lucene-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From da...@apache.org
Subject [04/51] [partial] lucene-solr:jira/gradle: Add more contrib modules
Date Fri, 02 Nov 2018 15:42:28 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/lucene-solr/blob/4dd96a0e/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/tr
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/tr b/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/tr
deleted file mode 100644
index ed84e9b..0000000
--- a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/tr
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"freq":{"D":20468,"E":16965,"F":15212,"G":16978,"A":46399,"B":33447,"C":16597,"L":11614,"M":29609,"N":10463,"O":12233,"H":17902,"I":6437,"J":5964,"K":30894,"U":5006,"T":27864,"W":5022,"V":7330,"P":19836,"S":32251,"R":13212,"Y":12032,"Z":2430,"f":59766,"g":101779,"d":361700,"e":798707,"b":176889,"c":86462,"a":1029574,"n":718304,"o":261031,"l":623439,"m":275808,"j":10372,"k":334154,"h":85819,"i":785261,"w":7611,"v":106213,"u":275921,"t":334795,"s":315971,"r":646028,"q":1181,"p":80800,"z":105754,"y":255623,"x":3410,"²":1600,"Ç":4715,"Ü":2583,"Ö":3499,"î":1753,"é":1705,"ç":69086,"â":3605,"ü":157542,"ö":58180,"ğ":69432,"ı":399538,"İ":20804,"ş":111613,"Ş":5518," l":7220," m":26771," n":32386," o":55007," h":21337," i":59190," k":78855," d":82641," e":36355," f":17358," g":42591,"р":1499," a":67898,"с":1190," b":117978,"т":957," c":5691," y":76657," z":4398," u":11497," t":53835," v":55379," p":15531," s":57822," r":8817," J":5925," K":30750," H":17802," I":6388," N":103
 86," O":12150," L":11515," M":29458," B":33275," C":16419," A":46229," F":15133," G":16827," D":20328," E":16897,"л":1101," Z":2402,"к":1097," Y":11995,"и":2029,"о":2304,"н":1554," S":31973,"в":1191," R":13120," P":19696,"а":2550," W":4958," V":7287,"е":1678," U":4989," T":27682," ç":18143," ö":14326," ü":15280," Ç":4706," Ö":3487," Ü":2581," ı":6625," İ":20776," ş":10933," Ş":5509,"ي":1130,"ل":1185,"ن":965,"ا":2068,"A ":2665,"Da":3349,"Cu":2398,"Co":2920,"Ce":1839,"Ch":2248,"Do":2641,"De":6139,"Di":2765,"Fe":2199,"Fa":2297,"Ey":1528,"Er":2288,"Es":1409,"En":2354,"El":1347,"Ek":1512,"Ağ":1411,"Ge":3246,"Ga":2711,"Bü":1152,"I ":2251,"Bö":1239,"Fr":4109,"Fo":1223,"Fi":2407,"B ":1016,"C ":1464,"Av":3034,"Ar":5311,"At":1678,"As":1760,"D ":3341,"Ba":8245,"Ay":1472,"Af":1012,"Ab":1087,"Ad":2089,"Am":3467,"An":5110,"Ak":1709,"Al":8286,"Bu":5544,"Br":2172,"Ca":3556,"Bi":5816,"Be":4617,"Bo":2818,"Ku":5039,"Gö":1216,"Kr":1520,"Ko":3871,"Le":1961,"Li":3051,"Gü":3195,
 "La":2872,"Lo":1867,"Me":5154,"Mi":3881,"Ma":11016,"Mu":2388,"Mo":2807,"Ni":2456,"Ne":2578,"Na":1799,"P ":982,"No":1828,"Ok":1001,"Ol":1014,"Oc":1091,"Gi":1074,"Gr":2260,"Go":1145,"Ha":7669,"He":2472,"Hi":1980,"Ho":2868,"Dü":2155,"In":1300,"Ja":2318,"Jo":1650,"Ka":10073,"M ":1217,"Ki":1749,"Ke":1920,"Ul":1131,"Tu":1634,"Tr":1523,"To":2482,"Th":2500,"Ti":1452,"Te":4160,"Ta":4376,"V ":1033,"St":3068,"Su":2048,"Wi":1541,"Wa":1156,"Vi":2393,"Va":1979,"Ve":1434,"Pr":2222,"S ":1244,"Pe":2037,"Pa":5059,"Kü":1314,"Po":6260,"Pi":1406,"Os":2243,"Or":2331,"Kö":1204,"Se":4094,"Sc":1963,"Si":3179,"Sh":999,"Sp":940,"So":3019,"Ru":3002,"Sa":7772,"Re":2740,"Ri":1066,"Ro":3278,"Kı":2617,"Ra":1699,"Mü":1802,"b ":1498,"a ":176902,"Ye":1685,"Tü":7528,"Ya":4483,"Yo":1238,"Yu":2386,"bö":7750,"i ":134793,"ge":29308,"ağ":18792,"bü":7597,"ga":7799,"fl":1604,"ff":1053,"fi":9181,"fr":3323,"fu":6151,"ft":2020,"fo":3898,"he":11849,"ha":24248,"cü":3165,"gl":1385,"gi":16689,"gh":1246,"gu":5867,"gr":6009
 ,"go":2702,"du":14570,"dy":2265,"g ":6921,"ea":4032,"eb":5387,"ec":6696,"ed":29273,"de":95875,"dd":2946,"di":58969,"dl":2907,"do":12268,"dr":3254,"ew":1275,"eu":1087,"ev":14605,"ey":30087,"ez":8326,"fa":8497,"h ":5851,"fe":6028,"eh":5944,"eg":3973,"ef":3639,"ee":1898,"el":56887,"ek":41993,"aç":5873,"ei":4450,"ep":3432,"eo":3151,"en":100462,"em":27716,"et":47279,"es":52024,"er":131153,"ca":18661,"e ":189222,"br":3182,"bu":23594,"bo":7205,"bl":1863,"bi":65897,"be":19027,"da":97587,"f ":5395,"cu":6717,"ct":1404,"cr":1803,"co":3001,"ck":3008,"ci":12969,"ch":6435,"ce":16707,"c ":1516,"az":19018,"ay":42685,"ba":34644,"d ":11781,"at":38962,"as":49850,"ar":157561,"av":10941,"au":2292,"ak":57066,"al":73836,"ai":6322,"aj":1917,"ap":20439,"am":37584,"an":184545,"ac":10260,"ad":37380,"aa":2080,"ab":13369,"ag":3250,"ah":16357,"ae":2002,"af":13702,"nu":18358,"nt":17557,"ns":13849,"nr":3598,"no":7521,"nn":3019,"nz":1833,"ny":12611,"hı":1036,"iğ":11558,"of":3409,"oc":3225,"od":4927,"ob":3075,"om
 ":13542,"on":43168,"ok":10977,"kç":3190,"ol":59486,"oi":1195,"oj":3578,"og":3689,"oh":1112,"m²":1589,"ot":7864,"os":10639,"ov":4695,"ou":3530,"op":8235,"oo":1893,"or":32678,"r ":170339,"ow":1477,"oz":2422,"kö":4303,"oy":8048,"pe":6240,"kü":6018,"pa":15264,"pl":7151,"pm":1729,"po":6918,"ph":1672,"pi":5799,"lç":5891,"lo":10260,"lm":31640,"ll":28962,"ls":3083,"fı":9951,"lu":32826,"lt":9362,"ly":5619,"o ":14289,"mc":2028,"md":5246,"hü":1497,"ma":67090,"mb":3028,"eş":11455,"mh":2240,"me":45214,"iç":12229,"ml":15462,"mi":33126,"mm":2739,"mp":4822,"mo":6599,"ms":3576,"mu":11366,"gı":2023,"my":1356,"p ":11912,"na":47407,"nb":3039,"nc":18538,"nd":102802,"ne":51401,"nf":1257,"ng":12672,"ni":53546,"nk":5100,"nl":28972,"nm":10641,"dı":37931,"ki":41309,"eğ":6350,"ke":25138,"ka":45970,"m ":32916,"ky":1403,"gö":9935,"ks":8093,"kt":21304,"ku":22990,"ko":13147,"kr":3294,"kk":1610,"kl":25669,"km":5012,"kn":1431,"li":71923,"lk":10655,"le":122046,"ld":15695,"lg":12154,"lf":964,"la":144587,
 "gü":8845,"lc":1649,"lb":3731,"n ":243619,"hr":4105,"bı":1392,"ht":2266,"hu":4538,"hi":16646,"hn":1197,"ho":2852,"hl":3714,"hm":1584,"id":21397,"ic":9431,"ib":5859,"dü":13708,"ia":8374,"ih":7127,"ig":4782,"aş":24105,"if":4811,"ie":4567,"dö":3928,"k ":83031,"ir":107452,"is":40125,"it":22698,"iu":1112,"iv":5224,"cı":8286,"ii":1103,"ij":1085,"ik":40360,"eç":4865,"il":86504,"im":27783,"in":138518,"io":5300,"ip":8100,"je":1713,"ji":4659,"iz":21969,"iy":28989,"l ":42232,"ja":1035,"tç":1871,"ğlu":963,"rı":43249,"sö":2312,"z ":18621,"sü":4852,"oş":947,"wi":1830,"sç":1475,"pı":8243,"vv":1012,"vy":1154,"y ":15418,"wa":1412,"rü":8173,"ğla":2983,"vl":4067,"rç":3762,"vi":9343,"nş":1036,"vu":2607,"vr":5677,"vo":1424,"uz":10570,"uy":4807,"uv":2249,"ve":59460,"va":15490,"x ":1999,"ui":1273,"uk":6582,"ul":36937,"ue":3947,"oğ":10206,"ug":2004,"ğit":1160,"uh":1861,"ur":35478,"ğin":3622,"us":21592,"ut":7622,"um":12243,"un":39859,"up":6378,"ty":1262,"tu":11035,"tt":7164,"nı":44489
 ,"ub":5081,"ua":1900,"ud":5831,"uc":4903,"w ":1459,"to":17485,"tm":6406,"tl":13327,"ts":2378,"tr":10162,"te":52587,"pç":1206,"tk":2785,"ti":53158,"th":4577,"v ":2143,"tb":2499,"ta":68248,"su":11906,"sv":930,"ss":3728,"st":34655,"sy":6610,"mı":21024,"sw":1258,"sl":8558,"sk":7111,"sn":1024,"sm":5546,"sp":5003,"so":11037,"sc":1810,"se":25089,"sh":2001,"si":63532,"rz":1185,"u ":42818,"sa":39618,"nü":10410,"rr":2777,"rs":8400,"rt":19992,"ru":21036,"rv":1617,"lı":53226,"ry":3722,"rp":1215,"ro":18824,"rn":5785,"rm":14124,"rl":25348,"rk":23839,"nç":1698,"rj":994,"ri":89903,"rh":1272,"rg":7962,"rf":1575,"re":45975,"rd":23811,"rc":3479,"rb":3537,"mü":12609,"ği ":7346,"ra":89176,"t ":36013,"kı":16796,"ğer":2592,"iş":22142,"lü":12025,"s ":31408,"pt":3720,"pu":1218,"pr":5018,"ps":1980,"ğun":2143,"ğus":1809,"ğum":954,"zı":6859,"zü":1410,"yı":27954,"yü":11063,"ğu ":5997,"zö":2165,"ğlı":7152,"ğre":1586,"uş":11784,"yâ":1423,"yö":4435,"ğiş":1548,"uğ":6358,"zg":2173,"rş":
 2653,"zi":13389,"zc":5363,"zd":2307,"ze":21253,"za":12673,"tı":26503,"zy":1958,"zu":2578,"zo":2918,"zm":3788,"zl":5972,"yg":2621,"ye":34397,"yd":5178,"tü":11302,"ya":90167,"yb":1899,"tö":1628,"sı":43368,"yv":967,"yu":8007,"ys":1270,"yr":3168,"yo":15057,"yn":5330,"ym":1117,"yl":13689,"yk":1018,"uç":1551,"yi":7908,"² ":1587,"ğı ":9316,"ğın":3141,"Çi":1350,"Ça":1454,"âl":1634,"Ün":1471,"Öz":1299,"çı":7148,"çü":4634,"î ":1515,"ço":5321,"çm":1158,"çl":3470,"çi":13394,"çe":14606,"ça":9969,"ç ":5469,"üş":3641,"üğ":1561,"üç":3404,"ün":27564,"üm":12601,"ül":12799,"üs":5069,"ür":27019,"üp":974,"üt":2907,"üz":15474,"üy":5418,"üc":2767,"üf":4960,"üd":3476,"öğ":1623,"ük":10837,"ü ":14372,"öy":3363,"öz":7289,"ör":11792,"ös":1882,"ön":12083,"öl":13407,"ök":2015,"ğ ":1364,"ğu":12250,"ğr":3621,"ğe":3325,"ğd":979,"ğa":3324,"ğl":11320,"ği":14714,"ğı":15723,"ğü":1540,"ığ":10531,"ış":19918,"ı ":102139,"İn":4248,"İm":1089,"İl":18
 63,"ın":99943,"ım":16215,"ıp":1333,"ıl":42504,"ık":17416,"ıf":1477,"ıb":1069,"ıd":8898,"ıc":3354,"İt":1484,"İr":962,"İs":7391,"ıy":7698,"ız":6701,"ıs":11942,"ıt":2777,"ır":43940,"şt":19651,"şu":2786,"şi":12692,"şl":8667,"şk":4781,"şm":7053,"şa":13302,"şe":7623,"Şu":1166,"Şa":2212,"Şe":1159,"ş ":18890,"şı":10920,"şü":1419," Ga":2694," Bü":1149," Ağ":1410," Ge":3227," Bö":1239," Fo":1207," Fr":4097," Fi":2393," Ha":7643," He":2466," Go":1137," Gr":2225," Gi":1067," Dü":2153," Ho":2861," Hi":1971," Ja":2310," In":1293," Ka":10047," Ke":1904," Ki":1728," Jo":1635," Gü":3188," La":2844," Le":1944," Li":3034," Ko":3863," Kr":1518," Ku":5027," Gö":1215," Ma":10963," Mi":3862," Me":5127," Lo":1852," Ne":2557," Na":1779," Ni":2442," Mo":2790," Mu":2369," Am":3459," An":5094," Ak":1699," Al":8247," Af":1009," Ad":2080," Ab":1075," Ba":8219," Ay":1468," Av":3029," At":1662," As":1754," Ar":5292," Be":4599," Bi":5804," Bo":2788," Br":2154," Bu":5532," Ca":
 3515," Ce":1828," Ch":2228," Co":2886," Cu":2385," Da":3328," Di":2745," De":6126," Do":2600," El":1340," Ek":1512," Es":1407," Er":2282," En":2338," Ey":1526," Fe":2195," Fa":2283," Wi":1521," Wa":1142," Yu":2383," Yo":1225," Tü":7497," Ya":4478," Ye":1681," a ":1377," Kö":1204," Os":2235," Or":2329," Po":6216," Pi":1404," Pe":2029," Pa":5030," Kü":1311," No":1821," Ol":1012," Ok":999," Oc":1088," Ra":1684," Mü":1801," Kı":2610," Ro":3268," Re":2723," Ri":1059," Pr":2202," Su":2042," St":2970," Ta":4359," Th":2488," Ti":1443," Te":4145," Tr":1513," To":2461," Ru":2999," Sa":7750," Sh":981," Si":3171," Sc":1940," Se":4078," So":2983," Va":1973," Ve":1421," Vi":2383," Tu":1612," Ul":1129," im":933," in":10201," ik":4076," il":20054," is":5383," ka":23639," ki":5592," ke":6355," eğ":1244," dı":1534," ha":11824," he":4045," gi":4830," gr":3277," dö":3823," dü":5597," id":1007," aş":930," hi":2120," ni":6427," nd":4080," ne":3117," na":1507," mu":1078," mo":2617," ok":1391," o
 l":35321," on":2426," of":1496," nu":1915," no":1087," le":1165," li":3624," gü":6331," la":1347," ku":18460," gö":9671," km":3282," ko":8297," me":8098," mi":3110," iç":9390," hü":1380," ma":6917," ad":10374," am":2886," an":8617," ai":1874," ak":2362," al":14807," ar":9911," at":1881," as":2441," d ":1776," ba":23010," ay":4744," bi":52706," be":11424," bo":2633," bu":15855," ca":1538," e ":1478," er":1285," et":4327," es":3101," en":6931," el":3328," ek":1681," aç":1971," fe":1277," fa":4483," ey":3388," ev":1229," fu":1090," fr":1901," fo":1846," fi":5962," ağ":1494," ge":16462," bü":4020," ga":1355," i ":957," bö":7468," ci":1625," da":23947," do":7108," de":26605," di":9385," ed":6003," du":2416," za":2588," yo":2330," sı":5340," ye":11522," tü":4969," ya":37365," sö":2004," sü":3398," yı":13517," yü":5685," yö":4365," nü":5050," sa":17392," se":8759," si":6463," sp":996," so":7754," kı":5201," ra":1785," mü":4235," re":3088," ro":2639," pr":3082," iş":3101,
 " ot":2226," or":5403," oy":4366," kö":3581," pe":1612," kü":2525," pa":4625," pl":965," po":2333," pi":1501," va":2885," ve":49979," uz":2734," uy":2267," vi":955," nı":8640," tu":1641," un":2824," ul":1616," ta":27334," st":1812," su":2833," to":3720," th":1268," ti":1727," te":11491," İt":1484," İs":7380," İr":961," ın":4768," İn":4243," İl":1857," İm":1089," Çi":1348," Ça":1452," Öz":1296," Ün":1468," çe":4156," ça":3855," ço":4379," çi":1440," çı":3500," öl":1632," ön":4253," ör":1000," öz":4179," ür":2793," üs":1211," ün":2173," ül":2545," üz":3783," öğ":1347," üç":1563," şi":1684," şe":4952," şa":3567," Şa":2210," Şe":1156," Şu":1166,"İst":2249,"İta":1353,"İsp":2587,"İng":3329,"İmp":936,"ıca":1274,"ıda":1227,"ılı":15802,"ısa":1923,"ıra":2874,"ırl":2487,"ırm":2227,"ını":15301,"ımı":5151,"ıya":1118,"ırı":3492,"ız ":2539,"ıl ":1920,"ıdı":7570,"ık ":8525,"ıcı":2074,"ıla":12183,"ın ":32401,"ıld":3344,"ılm":5978,
 "ıll":2939,"ım ":3853,"ıka":2439,"ıkl":3108,"ıkt":1193,"ınl":2820,"ıp ":1063,"ınd":38554,"ına":8579,"ınm":927,"ıma":1331,"ımc":938,"ıml":3642,"ıs ":2159,"ır ":29899,"ıyı":1283,"ızı":1437,"ısı":6837,"ıyl":4411,"ızl":1239,"Çin":1025,"ığı":10132,"ış ":6594,"ışt":5588,"ışa":989,"ışm":2843,"ışı":2617,"Fil":1047,"Eyl":1137,"Eki":1120,"End":927,"Ağu":1069,"Gen":1382,"Gal":926,"Böl":1142,"Fra":3208,"II ":1197,"Haz":1331,"Her":938,"Hal":1040,"Har":940,"Dün":1753,"Hol":1623,"Ara":2840,"Avr":1832,"Bar":1214,"Bat":956,"BD ":2271,"Ada":1186,"Alm":3781,"Ame":2710,"Ana":1277,"Ant":1215,"Bu ":2451,"şıl":1169,"şık":1556,"şın":2204,"şı ":3074,"Bel":1045,"Bil":1105,"Baş":989,"Bir":3328,"Cum":2030,"Dev":1876,"Den":1321,"Cha":1022,"Doğ":1141,"Nis":1117,"Oca":1015,"Ort":943,"Osm":1787,"Par":1928,"Pro":985,"Por":4336,"Kan":1554,"Kas":1322,"Kar":2603,"Kon":1226,"Kra":1061,"Kur":1360,"Kuz":1311,"Gün":1851,"Mer":1131,"Man":1052,"Mar":3200,"May":1678,"Mil":1
 269,"çok":3674,"çeş":1324,"çla":1690,"çim":1273,"çin":7152,"Yun":1817,"Tür":7269,"Yar":1131,"Sta":1148,"Tem":1343,"Rus":2328,"Sch":1519,"Sav":1634,"San":1732,"Rom":1453,"Ulu":930,"The":1923,"ça ":3264,"çal":2740,"çe ":2241,"çes":2357,"çer":2328,"çev":1541,"çek":2799,"çi ":1341,"biy":1472,"bit":1248,"bir":44645,"bil":11436,"bin":1380,"baş":7621,"şa ":1752,"bol":2761,"şam":1786,"şan":2545,"şar":3761,"boy":1344,"ban":1510,"bak":1768,"bal":1557,"baz":1091,"bay":1165,"azı":4805,"bat":3330,"bas":2581,"bar":2153,"Şub":979,"bi ":3364,"ber":3678,"ben":1194,"bel":7483,"bes":1722,"bağ":8489,"şla":4267,"şle":3059,"şma":4426,"şme":1364,"ca ":7674,"car":1245,"can":1925,"cak":4366,"ce ":9532,"bra":943,"bu ":5377,"şek":1911,"şeh":2781,"şi ":1181,"bur":1706,"bul":11239,"bun":1530,"buc":1673,"şid":1048,"şit":1478,"şir":1286,"şin":976,"şim":2323,"şil":1127,"şik":1949,"şki":1113,"şke":1220,"şka":1851,"aka":3723,"am ":5523,"aki":6742,"adı":13553,"al ":11243,"ail"
 :1471,"air":932,"ait":1247,"acı":3398,"ak ":21809,"abı":1039,"ahi":5926,"aha":4061,"anu":1353,"any":6219,"ano":1022,"ann":1052,"anm":4730,"ant":4742,"ans":6131,"ane":2508,"ang":2190,"ani":4880,"ank":1605,"anl":12840,"ap ":1282,"ana":13099,"anb":2176,"anc":4224,"and":10443,"aml":2039,"amp":1789,"ami":2705,"ame":1745,"ama":13353,"aly":2496,"afı":8781,"alt":4529,"alm":2361,"all":3746,"alk":2064,"ali":6616,"ald":2079,"ale":5493,"ala":14214,"alb":2602,"an ":84156,"aks":970,"akt":8868,"akk":924,"akl":5036,"aba":3739,"abe":1525,"abi":3498,"abu":1168,"ae ":1012,"aca":2693,"ad ":1275,"ştu":4101,"şti":6965,"afi":1276,"ştı":7023,"ah ":1276,"ado":1356,"adl":2298,"adi":1602,"add":1987,"ade":4140,"ady":944,"ada":8970,"azi":2552,"azl":1262,"atı":8461,"aze":1261,"arş":2391,"aza":4710,"az ":2571,"ayn":2937,"ayl":1883,"ayr":2190,"ası":27693,"arı":35962,"aya":12842,"ayd":1055,"aye":1092,"âle":1449,"ba ":1088,"ayı":12386,"akı":5066,"at ":6328,"are":4111,"ard":9709,"arc":1066,"ara":45240,"
 arm":1435,"arl":5899,"ark":6902,"ari":9836,"alı":12304,"ars":1642,"art":5112,"asa":4734,"ary":1104,"asi":2326,"ask":1950,"ar ":19629,"apa":2097,"apm":1588,"apl":1156,"apo":1295,"apt":1792,"as ":3211,"ava":5024,"avr":943,"arç":1233,"avi":1237,"ay ":3414,"avu":1433,"apı":7957,"ata":3117,"ast":3088,"asy":2788,"amı":5927,"atm":1041,"apç":991,"atl":2228,"atr":1379,"ato":2437,"ate":2841,"ati":5438,"att":1422,"anı":18491,"Üni":1310,"Şar":1029,"ji ":1449,"jis":950,"itl":1849,"öğr":1364,"ito":956,"cı ":3493,"ism":1455,"ist":11668,"ita":3780,"ite":3995,"iti":3699,"cıl":1667,"üfu":4682,"iva":1157,"ive":2871,"ilç":2129,"is ":3578,"ion":3161,"ir ":71671,"irm":3093,"irk":1523,"irl":6644,"iri":12312,"isi":13092,"ise":2824,"isa":3166,"ire":3266,"ira":2633,"ird":1851,"it ":3783,"ünl":1704,"üni":930,"ünc":1623,"ünd":2862,"üne":6398,"üml":1023,"üme":1310,"ült":1479,"ür ":5331,"üny":3730,"iyi":1021,"ül ":1714,"iyl":2890,"iyo":3774,"iya":6327,"iye":14035,"üdü":2475,"ük ":5512
 ,"cıy":983,"iz ":6631,"üle":2031,"ülk":2638,"üll":944,"üks":1988,"ün ":4631,"izm":2299,"izl":1160,"izi":3733,"izc":3709,"ükl":1155,"iza":1126,"üm ":2100,"kim":2642,"kil":4381,"kiy":3334,"kiz":4406,"kin":3419,"kis":1066,"kit":1608,"km ":1709,"ki ":15464,"eğe":1107,"eği":4944,"kel":2350,"ken":7944,"kes":1806,"ker":2097,"ket":3347,"kez":3142,"ke ":1164,"kra":1708,"kiş":2390,"kse":2982,"klı":3118,"km²":1573,"kor":1133,"kon":4434,"kom":1557,"kol":1873,"kle":9482,"kla":8235,"kli":3448,"dız":949,"dıy":1257,"dır":19814,"dın":2440,"dı ":5738,"kaz":1358,"kay":2732,"kat":3255,"kar":8976,"kas":2234,"kap":1914,"kan":7174,"kal":4961,"kam":982,"kad":3577,"kab":1637,"dış":1185,"ka ":4513,"dığ":4219,"ha ":3071,"cü ":1507,"ham":1081,"han":2727,"hak":1219,"hal":3743,"hav":968,"har":3475,"has":1125,"hat":1036,"haz":1057,"hay":1743,"he ":3168,"her":2799,"hen":1336,"hem":1060,"hi ":1444,"hip":4144,"hin":2793,"hil":1264,"hir":2302,"hle":2209,"ağı":5375,"gru":2866,"gra":2358,"gul":
 1221,"gue":2075,"dül":2427,"ian":1361,"dün":2104,"dür":3900,"ibi":3243,"düz":2369,"id ":1061,"iba":969,"ia ":4696,"aş ":1969,"ig ":1399,"ici":2058,"ich":1442,"ice":1186,"ie ":1088,"ica":1674,"idi":13477,"ide":3373,"ida":1813,"if ":1449,"düş":1411,"il ":5350,"im ":8509,"ika":5895,"aşa":4663,"aşl":3782,"aşm":1272,"aşk":2892,"aşt":1881,"ihl":1333,"ihi":3044,"ik ":16892,"iml":3173,"imp":924,"ime":2281,"imd":1567,"imi":5215,"ip ":4274,"inc":5308,"ind":30574,"ina":3996,"aşı":5939,"ino":995,"int":1436,"ins":2898,"ine":16354,"ing":3240,"ini":20786,"inl":1777,"iko":990,"ikl":5637,"iki":4685,"eçi":1614,"eçe":1013,"ila":2643,"in ":47078,"ikt":2801,"ilo":1062,"ill":5588,"ilk":4218,"ilm":10420,"ilg":3153,"ili":20573,"ild":2510,"ile":24870,"ima":2176,"io ":955,"ily":1842,"hri":2688,"hur":2425,"dör":1115,"dön":2425,"fes":1014,"fer":1326,"far":1401,"eyâ":1363,"fa ":1026,"eyb":1488,"eya":8242,"eyl":966,"eyi":4871,"eyd":2007,"eye":3542,"ez ":1852,"ezo":1005,"ezi":2727,"eta":1696,"e
 te":2836,"eti":16248,"etm":3594,"etl":4019,"etk":1732,"est":3861,"ess":1296,"esw":1087,"ev ":1032,"etr":1981,"ett":2719,"eve":1133,"eva":954,"evl":3752,"erç":1693,"evi":3588,"evr":2587,"ey ":4964,"er ":28073,"es ":5122,"erk":5212,"erl":5910,"eri":48739,"erg":2108,"ere":9775,"erc":963,"erd":6317,"era":4204,"erb":1053,"et ":9016,"açı":2094,"esk":1828,"esl":1542,"esm":989,"esi":30715,"ese":2043,"esa":1128,"ert":1494,"ers":4580,"ern":2620,"erm":2340,"eki":11678,"ekl":5425,"açl":1635,"ekn":1222,"eko":1029,"eks":1790,"ekt":6067,"en ":46837,"ela":1161,"eld":2163,"ele":20479,"eli":10508,"elm":1130,"ell":5734,"els":966,"ema":2676,"eme":6814,"eml":3228,"emm":1228,"emi":6693,"ene":8543,"eng":1269,"ena":1544,"end":6506,"enc":1546,"enm":2094,"enk":1143,"enl":4600,"eni":13441,"ens":1925,"ent":5851,"enz":1180,"egu":1647,"ehr":2303,"ehi":2131,"ek ":9883,"aç ":1092,"ein":1910,"el ":11201,"eke":1777,"eka":935,"em ":2604,"öst":1805,"gis":1807,"gir":1360,"gil":5370,"önü":972,"geç":2375,"gin":1
 021,"gib":2269,"ört":1016,"öre":4482,"ölü":2891,"ölç":2720,"gi ":2386,"ör ":949,"gen":4928,"ger":3542,"ges":4599,"ağa":1186,"gel":7731,"ağl":9979,"önc":1623,"öne":7107,"ge ":2812,"ağ ":1140,"gaz":1147,"ölg":6551,"gar":1277,"büy":3008,"büm":2701,"gan":1892,"böl":7461,"fus":4728,"fut":963,"öyü":1007,"fre":2029,"for":2226,"öze":3441,"özl":926,"örü":2439,"fil":4052,"da ":52350,"de ":46250,"dak":5123,"dal":2767,"dah":2619,"das":1177,"dar":3775,"dan":21526,"dam":1680,"day":1218,"dde":1533,"cul":955,"cus":1172,"cre":977,"cu ":1846,"ch ":1055,"ces":998,"cek":1367,"cel":1540,"ci ":4802,"ck ":1696,"che":1266,"chl":1164,"cil":1965,"cis":1558,"cin":1363,"ed ":1577,"ebe":1387,"ebi":2611,"efe":1034,"edi":16774,"ede":8053,"eda":1066,"eci":1467,"ece":3057,"dyo":1078,"dur":5671,"duğ":3327,"don":972,"dol":1859,"dok":977,"diğ":3682,"doğ":5145,"dra":1187,"dlı":1288,"du ":2273,"dağ":1454,"der":6369,"des":1911,"dev":2820,"ded":1153,"del":2710,"dek":4272,"den":20219,"dem":1663,"
 di ":6071,"dla":1190,"do ":1033,"diz":1879,"diy":5465,"din":3013,"dir":24487,"dis":2432,"dik":1433,"dil":6616,"değ":2872,"rga":1818,"ri ":19287,"rgi":1489,"rge":959,"ret":5334,"res":4290,"rev":1391,"rdu":2054,"rg ":1524,"rec":1008,"red":1084,"reg":1836,"ren":6966,"rek":4543,"rel":1942,"rda":4941,"rdi":3615,"rde":5880,"re ":11153,"ray":2290,"müz":3407,"rd ":1472,"rap":1757,"rar":2927,"ras":9820,"rat":4222,"rbi":1042,"rba":1205,"mün":3661,"ran":10600,"ram":4044,"ral":5875,"rak":15812,"rab":1433,"raf":10463,"rad":2346,"rac":1216,"rs ":1268,"ros":1512,"rot":967,"rom":2121,"ron":1936,"rol":2443,"rkç":1463,"rog":1323,"rna":1248,"rne":1926,"ro ":1843,"rma":6313,"rme":4031,"rmi":1407,"rlu":1118,"rli":4427,"rle":9208,"rla":6927,"rki":3194,"rkl":1461,"rke":5713,"rka":1543,"rdı":3751,"riy":3959,"rit":1940,"ris":5765,"rih":5101,"müş":1050,"raş":1079,"ril":8019,"rik":4914,"rin":23896,"rim":3407,"ria":1426,"rdü":1150,"ric":1498,"rid":4314,"rk ":5291,"lıl":999,"lık":8208,"lın":9443,"l
 m":1113,"lır":2906,"rya":1228,"rup":3018,"run":1284,"rum":2945,"rul":5547,"ry ":1364,"rsi":2903,"rsa":1025,"rta":4786,"rte":4662,"rti":1858,"lı ":21277,"rub":2412,"rt ":3885,"rkı":3548,"ru ":1610,"rlı":1952,"sab":1070,"sad":1069,"nüf":4498,"sah":5074,"sal":4864,"nüm":1062,"san":6337,"nün":1717,"sat":1316,"sar":2328,"say":5210,"sav":1790,"sa ":4002,"nü ":1409,"lış":2586,"lığ":4204,"si ":18237,"sağ":1738,"siz":1136,"siy":3676,"sid":3408,"sia":1857,"sit":3495,"sis":2770,"sin":18799,"sil":2083,"sim":2963,"sik":1925,"se ":2953,"ser":3758,"ses":2131,"sen":2086,"sem":1040,"sel":4229,"sek":2392,"spo":1131,"spa":2896,"son":6601,"su ":5315,"st ":3445,"slu":1935,"sla":3121,"sle":1769,"ski":2726,"ske":1671,"sma":2231,"smi":1955,"mın":4103,"swi":1113,"stü":1161,"sya":2595,"syo":3350,"ste":9865,"sta":9233,"sto":2278,"sti":3825,"stl":934,"str":1911,"mı ":4565,"sun":2855,"tak":3619,"tal":5550,"tab":2400,"tad":4726,"tay":1623,"tat":1503,"tas":2835,"tar":17331,"tap":1242,"tan":13930,
 "tam":2113,"te ":6912,"tbo":1793,"ta ":6535,"mış":10404,"pa ":2055,"par":4696,"kül":1832,"küm":1078,"pan":3919,"per":2301,"küç":956,"pla":3634,"ple":961,"plu":1414,"lçe":2541,"piy":2262,"por":1907,"pon":1081,"pol":1613,"lçü":2547,"pti":1099,"pra":1013,"pro":2802,"ptı":1375,"lü ":3559,"lüm":2580,"lül":1275,"lük":1015,"iş ":5374,"işi":4832,"işk":1088,"işl":2771,"işt":5462,"kı ":2158,"kıl":1124,"kım":2874,"kıs":2851,"kın":2434,"kıy":1259,"ra ":9857,"mü ":1475,"ngi":4542,"ni ":12017,"nge":1612,"ncü":1344,"nel":4863,"nek":1315,"nen":2962,"nem":4576,"ner":2342,"net":4444,"nes":2204,"ng ":2974,"ned":1504,"ney":4102,"nci":4377,"nce":5236,"nca":4009,"ne ":19615,"nbu":2438,"ndu":1472,"ndr":1044,"ndo":1041,"ndi":6541,"nde":35967,"nda":48013,"ncu":1481,"nak":1647,"nal":3192,"nam":1052,"nan":13136,"nar":2141,"nad":2145,"nd ":2524,"nat":3318,"nas":1441,"nay":1104,"na ":14803,"muş":4297,"nya":10222,"nun":5903,"nus":1510,"nuc":968,"nto":981,"ntr":1143,"nti":4165,"nta":19
 67,"nte":3585,"nmı":2809,"nst":987,"nse":1596,"nsi":1251,"nsa":3394,"nu ":4463,"nlı":4882,"nra":2468,"nt ":2440,"niş":970,"ns ":1946,"nlü":1339,"nom":2114,"nne":1221,"nme":1944,"nma":4498,"nmi":973,"nli":2503,"nla":14247,"nle":4649,"nlu":1296,"nka":1369,"ndı":4155,"nic":987,"ndü":1181,"niy":1052,"niz":3806,"ncı":1170,"niv":2157,"nis":1976,"nir":2294,"nim":1125,"nin":20306,"nik":2175,"nil":944,"ogr":1717,"ok ":4093,"oji":2722,"ol ":4011,"ock":1051,"ode":1635,"of ":1645,"iği":9467,"iğe":1929,"obi":987,"nsı":2063,"köy":1994,"oyu":4442,"oyn":1402,"oto":3517,"osy":1120,"ost":1210,"osu":1204,"ovi":1205,"ova":1326,"opl":2685,"os ":3304,"çıl":1025,"çık":4300,"or ":3792,"ork":1035,"orl":1782,"orm":2268,"ord":2039,"ore":1088,"org":1822,"ori":2004,"ort":8149,"oru":2784,"m² ":1578,"ora":1605,"ola":24963,"old":3573,"olc":925,"on ":12904,"oli":2380,"oll":2123,"ole":1383,"ols":1253,"olm":3895,"olo":4194,"olu":8661,"om ":1843,"kçe":1715,"okt":974,"oku":2095,"ona":2977,"ond":1625,"o
 ne":1566,"oni":1789,"onl":1840,"ono":2239,"onr":2464,"ons":1619,"ont":1468,"onu":7635,"ony":1563,"oma":3785,"ome":1724,"omi":1625,"omo":1197,"la ":11386,"le ":19263,"lde":3058,"ldi":2187,"ldu":3454,"lab":1412,"lac":926,"lad":1565,"lah":1109,"lak":1159,"gün":5583,"lan":43556,"lam":9121,"lar":57894,"lat":2773,"las":2417,"lay":4711,"ld ":958,"kuz":3055,"kur":7540,"kul":7562,"kta":6976,"kte":6402,"ksi":2396,"ktr":1368,"kti":2217,"gös":1720,"gör":5828,"ktı":2504,"lon":1166,"liğ":4787,"loj":2682,"lmi":5563,"lme":4109,"leş":5292,"lma":11588,"lmu":3175,"lst":1073,"lmı":3998,"lta":1114,"lte":1773,"lu ":7438,"llı":1332,"liş":3210,"lt ":1120,"lge":7089,"lgi":3114,"li ":16772,"lbü":2715,"lga":999,"ley":2404,"lev":1310,"les":3725,"let":9791,"ler":45886,"lem":4975,"len":16099,"lek":2724,"led":5291,"lec":1154,"lo ":939,"lla":11633,"lle":6955,"lli":5594,"lke":3179,"lm ":1714,"ldı":4073,"ll ":1428,"lit":1562,"lis":4164,"lir":4755,"lin":9226,"lim":4866,"liz":3501,"liy":1446,"lid":1846,"lia
 ":946,"lk ":5135,"lik":9172,"lil":1002,"laş":3620,"ma ":9869,"mac":2119,"mak":8947,"mad":3045,"mar":2763,"mas":9043,"mal":4481,"mam":1405,"man":15375,"may":3231,"mat":2471,"me ":6043,"mda":1303,"mde":1460,"mdi":1706,"med":2057,"eş ":1039,"met":4942,"mes":5862,"mer":6138,"mel":3135,"men":5922,"mek":5999,"maç":1261,"mey":2238,"çüm":2197,"çük":1139,"luk":1924,"lup":1601,"lun":8327,"lum":1008,"lus":2340,"fın":8889,"lya":3819,"luğ":2080,"ltı":2446,"luş":5045,"mpi":1862,"mod":1329,"mon":1220,"mpa":1588,"mu ":1170,"miş":7571,"mun":1116,"muz":1291,"mhu":2129,"eşm":1123,"eşt":1717,"mi ":6405,"eşi":5221,"min":6521,"mil":2577,"mir":1395,"mis":1028,"mcı":1046,"mit":1204,"mid":2070,"mik":1507,"mlu":936,"mli":2428,"mle":5174,"mla":5844,"içi":8066,"içe":2201,"mmu":1223,"uğu":5772,"tı ":4071,"zun":1539,"tıl":3307,"tın":2882,"tır":10360,"tıs":1266,"zyo":962,"tığ":1565,"zi ":3100,"zet":1053,"zey":4798,"zen":2488,"zel":3272,"zer":6678,"ze ":1245,"zce":3650,"zde":1081,"zam":24
 29,"zan":2260,"zak":1080,"zar":3022,"zon":1273,"zme":978,"rşı":2081,"zla":2044,"zgü":956,"zle":1804,"zin":1617,"zik":2532,"zir":1408,"zis":1290,"yum":1152,"yun":4454,"sı ":14744,"ynı":1581,"ylü":1204,"yol":2904,"yor":1353,"yon":7554,"yrı":1788,"sıd":1928,"sıl":1373,"sım":1355,"sır":2328,"sın":16353,"sız":2708,"sıy":986,"ye ":8402,"yda":1138,"yed":1753,"yes":4583,"yer":7744,"yen":3683,"yel":1262,"yet":5659,"ya ":30890,"rış":2333,"yba":1101,"yaz":5444,"yay":4498,"yat":3352,"yar":6010,"tür":5785,"yas":4408,"yap":11061,"tün":1161,"yan":10579,"yal":5013,"tüm":1022,"yak":2748,"ydı":961,"yla":6744,"yle":4770,"yo ":1109,"yna":2824,"yi ":2354,"ygu":1552,"yin":3381,"yaş":2680,"tör":1578,"rı ":14655,"rım":1734,"rın":16497,"rıl":3423,"rıs":1452,"sür":2901,"söz":1499,"sça":1363,"wig":1137,"rü ":1492,"rün":2219,"rül":1328,"vru":1839,"vri":1244,"vre":1449,"vra":964,"pıl":3787,"pım":2266,"vil":989,"vaş":2523,"viz":960,"vis":1122,"rça":1249,"rçe":1701,"vle":3463
 ,"vi ":1409,"vey":5886,"ver":8628,"vet":1190,"ven":1213,"ve ":40015,"val":1203,"van":2336,"var":3116,"va ":2329,"uzu":1436,"uze":4115,"uyu":1005,"uza":1667,"uyg":1403,"uya":1017,"uz ":2525,"usç":954,"uva":1017,"usl":3168,"usa":1561,"usu":5699,"ust":2940,"utb":1431,"us ":4706,"ut ":1302,"ura":2627,"urd":1061,"urg":1888,"uri":2897,"urm":935,"uro":982,"urt":1354,"uru":9050,"upa":2517,"ur ":10047,"umu":1897,"umh":2127,"uml":1645,"uma":1385,"unu":6201,"unl":2635,"unm":1881,"unc":2040,"und":5507,"una":8329,"up ":2721,"ukl":1910,"um ":2957,"ulu":12477,"ult":959,"ulm":2979,"ull":6976,"ula":6334,"un ":10772,"uk ":2310,"ul ":3821,"uha":1114,"ucu":1955,"udi":996,"ubu":2444,"uca":2065,"oğu":5104,"oğr":1470,"ues":1785,"udu":3053,"oğa":1679,"oğl":957,"uba":1499,"tur":6494,"nır":2256,"nıl":5540,"nın":19519,"nım":1872,"nıf":1036,"tre":1553,"tra":2671,"tri":1839,"tro":3501,"tte":1278,"tti":2653,"nı ":11130,"tme":3621,"tma":1695,"to ":1507,"tiğ":1447,"tos":1656,"tom":1446,"ton":2840,"tol"
 :991,"tor":3257,"top":3422,"til":2825,"tik":5330,"tif":1158,"taş":2105,"tir":10735,"tis":1905,"tin":8295,"tim":3897,"tio":1845,"tic":1549,"tid":1024,"tiy":1388,"tki":2141,"pça":1027,"tli":1970,"tla":3863,"tle":6323,"tem":6048,"ten":3191,"tei":1620,"tek":7857,"tel":3048,"ted":3509,"th ":1012,"tes":4105,"ter":10441,"ti ":6632,"the":1663,"üşü":1357,"üğü":1444,"zı ":1890,"zıl":2487,"üç ":948,"zöl":2079,"üçü":1824,"yı ":2418,"yım":2005,"yıl":14867,"yın":3653,"yıs":2728,"yük":5408,"yüz":3683,"yön":3982,"üzö":2079,"üyü":3989,"üzi":2596,"üze":7514,"üye":1004,"ütü":1249,"üsü":1036,"ürü":4447,"ürk":7688,"ürl":1211,"üre":5286,"ümü":6554,"ülü":2192,"üs ":1086,"üst":1769,"ünü":3990,"uş ":2901,"uşu":1743,"uşt":4122,"uşa":1668,"yâl":1370},"n_words":[9192208,10449574,7620193],"name":"tr"}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/lucene-solr/blob/4dd96a0e/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/uk
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/uk b/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/uk
deleted file mode 100644
index e80f203..0000000
--- a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/uk
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"freq":{"D":2686,"E":45335,"F":1931,"G":2251,"A":4545,"B":2792,"C":4259,"L":2592,"M":3964,"N":23611,"O":1971,"H":1743,"I":29162,"T":3063,"V":2399,"P":3688,"S":26730,"R":2282,"X":2695,"f":3088,"g":5064,"d":7920,"e":26938,"b":4218,"c":9825,"a":26142,"n":18042,"o":19695,"l":12837,"m":7697,"k":2703,"h":7896,"i":22805,"w":2062,"v":2426,"u":10520,"t":16747,"s":15016,"r":19222,"p":6493,"y":4268,"x":1842,"́":45988,"ь":314859,"ю":121712,"я":259056,"ш":55425,"щ":34352,"ф":70318,"х":152145,"ц":190380,"ч":157844,"р":767814,"с":616542,"т":784384,"у":465611," t":1584,"є":83027,"ї":138148,"і":1047876," p":1613,"Є":3706,"І":14787,"Й":2127,"Л":22219,"К":34440,"Н":39528,"М":28217,"П":47409,"О":15488,"Б":23123,"А":35851,"Г":15610,"В":31676,"Е":8630,"Д":40073,"З":11772,"Ж":3520,"Ш":12613," I":24900,"Ю":2003,"Я":3891," L":1894," M":2910," B":2299,"Т":14847," C":3270,"У":18037,"Р":27850," A":3247,"С":43546," F":1599,"Ц":5942,"Ч":5807," G":1797,"Ф":32198," D":1
 850,"Х":6705,"л":484150,"к":541520,"й":174507," X":1787,"и":768429,"п":339521,"о":1248992,"н":1274404,"м":381536,"г":226618," S":3616," R":1762,"в":579991,"б":162019," P":2630,"а":1251055,"з":257293,"ж":95383,"е":806087," T":2138,"д":454853,"Ґ":1990,"ґ":4623," А":31736," Б":22701," В":30948," Г":15174," Д":39397," Е":7917," Ж":3460," З":11194," Й":2051," К":32754," Л":21825," М":27530," Н":36830," О":14175," П":46014," Є":3619," І":13525,"EE":21655,"I ":2684," б":36681," а":43891," г":34855," в":154625," е":34325," д":117491," з":113779," ж":8768," й":6819," л":26339," к":61923," н":123337," м":87814," п":148797," о":74913," Р":21137," С":39028," Т":13848," У":16956," Ф":31501," Х":6271," Ц":5651," Ч":5720," Ш":10618," Ю":1964," Я":3806," ї":5196," і":83499," є":13641," т":92032," у":89129," р":101219," с":120858," ц":13483," ч":24594," ф":40198," х":11362," ш":8917," щ":18497," ю":2119," я":36739," Ґ":198
 4,"E ":21977,"NS":21624,"II":2127,"IN":21640,"SE":21638,"a ":4767,"i ":1589,"he":1740,"el":1571,"en":2535,"es":2308,"er":4659,"e ":6591,"d ":1983,"at":2458,"ar":2758,"al":2232,"an":3512,"ac":1574,"nt":1885,"on":3299,"or":2694,"r ":2633,"o ":1648,"na":1574,"ni":1555,"li":1877,"le":1913,"la":1826,"n ":4271,"ic":2243,"ia":1621,"is":1891,"in":3535,"io":1638,"l ":1929,"y ":1830,"us":2293,"um":1631,"te":2376,"ti":2183,"th":1945,"ta":1627,"st":1645,"ro":2012,"ri":2866,"re":1930,"ra":2584,"t ":3059,"s ":6868,"́ ":2290,"́в":3741,"́д":2078,"́к":2065,"́й":3031,"́м":2120,"́л":4305,"́н":8997,"́р":4428,"́с":2026,"́т":2528,"А ":2905,"В ":2961,"ьє":2885,"юв":4387,"юд":3425,"юр":3284,"ют":14456,"юч":4396,"ює":2722,"яд":6152,"яг":3108,"яв":2990,"юю":1542,"ян":10771,"ям":9107,"ял":2194,"як":26414,"яз":4329,"ях":3443,"ят":9738,"яр":2263,"яч":4477,"яє":2354,"ші":2899,"щи":3380,"ще":5720,"ща":2636,"що":19501,"щі":1589,"ьк":115
 778,"і́":5805,"ьб":1841,"ьв":2256,"ьш":4727,"ьс":24456,"ьт":4512,"ьн":50183,"ьм":4831,"ьп":5070,"ьо":12701,"фі":13912,"хи":2735,"хн":7629,"хо":17158,"хр":2067,"ху":3902,"ха":7837,"ци":27077,"хі":11714,"цт":3698,"цу":23008,"це":16672,"чл":2502,"чн":59778,"чо":6493,"ці":93529,"чи":16012,"чк":3842,"чу":3146,"ць":14520,"че":19603,"ця":6177,"ча":25750,"цю":1804,"шо":7889,"шн":3282,"шк":3613,"шл":2107,"ши":11930,"шт":3498,"шу":1879,"чч":1777,"чі":4713,"ше":8200,"ша":4745,"ск":15952,"см":3119,"сл":40211,"со":21185,"сн":22933,"сп":20278,"св":10260,"се":44728,"си":21636,"рі":55323,"рш":6088,"рю":2898,"са":14767,"ря":9090,"рр":2512,"рс":15180,"рт":37524,"ру":28810,"рх":8486,"рц":1712,"тн":17002,"тл":3183,"тк":8278,"тс":3967,"тр":48477,"то":75584,"те":71719,"тв":21013,"ти":129473,"сі":43933,"сь":82109,"та":153881,"ся":27435,"сю":2514,"с
 ":15433,"сс":3485,"ст":199868,"сх":2897,"сц":3318,"ур":24405,"уп":9084,"ут":35010,"ус":11964,"ум":8171,"ул":17666,"ун":34351,"ті":36808,"уз":30153,"ук":20646,"уд":13417,"уг":6510,"уж":3934,"тю":2714,"уа":9949,"тя":7369,"уб":6901,"ув":18706,"ть":44694,"тт":6769,"ту":74115,"фу":3164,"фт":2346,"фр":25365,"фо":9781,"фе":6303,"ує":8184,"фа":4406,"ую":4341,"уч":6062,"уш":1880,"ух":4146,"іш":7237,"іц":26077,"іч":43837,"іє":28690,"їв":4260,"ію":3757,"ія":30142,"ін":70416,"ім":15479,"іл":34864,"ік":38962,"ій":44252,"із":21994,"іж":6237,"іх":3168,"іф":1617,"іт":52153,"іс":42072,"ір":18028,"іп":25092,"іо":58208,"ів":71042,"іг":5632,"ід":79007,"іа":11156,"іб":26830,"її":1916,"ії":55045,"їн":18326,"їх":2476,"єю":25186,"єм":3400,"єн":2727,"єт":11907,"єр":2623,"єд":3075,"єк":1686,"єв":4497," IN":21609,"а ":272631,"Р ":3804,"У ":2439,"Єв":1986,"І
 в":2523,"Ін":2522,"Іл":1807,"к ":38380,"й ":109949,"Ле":2968,"Ла":4470,"Ку":2193,"Ко":9293,"м ":60876,"Кр":3269,"Ки":4604,"Ка":8275,"л ":10034,"Йо":1971,"На":28658,"Не":1779,"Мі":3387,"Мо":5475,"о ":171358,"Ма":9118,"Ль":1829,"Ми":3400,"Лі":2822,"Ме":3642,"н ":48334,"Ло":1601,"Лу":5897,"Па":5129,"Пе":6590,"По":6892,"с ":17750,"р ":43282,"Ос":1646,"Ор":1949,"Ні":1710,"Ол":3009,"Но":2027,"п ":4596,"в ":98488,"Ам":1689,"Ан":4049,"Ак":1666,"Ал":7021,"Ав":2330,"Ба":3984,"Ар":5755,"б ":28913,"Во":3994,"д ":30432,"Ве":7201,"Ви":2444,"Бі":2125,"Га":3476,"Бо":3837,"г ":7123,"Бр":2821,"Бе":3301,"Ва":4390,"Бу":4720,"Дж":1933,"Де":3400,"До":4198,"ж ":10290,"Ві":6492,"Ге":2702,"Гр":3253,"Го":2499,"е ":51777,"Да":23258,"и ":147695,"За":6302,"з ":38125,"Ен":2243,"ь ":77560,"е́":6375,"Ша":6268,"Ше":1818,"и́":5895,"ю ":78537,"я ":164366,"Ст":3877,"Су":1648,
 "Та":2989,"Сі":1751,"Те":3497,"То":1720,"ф ":2068,"Тр":1849,"Ук":9250,"х ":93221,"РС":2535,"Пр":9085,"Пу":2178,"Ра":2736,"Ре":2944,"Пі":12505,"Ри":1682,"СР":4182,"т ":74217,"Ро":9385,"Ру":1597,"СШ":1868,"Са":5497,"Св":1748,"Си":1634,"Се":8345,"Со":4417,"у ":182563,"Це":4350,"ш ":3438,"а́":12498,"Че":2490,"ША":1865,"Фр":25493,"Фе":1857,"Ха":2266,"ч ":13144,"ль":97373,"лю":13039,"мб":2910,"ма":43992,"ля":27148,"ме":56645,"лі":100876,"ми":33489,"мл":2674,"мк":1772,"лл":4063,"ло":47531,"лу":11894,"ла":56466,"ле":64714,"лк":3429,"ли":41628,"кі":53446,"км":1768,"кн":2648,"кл":18117,"кр":33069,"кс":9526,"ко":160847,"кт":21418,"ку":30802,"кц":4113,"ка":63693,"ки":83769,"кв":7446,"ке":9654,"йн":15208,"йо":12518,"йк":1565,"йл":1986,"йм":3040,"йс":17098,"ия":1553,"ищ":6034,"иш":3403,"иї":2680,"у́":2267,"иє":2892,"йд":1750,"йб":2838,"ип":316
 62,"им":32760,"ин":52951,"ик":67385,"ил":14249,"ий":79035,"иц":14181,"ич":30391,"иф":2474,"их":75898,"ит":52472,"ир":15232,"ис":66975,"ри":69723,"рк":9097,"рл":2627,"рм":12337,"рн":24183,"ро":132547,"рп":3819,"ра":159212,"рб":3520,"рв":5932,"рг":12811,"рд":11789,"ре":97753,"рж":5968,"пі":30461,"пр":61701,"пт":2856,"пс":1790,"пу":8363,"ої":42339,"пи":15610,"пн":6007,"по":70389,"пл":11153,"ою":42263,"оя":1743,"па":69692,"оє":2366,"пе":54812,"ощ":2597,"ош":4991,"оч":9700,"оц":9082,"ос":101143,"ор":94904,"оп":23531,"оо":1738,"ох":8570,"оф":6129,"от":23405,"ок":38039,"ол":59373,"ом":93606,"он":134604,"ож":13014,"ні":182081,"оз":26801,"ой":3869,"ов":119233,"ог":97492,"од":63564,"ое":3185,"ню":3932,"ня":95444,"об":38077,"нь":43392,"нц":54211,"нш":5309,"нч":1583,"нт":57484,"нс":58539,"нф":2536,"ну":21092,"но":153491,"нн":89867,"нк":13365
 ,"мі":70237,"ни":149376,"не":44107,"нг":6365,"нд":19006,"на":216248,"му":49313,"мс":3566,"мп":12768,"мо":32397,"мн":5261,"мм":1713,"ге":9243,"ві":92696,"ги":4209,"гн":2639,"го":97928,"гл":6748,"гр":20635,"гу":9031,"дв":4924,"дб":1844,"да":33332,"вд":7688,"ве":48786,"вж":2823,"бі":16889,"ви":75994,"вк":5403,"вл":11314,"вн":39402,"є ":23248,"во":52805,"вп":2102,"вр":5405,"вс":21071,"ву":11922,"вт":7129,"вч":4263,"вц":1693,"га":24943,"вя":2583,"би":5176,"аї":20255,"ає":15656,"бе":15560,"бр":8733,"бн":4172,"бо":24369,"бл":17974,"бк":1672,"бу":17942,"бс":1904,"ва":79944,"ад":39043,"аж":6697,"аз":20777,"аб":18055,"ав":68705,"аг":13743,"ам":54378,"ан":186015,"ап":12553,"ай":22198,"ак":29485,"ал":112843,"ах":20860,"аф":6570,"ач":13762,"ац":41300,"ас":69626,"ар":92013,"ау":6764,"ат":76559,"ба":13923,"аю":6775,"аш":6416,"зт":3423,"зр":333
 9,"зп":3833,"зу":8061,"зк":2540,"зи":11355,"жі":2914,"зо":12242,"зн":22505,"зм":7721,"ив":25953,"иг":5812,"иб":4671,"иж":2800,"зі":9568,"из":10688,"ид":11644,"зь":26870,"жо":4282,"жу":4654,"еї":6545,"жи":9686,"жн":10415,"за":70302,"зб":4513,"зв":12953,"зг":1786,"зд":4686,"зе":9240,"еф":2808,"ет":48754,"ес":21933,"ер":123318,"еп":28664,"ї ":106019,"ео":7564,"ен":200818,"ем":25862,"ел":52238,"ек":44785,"ей":12736,"ез":15415,"ді":60214,"еж":8691,"же":36749,"ея":2396,"жа":10671,"еч":5677,"еш":1971,"ех":4631,"ец":12416,"дс":7505,"др":11609,"ду":13511,"дн":33993,"дм":3635,"дп":3899,"і ":217878,"до":70187,"ди":35057,"дл":9508,"дк":6162,"де":83166,"дз":2175,"гі":41117,"о́":9048,"дж":30353,"еб":4669,"ев":15708,"ег":29992,"ед":62088,"дя":4582,"еа":4570," ар":4635," ба":6422," аб":10662," ав":3504," ад":2033," ал":3311," ак":3721," ан":4873
 ," ам":2325," бу":8984," ва":2979," бе":6626," бр":1983," бо":3438," бл":2347," ву":2932," га":4235," бі":6025," ви":31633," ве":7581," во":6259," є ":4843," вс":3250," вл":2695," дв":2986," да":3768," гу":2423," го":6549," гр":11679," ге":4251," ві":52058," до":45102," і ":33511," др":3031," де":37135," гі":3754," ди":4078," дл":8069," ел":3252," ек":24873," ді":8202," зд":2257," зе":1996," за":56665," зв":4345," зб":3336," жо":2604," жи":2736," зм":2726," зо":3274," зн":5228," зі":1585," йо":3069," ка":7109," кв":3523," кр":6792," ко":25840," кн":1684," кл":3559," ку":3737," ла":4131," кі":5040," ли":5653," ле":3016," ме":10350," лі":7010," ми":2991," лю":4680," ма":12887," мо":13377," му":26214," ни":3719," мі":18386," не":11146," на":101285," но":3271," ок":3237," оз":1668," ні":2363," од":9316," об":14076," от":1642," ор":5923," о
 ":30485," оп":3801," по":44438," пл":4775," пи":3225," пе":16844," па":8207," Ре":2937," Пі":12498," Ра":2732," Ро":9378," Ри":1682," Пу":2177," Пр":9060," Пе":6585," Па":5105," По":6869," Ос":1642," Ор":1944," р ":1902," Те":3490," Сі":1746," То":1716," Тр":1847," Ст":3864," Су":1643," Та":2975," Св":1745," Си":1629," Се":8339," Со":4411," у ":67844," Ру":1597," СШ":1865," Са":5492," Фр":25493," Фе":1855," Ук":9235," Це":4345," Ха":2264," Ше":1818," Ша":6265," Че":2486," я ":1678," Ба":3980," Ар":5747," в ":34140," Ан":4045," Ам":1689," Ал":7017," Ак":1665," Ав":2326," Ва":4387," Бу":4716," Бо":3831," Бр":2819," Бе":3297," а ":3713," Дж":1930," Де":3390," До":4191," Ен":2238," з ":28463," Га":3472," Ве":7185," Ви":2437," Бі":2122," Во":3987," Да":23253," Ге":2696," Ві":6479," Го":2496," Гр":3249," Йо":1970," Ки":4602," Ка":8259," За":623
 6," й ":3420," Мо":5471," На":28633," Не":1775," Мі":3382," Но":2025," Ол":3009," Ні":1705," Ко":9278," м ":2294," Кр":3260," Ку":2189," Ла":4467," Ле":2966," Ло":1600," Лу":5896," Ль":1829," Ма":9106," Лі":2816," Ме":3636," Ми":3397," У ":1855," Єв":1986," Ів":2522," Іл":1806," Ін":2499," В ":2749,"Шам":2267,"Шар":2655,"INS":21596,"Кар":1691,"Кор":2456,"Киї":2310," єк":1604," єд":2480," їх":2188," іс":5151," із":3768," ім":4088," ін":33850," її":1897,"Луа":4691," ра":11678," ре":33133," пі":17870," ри":2122," ро":38150," пр":49254," св":7646," рі":9410," си":9133," се":11547," сл":3167," см":1572," ск":6896," сп":12079," со":4130," ру":3107," са":3132," сі":4244," ти":4115," тв":2718," те":13347," то":7539," тр":8770," сх":2630," ст":41843," су":7442," сю":1727," та":50935," ук":7367," ті":1840," ус":2008," ут":2182," ун":1655," фо"
 :4647," фр":23569," фу":2570," фа":2336," уч":1717," хр":1639," хо":1776," ху":1552," фі":5255," ха":2328," ци":1770," це":7308," чо":1959," чл":2302," чи":4976," ці":2356," че":5747," ча":8926,"Льв":1624,"Мар":4041," шт":1850," що":17557," ян":1885," яз":3165," як":23816," ят":2201,"Мик":1636,"Мон":1603,"Нас":21926,"ад ":3964,"ав ":5473,"EE ":21630,"ам ":4361,"ан ":7774,"ак ":2945,"ал ":2859,"ай ":1706,"Оле":2078,"авч":1579,"авт":2891,"ага":5972,"аві":2505,"аго":2958,"ада":8317,"ади":3697,"аде":2606,"аду":2146,"адс":2241,"адо":2036,"адм":1600,"адя":2411,"аді":3733,"би ":2028,"ажа":1619,"або":10777,"абе":1768,"ава":4168,"авн":9017,"авл":3400,"авс":2814,"ає ":8442,"аво":4040,"аве":24071,"ави":3333,"бо ":10197,"ало":3744,"алу":3259,"ала":5763,"али":6052,"акі":1706,"але":7492,"амо":2377,"амп":2753,"ама":27
 82,"аль":45514,"ами":10086,"аме":25683,"алі":34159,"анн":20969,"ано":8600,"ану":2414,"анс":11789,"ант":9369,"анц":47104,"ань":4811,"ана":9630,"анд":6858,"анг":2311,"ани":9657,"амі":2404,"ане":2623,"анк":2826,"ані":36761,"азу":2305,"азо":3692,"ази":2579,"азв":4425,"аза":2057,"азі":1724,"айс":1694,"айо":6278,"айн":1941,"айб":2377,"акт":6740,"ако":7371,"ака":2878,"ах ":10031,"Пар":1681,"ас ":3290,"ар ":5874,"ат ":4127,"СР ":2617,"ба ":1557,"Пет":1744,"Пер":2277,"Пол":2322,"РСР":2369,"При":2113,"Про":3790,"Пуа":1541,"Пік":2365,"Пір":3646,"Рос":2415,"Роз":1581,"Рон":3384,"Пів":4853,"Аль":5551,"Сан":1563,"США":1862,"Сер":1775,"Сен":4479,"Ста":1577,"Ард":2815,"Тер":1748,"Вол":2219,"Вер":4116,"Вел":1833,"Укр":9121,"Бур":2431,"Фра":24714,"Дан":22031,"ША ":1853,"а́н":3396,"Цен":2677,"Чер":1
 615,"NSE":21595,"лам":1827,"лан":5122,"лас":12503,"лат":2370,"ма ":7369,"ля ":13589,"лав":3656,"лад":10782,"кці":3993,"ль ":10569,"кул":3808,"кур":1627,"кою":25572,"кої":15644,"кре":3214,"кра":21169,"кри":4236,"кро":1703,"лу ":3819,"кса":1966,"кте":2165,"кти":3833,"кто":5082,"ктр":2798,"кту":3015,"кла":11761,"ло ":6223,"клю":1692,"клі":1698,"ког":16518,"ков":13165,"ком":15826,"кон":32464,"коп":2254,"кор":9858,"кос":2132,"кож":4742,"кол":8207,"ким":4246,"кий":27960,"ких":8957,"кві":3598,"ле ":3371,"кі ":7394,"ли ":7619,"кер":1599,"ква":2483,"ках":2083,"кат":2360,"кар":5682,"кам":2944,"кан":6220,"кал":2575,"каз":1777,"кад":1810,"ла ":13040,"Іва":2158,"йсь":13547,"кт ":1727,"ку ":18769,"йна":1852,"йно":3774,"йни":5036,"йов":2120,"йог":2770,"йон":6057,"ко ":7248,"иїв":2473,"ки ":39616,"ке ":404
 9,"йбі":2012,"од ":2452,"нах":3061,"нац":23841,"нау":3625,"наф":1792,"нач":7238,"ог ":2185,"нан":4567,"нам":2788,"нал":31101,"нат":2955,"нас":4427,"нар":6454,"нап":3620,"над":4116,"нак":1904,"най":5486,"наз":4802,"нде":1705,"нда":2557,"ож ":4256,"нгл":1926,"неї":3826,"нен":4632,"нер":5081,"нес":1886,"нет":1977,"нец":1734,"нев":2650,"нез":1549,"нді":4444,"ні ":100559,"ндр":3680,"мії":2239,"ник":15713,"ний":35532,"ок ":8024,"мір":2620,"міс":12191,"мік":1956,"мін":9879,"міч":24763,"між":4232,"нь ":34487,"ня ":85321,"ню ":1561,"ов ":5346,"нав":26133,"об ":3066,"мпо":1641,"нт ":27692,"мпе":2663,"мпа":3905,"ну ":12904,"мпі":1622,"мсь":1988,"мун":23434,"муз":3552,"ліз":3946,"лій":2290,"лік":3856,"лід":25282,"лів":5148,"літ":32189,"ліс":3353,"лін":5016,"лії":2011,"мис":2927,"мир":2021,"но ":170
 11,"мно":2222,"мод":1683,"мог":2124,"мов":8204,"мож":2842,"мон":3152,"мол":2071,"мор":4169,"нс ":2855,"має":2263,"ляє":1872,"мац":1743,"мал":3075,"мад":2394,"ляд":1770,"мат":7712,"мас":1664,"ляр":1752,"мар":2087,"лян":1603,"ман":6730,"люч":1579,"маг":1762,"люд":2454,"лют":2538,"мет":6826,"мен":33354,"ни ":22900,"мер":6133,"меж":1784,"мі ":2838,"не ":13395,"льп":5070,"льн":50159,"льо":2192,"на ":73406,"льм":2015,"льк":3474,"льш":4684,"льт":4502,"льс":6409,"му ":17492,"лок":1590,"лог":8013,"лод":3460,"лор":1601,"лос":2987,"лот":1979,"лом":2920,"лон":2251,"лов":10255,"луж":1851,"ків":10057,"кій":3619,"кіл":3020,"кіп":21719,"кін":3986,"кіс":1867,"лив":4838,"лиз":2163,"лик":4841,"лі ":6988,"леж":2754,"ми ":23542,"лен":36965,"лем":3035,"лек":7457,"лиц":3452,"лиш":2141,"лис":4376,"лин":37
 27,"лип":2133,"пат":1536,"пад":4424,"пал":24506,"пан":5073,"пар":26316,"ре ":2016,"ра ":10978,"пис":6483,"пла":3785,"пле":2508,"пло":1933,"ро ":4356,"пед":22902,"ри ":9926,"пер":22098,"печ":1592,"ори":10852,"опі":2491,"орд":2209,"оре":6973,"орг":5783,"орс":3875,"оро":12661,"орм":6382,"орн":2519,"опу":1571,"ора":4398,"опе":4273,"опи":2385,"опо":5348,"опа":3672,"осі":28049,"оте":2368,"оти":4264,"ото":4402,"отр":2511,"ота":2076,"орі":12506,"оси":1994,"оск":2565,"осл":27847,"осн":4625,"осо":4627,"осп":1773,"ост":18846,"ору":3825,"орт":4236,"оря":2411,"оми":3494,"олі":11097,"оме":3420,"ома":8391,"оля":2505,"олю":1788,"оль":6830,"олу":1961,"по ":3091,"оло":19189,"оле":3051,"оли":6076,"окі":1858,"ола":2363,"окр":3962,"оку":9695,"око":4015,"оні":30331,"онс":3562,"онт":3739,"ону":5669,"он
 и":2616,"омі":28058,"оно":28802,"онн":3725,"она":36879,"онд":1886,"оне":2765,"омо":4256,"омп":5253,"ому":14955,"оча":2902,"очи":1547,"оці":5589,"офе":1770,"оце":2765,"офі":2407,"охо":3822,"оба":1591,"нят":1850,"ням":4193,"ова":23572,"обу":2657,"обр":3128,"обо":4431,"обн":1797,"обл":9987,"оби":2069,"ою ":40879,"ньо":6069,"па ":1808,"оки":2050,"оке":1657,"ока":3381,"ожн":3109,"озв":2698,"нів":6803,"ніз":4328,"ози":2146,"оза":1905,"озт":3392,"ніт":1771,"ніс":9671,"ніц":22879,"ніш":2881,"ніч":5481,"нік":1930,"ній":8198,"озм":1625,"нім":3177,"озн":3472,"озр":1991,"озп":1689,"нії":3375,"нія":2921,"одн":11088,"оди":15822,"одж":2752,"огі":6272,"оду":4615,"одо":6110,"ої ":40186,"пи ":6419,"оді":8902,"оже":2141,"обі":3439,"ове":4729,"овл":2741,"ови":27036,"ово":14293,"овн":9596,"овт":2617,
 "ову":5401,"овс":3796,"ога":1966,"ові":15249,"ого":77853,"огр":5122,"ода":5921,"оде":2118,"ної":16682,"ною":5373,"нос":8914,"ноп":1707,"ном":33988,"нок":2048,"нні":5141,"ног":41554,"нов":14623,"ння":64956,"нно":4474,"ор ":9067,"нни":8535,"нна":3011,"SEE":21595,"нко":3013,"он ":7906,"нку":1909,"нка":2370,"ом ":22352,"ним":10232,"нин":2727,"нич":2031,"них":49028,"ниц":6236,"нши":2462,"нці":27792,"нцу":22511,"нув":2948,"нті":3002,"нсь":25045,"нта":5969,"нте":3274,"нти":4476,"нту":1658,"нто":2721,"ох ":2654,"нтр":7071,"нст":25118,"сам":2553,"рям":1886,"сан":2886,"ряд":3770,"сво":2566,"свя":1631,"сві":5195,"сі ":3512,"сел":26979,"ти ":13731,"сен":1784,"сер":9261,"рів":9362,"рід":3016,"ріа":3973,"рій":3132,"різ":4766,"ріо":2440,"ріш":1652,"річ":3119,"рія":3137,"сис":3972,"сит":2195,"рії":
 5126,"син":2791,"сил":2927,"ска":1987,"сли":1774,"сла":3451,"ско":3258,"скл":4964,"слі":25511,"сля":1724,"слу":2674,"сло":3957,"то ":6783,"сни":4268,"сня":2333,"соб":4324,"сов":3112,"сні":1707,"сок":1638,"сно":9584,"тр ":4211,"сну":2111,"спе":2794,"сор":1743,"сон":2424,"соц":1647,"ту ":33552,"спі":4109,"спу":1543,"спо":6481,"спр":2669,"су ":3870,"роц":5357,"рот":5051,"роф":2524,"роп":4979,"рос":8219,"ст ":6153,"рпн":1909,"рсь":7310,"рта":23604,"рст":1652,"рти":2701,"рси":2327,"рух":1575,"рту":2197,"рті":2581,"рук":2570,"руг":2655,"руд":3764,"руп":2957,"рус":1928,"рхі":2138,"рхн":4291,"рши":1950,"сь ":1944,"та ":53895,"ся ":24676,"рад":5772,"раж":1608,"раз":3483,"рав":11695,"рам":5248,"ран":55851,"рай":6264,"рак":4056,"рал":6105,"рах":2738,"раф":3312,"рац":4988,"рас":1585,"рат":9434
 ,"раї":18701,"рі ":5250,"рде":3344,"ргі":2098,"реб":1606,"рев":3520,"рег":26086,"ред":9949,"реа":2012,"рет":3016,"рес":6263,"си ":1816,"рен":12198,"рем":5175,"рел":2059,"рек":2766,"рез":6938,"рді":3024,"реж":3159,"ржа":4954,"реч":1677,"рец":2506,"рвн":2312,"рга":5371,"ргу":2442,"рим":4841,"рин":4051,"рик":6384,"рил":1738,"рий":1712,"рич":3064,"рит":7476,"рир":1816,"рис":11068,"рка":1676,"пів":7244,"під":9422,"риб":1872,"риг":1977,"рив":2681,"риз":3342,"піл":3701,"піс":2425,"рмі":3148,"рни":5921,"рне":1575,"рна":4926,"рок":13067,"рол":3802,"ром":8841,"рон":6202,"роз":14973,"рні":3617,"ров":13779,"рог":3625,"род":18027,"роб":8445,"рно":5153,"рко":1653,"рма":4259,"пра":9765,"при":17085,"пре":5034,"про":26547,"ру ":4801,"поп":1576,"пор":8542,"пос":5211,"пот":2142,"пох":2319,"поч":
 2731,"пош":1607,"рт ":1813,"под":5278,"пов":10451,"пня":3871,"пон":3944,"пом":2310,"пол":10620,"пок":1979,"поз":3035,"пуб":2176,"пус":1543,"пря":1882,"са ":2954,"вар":4866,"ват":3699,"вач":1754,"ває":1673,"вав":2297,"ван":27620,"вал":6746,"важ":2723,"га ":2428,"бут":2028,"бул":3726,"бур":1929,"буд":3912,"був":3407,"́н ":1990,"вся":2929,"вто":3926,"втн":2139,"вст":3544,"всь":11822,"гу ":1846,"вро":2652,"вою":2829,"вої":4164,"вол":4005,"вні":6649,"вод":5394,"вог":4666,"вов":1600,"вня":4991,"вор":9030,"вос":3392,"вом":2439,"вон":1910,"вни":11918,"вне":1755,"вна":3546,"вно":8046,"влі":1867,"вля":2045,"вле":3353,"вла":2838,"го ":74789,"вка":1932,"вищ":4417,"вич":10270,"виз":2384,"вий":5063,"вил":1963,"вик":6641,"вин":5363,"вим":3289,"вип":2153,"вис":3214,"вир":3300,"вит":2461,"вих":69
 12,"вив":1786,"виг":1941,"вид":7090,"біл":7304,"вец":2207,"вер":12033,"ги ":1955,"вел":4069,"вед":23850,"ві ":8320,"вде":5262,"ва ":20184,"ают":4986,"баг":2186,"аці":38441,"ашо":3325,"аук":3811,"аті":2815,"афт":2014,"ахо":3481,"афі":2408,"ача":3308,"аче":5139,"ахі":3064,"апр":2675,"апа":1903,"апо":2274,"апи":1583,"арх":2803,"арс":2742,"арт":27902,"аре":1829,"ард":4062,"ара":11795,"арн":4172,"аро":9064,"ари":4536,"арк":3550,"аст":19420,"ата":3063,"аси":3444,"арі":4603,"асе":23473,"асл":1823,"асо":2485,"асн":7019,"ату":6561,"ать":1702,"ате":4441,"асі":1565,"ати":34490,"атк":2377,"атн":2400,"́ль":1996,"ато":8833,"атр":2250,"бол":1926,"бор":3014,"бни":2582,"бро":2133,"ву ":2725,"бра":3585,"блі":3564,"бла":6820,"бли":3503,"бле":1613,"во ":6738,"ви ":5236,"аєт":5513,"бер":8329,"без":33
 85,"аїн":17837,"ве ":2027,"дає":2865,"дач":1562,"дан":4800,"дар":3127,"дат":2935,"дал":2067,"дав":3568,"дем":2009,"ден":35742,"дер":7440,"деп":22255,"дже":27277,"ей ":5110,"дво":2066,"ез ":2842,"ді ":6167,"дсь":3872,"дст":2708,"дрі":2262,"дро":2499,"дру":2324,"дра":1728,"дпо":2072,"ет ":25079,"дко":1659,"ен ":10176,"ем ":4029,"див":2382,"гіч":3315,"дин":11940,"дит":3892,"гії":2091,"о́в":1799,"гіо":23749,"гір":2225,"гід":1618,"дня":2562,"доб":2151,"дні":5130,"дов":8472,"дос":25281,"дор":2173,"док":2841,"дон":2228,"дом":6507,"дна":4835,"дмі":2603,"дни":7067,"дне":1547,"дно":10257,"ер ":7534,"для":8246,"да ":6361,"газ":2730,"гал":4240,"гат":2475,"вят":1631,"ган":6922,"де ":6060,"вул":1831,"вує":1869,"вча":1606,"вче":1615,"гол":4270,"гос":1776,"гор":5348,"гов":2480,"год":1736,"гру":5182,
 "ду ":6755,"гро":3158,"гра":8609,"гре":2241,"гун":2442,"ген":3541,"ди ":6794,"гео":1703,"вів":2194,"вік":22506,"віл":2297,"вій":5760,"від":28365,"віт":10410,"вір":2465,"віс":2374,"він":3115,"гля":1806,"до ":11544,"жав":4567,"за ":31382,"жит":2833,"жив":2319,"жин":1953,"жі ":1618,"жен":31144,"зу ":2376,"жно":2243,"жни":2399,"жна":2353,"жні":1682,"жов":2516,"ежа":1636,"ежн":1674,"ежи":2240,"едс":1966,"еї ":5804,"еді":22755,"дія":9605,"діє":22354,"дії":2193,"діл":4733,"езн":2478,"езп":2124,"дів":4952,"дій":3323,"ева":2033,"еви":2106,"еат":1536,"дян":2535,"еда":2858,"еде":24252,"еди":1957,"егі":24559,"едо":1597,"едн":2110,"евн":1571,"же ":2405,"ево":2649,"еві":2180,"ент":38060,"енс":2476,"енц":1664,"енк":2033,"ени":9106,"ено":4866,"енн":55011,"ена":6246,"емі":4010,"ене":8942,"енд":1893
 ,"еор":1718,"ені":27559,"ень":28255,"епа":22831,"ерш":4377,"ерх":5234,"ерп":2312,"ерс":4919,"ерт":3088,"ерм":2838,"ерн":8048,"еро":3883,"ери":8614,"ерк":2529,"ерд":2064,"ерг":2332,"ерж":5295,"ере":27737,"ера":11283,"ерв":4795,"ерб":1797,"ейс":2515,"еко":24801,"ект":7509,"екс":5740,"ели":5579,"ело":1860,"еле":29499,"ела":1663,"емл":1627,"емо":2244,"емн":1709,"еми":2190,"елі":3500,"ель":6771,"еме":2758,"ема":4374,"ехн":2533,"ець":7827,"еці":2099,"ері":9985,"есн":2797,"есп":2017,"есо":1640,"ест":4336,"ета":3510,"есі":2297,"ети":3023,"ете":1577,"етр":4098,"ето":3229,"ету":1803,"ива":5433,"иді":1970,"иго":1963,"ида":2853,"ивс":1559,"иво":3293,"ивн":5798,"иві":2780,"икл":3021,"ико":10700,"ики":26994,"ика":9412,"изь":1617,"изн":4148,"ині":5661,"имі":1780,"ини":11405,"инн":2229,"ин
 ":4309,"инс":2389,"ину":2117,"ина":9917,"ими":8406,"илі":2149,"имо":2293,"има":1943,"иль":2368,"икі":3590,"или":2166,"ило":1638,"ила":2574,"исе":1748,"иса":1892,"ист":43720,"исо":2640,"исл":3795,"иск":1974,"ити":3061,"ите":2660,"ита":3840,"ися":2391,"ись":3153,"иту":23904,"итт":1716,"ито":5821,"ипа":23599,"ипн":2085,"ире":1798,"иро":6079,"ихо":1721,"ицт":1948,"иць":3344,"ить":5744,"ище":2694,"иці":4564,"ичи":1676,"ичн":15682,"иця":3075,"ича":2349,"ка ":31484,"ив ":2824,"зав":2331,"заб":1710,"заг":2313,"ид ":1647,"зви":3864,"зва":3561,"зац":3958,"зах":3661,"зас":5087,"зап":2437,"зан":2419,"зал":3333,"зак":3350,"ий ":76977,"зер":2249,"зем":2575,"зді":2313,"зі ":4174,"зик":1993,"ик ":11149,"ин ":8446,"им ":13202,"зич":2000,"зна":12042,"зни":3492,"змі":3801,"зно":1802,"зня":3181,"зов"
 :3243,"зон":2606,"зпе":1731,"зпо":1609,"зро":1734,"зта":3312,"их ":71895,"ич ":8041,"зьк":25702,"ьме":1976,"ьна":3031,"ьни":9629,"ьно":31998,"ька":11941,"ьке":2474,"ьки":32360,"ько":60206,"ькі":5969,"ьту":1942,"ься":17960,"ьсь":5340,"ьог":3861,"ьов":1687,"ьні":3450,"ьпи":4442,"як ":5568,"ям ":4621,"ює ":1572,"юва":4241,"юр ":1687,"er ":1536,"яка":3149,"яки":6457,"яко":4501,"які":4711,"яч ":2564,"юто":2149,"ях ":2449,"ють":10792,"ючи":2094,"янс":3724,"ями":2547,"ять":2425,"яти":2263,"уча":3150,"уєт":3972,"фес":1886,"фер":1827,"уют":3197,"фун":1616,"фра":23347,"фор":6458,"фік":1922,"філ":3022,"фіз":1799,"це ":3714,"хан":1700,"хар":2307,"хні":3188,"хов":2787,"ход":8360,"хня":2286,"сто":20885,"стр":14612,"ств":9052,"сте":10268,"сти":58155,"ста":42984,"сті":17422,"стя":1612,"стю":2000,"сть"
 :9349,"сту":4755,"сце":2414,"ть ":23970,"тю ":2076,"ськ":76644,"тя ":4033,"сьм":2215,"сюр":1594,"ув ":2334,"тав":4291,"так":7239,"тал":7016,"там":24076,"тан":13432,"тат":26660,"тах":1715,"тар":4879,"таш":3389,"тво":10485,"тва":6033,"тех":2451,"тец":1853,"тем":5996,"тел":3217,"тен":2843,"тер":16300,"теп":1791,"тет":24922,"тек":2381,"тей":1760,"ті ":19387,"січ":2428,"тив":7452,"сій":4342,"ук ":2255,"сів":2280,"сіб":22500,"тка":1831,"тич":9159,"сії":1716,"тий":2070,"тин":8122,"тик":26054,"тил":2041,"тир":1541,"тис":25636,"тип":1715,"тит":24505,"тку":2518,"тко":2210,"тла":1548,"ур ":1549,"тно":2899,"тні":2826,"тод":1678,"ток":3298,"тол":4612,"тов":10097,"тог":4926,"тня":4250,"тни":4639,"тре":1761,"тра":13299,"три":6247,"тор":19453,"тос":2194,"том":6059,"тон":3478,"топ":3418,"тою":1721,"
 сь":3003,"тро":10751,"тру":4586,"трі":6027,"тув":1637,"туп":2434,"тур":8289,"ття":4038,"тут":22979,"тьс":17965,"ує ":4149,"ува":15273,"уго":1668,"уар":5114,"уат":1738,"убл":2373,"узь":23065,"узе":1844,"тій":2025,"узи":2433,"тіл":1694,"тів":6962,"уді":1635,"удо":3223,"удн":2817,"уме":1763,"уль":5593,"уля":1849,"ули":2646,"уло":1791,"ула":2199,"укт":2271,"укр":7476,"уко":2812,"упн":1546,"ура":2553,"ург":3415,"ури":2733,"упа":1808,"унк":2435,"уні":25084,"умо":1836,"унд":2657,"уту":22317,"уст":2645,"утв":1947,"урн":4525,"уро":1539,"що ":17655,"шов":4224,"ших":3225,"шир":2574,"ший":2090,"ще ":2338,"шен":2816,"ші ":1719,"шта":1833,"щин":2002,"щен":2787,"цен":4287,"чи ":3745,"цев":1886,"цес":2327,"цер":1781,"ці ":10080,"хід":5700,"цип":23018,"ць ":4743,"ця ":4768,"ча ":2185,"цуз":22494,"ц
 тв":3628,"ців":2368,"ціа":3468,"ціо":25893,"цій":6921,"ція":7173,"чен":10697,"чер":4797,"чі ":2791,"чле":2375,"чка":1597,"чин":4805,"ціє":1783,"ції":31741,"чис":2289,"цьк":8704,"ша ":1587,"ше ":3944,"чає":2804,"час":12463,"чат":2049,"чай":1572,"ща ":1848,"чні":4741,"чна":4519,"чня":2280,"чни":34595,"чно":11306,"us ":1758,"ію ":3147,"їв ":1974,"іал":5781,"іан":1803,"ія ":24064,"іде":1874,"ідж":22706,"ідк":2690,"ідн":11513,"ії ":54256,"ідр":2425,"ідп":3775,"ідо":5503,"івд":5855,"іве":2535,"ібн":1843,"івс":5463,"івн":8627,"ійн":9751,"ійс":12117,"іжн":2207,"ізо":1615,"ізн":5205,"ізм":1906,"ізи":1715,"іза":4100,"інд":1760,"іне":2360,"іна":3489,"інн":4758,"іно":3712,"імі":1726,"інф":1596,"інц":2809,"інс":24263,"інт":1810,"іль":17941,"іме":3447,"іля":2402,"ілі":1831,"імп":2489,"іле":1779,"і
 і":22043,"іло":3466,"іка":6429,"іки":2076,"іко":1702,"ісц":2429,"іст":27606,"ісл":1997,"існ":3890,"іре":3719,"ірн":2678,"іпе":22100,"іні":5468,"іод":1626,"інш":3831,"інь":1631,"іон":51386,"ітн":4596,"іто":2264,"їх ":2010,"ітт":1981,"іту":1943,"іта":3402,"іте":26865,"іти":4695,"ішн":1712,"іше":2070,"ічн":39482,"іці":2111,"іци":22860,"іб ":22595,"ів ":41252,"ід ":15090,"із ":3976,"іж ":3000,"ій ":20369,"ік ":2836,"ім ":3593,"ін ":5333,"ір ":2760,"іх ":2419,"єю ":25174,"єдн":2196,"єкт":1631,"єть":11566,"її ":1912,"ією":24943,"іяч":2557,"ївс":1781,"їнс":8303,"їни":6169},"n_words":[15331232,17151725,12469252],"name":"uk"}
\ No newline at end of file


Mime
View raw message