lucene-solr-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Antczak, Lukasz" <lukasz.antc...@roche.com>
Subject HDFS cache for Solr
Date Thu, 14 Feb 2019 09:23:28 GMT
Hello,
We are using Cloudera 5.12.1 with Solr 4.10.3.
We want to store our index in memory since HDFS where the data is
stored is to slow.

We were trying using Solr HDFS block cache, but we are struggling with
warming it to be sure that whole index is in memory after updating
some documents.

We are thinking about using HDFS cache for directories with Solr
index. Have you ever seen such an approach?

Regards
Łukasz

-- 
Łukasz Antczak
IT Professional
GS Business Intelligence Team

Planned absences:

Roche Polska Sp. z o.o.
ADMD Group Services - Business Intelligence Team
HQ: ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
Office: ul. Abpa Baraniaka 88D, 61-131 Poznań

Tel: +48 22 260 55 21
Mobile: +48 519 515 010
mailto: lukasz.antczak@roche.com

Informacja o poufności: Treść tej wiadomości zawiera informacje
przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej
adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Wszelkie
nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w tej wiadomości jest
zabronione.

Confidentiality Note: This message is intended only for the use of the
named recipient(s) and may contain confidential and/or proprietary
information. If you are not the intended recipient, please contact the
sender and delete this message. Any unauthorized use of the
information contained in this message is prohibited.

Mime
View raw message