lucene-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From da...@apache.org
Subject [12/51] [partial] lucene-solr:jira/gradle: Add more contrib modules
Date Fri, 02 Nov 2018 15:42:36 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/lucene-solr/blob/4dd96a0e/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/mr
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/mr b/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/mr
deleted file mode 100644
index 19a1942..0000000
--- a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/mr
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"freq":{"णां":79,"णाच":69,"थे ":276,"तका":129,"था ":217,"ोल्":72,"ोलि":66,"ोला":81,"ोर्":136,"ोबर":168,"णता":197,"तंत":167,"ोव्":196,"तो ":552,"णजे":209,"्तर":330,"ं ":115,"्त्":568,"्ते":64,"्थळ":62,"तां":107,"्ता":389,"ः ":139,"्ती":202,"ताक":90,"्ति":145,"्तु":82,"ताच":344,"्दर":73,"तात":957,"तान":226,"्थि":115,"ताम":63,"्था":569,"तार":104,"ताल":160,"तिक":153,"्थे":76,"तीं":64,"्दा":73,"а":72,"्धत":82,"तिह":109,"तीच":131,"तिस":79,"्ट्":957,"्टो":150,"्टे":199,"्टी":161,"्टा":154,"्टि":89,"इ ":181,"तसे":151,"धन ":83,"्तक":79,"दी ":549,"्यं":164,"्मन":141,"्यक":342,"दू ":113,"्मा":304,"्मि":128,"्रं":90,"्यत":102,"्मे":88,"्
 यप":104,"्यम":126,"्रक":379,"्यव":153,"्रज":340,"्यु":195,"्या":9729,"्धा":165,"तया":65,"्ने":69,"तरे":84,"्ना":140,"तरा":162,"तरर":91,"्पन":111,"दा ":131,"्पर":85,"तले":94,"तला":76,"्पा":80,"ण्य":949,"ا":67,"तमि":228,"्का":190,"्कृ":130,"्कर":75,"दर ":72,"णून":182,"तदा":122,"्ञा":188,"दल ":81,"तत्":79,"णार":809,"णात":73,"्गा":89,"्चि":216,"्चा":100,"णुक":137,"्चन":73,"थ ":288,"द ":645,"ध ":495,"न ":5349,"ड ":671,"थील":100,"ठ ":317,"थाप":202,"ण ":1146,"थान":236,"त ":6358,"थित":69,"धी ":120,"ज ":339,"दक्":266,"ञ ":122,"धा ":98,"ट ":1322,"ं":13502,"ः":232,"ँ":308,"आ":6891,"इ":1323,"अ":4895,"ऊ":224,"ऋ":69,"ई":607,"उ":1473,"घ ":103,"ए":2374,"ओ":357,"ऑ":510,"ऐ":63,"ग":7424,"ख":2
 772,"क":20151,"औ":108,"छ":206,"च":12137,"घ":1111,"ट":6169,"ञ":320,"झ":981,"ज":8381,"ठ":2153,"ड":3743,"ढ":440,"ण":6906,"त":27784,"थ":2477,"द":9254,"ध":4679,"न":18404,"प":12607,"फ":1499,"ब":5130,"्ग ":233,"भ":4247,"म":15733,"य":22975,"र":35779,"ळ":2991,"ल":18817,"व":16505,"ष":4156,"श":6670,"ह":17826,"स":18689,"ऽ":116,"ि":18218,"ा":66714,"थवा":122,"े":31183,"ॅ":601,"ू":4430,"ृ":896,"ी":21357,"च ":843,"ु":7163,"ौ":422,"्":44808,"ो":8505,"ै":961,"ॉ":916,"०":1926,"१":3312,"्क ":91,"६":758,"७":829,"८":1020,"९":2445,"२":1611,"३":695,"४":690,"५":705,"क ":4288,"ग ":912,"ख ":378,"त्स":89,"त्व":365,"त्प":68,"त्र":2148,"त्य":1716,"त्म":72,"त्त":815,"त्न":66,"ம":77,"த":78,"ா":90,"ி":93,"ர":79,"तून":246,"க":89,"तुर":76,"ॉर्":122,"்":211,"तीत":68,"तीन":98,"तीय":438,"त
 ल":2444,"तेल":85,"ई ":267,"ै ":165,"्न ":140," ख":774," ग":1923," औ":107,"ोजी":152," क":6366," ओ":265," ऑ":506," ट":487," ज":3863," झ":541," च":2075," छ":154," घ":462," इ":1199," आ":6783," अ":4797," ए":2269," ऊ":68," उ":1326," ई":99,"दार":306,"दिग":99,"दान":93,"दाच":70,"दिल":153,"दिव":143,"्फ ":77,"दिर":79,"े ":16291,"दीच":62,"नंत":140,"दुर":84,"दुस":164,"ोठे":238,"्म ":214,"ू ":729,"्य ":1111,"्र ":868,"ि ":987,"नी ":1364,"ोणा":90,"ी ":12189,"ोत्":125,"ोतो":104,"ोते":752,"ोती":123,"ोता":310,"ु ":263,"ा ":17571,"ोधन":72," ८":95," ९":93," ६":115," ७":115," ४":132," ५":115," २":1066," ३":209," ०":70," १":2735,"्व ":312," प":6615," फ":822," न":2997," म":6902," य":3998,"्ष ":149," ब":2263," भ":2543," ठ":228," ड":419,"ह ":265," द":317
 8," ध":461," त":3644," थ":112,"ोपा":104," ह":7628," स":7738," ल":2032," र":3046," श":2241," व":5406,"ने ":992,"्स ":322,"स ":1697,"ष ":215,"थ्व":73,"श ":822,"व ":2502,"्च ":156,"दरम":106,"ळ ":724,"्ट ":345,"ल ":4586,"्ञ ":122,"दर्":246,"ना ":828,"्ड ":88,"र ":6250,"य ":2749,"्ठ ":232,"म ":1312,"्ण ":136,"ोका":76,"ोकस":391,"भ ":104,"ब ":134,"्थ ":178,"फ ":180,"्त ":411,"्ध ":328,"प ":291,"्द ":119,"टना":76,"डू ":84,"डी ":137,"डा ":115,"ठे ":245,"ठी ":788,"ञान":146,"टोब":135,"ट्य":132,"ट्र":1051,"ट्ट":87,"टेड":67,"टेक":65,"तः ":64,"डे ":134,"टां":121,"टें":125,"टात":71,"टार":107,"टिक":111,"ठ्य":96,"णी ":301,"णि ":782,"णा ":114,"्ह्":230,"्सि":71,"्हण":631,"्हा":235,"्हि":103,"्हे":192,"्स्":6
 6,"ठिक":87,"डणु":118,"्लि":183,"्ली":63,"्ला":198,"्ले":93,"्रद":304,"्रथ":62,"्रत":188,"्रण":89,"्यू":155,"्रप":582,"्ये":1183,"्रम":557,"्यो":94,"्रल":83,"्रव":174,"्रश":146,"्रह":141,"्रस":352,"्रा":1606,"्रु":153,"्रि":802,"्लं":83,"्री":882,"्रे":549,"्रो":151,"्र्":109,"्षण":152,"्शि":77,"्षे":198,"्षि":311,"्षा":344,"्षी":88,"्वत":172,"्वज":70,"्वर":132,"्वी":309,"्वे":282,"्वि":88,"्वा":1006,"ड्य":63,"ता ":928,"ती ":831,"ते ":2330,"णे ":394,"डाच":85,"डात":62,"डिय":72,"डिस":128,"डील":75,"तर ":662,"डून":170,"जे ":259,"जा ":105,"जी ":439,"चीन":184,"चित":727,"चार":281,"चाल":111,"चिन":184,"चिम":207,"जगा":147,"च्य":2911
 ,"च्च":223,"जन्":279,"टक ":89,"जनत":86,"जधा":220,"टन ":79,"जाग":68,"जां":62,"जिल":278,"जास":142,"जार":66,"जान":157,"जात":654,"जाण":139,"जरा":68,"जर्":134,"जवळ":124,"जोड":73,"ज्य":1261,"ज्ञ":320,"जीव":120,"जुन":111,"जुल":121,"जून":124,"टर ":126,"झाल":422,"टी ":174,"टा ":105,"ठा ":104,"ंघ":431,"ंख":180,"ंग":1699,"ंक":394,"ंड":876,"केत":187,"ंट":262,"ंज":187,"ंच":1704,"केच":132,"केट":130,"ँड":81,"ंश":217,"ंस":555,"ंव":461,"् ":692,"ंध":318,"ंद":1200,"ंन":966,"ंथ":109,"ंत":1644,"ंम":356,"केल":701,"ंप":555,"ंभ":92,"ंब":953,"ो ":900,"ँग":72,"आण":837,"आढ":90,"इं":419,"कृत":201,"अस":1528,"अश":181,"आग":71,"अव":109,"आक":127,"अल":143,"अर":282,"अभ":461,"अम":428,"अप
 ":77,"अध":195,"अन":311,"अथ":144,"इत":287,"आश":86,"आह":3959,"आल":245,"आय":156,"आर":178,"आप":132,"आफ":117,"कृष":91,"आध":103,"अं":259,"आं":194,"कें":67,"अत":143,"अण":68,"अक":80,"उर":65,"उप":257,"उल":75,"ऊन":63,"ऊर":66,"इस":98,"उं":94,"खले":96,"उच":118,"उत":389,"उन":70,"उद":171,"कोण":88,"कोल":77,"एक":1893,"एख":65,"एप":100,"क्क":92,"क्ट":201,"क्त":320,"क्य":169,"क्ष":1291,"क्र":523,"क्स":174,"ऑस":91,"ऑफ":67,"ऑक":141,"ऑग":114,"गर":430,"गल":148,"गळ":139,"गव":115,"खे":276,"गप":74,"गम":74,"ख्":538,"गट":66,"खा":505,"खि":83,"गड":87,"खी":84,"गण":286,"गत":154,"खर":91,"क्":2945,"खल":175,"के":1566,"खन":94,"कॅ":149,"को":604,"कॉ":161,"कि":847,"की":630,"गं":74,"का":3922,"कृ":301,"
 ु":375,"कू":79,"कस":544,"कव":162,"कश":95,"कल":330,"खक":117,"कम":167,"कर":1579,"कप":84,"कथ":172,"कन":175,"कड":224,"खं":163,"कण":68,"कत":150,"कक":66,"कं":129,"ओळ":135,"ची":1602,"चि":1243,"चा":1991,"चे":2243,"चौ":88,"च्":3182,"० ":717,"जग":235,"जक":120,"चन":187,"चर":81,"चल":81,"चव":64,"घा":367,"घे":138,"चं":156,"घट":138,"गा":1549,"गस":133,"घड":69,"गी":328,"गि":172,"गू":80,"गु":294,"गो":373,"ग्":1223,"गे":325,"घर":90,"टन":228,"ञा":188,"टा":652,"टल":177,"टर":206,"खाद":93,"४ ":416,"झा":550,"झि":70,"टच":62,"३ ":377,"टक":258,"जो":179,"जे":499,"जू":189,"जी":702,"जु":275,"जा":1637,"जि":541,"२ ":421,"ज्":1646,"जन":601,"खान":75,"जध":220,"खाल":87,"जस":63,"जव":226,"१ ":522,"जर":265,"जल":91,"जय":
 81,"जम":98,"डच":80,"ठा":219,"ठि":103,"ठव":67,"५ ":430,"टे":445,"ट्":1360,"टो":293,"टी":396,"टि":297,"डा":413,"डि":310,"डी":307,"डल":139,"डळ":73,"डव":71,"६ ":435,"ठ्":106,"डम":84,"डर":65,"ठी":879,"डत":76,"डण":186,"डन":65,"ठे":307,"तं":195,"तः":94,"ढा":78,"णज":221,"णक":97,"७ ":492,"ढळ":87,"ड्":156,"डो":138,"डॉ":73,"डे":278,"डू":298,"डु":64,"णि":910,"णी":405,"णु":223,"णू":264,"णा":1365,"तक":277,"८ ":406,"णप":91,"णत":272,"९ ":481,"तव":72,"तस":223,"ति":798,"ता":3296,"तू":362,"तु":325,"ती":4269,"दं":76,"तद":128,"तत":106,"तप":146,"तन":88,"णे":550,"तम":332,"ण्":982,"तय":70,"तल":255,"तळ":94,"तर":1232,"थव":138,"था":849,"थी":145,"थि":153,"ते":2652,"तो":665,"त्":5456,"खेळ":198,"थळ":77,"दक":326,"
 ृ":82,"धत":108,"दू":226,"दु":367,"नं":194,"दी":767,"दि":707,"दा":1004,"थे":411,"दन":81,"दव":72,"दल":156,"दर":524,"थ्":121,"धा":812,"नच":194,"नत":190,"नद":208,"धी":622,"नड":78,"धि":310,"धू":73,"धु":110,"दो":255,"द्":1977,"धन":165,"दे":1492,"नक":199,"नग":152,"धर":260,"धल":79,"नर":109,"नल":207,"नव":362,"धे":84,"नय":86,"नम":96,"ध्":1350,"नी":1612,"पं":155,"नु":263,"गळ्":76,"ने":2153,"नस":171,"ना":2993,"नि":1438,"पक":409,"नो":289,"नै":75,"न्":1414,"पत":355,"पण":229,"पन":409,"पद":339,"पड":106,"पट":647,"पश":225,"पह":161,"पस":114,"पल":219,"पर":957,"बई":129,"पे":273,"पै":233,"पॉ":77,"पू":594,"पृ":102,"पॅ":69,"पा":1577,"पि":254,"बं":239,"पी":379,"पु":752,"बच":72,"फळ":72,"प्":3134,"पो":211
 ,"बन":164,"फे":175,"बद":156,"बत":64,"फु":80,"फि":95,"फा":147,"फो":62,"फ्":393,"बर":861,"बह":109,"बि":244,"बा":902,"बु":115,"मं":347,"बी":172,"बे":403,"बॉ":75,"बो":197,"भर":75,"ब्":696,"मक":100,"गरा":120,"गरी":78,"मग":69,"मज":82,"मच":80,"यं":250,"भि":399,"भा":2637,"मत":229,"भू":282,"मण":132,"भे":177,"मन":439,"मध":1532,"मद":153,"भौ":79,"भो":73,"मल":215,"यक":493,"भ्":94,"मर":604,"मह":1126,"यत":203,"मृ":108,"मू":271,"मॅ":66,"ख्य":500,"मि":1010,"यट":74,"मा":2886,"मु":1239,"रं":435,"मी":463,"मो":679,"यम":237,"म्":1246,"यन":341,"मे":875,"यप":140,"मै":72,"यव":231,"रख":99,"रग":70,"रक":670,"यल":98,"यर":147,"या":14036,"रज":391,"रच":375,"यस":75,"रध":68,"रद":356,"रथ":65,"रत":1594,"यू":18
 9,"रण":1061,"यु":675,"यी":118,"यि":121,"रय":68,"रम":767,"रभ":78,"रब":97,"यो":389,"रफ":64,"रप":674,"ये":1927,"रन":85,"गाच":88,"लय":143,"लब":72,"लन":141,"लढ":74,"गात":319,"लच":92,"लग":102,"लक":174,"र्":5914,"रो":716,"रॉ":92,"रे":1413,"गां":194,"रू":387,"लं":299,"री":2531,"रु":575,"रि":1770,"रा":6808,"रह":201,"रस":797,"रश":254,"रव":382,"रल":306,"रर":139,"ळ्":150,"ळे":264,"ळा":565,"वं":149,"ळी":258,"ळू":62,"ळव":128,"ल्":2173,"लो":767,"चन ":87,"लू":62,"ळण":107,"ळत":82,"लै":137,"ले":3399,"ळन":66,"लु":220,"ली":1530,"लि":1122,"ला":2983,"लव":72,"ळख":135,"ळक":78,"वो":76,"शब":124,"वै":95,"वे":911,"शन":181,"शव":74,"षक":96,"व्":1218,"शर":79,"वश":88,"गस्":118,"वस":571,"वू":99,"वृ":105,"श
 ":95,"वा":3822,"वि":1941,"वी":773,"वन":263,"शक":187,"वळ":226,"वल":308,"वर":1642,"वय":91,"वज":113,"वच":65,"वक":74,"वण":225,"वत":410,"वड":312,"वट":66,"सन":187,"षे":500,"सप":188,"सभ":348,"ष्":1679,"सम":806,"सर":1179,"सल":632,"सव":108,"सच":99,"षा":600,"षि":375,"षी":127,"सण":108,"सत":526,"सद":113,"सध":64,"शे":245,"श्":798,"शो":167,"षय":121,"सक":135,"शह":705,"सं":1892,"शी":422,"शु":72,"शा":1405,"शि":914,"षण":199,"हे":6136,"हॅ":73,"हु":162,"ही":1380,"हि":1219,"हा":3206,"ह्":871,"हो":1733,"हन":73,"से":980,"सु":643,"सी":265,"हत":249,"सू":619,"हण":691,"सि":714,"सा":2701,"सह":169,"हव":64,"हस":71,"हम":90,"स्":3801,"हय":143,"हर":898,"सै":65,"सो":298,"ात":6409,"ाथ":69,"ाढ":83,"ाण":917,"ाठ":965,"
 ं":1222,"ाड":364,"ाट":442,"ाब":339,"ाभ":170,"ाप":1160,"ान":3426,"ाद":925,"ाध":343,"गुर":68,"ाव":2259,"िख":96,"िक":2722,"ाळ":594,"ाल":2412,"ार":6697,"ाय":1081,"ाम":1731,"िज":229,"ाह":1051,"िच":184,"ास":2359,"ाष":1328,"ाश":369,"िग":160,"ां":4665,"ाँ":113,"ाऊ":66,"ाइ":80,"ाई":239,"ाउ":96,"ाक":602,"ाच":4155,"ाझ":79,"ाज":2078,"ाग":1046,"ाख":206,"ीण":65,"ीठ":87,"ुं":330,"गिर":64,"ीत":755,"ीप":214,"ीन":664,"ीम":234,"ीय":1104,"ील":3494,"ीर":265,"ुग":140,"ुख":527,"ीव":305,"ुक":528,"गीत":150,"ुज":89,"ीस":155,"ुट":125,"िट":204,"गाव":277,"ीं":192,"िड":79,"गाल":127,"िण":383,"ित":1967,"गाय":92,"िद":477,"िध":193,"िन":1260,"िप":347,"िब":126,"घटन":111,"िभ":130,"िम":634,"िर":694,"िय":1422,"िल
 ":1282,"ीक":319,"िळ":425,"िश":552,"िव":770,"िस":721,"िष":365,"िह":250,"ीच":727,"ीज":85,"ेव":793,"ेश":1384,"ेळ":324,"ैक":225,"ेल":2762,"ेय":96,"ेर":672,"ेम":206,"ेब":175,"ेप":128,"ेन":599,"ैद":75,"ॉं":62,"ेह":98,"ेस":492,"ेष":313,"ॉक":64,"गेल":207,"ैव":63,"ैन":90,"ॉन":105,"ॉट":71,"ॅर":127,"ॅन":107,"ें":768,"ेक":722,"ेख":448,"ेट":491,"ेड":164,"ेत":2226,"ेण":224,"ेद":177,"ेथ":380,"ेग":137,"ेच":757,"ेज":75,"ृथ":73,"ृत":438,"ृष":221,"गोल":138,"ुत":238,"ुण":210,"ुढ":64,"ुड":67,"ूं":81,"ुन":719,"ुध":64,"ुद":440,"ुप":192,"ुर":1052,"ुम":183,"ुळ":257,"ग्ल":179,"ूक":85,"ुल":420,"ुष":125,"ुस":491,"ुव":264,"ग्र":670,"ूच":81,"ग्द":71,"ग्न":84,"ूत":126,"ून":1612,"ूप":102,"ूम":143,"ूर":77
 9,"ूल":112,"ूळ":67,"ूह":94,"चा ":1450,"्व":2745,"्श":274,"्ष":1475,"्स":788,"्ह":1660,"्म":1315,"्य":13761,"्र":9096,"्ल":826,"ची ":1393,"ोर":443,"ोय":88,"ोल":499,"ोब":307,"ोम":148,"ोस":168,"ोष":97,"ोह":121,"ोळ":97,"ोश":68,"ोव":325,"्ण":384,"्त":2563,"्ड":225,"्ट":2277,"्ठ":301,"्झ":104,"्ञ":320,"्फ":142,"्ब":125,"्प":569,"्ध":714,"्न":549,"्थ":1118,"्द":543,"ौर":111,"्ज":211,"्च":600,"्ग":488,"्क":801,"ों":135,"ॉर":159,"ॉल":165,"ोज":285,"ोड":211,"ोट":232,"ोठ":384,"ोद":77,"ोण":200,"ोत":1519,"ोप":280,"ोध":220,"ोन":394,"ोक":697,"ोच":112,"ोग":276,"चे ":2125,"घात":147,"घाच":71,"चंद":96,"घेत":69,"०६":62,"०७":100,"०४":65,"००":610,"०१":76,"०८":75,"०९":89,"१०":143,"१५":108,"१६":128,"१
 ":139,"१८":321,"११":87,"१२":105,"१३":94,"१४":109,"१९":1554,"२१":65,"२०":603,"८०":89,"८६":64,"९०":106,"९६":205,"९५":154,"९८":288,"९७":177,"९२":135,"९१":161,"९४":175,"९३":129,"८८":69,"८९":125,"९९":420,"३०":86,"२३":65,"२२":68,"२५":80,"२७":76,"२६":63,"२८":64,"५०":65,"६०":76,"जन ":67,"चना":79,"के ":109,"का ":542,"ओळख":133,"की ":396,"खक ":110,"कर ":232,"कन ":100,"काह":112,"किन":92,"काम":326,"कार":1020,"काय":62,"काल":221,"काळ":222,"काश":148,"कास":81,"किम":109,"किल":76,"कीय":113,"कां":335,"काद":84,"कात":158,"काण":89,"किं":328,"काच":171,"कवी":78,"कसं":90,"कशा":76,"कसभ":296,"कला":81,"कल्":115,"गी ":87,"कर्":219,"गा ":89,"करा":112,"करू":89,"करी":67,"三":73,"
 करत":181,"करण":522,"कथा":145,"कडे":62,"कडू":62,"गर ":134,"खंड":160,"कंप":101,"एप्":100,"एका":149,"एखा":65,"ऑफ ":63,"ऑस्":91,"ऑगस":114,"ऑक्":139,"०९ ":83,"०८ ":72,"०७ ":92,"ऊर्":63,"११ ":69,"१२ ":81,"१३ ":67,"१० ":113,"१६ ":75,"१७ ":70,"१४ ":80,"१५ ":76,"०० ":116,"०४ ":63,"एक ":1511,"आणि":780,"आपल":113,"आफ्":114,"२००":459,"आले":120,"आर्":98,"आहे":3954,"इति":65,"इतर":127,"अथव":122,"अति":63,"१९१":93,"१९८":221,"१९९":347,"१९६":128,"१९७":149,"१९४":143,"१९५":124,"१९२":109,"१९३":101,"अधि":146,"अने":154,"अभि":344,"अभ्":70,"अमे":278,"अमि":68,"अर्":160,"आका":68,"असल":335,"असत":304,"असण":73,"अशा":75,"अशी":64,"असे":343,"असू":247,"असा":90,
 "इंड":62,"इंग":258,"आढळ":87,"००९":79,"००७":86,"் ":95,"उच्":113,"उद्":130,"३० ":73,"उत्":376,"१९ ":73,"२७ ":71,"ऊन ":62,"२८ ":62,"२५ ":73,"इस्":65,"२० ":116,"ेशा":514,"ेशि":132," ओळ":134," कं":103,"ेष्":213," खं":102," कथ":124," कम":84," कर":956,"ैकी":208," कल":112," कव":97," कि":683," का":1385," कृ":78,"ेवर":160," कु":249," के":933," कॅ":146," को":333," कॉ":122," क्":525,"ेवा":214," एक":1893," एख":65," एप":100," ऑक":140," ऑग":114," ऑफ":67,"ेस्":75," ऑस":91," चौ":88," च्":195," जग":208," ची":128," चि":913," चा":258," चे":120," जर":148," जम":72," १ ":124," जन":432," ज्":461," २ ":80," जि":352," जा":1062," जू":107," जु":247," जी":146," जे":116," जो":163," ३ ":78," झा":447," खे":215,
 " गण":130," गट":64," खा":206," घर":66," गो":192," ग्":328," गे":212," गु":208," गा":404," चं":92," घे":131," घा":63,"ंट ":79," अं":254,"ेथे":251,"ेथी":97," अप":73,"ेते":395," अन":300," अध":194," अथ":143," आक":124,"ेता":130," अल":139,"ेती":391," अर":236," अम":426," अभ":454," अस":1524," अव":109," अश":180," आग":68,"ेत्":247," आढ":90," आण":837," इं":409,"ेणा":90," अक":80," आं":187,"ेण्":83," अण":68," अत":140,"ेतल":69,"६० ":62,"ंत ":465,"ंड ":204,"ेने":94,"ेन्":114,"ेनि":72,"ंग ":304,"ेब्":104,"ेळा":116," इस":89,"ेल्":528,"ेलि":98,"ेली":343," इत":279,"ेला":618," आह":3959,"ेले":852," आश":86," आर":162," आय":154," आल":243,"ंच ":100," आध":97," आप":129," आफ":117," उल":66," उप":255
 ," उद":168," उत":384,"ेरि":321,"ेरी":87," उच":118,"ंघ ":80," वा":841,"ोत ":71," वि":1279," शत":75," वस":293," व्":476," शर":73," वे":251," वै":84," शब":119," सं":1488," शि":338," शा":307," शह":692," शे":119," श्":176," शो":63," शक":86," वर":325," वन":73,"ोन ":196," ला":353," लि":318," ले":317," लो":622," या":2852," रच":72," यु":309," यो":83," ये":604," रश":94," रा":1893," रि":79," रस":83," रे":153," रु":64," रो":269,"ंद ":67,"ोर ":89," हो":1650," ह्":509," हि":526," ही":801," हा":1542," हे":1892,"ोल ":64," सम":640," सप":137," सर":815," सद":67," सध":64," सत":74," स्":1248," हर":99," हय":132," सो":189," सा":1287," सि":219," सह":142," से":175," सी":112," सु":443," सू":90," दर":173," दृ":63," दु":235
 ," दा":117,"ोक ":70," दि":467," दक":264," त्":1085," तो":143," ते":655," तय":65," तम":233," तर":237," तत":72," ता":327," ति":182,"ोग ":64," ती":172," तु":116," तस":163," ७ ":73," ६ ":68," डि":141," टे":67," ट्":135," टो":93," ५ ":63," ठि":88," ४ ":80," टा":72," मो":576," म्":694," मे":240," मै":64," मू":114," मृ":78," मा":1083," मि":294," रं":86," मु":622," मह":1114," मल":145," मर":508," भौ":66," मन":77," मध":589," मत":139," भू":208," भा":1980," ब्":283," बे":267," बो":108," बा":493," बि":111," मं":217," बह":106," फ्":212," बर":139," बद":64," बन":145," फे":128," फा":98," फु":65," फि":73," बच":70," प्":2295," पो":147," पि":143," पा":818," पु":600," बं":158," पे":127," पॉ":75," पृ":96," पू":277," पर":492,"
  पश":206," पह":159," पड":69," पट":81," पद":228," पत":76," न्":105," नो":178," पक":276," नि":731," ना":905," पं":133," ने":304," नव":130," धा":110," नद":157," दे":1033," द्":193," दो":206," धर":205,"ॅरि":66,"ेंट":68,"ेंद":165,"ेंब":371,"८९ ":68," द ":78," इ ":175,"ेल ":174,"८० ":71,"ेर ":66,"ेस ":273,"ेश ":484,"ेव ":85," स ":136,"ेच्":192,"ेचे":150,"ेचा":92,"ेची":66,"ेकड":79,"ेखन":78,"ेक्":200,"ेखक":117,"ेटा":76,"ॉन ":63,"९८ ":66,"९९ ":71,"९६ ":77,"९१ ":71," व ":1440,"ृष्":213,"ृथ्":72,"ृती":81,"ृत्":188,"अंत":115,"ेत ":845,"ेन ":118,"ेट ":229,"ेड ":81,"९९६":63,"ेक ":319,"ेख ":111,"ेच ":240,"आंत":108,"ुष्":79,"ुसर":130,"ुवा":185,"ुळे":148,"ुला":65,"ुलै":113,"ुरा":
 109,"ुरस":95,"ुरो":111,"ुर्":256,"ुरु":156,"ुरू":78,"ुमा":140,"ुप्":76,"ुनि":101,"ुनी":63,"ुना":87,"ुद्":358,"ुत्":100,"ंच्":531,"ंचा":365,"ंची":306,"ंचे":348,"ंग्":429,"ंगा":332,"ंघट":78,"ंगी":166,"ंघा":242,"ंका":93,"ंख्":149,"ंगल":89,"ंगण":71,"ंडा":180,"ंडळ":71,"ंना":305,"ंनी":632,"ंपै":165,"ंबई":124,"ूर्":429,"ंपा":63,"ंपर":71,"ंपन":86,"ंत्":351,"ंता":140,"ंती":82,"ंतर":401,"ंद्":289,"ंदी":266,"ंदू":116,"ंदा":71,"ंदि":113,"ंदर":105,"ंबर":448,"ंमध":305,"ंस्":364,"ंसा":99,"ुस्":136,"ंवर":89,"ुसा":139,"ंवा":298,"ंशो":74,"ाळी":71,"ाळा":189,"िकन":68,"ाला":601,"ालि":128,"ाली":458,"ालु":126,"ाल्":170,"ाले":279,"ा
 ि":118,"ावी":70,"ावा":374,"ाव्":94,"ावे":148,"ावण":64,"िका":572,"ावर":588,"ावल":82,"िको":101,"िक्":215,"िके":418,"ाषा":187,"ासत":84,"ाषे":285,"ाष्":810,"ाशि":80,"ाशी":94,"िग्":108,"ासक":92,"ाही":306,"ाहि":257,"िचा":69,"ाह्":62,"ुन ":350,"ासि":69,"ासा":570,"ासु":84,"ाहत":75,"ासू":218,"ास्":488,"िजे":63,"ींच":65,"िणे":98,"िता":173,"िती":211,"ित्":984,"िद्":408,"िना":177,"िनि":68,"िनी":230,"िने":334,"िन्":135,"िपी":179,"िभा":112,"ियन":201,"िमे":82,"ियम":83,"िमी":103,"िमा":152,"ियो":66,"िया":833,"िर्":245,"िरी":73,"िरा":70,"िले":194,"िल्":507,"िला":170,"िली":83,"िसर":109,"िष्":172,"िषय":111,"िश्":136,"िशे":76,"ि
 वस":72,"िवा":161,"िवि":81,"ीका":68,"िवड":238,"ीचे":213,"ीची":91,"िहि":83,"िहा":133,"ीचा":113,"ून ":1516,"ीच्":262,"िसे":127,"िस्":228,"ुंब":177,"ीती":162,"ूर ":255,"ीने":102,"ीरा":80,"ीवर":113,"ुक्":227,"ुका":154,"ुख्":276,"ृत ":101,"ीला":83,"ित ":454,"िण ":169,"िन ":167,"िध ":64,"िल ":211,"िळ ":165,"ीक ":118,"ांड":163,"ांच":1386,"ांक":146,"ांग":206,"ांस":157,"ांव":124,"िम ":197,"ांम":292,"ांब":110,"ांप":219,"ांन":910,"ांद":82,"ांध":110,"ांत":540,"िय ":84,"िर ":71,"िश ":190,"िस ":90,"ागा":289,"ीत ":405,"ागर":198,"ाखा":79,"ाक्":63,"ाका":132,"ाकर":80,"िंद":422,"ाडू":108,"िंव":279,"ाठी":839,"िंग":264,"ाटक":140,"ाजा":172,"ाजी":169,"ा
 ्":867,"ाजध":220,"ाजव":101,"ाचा":713,"ाची":807,"ाचे":1121,"ाच्":1245,"ाजक":91,"ीन ":336,"ाने":765,"ाना":350,"ानि":81,"ानी":337,"ानु":71,"ानल":114,"ानव":85,"ुख ":209,"ाध्":84,"ापन":141,"ान्":247,"ादी":203,"ानं":83,"ानत":66,"ाधि":74,"ाधा":87,"ानच":62,"ानक":91,"ाद्":145,"ाता":198,"ाती":1964,"ातू":202,"ाणे":107,"ाण्":123,"ातल":106,"ाते":315,"ात्":194,"ातो":153,"ील ":3327,"ीय ":1038,"ातं":85,"ीर ":82,"ाणी":153,"ाणा":214,"ारी":709,"ारि":99,"ारा":1018,"ारस":180,"ार्":1216,"ारे":318,"ालय":129,"ामा":334,"ायक":105,"ाम्":126,"ायन":99,"ामी":72,"ारं":64,"ामु":161,"ाया":101,"ारच":84,"ारख":74,"ारक":98,"ारण":233,"ारत":1080,"ाबा":143,"
 ामध":252,"ामन":110,"ापर":215,"ापू":104,"ापी":79,"ापा":183,"ाप्":78,"ीस ":70,"ाई ":106,"होत":1397,"होण":97,"ह्म":91,"ह्य":743,"ाक ":79,"ाग ":209,"ाद ":178,"ाण ":173,"ात ":2992,"ान ":859,"ाज ":109,"ाच ":165,"ाट ":100,"ाव ":432,"िक ":1026,"ाळ ":124,"ास ":473,"ाम ":369,"ाल ":196,"ार ":1261,"ाय ":102,"सले":457,"सल्":84,"समु":164,"समा":227,"समू":87,"सम्":80,"सरा":98,"सर्":792,"सप्":140,"सभे":108,"ष्य":98,"ष्ण":139,"ष्ठ":291,"सभा":231,"ष्ट":1050,"सध्":62,"षेत":366,"हत्":160,"सेच":158,"सेन":81,"सें":161,"सीम":75,"सुन":150,"हणू":177,"सुर":133,"सुम":66,"हणत":183,"सून":460,"हणज":210,"सां":148,"साह":175,"सिद":219,"साध":112,"सार":316,"साम":328,"स
 य":147,"सिक":101,"साव":80,"साल":226,"साग":141,"सिं":119,"साठ":416,"सात":110," १२":89," ११":78," १४":90," १३":81," १६":113," १५":99," १८":311," १७":121," १९":1529," २०":568,"हरा":269,"हर्":68,"स्व":512,"हया":139,"स्य":64,"स्ल":87,"स्थ":759,"स्प":226,"स्ट":559,"स्त":1031,"स्क":382,"सेव":68," १०":100,"हेत":649,"हें":134,"हिल":252,"हिन":68,"हित":204,"हास":245,"हाव":84,"हाय":65,"हार":516,"हाम":139,"हान":148,"हिं":378,"हात":102,"हे ":5167,"षां":107,"सणा":80,"सतो":69,"सते":145,"सता":120,"सत्":153,"षाच":186,"षिण":264,"शेष":68,"शोध":130,"हा ":1574,"ही ":1273,"श्व":169,"श्र":226,"श्य":73,"श्च":243,"शहर":683,"से ":365,"सी ":115,"हर ":423,"सं
 ":74,"शिय":317,"संक":81,"संग":244,"शिव":108,"संख":143,"संघ":417,"संब":106,"संप":91,"संस":355,"संश":79,"शात":171,"शाच":270,"शास":375,"शिक":213,"शां":163,"वेळ":85,"वेल":78,"वेश":67,"वेग":99,"वेद":75,"शतक":63,"वृत":90,"सा ":185,"व्ह":547,"व्य":626,"शब्":122,"वर्":390,"षा ":197,"वरा":67,"वरू":76,"वरी":175,"षी ":90,"वले":122,"वसा":93,"वसल":181,"वस्":189,"सन ":83,"वां":120,"वात":562,"वाद":207,"वान":200,"वाच":234,"वाज":104,"विक":171,"वाल":80,"वास":154,"वाप":201,"वार":452,"वाय":134,"वाम":62,"वित":108,"विन":71,"विद":197,"विध":115,"विज":139,"वाह":173,"विच":82,"विष":207,"विश":185,"वीच":70,"विल":73,"विव":106,"विम":91,"विभ":1
 03,"वीप":110,"वडू":94,"वडण":125,"वणा":82,"वण्":85,"वती":67,"वता":101,"वना":93,"शा ":95,"षण ":107,"शी ":306,"वंश":67,"ळात":171,"ळाड":66,"षक ":73,"ळ्य":142,"शन ":88,"वे ":211,"वा ":653,"वी ":367,"ल्प":162,"ल्य":1022,"ल्ल":251,"ल्व":86,"ल्स":80,"ल्ह":320,"ळना":64,"लेश":64,"लोक":579,"वळ ":98,"लेल":1062,"लेख":355,"लिह":91,"लिश":121,"लिय":136,"लील":65,"लुक":126,"वर ":789,"लां":197,"लाग":85,"लाच":70,"लिं":80,"लाप":66,"लाव":113,"लिक":135,"लास":65,"लिन":79,"लिप":197,"वत ":73,"ळखल":119,"ळे ":200,"ळा ":98,"ळी ":148,"रेस":151,"रोज":164,"रोप":113,"र्श":238,"र्व":1106,"र्स":68,"र्ष":184,"र्म":630,"र्य":552,"र्ल":103,"र्थ":343,"र्द":88,"र
 ध":121,"र्न":169,"र्फ":104,"र्ट":116,"र्ड":113,"र्ण":231,"र्त":217,"र्ग":412,"र्क":189,"र्ज":148,"र्च":115,"रीक":109,"रिय":267,"रिल":109,"रिस":109,"रीत":101,"लंड":195,"रीय":372,"रील":210,"रुन":72,"रुप":68,"रुव":148,"रून":145,"रूप":76,"रें":77,"रेक":125,"रेट":62,"रेल":183,"रसा":80,"रसि":236,"रस्":202,"ले ":1654,"लै ":119,"रां":490,"रान":176,"राठ":475,"राट":76,"रात":566,"राण":185,"राज":1474,"राच":427,"रिट":93,"रित":141,"राष":801,"रास":112,"राह":156,"राम":258,"राय":119,"रिक":669,"राव":320,"रलि":71,"ला ":1877,"ररा":122,"रम्":122,"रमा":263,"रमु":208,"रसं":149,"रशि":112,"रशा":97,"रवा":143,"रले":92,"ली ":1229,"रपट":518,"येष
 ":193,"येण":75,"येथ":336,"येत":173,"रदे":228,"योग":175,"युक":84,"युर":149,"युन":102,"युद":90,"याच":1413,"याम":178,"यान":560,"याप":224,"यात":1507,"याद":157,"यास":414,"याव":251,"यिक":66,"याल":203,"यार":164,"रता":731,"रति":74,"रती":443,"रते":65,"रत्":99,"लय ":91,"रणा":308,"रणे":72,"रण्":354,"रचन":71,"यवस":94,"रक्":111,"रजा":126,"रजी":94,"यां":1609,"रज्":107,"रच्":105,"लन ":62,"रे ":511,"महा":885,"महत":141,"यक्":261,"रू ":76,"मले":80,"री ":1362,"मृत":96,"मूह":88,"मुळ":150,"मुल":69,"मुद":185,"र् ":478,"मुख":511,"रंप":65,"रंथ":84,"मुं":140,"रंग":175,"मिळ":390,"मित":196,"मिन":63,"मार":537,"माल":161,"मिक":114,"माव":85,"माह":7
 8,"माण":213,"मात":178,"मान":677,"माच":73,"माज":179,"मां":206,"मोठ":381,"में":100,"मेर":300,"मेल":94,"यत्":103,"रका":358,"म्र":173,"म्य":205,"म्ह":682,"म्म":64,"रत ":129,"यू ":94,"रण ":190,"या ":6887,"भिन":289,"भाव":89,"भाष":512,"भार":1098,"भाग":467,"रम ":63,"यंत":200,"ये ":856,"मधी":410,"मध्":993,"भेव":86,"मनी":88,"भूत":65,"भूम":113,"मतद":118,"मरा":500,"रा ":574,"भ्य":77,"मा ":144,"बर्":157,"मी ":268,"यन ":212,"मे ":125,"बहु":71,"बिय":93,"बाज":80,"बाब":72,"बार":87,"बाद":98,"बां":115,"मंत":114,"मंद":83,"मंड":86,"यम ":64,"रक ":67,"बेर":65,"बेट":143,"बोध":67,"ब्र":411,"ब्द":139,"प्र":2788,"प्त":110,"प्ट":127,"भा ":239,"मण ":66,"म
  ":141,"बच्":64,"यक ":87,"बद्":68,"बनव":83,"फेब":101,"फ्र":309,"पहि":119,"पश्":206,"पल्":82,"बी ":93,"बा ":68,"पर्":325,"परि":145,"परा":78,"परं":68,"�":133,"पैक":208,"पृथ":73,"पुस":66,"पूर":541,"पुण":116,"पुत":63,"पुर":350,"पीठ":86,"बंग":106,"बंध":84,"पास":320,"पाच":82,"पाण":105,"पान":76,"पात":141,"पाद":66,"पार":155,"पाल":72,"पाय":64,"पां":102,"पक्":286,"न्न":159,"न्य":422,"न्म":293,"न्ह":93,"न्स":215,"नोव":141,"पद्":103,"पदा":135,"पनी":76,"पना":113,"पणे":87,"बर ":537,"पत्":186,"पती":143,"पटा":141,"नले":90,"नवी":100,"पी ":206,"नदी":146,"ध्य":1211,"नुस":148,"नीच":95,"निस":85,"नेत":475,"नेश":67,"नेव":132,"नेक":163,"ब
  ":90,"निव":276,"निर":218,"निय":224,"नास":64,"नाह":82,"नाव":453,"निक":308,"नाय":79,"नाम":119,"नार":159,"नात":134,"नाट":176,"नाड":71,"नाच":211,"नाग":125,"नां":144,"द्द":122,"द्व":204,"द्र":575,"द्य":488,"द्ध":540,"धर्":201,"पट ":338,"देव":241,"देश":972,"देण":76,"दोन":169,"धात":66,"धार":222,"धिक":210,"धान":301,"धील":412,"पर ":71,"नता":99,"नगर":128,"पण ":79,"नच्":79},"n_words":[573395,652939,442285],"name":"mr"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/lucene-solr/blob/4dd96a0e/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/ne
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/ne b/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/ne
deleted file mode 100644
index 2247748..0000000
--- a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/ne
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"freq":{"ेश्":122,"ेष्":121,"दन ":955," कम":272," कर":171," कल":142," कि":313,"ेशक":101," का":2467," कृ":130," कु":353," के":400," को":746," क्":668,"ेवा":114,"ेवी":117," एक":2232," एम":84," एस":66," एव":82,"ेही":103," चौ":73," चु":87," ची":65," चि":272," चा":174," छन":436,"थी ":98," जर":83,"तको":395," छो":111," जस":287," १ ":94,"तका":126," छा":110," जन":834," ज्":137," २ ":106," जि":1031," जा":297," जु":184," जी":93," जे":102,"था ":777," छ।":1176," जो":201," ३ ":81," झा":69," गर":1726," खो":93," खे":113," गण":154," गत":96," खा":152," घर":283," गौ":72," गो":262," ग्":152,"ैति":183," गु":176," गा":503," । ":1729,"दछ ":91," चल":134,"णमा":89," चर":93," चन":91,"ोल्":69," अं":111,"ोलि":69,"ोल
 ा":99,"ोलन":95," अप":72," अन":738," अध":277," अथ":96," आक":83,"ेता":128," अल":77," अर":427," अम":148," अभ":65,"ोर्":161," अस":323," अव":627,"ेत्":416," अक":100," अग":100," अत":71," अञ":333,"ेपा":2443,"ेन्":518,"ोबा":73,"थल ":101,"ेना":77,"ंग ":129,"ेमा":93," एउ":305,"त् ":79,"थम ":65," इल":78," इन":145,"ेली":90,"ेला":163,"तो ":127," आर":92," आय":68," आन":91," आद":140," आध":94," आफ":173," उह":329,"ेर्":71," उप":369," उन":300," उद":118," उत":328,"ेरि":117," उच":89,"ेरै":136,"ंघ ":125," वा":585," वी":67," वि":1830," वु":93,"्तर":540," व्":234," शर":146,"ं ":520,"ैशा":79," वै":119," शब":115," शु":75,"्तो":97," सं":1338,"्त्":507," शि":206," शा":289,"्तै":88," शह":107,"्थल"
 :136,"्ता":424," सक":211,"्ती":153," श्":338,"ताक":144,"्ति":514,"्तु":122,"्थ्":92,"तान":131,"्दछ":254,"्थि":236,"ताम":82,"्था":656,"तार":119,"ताल":259,"तिक":679,"्थी":106,"ताह":141,"्दो":111,"्द्":640," वट":348,"तिन":112,"तिम":220,"ँ ":497,"तिब":72,"्दा":387,"तिल":64," वर":390,"्दी":92,"्दि":109,"तिर":95,"्दू":82,"तीक":85,"तिह":119," वन":80,"्दै":77,"्दे":123,"्ट्":320," लग":144,"्टी":291,"्टा":74," लल":75,"्डल":215," लु":106," ला":569," लि":251," ले":262,"इ ":252," लो":97,"्डक":81,"्णक":65," या":166," यस":2003," यह":103," यि":70,"धन ":65," यु":243," यो":2991,"्तक":221," रा":1721," रह":505," रे":111," रू":232,"दै ":146," रु":253," रो":152,"्बन":
 84,"दी ":721,"्बि":65,"्मक":109,"्मन":119,"्यक":669,"्मा":313,"्मि":89,"्मी":132,"्यत":93,"्मे":80,"्यम":169,"्रक":2903,"्यव":169,"्यस":223,"्यह":70,"्रज":90,"्यु":227,"्या":1225," हो":3798,"्धा":79,"्धि":77,"्धु":64,"तया":66," हि":324," हा":314," हु":1822," हे":105,"्ने":717,"्नु":381,"तरी":81,"्ना":84,"तरा":100,"्नो":104," सम":2258," सभ":305," सब":222,"्पन":76," सन":367,"्पत":195," सर":306,"दा ":445," सद":429," सत":75,"तर्":239," स्":1058," हर":182,"्फब":94," सो":117,"्पा":1027," सा":1310," सि":468," सह":215," से":264,"्प्":73," सु":497," सू":97,"दि ":71," दल":430," दर":95," दु":249," दा":223,"ोक ":69," दि":387," दक":141," त्":468," ते":64," था":199," 
 ि":1391," तर":320," तथ":624," ता":221,"्क्":76," ति":156,"ोग ":226,"तमा":143,"्को":75," ती":93,"्का":162,"्कृ":122,"्की":66,"ण्ड":575,"ैनि":66," ठु":72," ठू":98," डा":80,"ँको":90," टे":70,"ैभन":80,"तपु":159," ५ ":87," ठा":328,"तन्":137," ४ ":90,"७१ ":81," मो":133," मे":182,"्जा":70," मा":2199," मि":226," मी":71," मु":393,"्जी":68,"्छ।":1182," मह":623," भो":79," मन":295," भे":81," मध":395,"ैमा":131," भु":80," मण":175," भू":134," भि":128," भा":1679," मज":70," भर":94," ब्":200," भद":64," बे":149," भन":724," बै":74," बो":103,"्ञा":169," बा":593," बि":392," मं":65," बी":67," बु":143," भग":64," बह":81," बस":196,"्टर":85," फ्":93," भए":2250," बर":162,"दल ":217," बन":332," फा":77,
 " बज":106,"तथा":612," बढ":88," प्":5303," पो":110," फल":67," पि":113," पा":1007," पु":600," पे":81," पृ":77," पू":312,"ौं ":109," पर":802," पश":191," पह":651," पछ":122," पन":637," पद":103,"णाल":87," पत":3652,"ौँ ":65," न्":72," नै":168," नि":657," ना":582," पं":74,"्चल":413," ने":2763," धे":138,"्छन":169," नय":92," नर":78,"्चि":231," नव":75,"्चा":256," धा":133,"्। ":184," नद":186," दै":64," दे":732," धन":78," द्":298," दो":108," धर":161," नग":197,"थ ":223,"दछ।":89,"द ":562,"ध ":304,"दछन":85,"न ":5506,"ड ":307," छ ":575,"ठ ":146,"थाल":88,"थिए":221,"थाप":321,"ण ":876,"थान":166,"थिय":1145,"त ":3231,"थित":211,"धी ":65,"ज ":416,"दक्":143,"ट ":1241,"धि ":82,"ं":3288,"ः":73,"ँ":2200,"आ":1341,"इ":1404,"अ
 ":4126,"ऋ":113,"ई":1594,"उ":3478,"घ ":163,"ए":6874,"ओ":539,"ऐ":69,"ग":8111,"ख":2732,"क":41084,"औ":111,"छ":5495,"च":3790,"ङ":845,"घ":968,"ट":4637,"ञ":822,"झ":319,"ज":7684,"ठ":1551,"ङ ":292,"ड":2764,"ढ":364,"ण":2637,"त":20032,"थ":4532,"द":12121,"ध":3905,"न":29922,"प":22723,"फ":1251,"्ग ":136,"ब":5465,"भ":7912,"म":22298,"य":17139,"र":42105,"ल":18318,"व":12132,"ष":4104,"श":6654,"ह":13763,"स":20352,"ि":29268,"ा":66742,"े":14995,"थवा":92,"ू":2666,"ृ":815,"ी":11554,"च ":186,"ु":12537,"ौ":1228,"्":49626,"ो":28329,"ै":2713,"।":9235,"०":2064,"१":1785,"्क ":72,"छ ":1403,"६":623,"७":619,"८":678,"९":972,"२":2170,"३":565,"४":638,"५":791,"क ":5557,"ेल ":167,"ग ":763,"ख ":276,"ेर ":327,"त्स":67,"त्व":197,"त्प":68,"त्र":5347,"त्य":758,"त्त":449,"ए ":239,"तीय":69,"द् ":189,"ेस ":70,"उ ":287
 ,"ई ":1278,"ेश ":318,"ै ":1366,"्न ":467,"नै ":335," ख":612," ग":3519," औ":90," क":6153," ओ":97," ऐ":65," ट":271," ज":3597," झ":164," च":1230," छ":2605," घ":502," इ":461," आ":1284," अ":3988," ए":2988," ऋ":77," उ":1784," ई":92,"दार":162,"नो ":211,"दान":85,"दीक":207,"दिर":84,"े ":3604,"दिन":243,"न् ":626,"दुई":79,"ौँम":309,"दुर":326,"ेकप":97,"्म ":374,"ू ":585,"ेका":344,"ेको":828,"्य ":1998,"ेखि":464,"्र ":942,"ेखा":65,"ि ":3525,"नी ":612,"ेटि":110,"ी ":7016,"नु ":137,"ोत्":73,"ु ":1173,"ा ":19102,"ँउ ":227," ८":76," ९":73," ६":100," ७":169," ४":169," ५":165," २":1308," ३":186," ०":277," १":1083," ।":2222,"्व ":234,"ेजी":71,"दस्":318," प":14289," फ":558," न":5247," म":5367," य":5733,"्ष ":268," ब":2996," भ":5836," ढ":70," ठ":526," ड":306,"
 ह ":271," द":2964," ध":656," त":2303," थ":1702," ह":6806," स":10170," ल":1764," र":4971," श":1531," व":3977,"ने ":1547,"्स ":116,"स ":1459,"ष ":373,"थ्य":109,"श ":446,"्छ ":694,"व ":550,"्च ":74,"दरम":107,"्ट ":232,"ल ":2508,"दलह":69,"नि ":671,"दर्":91,"दलक":97,"ना ":698,"ँग ":83,"र ":6666,"्ड ":120,"य ":3205,"्ठ ":89,"म ":1712,"्ण ":171,"ोखर":85," र ":1581,"ब ":130,"्थ ":94,"फ ":86,"्त ":382,"्ध ":250,"प ":228,"ो। ":2741,"्द ":129,"ृष्":136,"डल ":72,"डी ":201,"डा ":124,"ञ्ज":95,"ञ्च":499,"ृति":122,"ृत्":80,"ञान":153,"ेत ":110,"ठमा":517,"ट्र":339,"ट्ट":87,"ढी ":85,"ेक ":82,"अक्":91,"टिन":116,"अञ्":333,"टीक":104,"ुवा":235,"ूको":117,"ुला":154,"ुलो":69,"ुल्":89,"ुले":184,"ुरा":226,"ुरो":69,"ु
 ्":237,"ुरी":67,"ुरु":159,"ुरम":86,"ुम्":151,"ुरक":79,"ुमा":298,"णी ":110,"ँदै":80,"ुभय":124,"णा ":67,"डलक":101,"ुभए":420,"ुप्":75,"ुपा":81,"ुपम":101,"ुन्":1483,"ुनै":129,"ुने":151,"ुनु":515,"ुनि":176,"ुना":77,"ुद्":231,"्सा":87,"्से":64,"्ष्":65,"ँमा":361,"्स्":64,"ठाउ":291,"ठूल":104,"्ला":1132,"्लो":92,"्ले":68,"ंचा":97,"्रद":218,"्रथ":82,"्रत":719,"्रण":90,"्रप":72,"्रन":77,"्ये":172,"्रध":142,"्रम":518,"्यो":226,"ंग्":118,"्रय":179,"्रव":165,"्रश":109,"्रह":151,"्रस":389,"्रा":928,"ंगा":83,"्रि":4096,"्री":584,"ठुल":72,"्रै":117,"्रे":422,"्रो":266,"्षक":74,"ीहर":197,"्षर":74,"ंगठ":68,"्षे":409,"्षि":335,"
 षा":151,"्षी":92,"्वक":82,"ुग्":67,"्वत":106,"्वर":184,"्वव":84,"्वम":76,"्वय":164,"्वी":175,"्वा":1398,"डौँ":365,"डौं":74,"ूला":68,"ूलो":82,"ति ":1256,"ता ":557,"णको":70,"तु ":113,"ूमि":65,"ूमा":80,"ती ":337,"ूर्":396,"ूपम":142,"तै ":115,"ते ":88,"ूद्":136,"ंमा":238,"ंस्":240,"तर ":294,"ुस्":101,"ुसा":127,"ुहु":425,"ंवि":168,"ाला":279,"ालि":277,"ाली":1573,"ाल्":175,"ाले":372,"छ। ":2152,"ावि":101,"ाशन":833,"िकृ":90,"िका":4480,"ाशक":884,"िको":207,"िक्":271,"ाषा":1077,"ासन":94,"ासद":191,"ाष्":296,"ाशि":795,"ासक":88,"ाही":67,"ाहि":278,"ाहा":83,"ुन ":257,"ासि":356,"ासी":103,"ाहर":380,"ास्":236,"जा ":203,"चलक":256,"िज्":95,"चर
 ":65,"िजय":135,"जी ":92,"ुर ":568,"ङ्ग":239,"ितप":65,"छन्":559,"िता":146,"िति":411,"ित्":493,"िद्":368,"िधि":130,"िधा":249,"िना":260,"िनि":160,"िनी":149,"िने":242,"िनु":78,"िन्":1022,"चीन":87,"िभि":96,"िभा":91,"ियन":73,"िम्":132,"ियम":114,"िमा":914,"ियो":1315,"िया":360,"िर्":332,"िरा":176,"िले":173,"िल्":1069,"िलो":573,"चित":254,"िला":204,"चाय":66,"चार":351,"चाल":100,"चिव":79,"चिन":100,"चिम":183,"िष्":174,"िश्":356,"िशे":71,"िवा":232,"ीका":189,"ीको":490,"िहा":169,"िस्":142,"ूल ":110,"ीति":294,"च्च":109,"जमा":145,"ीद्":108,"छोर":78,"जन्":230,"जनक":98,"जनत":72,"जधा":122,"जनव":107,"जनै":185,"जनी":264,"जना":168,"जदु":67
 ,"ीमा":357,"ीया":65,"ुक्":205,"ुको":176,"ुका":171,"ुख्":130,"ृत ":152,"ीले":86,"ीला":83,"जस्":157,"जसल":64,"ित ":1545,"िण ":71,"जिल":993,"जिक":146,"जार":186,"जान":79,"जात":246,"जर्":77,"जयी":89,"ाँउ":242,"ाँच":67,"ाँक":137,"िन ":363,"जवा":81,"ाइन":178,"िल ":92,"जोड":89,"ाउँ":218,"ाउं":237,"ाउन":366,"ीक ":78,"ज्य":351,"ाँस":67,"ांग":75,"ज्ञ":223,"ाँल":66,"िम ":169,"िय ":243,"िर ":148,"जील":69,"जीव":121,"ाएक":100,"जुन":124,"टर ":108,"िव ":68,"िस ":86,"ाग्":194,"ागु":64,"ागि":189,"ीत ":128,"ागर":78,"ागम":84,"ाको":3606,"ाक्":157,"ाका":303,"ाओव":397,"ाडी":141,"िंह":72,"ाठम":478,"ाटन":82,"टी ":233,"टा ":741,"ाजा":131,"ाजि":146,"ाज
 ":244,"ाजन":456,"ाजध":126,"ाजव":83,"ीन ":153,"ाचन":103,"ाङ्":108,"ुई ":73,"ाने":97,"ाना":169,"ानि":283,"ानी":322,"ानु":103,"ानव":65,"ुख ":149,"ानस":161,"ानम":146,"ाध्":103,"ापन":228,"ान्":702,"ानो":110,"ादे":93,"ादी":738,"ादु":180,"ादन":914,"ानक":94,"ाद्":158,"ाति":178,"ाता":140,"ाती":68,"ाण्":134,"ात्":408,"ादक":75,"ीय ":427,"ाडौ":440,"ारी":407,"ारि":163,"ारा":1342,"ार्":2184,"ारे":69,"ालक":765,"ालम":256,"ालय":324,"ालद":78,"ामा":889,"ायक":72,"ाम्":197,"ायण":151,"ायत":156,"ाया":71,"ारक":244,"ारम":182,"ारण":184,"ारत":376,"ाबा":106,"िएक":373,"ामक":80,"ामय":74,"ामम":66,"ापा":186,"ाप्":232,"ुङ ":64,"ंघ":232,"ँस":83,"ौ ":65,"
 ख":88,"ंग":634,"ंक":193,"ँल":78,"ंच":134,"केन":240,"ँद":154,"ँड":80,"ँम":363,"ंस":389,"ंह":86,"ंव":201,"् ":1181,"ंत":94,"ंम":241,"केह":83,"ँक":178,"ो ":20357,"ँग":166,"ँच":76,"ँउ":243,"कृत":264,"अस":341,"अव":627,"आक":84,"अल":82,"अर":461,"अभ":65,"आए":70,"अम":151,"घर ":251,"अप":74,"अध":281,"अन":771,"अथ":96,"इत":80,"ाइ ":156,"इए":81,"आय":68,"आर":95,"आफ":174,"कृष":151,"आद":141,"आध":94,"आन":112,"ाई ":1080,"अं":111,"अञ":333,"अत":71,"अक":101,"अग":107,"उम":66,"उप":377,"उह":331,"ऋत":72,"इन":366,"इर":70,"इल":137,"इस":102,"उँ":251,"उं":238,"उक":79,"उच":90,"उट":311,"उत":340,"हो।":2612,"उन":717,"उद":141,"कोट":86,"एउ":305,"एक":5494,"एम":113,"एप":66,"क्क":84,"क्त":425,"क्य":129,"क
 न":67,"क्ष":1267,"क्र":426,"क्स":110,"ाँ ":310,"ए।":67,"एव":82,"एर":147,"एस":80,"गर":2258,"गल":135,"गव":76,"खे":215,"गन":66,"खो":112,"गम":263,"ख्":345,"खा":431,"गठ":95,"खि":580,"खी":82,"खु":123,"ाग ":123,"गढ":68,"गण":181,"गत":326,"गको":91,"खर":150,"क्":2722,"खम":75,"गक":127,"कै":214,"के":654,"को":14452,"कि":691,"की":474,"का":12832,"कृ":425,"कु":618,"कू":91,"कस":66,"कव":78,"कह":90,"कल":273,"कम":415,"कर":463,"कप":247,"कन":76,"कत":154,"ाङ ":105,"कक":112,"ओव":398,"चु":124,"ची":172,"चि":731,"चा":795,"छन":717,"चौ":90,"च्":216,"चो":89,"० ":345,"जक":89,"चन":324,"ङ्":397,"चर":129,"चल":599,"घा":108,"गण्":66,"ङम":69,"गते":76,"। ":7045,"गा":955,"गी":218,"गि":310,"गु":302,"गो":351,"गौ":
 84,"ग्":809,"गे":161,"गै":75,"घर":335,"टन":160,"ञ्":596,"ञा":169,"टा":992,"टर":235,"४ ":302,"झा":105,"३ ":263,"टक":135,"जो":225,"जे":208,"छ।":2479,"जी":387,"जु":351,"जा":939,"जि":1330,"२ ":297,"ज्":670,"जन":1499,"खान":74,"जद":90,"जध":126,"छि":255,"छा":205,"जस":334,"जव":93,"१ ":351,"जर":120,"जल":76,"गठन":79,"छो":118,"जय":160,"जम":205,"ठा":393,"डक":133,"ाथ ":102,"५ ":351,"ठन":83,"टे":203,"ठम":522,"ट्":498,"टो":148,"टी":408,"टि":258,"डा":364,"डि":270,"डी":265,"डल":256,"६ ":313,"ाद ":282,"ठु":73,"ठू":104,"ढी":114,"ढा":72,"ाण ":70,"णक":119,"७ ":328,"ड्":123,"डौ":474,"डो":86,"डे":171,"णि":132,"णी":170,"णा":196,"ात ":197,"तक":594,"८ ":352,"णम":93,"तव":80,"९ ":264,"तह":110,"ति":2878,"ता":1722,"तु":
 292,"ती":680,"तथ":624,"तप":208,"तन":233,"तम":226,"ण्":631,"तय":73,"तल":91,"तर":935,"थव":101,"दछ":271,"था":1584,"थी":140,"थि":1694,"ते":197,"तै":125,"तो":181,"थम":91,"त्":7154,"थल":165,"खेल":103,"दक":289,"दस":347,"दू":145,"दु":584,"दी":1175,"दि":689,"दा":996,"दन":1011,"दव":74,"दल":480,"दर":324,"दम":71,"थ्":174,"नज":74,"धा":907,"नत":94,"नद":266,"धी":98,"धि":828,"ान ":852,"धु":156,"दो":255,"दौ":70,"द्":2831,"दे":1366,"धन":183,"दै":256,"नक":650,"नग":337,"धर":218,"नर":137,"नल":223,"नव":289,"ाज ":178,"धे":169,"नन":100,"नप":96,"नब":64,"नय":150,"नम":477,"ध्":787,"पं":75,"नी":1179,"नु":1548,"ने":4740,"नस":329,"नह":97,"ना":2286,"नि":2559,"पक":159,"नो":316,"नै":540,"न्":7416,"पत":4116,"पन":110
 1,"पद":120,"न।":118,"पछ":277,"पट":80,"पश":213,"पह":665,"पस":130,"पल":132,"पम":272,"पर":1026,"पे":166,"पू":427,"पृ":79,"पा":5213,"पि":272,"पी":141,"पु":1182,"फल":131,"फर":70,"प्":6004,"फब":94,"पो":196,"बन":449,"फे":70,"बत":86,"फु":76,"बढ":88,"फू":67,"फा":131,"बज":120,"फ्":316,"भए":2692,"बर":285,"बल":88,"भक":78,"भग":82,"बस":232,"बह":195,"बि":521,"बा":1458,"बु":218,"मं":75,"बी":142,"भद":79,"भन":878,"बे":211,"गरम":92,"बै":272,"बो":141,"गरप":94,"भय":191,"भर":147,"गरे":321,"ब्":486,"मक":339,"गरी":134,"गरि":502,"मग":77,"मज":101,"भि":375,"भा":2323,"मत":163,"मण":318,"भू":158,"भु":153,"गर्":821,"मन":572,"भे":108,"मध":481,"मद":72,"भो":89,"मप":65,"मल":187,"यक":819,"मम":151,"भ्":133,"
 य":212,"मर":128,"मस":126,"मह":673,"मृ":68,"यत":299,"मू":114,"यण":158,"ख्य":245,"यद":91,"मि":1113,"मा":10729,"ाट ":785,"मु":840,"मी":348,"रं":73,"मो":273,"यम":527,"म्":2421,"मे":530,"यन":231,"यप":89,"मै":88,"यव":183,"रख":100,"रग":116,"रक":3696,"यल":80,"यर":101,"या":2168,"रज":106,"यह":189,"रच":84,"गमा":170,"यस":2268,"रध":173,"रद":310,"रथ":102,"रत":1236,"रण":521,"यु":657,"यी":175,"यि":191,"रय":191,"रम":1296,"रभ":77,"रब":131,"यो":5061,"रप":226,"रन":174,"ये":226,"लम":462,"लय":351,"लब":81,"लद":123,"लन":243,"गाउ":130,"लच":65,"लग":235,"लक":1487,"र्":6868,"रो":703,"रै":297,"रे":1245,"गाँ":224,"रू":1254,"री":1735,"रु":1451,"रि":5597,"रा":5311,"रह":868,"रस":574,"रश":114,"रव":321,"रल":193,"
 ं":88,"िक ":1742,"ल्":1854,"लो":1078,"चन ":69,"ले":2083,"लु":247,"ली":1940,"लि":1013,"ला":3708,"लल":168,"लह":138,"लस":69,"शब":122,"वै":233,"शन":968,"वे":271,"षक":102,"शम":116,"व्":325,"शर":176,"वह":113,"वव":90,"वस":368,"वु":106,"वा":3817,"वि":2520,"वी":434,"वप":72,"वन":350,"वध":419,"शक":1037,"वल":144,"वर":826,"वय":169,"वम":117,"वक":170,"वत":227,"वट":383,"ाह ":84,"सन":601,"षे":417,"सप":72,"सभ":377,"सब":248,"ष्":905,"सम":2673,"सर":429,"सल":312,"सव":65,"हक":127,"सच":90,"षा":1291,"षि":415,"षी":120,"िङ ":81,"ास ":619,"सत":83,"सद":673,"शे":152,"श्":1168,"षर":77,"सग":64,"सक":2028,"शह":143,"सं":1482,"शी":150,"शु":136,"शा":630,"शि":1111,"सँ":111,"षण":89,"हे":701,"हु":2366,"ही":279,"हि":1570,"
 ा":1720,"िए ":165,"ाम ":560,"ह्":87,"हो":3850,"से":478,"हन":162,"सु":586,"सी":345,"हत":108,"सू":105,"सि":1173,"चल ":150,"सा":2163,"सह":275,"हज":68,"हल":85,"स्":3576,"हर":1967,"सै":149,"सो":307,"ात":1181,"ाथ":320,"ाण":404,"ाठ":517,"िं":132,"ाड":760,"ाल ":1016,"ाट":1019,"ाब":231,"ाभ":93,"ाप":949,"ान":3357,"ाद":2589,"ाध":265,"गुर":71,"िख":71,"ाव":435,"िक":7298,"ाल":5422,"ार":6852,"ाय":812,"ाम":2329,"िए":681,"िज":372,"ाह":1078,"िच":143,"िङ":184,"ास":1934,"ाष":1391,"ाश":2631,"िग":115,"ां":267,"ाँ":1104,"ाइ":698,"ाई":1298,"ाउ":964,"ाओ":403,"ाक":4316,"ाए":185,"गुन":74,"ाच":265,"ाज":1659,"ाग":1013,"ाख":288,"ाङ":244,"ाघ":70,"ार ":1305,"ुँ":124,"ीद":163,"गिर":76,"ुई":88,"ीत":508,"ीप":148,"ीन":
 313,"ीम":461,"ीय":520,"ीब":79,"ील":304,"ीर":227,"ुग":188,"ुख":347,"ीव":147,"गीत":100,"ुक":691,"ीह":209,"ीस":78,"ुङ":145,"ुट":214,"िट":172,"ाय ":70,"िण":163,"ित":2827,"िद":484,"गाय":88,"िध":410,"िन":2481,"िप":245,"िब":181,"िभ":260,"िम":1517,"िर":1038,"िय":2231,"िल":2254,"ीक":872,"िश":533,"िव":468,"िस":542,"िष":301,"िह":253,"ेव":427,"ेश":820,"ेल":681,"सला":171,"ेर":844,"ेम":230,"ेब":84,"ेप":2592,"सले":93,"ेन":806,"ैत":257,"ैज":79,"ेह":196,"ेस":274,"ेष":206,"ैश":81,"ैर":64,"ैल":110,"ैभ":84,"ैम":134,"ैन":181,"ेक":1516,"ेख":723,"ेट":234,"ेड":98,"ेत":801,"ेद":151,"ेग":72,"ेज":215,"समु":85,"समि":387,"समा":459,"ृथ":65,"ृत":389,"ृष":194,"गोर":127,"सरक":167,"गोल":71,"समे":69,"स
 ्":1386,"ुत":130,"ुण":70,"ुन":2984,"ुद":383,"ुब":76,"ुप":397,"ुर":1722,"ुम":556,"ुभ":589,"ूक":155,"ग्ल":85,"ुल":730,"ुष":88,"ुस":363,"ुव":409,"ग्र":367,"ुश":84,"ुह":538,"सर्":105,"ग्न":160,"ूद":147,"ून":67,"ूप":214,"ूम":171,"ूर":453,"ूल":388,"ूह":74,"सबै":187,"्व":2939,"्श":82,"्ष":1678,"्स":579,"्ह":81,"्भ":100,"्म":1441,"्य":5693,"्र":13669,"्ल":1547,"्।":480,"समय":115,"ष्म":69,"ष्ण":122,"ष्ठ":171,"ष्ट":483,"सभा":365,"सद्":160,"ौत":91,"ोर":513,"ोल":515,"सदस":314,"ोब":119,"ोम":148,"ोस":122,"ोह":153,"सदर":107,"ोश":104,"ोव":69,"्ण":427,"्त":3287,"्ड":711,"्ट":1245,"्ठ":192,"्ञ":223,"्फ":210,"्ब":412,"्प":1700,"्ध":702,"्न":1912,"षेत":396,"्थ":1433,"ो।":3741,"्द":2288,
 "ौल":71,"ौर":128,"्ज":453,"्छ":2152,"्च":1134,"्ग":579,"्ख":113,"्क":866,"सन्":376,"ोज":238,"ौं":159,"ोड":185,"ोट":228,"ौँ":401,"ोद":66,"ोत":169,"ोप":186,"ोध":78,"ोन":98,"ोख":109,"ोक":287,"ोग":453,"हत्":91,"सेन":118,"छन ":99,"सुन":123,"सिर":66,"सिम":95,"सिन":119,"सुर":172,"साह":147,"सिद":138,"सान":163,"साद":218,"साप":131,"सार":311,"साम":357,"सिक":403,"साल":247,"सिं":91,"साथ":94,"सहर":108," १८":152," १९":516," २०":1012,"०६":103,"०४":114,"०५":217,"०२":500,"०३":93,"००":262,"०१":255,"१०":116,"१५":81,"१७":82,"१८":226,"१२":66,"१४":88,"१९":555,"२०":1126," ७१":72,"हरू":762,"हरु":794,"हरि":77,"ङमा":65,"७१":90,"स्व":373,"९०":64,"छि ":189,"९६":77,"९५":70,"९८":66
 ,"९१":112,"स्र":74,"स्य":402,"स्न":77,"स्थ":1019,"स्प":226,"स्ट":105,"स्त":727,"९९":85,"स्क":351,"२३":69,"२२":66,"२५":83,"२७":122,"२६":80,"२९":70,"२८":115,"सोज":81,"सेव":93," १०":76," ०५":134,"हेक":471,"हेन":82,"जन ":98,"हुन":2172,"हुँ":68,"हिम":124,"हिल":691,"हिन":285,"हित":161,"हास":142,"हिक":125,"हाल":183,"हार":140,"हान":72,"हाद":225,"हाड":113,"हाँ":430,"चना":64,"चन्":135,"सचि":83,"सकि":79,"सका":115,"सको":1596,"सक्":148,"कै ":184,"का ":4257,"कि ":84,"षाक":932,"की ":394,"षिण":127,"हो ":1122,"षिक":187,"ओवा":396,"शेष":71,"हा ":81,"ही ":218,"श्व":419,"श्र":376,"श्य":86,"श्च":215,"शहर":129,"सी ":177,"हर ":124,"संग":215,"संख":67,"सं
 ":224,"संव":197,"संस":296,"शाख":89,"शित":796,"शाह":92,"शास":187,"सँग":107,"शिक":120,"सो ":69,"शार":66,"वैश":69,"वेश":81,"वुल":80,"शर्":111,"सा ":76,"व्य":273,"शब्":114,"वर्":460,"षा ":211,"किन":120,"काम":260,"कार":2072,"काल":377,"किक":104,"काश":2575,"कास":405,"किस":96,"कुन":166,"कुर":99,"कुम":159,"ववि":79,"शको":75,"कान":97,"काठ":489,"काक":1844,"वस्":272,"वहा":72,"सन ":103,"गि ":141,"वाद":803,"वान":150,"वाच":132,"विक":476,"वाल":112,"वास":237,"कला":91,"वार":1366,"वाम":64,"वित":78,"विन":80,"विद":224,"विध":297,"विज":192,"वाह":64,"गी ":84,"विष":89,"विश":380,"विस":90,"विम":83,"विर":102,"विभ":130,"वीर":70,"कम्":158,"कमा":12
 9,"कर्":161,"गा ":93,"करण":105,"कपु":78,"कपा":103,"वधि":404,"कता":70,"वमा":91,"गर ":180,"वयम":124,"सं ":192,"शी ":67,"गत ":162,"खि ":378,"वटा":364,"खी ":68,"खा ":132,"को ":13998,"शन ":893,"वि ":102,"एमा":79,"वा ":501,"वी ":188,"ल्न":81,"ल्प":107,"ल्य":159,"ल्ल":1131,"एवं":67,"एकी":88,"एका":367,"एकि":98,"एको":2830,"लोक":92,"लेख":158,"शक ":887,"लेक":101,"लेट":101,"लिम":70,"लुम":71,"वर ":134,"लाई":880,"लाइ":94,"लाग":378,"लाक":490,"लाम":331,"लाल":114,"लिक":155,"लाह":236,"लिङ":98,"लित":141,"लिन":92,"वन ":146,"लहर":130,"एउट":304,"ललि":72,"लमा":361,"लद्":81,"लका":156,"वं ":67,"लगा":129,"लको":1159,"लक्":65,"रैम":78,"रेस":80,"रेष":101,"रो
 प":82,"रोग":68,"र्श":68,"र्व":558,"र्स":92,"र्ष":409,"र्म":544,"र्य":1351,"र्थ":286,"र्द":429,"र्न":750,"र्फ":154,"र्ट":316,"र्ण":301,"र्त":237,"र्ग":285,"र्ख":68,"र्क":192,"र्ज":198,"र्छ":112,"र्च":149,"रीक":121,"रिव":148,"रिय":408,"रीम":87,"रीय":210,"रुक":171,"रुम":97,"रुप":191,"रुल":94,"रूक":141,"रूद":136,"रूप":207,"रूम":82,"रूल":87,"रेक":307,"रेज":78,"रेल":67,"रेर":97,"रेन":80,"रसा":265,"रसि":109,"रहे":467,"रहर":171,"रस्":71,"ले ":1440,"राई":127,"रान":448,"राप":77,"रात":83,"राण":115,"राख":96,"राज":1244,"राक":104,"रिन":282,"रित":70,"राष":293,"राह":72,"राम":287,"रिए":176,"राय":214,"राल":136,"रिक":3842,"लो ":852,
 "रला":76,"लि ":69,"ला ":807,"रयो":160,"रम्":75,"रमा":715,"रमु":241,"रवा":142,"रले":64,"ली ":1594,"रधा":161,"येक":79,"रदे":155,"रमण":71,"यो।":1126,"रबा":70,"योग":340,"रपा":108,"युक":77,"युर":75,"युन":112,"युद":113,"याङ":69,"याक":103,"याम":150,"यान":128,"याप":111,"यात":120,"याद":68,"यास":84,"यिक":111,"याल":253,"यार":124,"याय":70,"यिन":65,"रति":595,"रत्":114,"रथम":70,"लय ":258,"युव":76,"रतक":192,"रणा":86,"यसक":1478,"यसै":79,"यसल":145,"रगत":68,"यवस":100,"रक्":100,"रको":493,"रजा":74,"याँ":127,"यहा":98,"यस्":93,"लन ":125,"रे ":127,"महे":70,"महा":221,"महि":223,"महत":77,"यको":226,"यक्":275,"रू ":452,"रु ":592,"यका":195,"मले
 ":67,"री ":1056,"मुद":90,"मुख":298,"मुक":206,"मिल":98,"मित":526,"मिन":83,"मार":349,"माल":263,"मिक":100,"रो ":251,"मास":338,"मिट":74,"माण":135,"माड":449,"माध":70,"माथ":111,"मात":198,"मान":717,"माओ":399,"माक":73,"माज":262,"रै ":187,"मोर":76,"यन्":64,"यद्":67,"मेत":64,"मेर":107,"मेल":71,"रका":2994,"यमि":88,"ऋतु":72,"म्र":98,"म्य":162,"यमा":180,"म्प":1201,"म्ब":311,"म्म":335,"रत ":106,"मको":161,"रण ":320,"या ":441,"उहा":325,"यी ":158,"भिन":116,"भित":82,"भाव":75,"यो ":3433,"भास":199,"भाष":1089,"भार":394,"भाग":184,"उपत":120,"रम ":92,"मजद":66,"ये ":122,"मध्":444,"मना":80,"मन्":256,"भूम":78,"मण्":216,"मती":69,"मयि":71,"रा ":1447,"०
  ":67,"रि ":116,"ममा":144,"मा ":6826,"बर्":135,"यत ":118,"भक्":69,"मी ":185,"यन ":118,"बस्":105,"बहा":133,"बाल":77,"बाह":65,"बास":89,"बिन":70,"बाट":745,"बाग":79,"बार":117,"बिह":66,"यम ":171,"बेल":114,"यस ":334,"भनि":212,"भने":219,"भन्":420,"बैभ":80,"भयो":166,"ब्र":111,"ब्य":100,"ब्द":140,"एर ":132,"प्य":67,"प्र":5545,"प्त":252,"भा ":133,"मन ":82,"बजा":98,"मय ":66,"यक ":69,"बने":91,"बना":154,"बन्":175,"एक ":2017,"भएक":2580,"फ्न":128,"फ्र":99,"आदि":87,"पहि":540,"पहा":109,"पश्":183,"आन्":94,"पर्":460,"आफ्":129,"इएक":72,"२०२":474,"परि":275,"२०१":229,"परा":119,"२००":176,"पमा":255,"�":311,"फबा":94,"पोख":90,"उन ":91,"पृथ":65,"पुस":117,"
 ूर":347,"पुग":79,"पुर":744,"पित":80,"पाक":119,"पान":108,"पात":131,"पाद":966,"पार":420,"पाल":2675,"पाइ":114,"बै ":101,"अथव":91,"१९१":90,"१९९":68,"१९६":68,"अधि":111,"अनि":120,"अनु":226,"अध्":166,"अन्":365,"न्च":76,"न्छ":1928,"न्त":1150,"न्ट":89,"न्ध":228,"न्न":383,"न्थ":109,"न्द":1479,"न्य":282,"न्म":233,"न्स":147,"न्।":473,"नैत":179,"अमे":66,"अरू":140,"अर्":230,"अवस":167,"अवध":415,"पनी":71,"पना":230,"पनि":614,"पन्":133,"असो":81,"अस्":166,"पत्":3819,"पति":105,"पता":130,"पछि":199,"पा ":229,"नले":102,"नया":92,"नवा":108,"नन्":74,"०२७":93,"०२८":90,"नदी":180,"धेर":139,"नमा":333,"ध्य":728,"नुह":426,"उटा":296,"नुप":72,"न
 भ":561,"नुस":135,"निस":101,"निष":82,"नीत":296,"नेप":2459,"नेत":159,"नेक":221,"फल ":80,"उनी":101,"उनु":99,"उने":183,"उनल":77,"उद्":70,"उनक":91,"नस्":108,"निर":312,"निय":235,"निम":64,"निन":391,"उत्":329,"निध":76,"नाल":106,"निक":384,"नाम":395,"नार":232,"नाथ":91,"नाक":103,"नाउ":100,"नाइ":96,"द्द":65,"द्व":1093,"द्र":692,"द्य":285,"द्ध":407,"धर्":124,"नकप":71,"इने":87,"इन्":241,"नका":130,"नको":327,"इला":81,"देख":530,"देव":249,"देश":451,"दैन":81,"१८ ":75,"दोल":117,"२७ ":96,"धित":72,"धिम":418,"धार":244,"धिक":138,"धान":515,"२८ ":93,"नता":76,"नगर":305,"न। ":91,"उंम":222},"n_words":[614665,704688,490631],"name":"ne"}
\ No newline at end of file


Mime
View raw message