lucene-java-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <n.bulth...@interpay.nl>
Subject RE: Lucene in Action : example code -> document-parsing framework ...
Date Mon, 17 Oct 2005 14:19:31 GMT
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
org/apache/log4j/Logger 
  at org.pdfbox.pdfparser.BaseParser.<clinit>(BaseParser.java:70) 

PDFBox cannot find Log4J. You can add Log4J to you classpath to fix
this. 

-----Original Message-----
From: msftblows@aol.com [mailto:msftblows@aol.com] 
Sent: 17 October 2005 16:09
To: java-user@lucene.apache.org; galeas@informatik.uni-siegen.de
Subject: Re: Lucene in Action : example code -> document-parsing
framework ...


Do you have the log4j.properties file in the classpath?
 
-----Original Message-----
From: Patricio Galeas <galeas@informatik.uni-siegen.de>
To: java-user@lucene.apache.org
Sent: Mon, 17 Oct 2005 15:50:46 +0200
Subject: Lucene in Action : example code -> document-parsing framework
...


Hi ALL, 
I try to run the an example of the "Lucene in Action" book : 
 
Chapter 7: Parsing Common Document Formats: 
lia.handlingtypes.framework.FileIndexer 
 
I have downloaded all the source code from www.manning.com/hatcher2 
and create a java project in Lucene 3.1. 
 
I become the following error message when the PDF document is indexed : 
--------------------------------------- 
Indexing
E:\Galeas\downloads\LuceneInAction\LuceneInAction\src\lia\handlingtypes\
data\addressbook-entry.xml 
log4j:WARN No appenders could be found for logger
(org.apache.commons.digester.Digester.sax). 
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. 
Indexing
E:\Galeas\downloads\LuceneInAction\LuceneInAction\src\lia\handlingtypes\
data\addressbook.xml 
Indexing
E:\Galeas\downloads\LuceneInAction\LuceneInAction\src\lia\handlingtypes\
data\HTML.html 
Indexing
E:\Galeas\downloads\LuceneInAction\LuceneInAction\src\lia\handlingtypes\
data\MSWord.doc 
Indexing
E:\Galeas\downloads\LuceneInAction\LuceneInAction\src\lia\handlingtypes\
data\PDF.pdf 
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
org/apache/log4j/Logger 
  at org.pdfbox.pdfparser.BaseParser.<clinit>(BaseParser.java:70) 
  at
lia.handlingtypes.pdf.PDFBoxPDFHandler.parseDocument(PDFBoxPDFHandler.ja
va:118) 
  at
lia.handlingtypes.pdf.PDFBoxPDFHandler.getDocument(PDFBoxPDFHandler.java
:32) 
  at
lia.handlingtypes.framework.ExtensionFileHandler.getDocument(ExtensionFi
leHandler.java:39) 
  at lia.handlingtypes.framework.FileIndexer.index(FileIndexer.java:43) 
  at lia.handlingtypes.framework.FileIndexer.index(FileIndexer.java:36) 
  at lia.handlingtypes.framework.FileIndexer.main(FileIndexer.java:77) 
--------------------------------------- 
 
Have anybody some idea ?? 
Thank You 
Patricio 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
To unsubscribe, e-mail: java-user-unsubscribe@lucene.apache.org 
For additional commands, e-mail: java-user-help@lucene.apache.org 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer:
' Aan de inhoud van dit bericht kunnen alleen rechten ten opzichte van Interpay Nederland
B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende
stukken worden ondersteund. De informatie in dit e-mailbericht is van vertrouwelijke aard
en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen,
wordt u verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen zonder
van de inhoud kennis te nemen, deze te vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.' 
An English version of this disclaimer is available on http://www.interpay.nl/eng/general/disclaimer.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: java-user-unsubscribe@lucene.apache.org
For additional commands, e-mail: java-user-help@lucene.apache.org


Mime
View raw message