U+2C74: LATIN SMALL LETTER V WITH CURL
+    + "ꝟ" // U+A75F: LATIN SMALL LETTER V WITH DIAGONAL STROKE
+    + "v" // U+FF56: FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER V
+   ,"v", // Folded result
+

[... 565 lines stripped ...]


Mime
View raw message