lucene-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From da...@apache.org
Subject [22/51] [partial] lucene-solr:jira/gradle: Add more contrib modules
Date Fri, 02 Nov 2018 15:42:46 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/lucene-solr/blob/4dd96a0e/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/es
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/es
b/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/es
deleted file mode 100644
index cdc1956..0000000
--- a/solr/contrib/langid/src/resources/org/apache/solr/update/processor/langdetect-profiles/es
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"freq":{"D":116547,"E":296654,"F":128129,"G":121338,"A":269964,"B":167407,"C":324676,"L":239740,"M":232523,"N":101570,"O":64162,"H":81475,"I":139475,"J":79180,"K":34991,"U":62793,"T":132122,"W":35590,"V":93781,"Q":9803,"P":223906,"S":275410,"R":140692,"Y":15953,"X":27052,"Z":15636,"f":602083,"g":868874,"d":3877179,"e":8874725,"b":812441,"c":2912236,"a":7916083,"n":5177793,"o":5444424,"l":3848407,"m":1698678,"j":201978,"k":118503,"h":478078,"i":4816050,"w":47097,"v":521828,"u":2624688,"t":3108332,"s":4177405,"r":4307485,"q":288923,"p":1539196,"z":257162,"y":639511,"x":118459,"²":9268,"Á":8848,"í":298098,"é":232623,"è":9587,"á":241717,"ú":87005,"ó":542725,"ñ":141698,"
l":925296," m":342591," n":169035," o":224265," h":153575," i":177440," j":57642," k":20882,"
d":2112466," e":1686012," f":346033," g":128207," a":615947," b":110799," c":841620," y":413167,"
z":8894," u":509709," t":263819," v":109427," q":191724," p":764411," s":537300," r":229895,"
J":77814," K":33034," H":7
 7965," I":96403," N":91185," O":55452," L":232579," M":222195," B":158843," C":308303," A":248654,"
F":121663," G":115612," D":105557," E":280970," Z":14852," Y":15119," X":18791," S":256762,"
R":131715," Q":9140," P":211939," W":33301," V":79914," U":57665," T":122063," á":26258,"
é":11575," ú":11089," Á":8823,"A ":15731,"Da":13474,"Cu":13670,"Cl":11053,"Co":80802,"Cr":14045,"Ce":15444,"Ch":44811,"Ci":15164,"Ed":7168,"Du":7509,"Do":14187,"De":29603,"Di":25181,"Fe":19702,"Fa":9899,"Eu":12005,"Es":99956,"En":28786,"El":96353,"Ge":16269,"Ga":21659,"I
":25126,"Fu":23434,"Fr":30636,"Fo":10911,"Fi":10813,"C ":12178,"Au":18315,"Ar":39333,"At":7482,"As":13866,"D
":7805,"Ba":43405,"Ac":8941,"Am":14049,"An":29222,"Ai":9057,"Al":51515,"Bu":16123,"Br":22960,"Ca":88236,"E
":7609,"Bi":10052,"Be":24042,"Bo":25983,"Le":25199,"Li":24708,"La":111930,"Lu":14073,"Lo":44117,"Me":30598,"Mi":26023,"Ma":85855,"Mu":18246,"Mo":36242,"Ni":10392,"Ne":11654,"Na":26109,"Nu":10474,"No":24130,"Gi":8606,"Gr":2
 1868,"Go":14614,"Gu":21771,"Ha":19115,"He":16228,"II":18780,"Hi":11870,"Ho":13033,"Hu":9391,"In":34662,"Is":11404,"Ja":18733,"Je":8830,"Jo":22070,"Ju":22045,"Ka":8249,"Un":40236,"VI":7056,"Tu":7329,"Tr":17446,"To":19269,"Th":18313,"Ti":12341,"Te":21087,"Ta":17232,"V
":8314,"St":15377,"Su":36610,"Wi":9415,"Wa":8415,"Vi":28361,"X ":8775,"Va":20820,"Ve":16615,"Mé":10810,"Pu":11178,"Pr":36130,"S
":9671,"Pe":30523,"Pa":58336,"Pl":10964,"Po":27786,"Pi":20810,"Or":15403,"Se":51296,"Sc":7275,"Si":21213,"So":22342,"Ru":9143,"Sa":70712,"Re":46909,"Ri":14206,"Ro":31238,"Qu":8096,"Ra":15098,"b
":16974,"a ":2807777,"i ":67723,"cá":7737,"ge":97443,"ga":124206,"fl":18249,"fi":107495,"fr":77696,"fu":123473,"fo":79998,"có":10267,"he":77025,"ha":138548,"gn":24260,"cé":16005,"gl":50338,"gi":128766,"gh":9410,"gu":117756,"gr":97493,"cí":12742,"go":114696,"du":66523,"g
":31294,"ea":126973,"eb":49402,"ec":261065,"ed":147913,"de":2140534,"di":323631,"dm":7851,"do":556174,"dr":51266,"ex":62245,"eu":253
 98,"añ":100385,"ev":65967,"ey":26516,"ez":45865,"fa":71295,"h ":31038,"fe":72710,"eg":169863,"ef":34480,"ee":18956,"el":821140,"ej":32037,"ei":38528,"ep":114508,"eo":63152,"en":1446857,"em":183658,"et":133793,"es":1262459,"er":848036,"eq":18834,"aí":17948,"ca":518269,"e
":2816707,"bs":7367,"br":179247,"bu":47229,"bo":65362,"bl":117456,"bi":135239,"be":67612,"da":466302,"f
":15176,"cu":158454,"ct":134054,"cr":79888,"co":691321,"ck":21843,"cl":46854,"ci":780154,"ch":115875,"ce":230782,"cc":44533,"c
":23067,"az":30061,"ay":59587,"ba":136047,"d ":184141,"at":211115,"as":567489,"ar":691307,"aq":9531,"av":48388,"au":72787,"ak":11907,"al":659633,"ai":51423,"aj":50703,"ao":8102,"ap":77232,"am":297433,"an":805183,"ac":374463,"ad":631439,"ab":144055,"ag":85149,"ah":13118,"ae":43681,"af":21278,"nu":35537,"nt":779819,"ns":140899,"nq":11336,"no":368063,"nn":24107,"nz":31492,"ny":8769,"nv":18820,"oe":24400,"of":39013,"oc":180019,"od":93463,"oa":18159,"ob":123195,"om":334368,"on":689571,"ol":230
 551,"oi":24324,"oj":12159,"og":57063,"oh":10801,"m²":9191,"ot":93533,"os":699509,"ov":85328,"ou":52929,"op":77349,"oo":15677,"or":691238,"r
":505089,"ox":9374,"ow":10366,"oz":11222,"oy":19941,"lá":14567,"pe":253260,"pa":326975,"pl":67808,"lé":20848,"po":370364,"ph":12436,"pi":101456,"lo":395718,"lm":47465,"ll":193235,"ls":13390,"lp":10103,"lv":15446,"lu":77232,"lt":59369,"ly":9017,"o
":1816298,"ma":323604,"mb":142619,"me":329898,"mi":236057,"mm":8572,"ié":32355,"mp":132049,"mo":207044,"mu":126184,"ió":324878,"p
":13048,"na":683565,"nc":291584,"nd":277346,"ne":311456,"nf":32397,"ng":105777,"ni":309689,"nj":11352,"nk":8262,"nm":8232,"ju":57258,"fí":9213,"jo":44644,"ki":14501,"ke":14800,"ka":12118,"m
":52750,"gó":7060,"gí":14289,"gé":21878,"km":14607,"li":353994,"le":344098,"ld":22533,"lg":19778,"lf":10189,"la":1037960,"lc":15579,"lb":23157,"gú":7200,"n
":1645057,"hr":7436,"dí":25020,"ht":8163,"hu":24887,"hi":87814,"ho":64406,"dé":12258,"id":350652,"ic":527484,"ib":58759,"i
 a":458387,"ig":130847,"if":53944,"ie":349344,"k ":32633,"ir":119098,"is":363824,"it":317793,"iu":42028,"eñ":26834,"iv":114899,"eó":10608,"ij":12968,"ik":8874,"il":242265,"im":150543,"in":518205,"io":362002,"ip":90246,"je":41244,"iz":77284,"l
":1070460,"ja":41449,"xi":40771,"té":18357,"xp":12413,"tí":29392,"tó":61297,"xt":20556,"só":7077,"z
":55163,"tá":43968,"sé":9023,"sí":13754,"ró":22130,"y ":494983,"wa":13090,"ré":8377,"vi":184322,"rí":60498,"vo":65147,"uz":11349,"uy":29308,"ux":7768,"uv":14743,"rá":28876,"ve":131509,"va":112048,"x
":22885,"ui":101034,"uj":10219,"ul":130016,"ue":529325,"ug":37794,"ur":196055,"us":135539,"ut":75455,"um":62826,"un":688515,"uo":9672,"up":46545,"tu":178275,"tt":18266,"pó":8915,"ub":69875,"ua":157161,"ud":82055,"uc":86063,"w
":7730,"pú":12838,"to":492464,"tl":11756,"ts":11628,"tr":358077,"te":662982,"ti":404422,"th":33828,"tb":14576,"ta":636505,"su":163099,"ss":27514,"st":570360,"sl":23077,"sk":8256,"sm":35452,"sp":146933,"so":177522,"s
 d":21641,"sc":98040,"se":328771,"sh":16915,"si":316726,"rz":18465,"u ":97650,"nú":7450,"sa":193871,"rr":132506,"rs":76964,"rt":263306,"ru":82530,"rv":23971,"nó":12071,"ry":14114,"ní":12258,"rq":18301,"rp":16192,"ro":473902,"rn":71986,"né":9922,"rm":118903,"rl":28428,"rk":11610,"ri":592813,"rg":83834,"rf":13796,"ná":7351,"re":689451,"rd":86475,"rc":86488,"rb":27212,"ra":734384,"t
":94930,"mú":13777,"mó":11660,"qu":286748,"mí":7526,"mé":17124,"má":63634,"s ":1974557,"pt":30720,"pu":78951,"ló":19506,"lí":47975,"pr":228655,"ps":9053,"zó":8970,"zi":7657,"za":111482,"zu":8538,"zo":36191,"ye":23683,"ya":28514,"uí":10738,"yo":35768,"ué":9949,"²
":9260,"án":62336,"ál":20287,"áf":8040,"ác":15525,"ár":16431,"át":16282,"ás":49088,"á
":27321,"óg":11484,"ód":8472,"ór":13833,"ón":382883,"óm":11589,"ól":14360,"ó ":71778,"ña":56328,"ño":76416,"ín":33019,"ím":10418,"ío":16786,"ít":28434,"ís":34065,"íf":8702,"íc":18334,"íd":7650,"ía":105050,"í
":14487,"él":1
 1392,"én":55163,"és":52145,"ét":12035,"ér":34634,"éx":11216,"éc":11450,"é ":16494,"ún":21741,"úl":7364,"út":8499,"ús":12464,"úb":12720,"ú
":7505,"一":7134," Ga":21582," Ge":16178," Fo":10836," Fu":23266," Fr":30592," Fi":10737,"
Ha":19064," He":16181," Go":14559," Gr":21740," Gu":21689," Gi":8540," Hu":9382," Ho":12969,"
Hi":11833," Je":8808," Ja":18701," Is":11343," In":34554," Ka":8187," Jo":22025," Ju":22012,"
La":111649," Le":25083," Li":24432," Ma":85482," Mi":25830," Me":30504," Lo":44008," Lu":14044,"
Ne":11540," Na":26019," Ni":10343," Mo":36161," Mu":18130," Am":14012," An":29155," Al":51409,"
Ai":9020," Ac":8911," Ba":43282," Au":18286," At":7457," As":13733," Ar":39211," Be":23973,"
Bi":9959," Bo":25824," Br":22869," Bu":16073," Ca":87586," Ce":15402," Ci":15105," Ch":44683,"
Cl":10942," Cr":13930," Co":80501," Cu":13492," Da":13336," Di":25027," De":29418," Do":13935,"
Du":7489," Ed":7143," El":96116," Es":98653," En":28605," Eu":11992," Fe":19655," Fa":982
 0," Wi":9336," Wa":8349," a ":151113," Or":15358," Po":27637," Pl":10897," Pi":20772," Pe":30452,"
Pa":58153," Nu":10454," No":24018," Ra":15024," Qu":7915," Ro":30970," Re":46794," Ri":14181,"
Pr":36030," Pu":11158," Mé":10807," Su":36537," St":14732," Ta":17163," Th":18237," Ti":12302,"
Te":20935," Tr":17351," To":19041," Ru":9128," Sa":70550," Si":21147," Sc":7137," Se":51093,"
So":22241," Va":20787," Ve":16562," Vi":28257," Tu":7181," Un":40136," ja":7912," im":16980,"
in":113728," is":9470," it":12073," ju":44169," ha":71347," he":17319," gr":47141," go":9321,"
gu":12156," id":8758," hi":30296," ho":20186," hu":9280," ni":9094," ne":10791," na":40693,"
mu":56375," mo":34821," oc":24698," of":15543," ob":20507," nu":10795," no":85354," le":29852,"
li":28752," la":626496," gé":18729," km":14107," me":61144," mi":48266," o ":71023," ma":85649,"
lu":16286," ll":24228," lo":186366," ag":19771," ab":21502," ac":45971," ad":18011," am":14490,"
an":45970," ap":24125," al":116261," au
 ":26320," ar":40593," at":8359," as":24315," ba":52391," bi":11562," bo":13161," br":12518,"
ca":157850," e ":10258," er":14855," eq":8506," es":539820," en":614552," em":20859," ej":8137,"
el":384203," fe":21573," fa":54639," añ":28328," ex":38515," fu":116273," fr":61229," fo":35270,"
fl":10710," fi":33918," ge":20831," ga":13109," cl":15585," co":462664," cr":30029," ce":31950,"
ch":12983," ci":56484," da":13407," cu":60477," do":35749," de":1878742," di":146031," ed":14319,"
du":20922," té":10997," tí":7323," ru":8901," sa":21596," se":189308," si":104740," so":62800,"
qu":191524," mú":9473," ra":15504," re":170810," ro":18871," pu":38713," pr":177892," lí":9079,"
má":36795," ot":17424," or":52385," pe":108853," pa":137566," pl":26836," po":242173," pi":19178,"
y ":406137," va":23514," ve":32789," vo":9768," vi":36979," ub":13189," tu":8296," us":12351,"
ut":9609," un":466456," ta":42321," su":139495," tr":62181," to":30228," th":7488," ti":31564,"
te":60962," ár":9835," 
 ál":11624,"Fer":7120,"Es ":20079,"Est":40499,"Esp":30688,"Eur":9266,"El ":89488,"En ":18934,"Gar":7699,"Fue":18788,"Fra":22586,"II
":12947,"Gue":7438,"Gra":11989,"Int":10608,"Ind":7667,"Arg":10516,"Bar":13123,"Ale":9873,"Alt":8713,"And":7070,"Ant":10595,"Cal":12289,"Cam":10802,"Cas":14393,"Car":17937,"Can":11389,"Ber":7187,"Chi":15815,"Cen":8021,"Cha":15858,"Cor":11229,"Com":17537,"Col":10868,"Con":24853,"Nac":11329,"Nue":8768,"Nor":14767,"Pla":8680,"Per":15205,"Par":20522,"Pro":17204,"Pri":7235,"Pre":7665,"Méx":8860,"Jos":9116,"Las":10322,"La
":78398,"Los":18518,"Med":8474,"Man":10902,"Mar":33709,"Mad":9566,"Mon":15534,"Mun":7799,"Su
":13104,"Sai":11675,"Sal":8578,"Se ":18407,"San":32494,"Rep":8544,"Val":13044,"Vil":8238,"Uni":27767,"The":12538,"bit":22599,"bio":8582,"bil":7159,"bo
":7079,"blo":8255,"ble":28350,"bli":27042,"bla":52392,"bol":20729,"bié":25416,"bor":11023,"be
":11171,"ban":26993,"bal":10177,"baj":17768,"bas":16282,"bar":17411,"ber":30080,"bia":11473,"bic":15037,"b
 ie":16653,"ca ":145181,"car":45351,"cas":41067,"cat":14539,"can":94395,"cap":14546,"cac":16670,"cab":10529,"cad":51771,"cam":20670,"cal":48767,"ce
":35472,"bri":27454,"bro":15368,"bra":26651,"bre":105758,"bur":7145,"bum":12078,"am ":8792,"ajo":16624,"al
":274116,"aja":11561,"aje":17588,"ain":19507,"ais":7210,"agu":12491,"ago":28675,"anu":10190,"anz":18126,"ano":79509,"ann":7583,"ant":195066,"ans":17426,"ane":17755,"ang":19562,"ani":47254,"ana":70957,"anc":101262,"and":90623,"amo":12426,"amp":25988,"ami":57872,"ame":88516,"amb":41071,"ama":44395,"alu":9523,"alt":15595,"alo":13492,"alm":37560,"all":38280,"alg":10767,"ali":96797,"alc":7683,"ald":9255,"ale":82063,"ala":31798,"an
":104955,"aba":35637,"abe":14437,"abi":26160,"abl":18696,"abo":13547,"abr":22582,"ae ":28175,"aca":16009,"ad
":111062,"aga":11365,"ado":272062,"adr":17031,"adi":20049,"ade":31132,"adu":7585,"aco":10755,"aci":224093,"ach":10349,"ace":30766,"acc":10027,"ada":154737,"act":41870,"aza":10801,"ayo":25160,"aya":7832,"b
 a ":19878,"aqu":8935,"at ":7824,"arg":22636,"are":34407,"ard":31172,"arc":32672,"ara":95441,"aro":19229,"arn":7316,"arm":9270,"arl":13962,"ari":83070,"arq":11629,"arr":48459,"ars":9729,"art":119072,"asa":20743,"arz":11183,"asi":22274,"asc":10580,"ase":16265,"aso":13076,"ar
":100623,"apa":19232,"ape":7495,"api":11786,"apo":11441,"apr":7236,"as ":405615,"ava":9975,"aut":18769,"arí":13656,"avi":12074,"ave":14502,"ay
":13782,"ata":37974,"ast":48943,"atr":18116,"ato":31490,"ate":31650,"ati":40488,"atu":16694,"aun":7152,"aur":9494,"aus":7903,"jer":7889,"je
":13092,"jo ":28253,"ito":98982,"itu":57305,"eña":13429,"iud":31065,"ism":26830,"isl":10534,"iso":8290,"isp":12009,"ist":177840,"ita":90631,"ite":23119,"iti":14600,"ivo":27807,"eño":12432,"iva":29645,"ivi":28311,"ive":26878,"ipo":17187,"ipi":23278,"is
":44742,"ion":119701,"ior":15897,"ios":44527,"ipa":22022,"ir ":23370,"iri":18435,"isi":29089,"ise":10419,"isc":18799,"ire":21390,"ira":17066,"ja
":14889,"iza":56748,"km²":9037,"gía":1
 3787,"gén":19973,"jul":9258,"jun":20993,"jue":11292,"ha ":23020,"ham":8200,"han":11281,"har":13249,"has":16766,"hab":28769,"hac":13453,"he
":23960,"her":16542,"hin":11792,"hil":16082,"his":17036,"ho ":17368,"go ":53446,"glo":15485,"gle":10695,"gla":7868,"gob":7093,"gni":7865,"gió":54574,"cés":10035,"glé":12339,"gon":9593,"gos":23034,"gru":17556,"gra":45297,"gri":10321,"gre":9359,"gui":14307,"gua":27766,"gue":27456,"gur":7400,"gun":20675,"iam":7087,"ial":56085,"ian":52472,"ias":29422,"iar":10235,"ic
":7674,"iac":10109,"iad":14476,"ibl":8505,"ibi":8164,"ibr":11003,"ibu":11957,"id ":12492,"ibe":11766,"ia
":260890,"iet":7563,"iel":8991,"iem":41853,"ien":137287,"ier":54165,"ies":19531,"ied":10903,"ieg":9534,"ifo":15425,"ife":9766,"ifi":21950,"ict":9719,"ico":124072,"ici":106469,"ich":18974,"ice":11245,"ie
":46477,"ica":217183,"ido":115195,"idi":11705,"ide":56950,"ida":143468,"il ":29082,"ige":12181,"iga":13218,"igl":16846,"igi":27180,"igu":25326,"igo":7750,"ign":13613,"imo":21293,"im
 p":19247,"ime":39882,"imi":27512,"inc":70215,"ind":21266,"ina":105516,"ino":52448,"int":60589,"ins":15850,"inf":13445,"ine":33717,"ing":45586,"ini":36645,"iod":9277,"inv":7546,"ila":17117,"in
":30692,"ilo":12791,"ill":61746,"ili":73439,"ile":24670,"ima":28669,"io ":149275,"día":18502,"hom":8228,"hos":7240,"hor":7815,"hum":8623,"fes":10458,"fer":25898,"fec":9155,"feb":8937,"fam":38352,"ext":18108,"ez
":27186,"exp":10760,"exi":15850,"eza":8196,"eta":35458,"ete":19089,"eti":13610,"esp":91539,"eso":20238,"est":182109,"aña":34948,"año":60064,"eto":13724,"etr":18301,"epú":7797,"eve":10842,"eva":20123,"evo":10163,"evi":21593,"erí":14511,"ey
":19031,"epe":9088,"er ":98611,"epa":47324,"eos":9539,"eor":7614,"eon":7647,"emá":15175,"es
":719197,"ept":16454,"epo":8010,"epr":9962,"elí":11498,"eri":85302,"erg":11010,"ere":38036,"erf":9607,"erc":31567,"erd":14302,"era":127455,"erb":7502,"et
":12616,"equ":18716,"aís":14636,"esi":46520,"esc":45995,"esd":20115,"ese":28957,"esa":79475,"erv":177
 64,"err":53481,"ert":62557,"ers":52410,"ern":44545,"erm":26731,"erp":8929,"ero":107826,"en
":609899,"ela":41071,"ele":43829,"eli":19783,"ell":40806,"elo":21079,"eo ":20655,"emb":41784,"ema":33787,"eme":18576,"emo":14924,"emi":17348,"emp":34242,"ene":94564,"eng":10179,"ena":41586,"end":51128,"enc":77537,"eno":37094,"eni":23612,"ens":46652,"ent":408861,"enz":9528,"ego":28111,"egi":66647,"egr":10013,"egu":24464,"ein":14332,"eja":7548,"el
":611266,"ejo":12599,"eje":7469,"gin":15815,"gio":12026,"gid":10945,"gic":10164,"gen":57105,"ger":8119,"ge
":11010,"gad":14992,"gas":7988,"gar":19699,"gal":9045,"gan":23906,"ga ":30329,"fue":90978,"fun":22112,"fra":50839,"fre":13616,"fri":7302,"for":59914,"flo":7804,"fic":57976,"fil":9492,"fin":19583,"da
":212873,"de ":1556339,"dad":141389,"dal":9998,"dae":14141,"das":36381,"dar":9501,"dan":12985,"dam":10048,"cul":40621,"cue":32934,"cua":33441,"ctu":33625,"ctr":9939,"cto":44819,"cti":20454,"cte":9828,"cta":10659,"cur":10605,"cuy":7974,"cla":14341,"clu"
 :14576,"co ":135190,"ció":209489,"con":251381,"col":25189,"com":184452,"cor":25629,"cos":36158,"cre":24696,"cri":31616,"cro":8764,"cci":38750,"cea":16334,"ch
":11118,"cer":30048,"ces":71319,"cen":32729,"cep":7727,"cel":19017,"ced":7879,"cha":26138,"cia":152068,"ck
":13234,"cie":87706,"cid":70600,"che":19885,"chi":20475,"cho":21852,"cil":9620,"cim":9340,"cir":8507,"cis":9341,"cit":8942,"ciu":26750,"cin":17134,"cio":103441,"cip":45552,"ed
":10329,"ebr":19067,"eae":10702,"ead":15707,"eal":19761,"eas":12813,"eat":7412,"ea ":28070,"efi":9256,"efe":15631,"ega":22427,"edi":50600,"ede":34956,"eda":21258,"edo":13652,"edr":9154,"ech":18820,"eci":89707,"ece":32005,"ecc":12316,"eca":7852,"ecu":14868,"ect":45028,"eco":21596,"dur":19421,"dor":54124,"don":18997,"dou":11963,"dos":96466,"doc":7141,"duc":27199,"dri":13291,"dra":9547,"dre":11310,"dro":9953,"dic":47817,"did":11186,"dia":35235,"der":49978,"des":90830,"deb":8351,"dec":9801,"def":7698,"del":228490,"den":85908,"dem":11684,"dep":50829,"deo
 ":9414,"do ":341916,"div":13995,"din":11969,"dio":35658,"dir":18800,"dis":80875,"dit":9088,"die":14888,"dif":14152,"rga":23318,"ri
":7113,"rge":24597,"rgo":16017,"ret":23611,"res":140547,"rev":10637,"rfi":8102,"rea":43224,"ref":13241,"rec":55408,"red":15261,"rei":7333,"reg":68764,"rem":14749,"ren":51706,"rel":19501,"rer":18242,"rep":14882,"rda":8172,"rdo":13679,"rdi":9872,"rde":29313,"re
":155218,"rci":19308,"rch":7367,"rce":15953,"rca":25800,"rd ":11954,"rar":15085,"ras":50104,"rat":31492,"rav":8075,"rag":12449,"ran":146320,"ram":21212,"ral":52901,"rab":19532,"raf":7329,"rad":60032,"rac":43442,"rs
":11514,"ros":47929,"rot":15483,"rom":15707,"ron":42744,"rop":32071,"rov":41024,"rod":21257,"roc":21679,"rol":20667,"rof":11386,"rog":9763,"rno":13811,"rna":28042,"rne":12661,"rni":8562,"ro
":146408,"rma":60914,"rme":24156,"rmi":20846,"rla":8699,"riz":10435,"rio":82353,"rit":87431,"ris":26175,"rig":32503,"ril":18939,"rin":44691,"rim":37251,"ria":74022,"rib":16779,"ric":53993,"rid":24912,"
 rie":40300,"rtí":7814,"ruc":9429,"rup":19339,"rus":10637,"rva":8468,"rvi":10259,"ry ":9879,"rsi":16295,"rso":23313,"rse":13455,"rta":69414,"rto":22364,"rte":83807,"rti":44079,"rtu":12987,"nía":7088,"rt
":11603,"rqu":18224,"rro":28597,"rri":26111,"rre":31796,"rra":36840,"sad":15576,"sal":12684,"san":10863,"sas":11791,"sar":21220,"sa
":86942,"rzo":11621,"sie":10373,"sid":35818,"sic":33044,"sia":21182,"sit":47886,"señ":8377,"sis":26321,"sin":18695,"sio":18884,"sil":10556,"sim":10529,"sig":27477,"scr":25119,"scu":15948,"sde":20004,"se
":142516,"sca":14799,"sco":24677,"ser":42063,"ses":15571,"seg":17308,"sec":10078,"sep":14018,"sen":28636,"sem":7053,"sel":10295,"spu":8777,"spo":14448,"spe":51710,"spa":61850,"sol":12812,"son":47400,"sor":10955,"sos":12831,"soc":12868,"sob":16402,"su
":57230,"st ":10396,"sla":17876,"smo":24196,"sió":31343,"so ":44831,"stá":22167,"ste":88396,"sta":179440,"sto":49757,"sti":69501,"stu":17380,"str":118933,"sub":9390,"sul":7853,"sup":14503,"sus":22170,"sur
 ":23147,"tal":73680,"tag":7515,"tab":14559,"tac":23593,"tad":77862,"tat":7964,"tas":38619,"tar":41661,"tan":67218,"tam":79203,"te
":284941,"tbo":12533,"ta ":179252,"pa ":14872,"pe ":7492,"par":158326,"pas":11530,"pac":12615,"pal":23552,"pan":11657,"pañ":59522,"pec":57888,"pen":14739,"peo":7168,"per":107782,"paí":9997,"pes":10236,"pel":18436,"pla":29458,"pli":11132,"ple":15398,"plo":9048,"pic":11535,"pie":8675,"pin":12467,"pio":24607,"pit":12508,"por":173351,"pop":7479,"pos":33566,"pon":17239,"pol":27348,"pob":43702,"pod":7343,"lés":13215,"po
":39204,"pub":10168,"pti":14042,"lít":16259,"líc":10958,"lín":8248,"pri":52537,"pre":58569,"pro":108338,"put":7419,"pul":11629,"pue":30894,"mát":8971,"más":38263,"mán":10709,"mér":9468,"que":227040,"qui":47867,"quí":8097,"ra
":231606,"mús":8775,"ncé":9514,"ngo":7965,"ngl":22080,"ngu":15031,"ni ":7789,"nge":13697,"nga":8189,"nen":11810,"neo":11720,"ner":65372,"net":8127,"nes":80792,"ng
":18654,"nea":12399,"nec":28654,"nfo":10116,"nez
 ":7381,"nco":17791,"nci":146898,"ncl":10729,"nce":61430,"nch":9730,"nca":12577,"ne ":57285,"ndu":7292,"ndr":12605,"ndo":65513,"ndi":38911,"nde":54981,"nda":66093,"ncu":16386,"nal":70953,"nam":8218,"nan":12157,"nar":27443,"nac":46410,"nad":35305,"naj":8529,"nd
":14500,"nat":21175,"nas":35377,"na ":398062,"ión":292845,"ntó":37020,"nve":10579,"nue":9759,"nto":136463,"ntu":7064,"ntr":93850,"nti":67583,"nta":102723,"nte":292971,"nso":9665,"nst":30664,"nse":26710,"nsi":26727,"nsa":11053,"nt
":24387,"nqu":11277,"ns ":13747,"noc":38585,"nom":49236,"nos":42446,"nor":29422,"nov":19327,"nne":10554,"no
":158177,"nif":10693,"nie":9958,"nid":51044,"nic":69869,"nia":31660,"niz":14512,"niv":15892,"nis":28903,"nit":8537,"nio":20490,"nim":13518,"ogr":18966,"ogo":8779,"ol
":38964,"oce":17267,"och":8312,"oci":56829,"ock":8945,"oco":9047,"oca":41229,"ode":14611,"odi":11580,"odo":26635,"ocu":9100,"oct":12604,"of
":7638,"oda":9018,"oes":12161,"odu":18410,"ofi":7512,"ofe":9434,"oba":8003,"obr":25648,"obl
 ":50514,"obi":12794,"obe":8533,"nza":20160,"ote":14228,"otr":17397,"oto":14558,"ost":31662,"ota":19189,"osi":18739,"ose":15508,"oso":14720,"ovi":57483,"orí":9114,"ove":16922,"oun":14708,"our":10655,"opo":9237,"opi":14838,"ope":13312,"opa":10564,"os
":567590,"opu":9913,"olí":19344,"or ":251715,"orm":64912,"orn":13575,"oro":14041,"orr":19323,"ord":30127,"ore":48358,"org":21075,"ori":66357,"osa":21383,"ort":65622,"m²
":9185,"ora":46259,"ola":30987,"on ":190943,"oli":25682,"oll":17825,"ole":17479,"olo":38775,"olu":11781,"ogí":11606,"ona":104550,"ond":38242,"onc":23216,"onf":9258,"one":74442,"ong":11339,"onj":7098,"oni":32298,"ono":52521,"ons":50424,"ont":59611,"onv":7285,"oma":33534,"ome":21150,"omb":45255,"omi":25678,"omp":41070,"omo":82407,"omu":58045,"la
":610751,"gún":7107,"le ":58880,"lab":11220,"lac":64631,"lad":24486,"lag":7484,"lan":69592,"lam":24610,"lar":41436,"lat":24612,"las":124120,"lbu":12473,"lon":23409,"lom":10655,"lor":23128,"loc":26941,"log":23375,"los":171022,"lm
 e":34946,"lti":12566,"lto":11513,"ltu":9464,"luc":12530,"lug":7366,"lta":15082,"lgu":7617,"lev":15617,"les":91476,"let":11653,"ler":15144,"lem":26257,"len":30658,"leg":14703,"lec":26734,"lea":8424,"lo
":93016,"lla":74669,"lle":47097,"lli":13816,"llo":31751,"ll ":10675,"lit":23261,"lis":29055,"lio":17662,"lin":23082,"lim":8340,"liz":32987,"lic":48449,"lid":38365,"lia":73957,"lib":11554,"lig":10555,"lie":8152,"ma
":72422,"mac":13622,"mad":34215,"mar":42452,"mas":23691,"mal":12192,"man":63359,"may":20759,"mat":18421,"mba":10176,"mbi":42599,"mbr":71287,"me
":12825,"med":24892,"met":16848,"mes":19527,"mer":60276,"men":167009,"mex":7078,"lva":8274,"lus":8634,"mpi":8494,"mpe":21376,"mpr":14573,"mpo":32948,"mpl":23586,"mpu":10144,"mod":10208,"mon":23296,"mor":11861,"mos":17488,"mpa":16447,"ió
":27428,"mus":8143,"mun":83842,"min":50965,"mil":54218,"mis":20947,"mit":22265,"mic":21219,"mie":39274,"mo
":116388,"ién":27517,"zad":34608,"zac":11303,"zan":7115,"zar":10021,"zon":9132,"zo ":17792,"
 yor":11730,"za ":34624,"ya ":16470,"yo ":17934,"ués":7665,"tín":7356,"tér":8916,"tón":43482,"tán":19529,"xim":7461,"xic":17547,"tá
":17299,"sí ":7618,"rís":7245,"río":10310,"ría":28707,"rón":9102,"via":12659,"vil":17697,"vin":37424,"vic":9152,"vid":23929,"vie":21693,"viv":7676,"vis":25393,"vo
":33305,"vol":10345,"vos":8624,"ver":42481,"ves":9401,"ven":28441,"vel":14981,"ve ":15016,"val":14785,"van":9128,"var":20642,"vas":9770,"vad":11386,"va
":31522,"uye":9933,"uy ":8325,"usi":15007,"use":7793,"usa":13025,"ust":26126,"uso":9699,"uti":16202,"uta":12332,"uto":18658,"us
":49172,"ura":67622,"ure":8908,"urg":11824,"uri":19845,"uro":19849,"ur ":25587,"upe":15682,"upo":17158,"uma":10015,"ume":13099,"unt":24294,"uni":64830,"uno":27366,"unc":10467,"und":48857,"una":267868,"une":8988,"um
":20862,"ult":21405,"ulo":17762,"uli":17880,"ula":47246,"un ":217532,"uid":13351,"uie":12890,"uil":7952,"uin":8672,"uip":8207,"uis":11000,"ueñ":8502,"uit":13101,"uga":15579,"ugu":12215,"uct":12213
 ,"uda":37565,"udi":17314,"ubr":12417,"uca":7683,"ue ":294774,"uce":7415,"ucc":8218,"uci":25554,"uch":12624,"uev":15569,"uer":46622,"ues":36069,"ueg":19032,"ued":16010,"ueb":8677,"uen":38522,"uel":28446,"púb":11593,"ua
":14731,"uat":7912,"uar":13380,"ual":41530,"uan":21270,"ubi":18564,"ubl":12045,"ud ":8479,"uad":38503,"tur":45480,"tul":9339,"tub":10280,"tua":54339,"tud":17240,"tug":8561,"tre":58815,"tra":116327,"tri":81313,"tru":16821,"tro":72914,"to
":261732,"tod":17241,"tos":55424,"tom":10133,"ton":20463,"tor":94895,"til":28629,"tie":38174,"tig":17405,"tir":9162,"tit":18235,"tis":12154,"tin":45124,"tim":14112,"tip":10749,"tio":15498,"tia":11282,"tic":87300,"tid":24642,"tiv":46603,"tem":32370,"ten":66323,"tel":23707,"teg":9394,"tea":9283,"tec":13760,"th
":7178,"tes":66100,"ter":127000,"the":10645,"éti":7504,"éxi":11167,"éne":20764,"én ":28809,"éri":13573,"érm":8428,"és
":45633,"áti":14202,"án ":27367,"álb":11283,"áni":16413,"ás ":40719,"úsi":8717,"útb":7936,"úbl":12
 344,"ún ":11275,"óni":12420,"ólo":7805,"ón ":361830,"ógi":7057,"ño ":26522,"ños":18182,"ñol":28121,"ña
":43408,"íti":20855,"íst":9984,"íne":7430,"ín ":16078,"ío ":10995,"ís ":12371,"ícu":14416,"ías":8590,"ía
":90214},"n_words":[70286890,82926999,60413548],"name":"es"}
\ No newline at end of file


Mime
View raw message