logging-log4net-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Roy Chastain (Assigned) (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Assigned] (LOG4NET-234) RollingFileAppender generates incorrect file name
Date Wed, 28 Sep 2011 12:19:45 GMT

   [ https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4NET-234?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel
]

Roy Chastain reassigned LOG4NET-234:
------------------------------------

  Assignee:   (was: Roy Chastain)
  
> RollingFileAppender generates incorrect file name
> -------------------------------------------------
>
>         Key: LOG4NET-234
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4NET-234
>       Project: Log4net
>     Issue Type: Bug
>     Components: Appenders
>  Affects Versions: 1.2.10
>     Environment: Windows XP, Windows 2003
>      Reporter: Miroslav Vanicky
>       Fix For: 1.2 Maintenance Release
>
>     Attachments: logs.zip
>
>  Original Estimate: 24h
> Remaining Estimate: 24h
>
> I have Appender defined as follow...
> <appender name="RollingFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender" >
>   <file value="Logs\Log" /> <!-- Základní název souboru -->
>   <appendtofile value="true" />
>   <rollingstyle value="Date" /> <!-- Soubory budou vznikat na základě datumu/času
logu -->
>   <datepattern value="_yyyy-MM-dd.\tx\t"/> <!-- Maska pro název souboru (to
.\tx\t tam musí být, aby byla přípona .txt)-->
>   <StaticLogFileName value="false" /> <!-- Už první vzniklý soubor bude
mít název obsahující datum. Jinak by logoval stále do jednoho stejného souboru a ten
by v případě potřeby (změna datumu) přejmenoval -->
>   <!-- Co a jak bude formátováno ve výstupu.
>   Seznam všech dostupných %proměnných je na: http://logging.apache.org/log4net/release/sdk/log4net.Layout.PatternLayout.html

>   Na stejné stránce dole je popsáno i co znamená to -5level apod. -->
>   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
>    <conversionpattern value="%date [%-5level] - %message%newline"></conversionpattern>
>   </layout>
>  </appender>
> This Appender should generate file names like "Log_2009-10-15.txt", mostly it works fine,
but in some unknown situations it generates file named "Log_2009-10-15.txt_2009-10-15.txt".
It seems to me that this happens when there were no log-files and the incorrectly named file
was the first log-file generated.

--
This message is automatically generated by JIRA.
If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators: https://issues.apache.org/jira/secure/ContactAdministrators!default.jspa
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

    

Mime
View raw message