karaf-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jbono...@apache.org
Subject svn commit: r11672 [4/4] - in /release/karaf/documentation: ./ 4_x.html 4_x.pdf decanter/ decanter/1_x.html decanter/1_x.pdf
Date Sun, 20 Dec 2015 07:45:36 GMT
Added: release/karaf/documentation/decanter/1_x.pdf
==============================================================================
--- release/karaf/documentation/decanter/1_x.pdf (added)
+++ release/karaf/documentation/decanter/1_x.pdf Sun Dec 20 07:45:36 2015
@@ -0,0 +1,2706 @@
+%PDF-1.4
+%âãÏÓ
+
+1 0 obj
+<</Type /Catalog
+/Pages 2 0 R
+/Outlines 48 0 R>>
+endobj
+
+49 0 obj
+<</Title (Apache Karaf Decanter 1.x - Documentation)
+/Parent 48 0 R
+/Dest [3 0 R /XYZ 0 731 0]
+/Next 50 0 R>>
+endobj
+
+52 0 obj
+<</Title (1. Introduction)
+/Parent 50 0 R
+/Dest [4 0 R /XYZ 0 607 0]
+/Next 53 0 R>>
+endobj
+
+56 0 obj
+<</Title (2.1. Log)
+/Parent 53 0 R
+/Dest [5 0 R /XYZ 0 572 0]
+/Next 57 0 R>>
+endobj
+
+57 0 obj
+<</Title (2.2. File)
+/Parent 53 0 R
+/Dest [5 0 R /XYZ 0 353 0]
+/Prev 56 0 R
+/Next 58 0 R>>
+endobj
+
+58 0 obj
+<</Title (2.3. JMX)
+/Parent 53 0 R
+/Dest [6 0 R /XYZ 0 373 0]
+/Prev 57 0 R
+/Next 59 0 R>>
+endobj
+
+59 0 obj
+<</Title (2.4. ActiveMQ \(JMX\))
+/Parent 53 0 R
+/Dest [8 0 R /XYZ 0 702 0]
+/Prev 58 0 R
+/Next 60 0 R>>
+endobj
+
+60 0 obj
+<</Title (2.5. Camel \(JMX\))
+/Parent 53 0 R
+/Dest [8 0 R /XYZ 0 83 0]
+/Prev 59 0 R
+/Next 61 0 R>>
+endobj
+
+61 0 obj
+<</Title (2.6. Camel Tracer)
+/Parent 53 0 R
+/Dest [9 0 R /XYZ 0 200 0]
+/Prev 60 0 R
+/Next 62 0 R>>
+endobj
+
+62 0 obj
+<</Title (2.7. System)
+/Parent 53 0 R
+/Dest [10 0 R /XYZ 0 217 0]
+/Prev 61 0 R>>
+endobj
+
+53 0 obj
+<</Title (2. Collectors)
+/Parent 50 0 R
+/Dest [5 0 R /XYZ 0 757 0]
+/Prev 52 0 R
+/Next 54 0 R
+/First 56 0 R
+/Last 62 0 R
+/Count 7>>
+endobj
+
+63 0 obj
+<</Title (3.1. Log)
+/Parent 54 0 R
+/Dest [12 0 R /XYZ 0 667 0]
+/Next 64 0 R>>
+endobj
+
+68 0 obj
+<</Title (3.2.1. Embedding Decanter Elasticsearch)
+/Parent 64 0 R
+/Dest [13 0 R /XYZ 0 440 0]
+/Next 69 0 R>>
+endobj
+
+69 0 obj
+<</Title (3.2.2. Embedding Decanter Kibana)
+/Parent 64 0 R
+/Dest [22 0 R /XYZ 0 402 0]
+/Prev 68 0 R
+/Next 70 0 R>>
+endobj
+
+70 0 obj
+<</Title (3.2.3. Elasticsearch Head console)
+/Parent 64 0 R
+/Dest [23 0 R /XYZ 0 448 0]
+/Prev 69 0 R>>
+endobj
+
+64 0 obj
+<</Title (3.2. Elasticsearch)
+/Parent 54 0 R
+/Dest [12 0 R /XYZ 0 486 0]
+/Prev 63 0 R
+/Next 65 0 R
+/First 68 0 R
+/Last 70 0 R
+/Count 3>>
+endobj
+
+65 0 obj
+<</Title (3.3. JDBC)
+/Parent 54 0 R
+/Dest [23 0 R /XYZ 0 215 0]
+/Prev 64 0 R
+/Next 66 0 R>>
+endobj
+
+66 0 obj
+<</Title (3.4. JMS)
+/Parent 54 0 R
+/Dest [24 0 R /XYZ 0 135 0]
+/Prev 65 0 R
+/Next 67 0 R>>
+endobj
+
+67 0 obj
+<</Title (3.5. Camel)
+/Parent 54 0 R
+/Dest [26 0 R /XYZ 0 757 0]
+/Prev 66 0 R>>
+endobj
+
+54 0 obj
+<</Title (3. Appenders)
+/Parent 50 0 R
+/Dest [12 0 R /XYZ 0 757 0]
+/Prev 53 0 R
+/Next 55 0 R
+/First 63 0 R
+/Last 67 0 R
+/Count 5>>
+endobj
+
+71 0 obj
+<</Title (4.1. Checker)
+/Parent 55 0 R
+/Dest [27 0 R /XYZ 0 284 0]
+/Next 72 0 R>>
+endobj
+
+73 0 obj
+<</Title (4.2.1. Log)
+/Parent 72 0 R
+/Dest [29 0 R /XYZ 0 379 0]
+/Next 74 0 R>>
+endobj
+
+74 0 obj
+<</Title (4.2.2. E-mail)
+/Parent 72 0 R
+/Dest [29 0 R /XYZ 0 204 0]
+/Prev 73 0 R
+/Next 75 0 R>>
+endobj
+
+75 0 obj
+<</Title (4.2.3. Camel)
+/Parent 72 0 R
+/Dest [31 0 R /XYZ 0 696 0]
+/Prev 74 0 R>>
+endobj
+
+72 0 obj
+<</Title (4.2. Alerters)
+/Parent 55 0 R
+/Dest [29 0 R /XYZ 0 494 0]
+/Prev 71 0 R
+/First 73 0 R
+/Last 75 0 R
+/Count 3>>
+endobj
+
+55 0 obj
+<</Title (4. SLA \(Service Level Agreement\))
+/Parent 50 0 R
+/Dest [27 0 R /XYZ 0 392 0]
+/Prev 54 0 R
+/First 71 0 R
+/Last 72 0 R
+/Count 2>>
+endobj
+
+50 0 obj
+<</Title (User Guide)
+/Parent 48 0 R
+/Dest [4 0 R /XYZ 0 658 0]
+/Prev 49 0 R
+/Next 51 0 R
+/First 52 0 R
+/Last 55 0 R
+/Count 4>>
+endobj
+
+76 0 obj
+<</Title (1. Architecture)
+/Parent 51 0 R
+/Dest [32 0 R /XYZ 0 477 0]
+/Next 77 0 R>>
+endobj
+
+80 0 obj
+<</Title (2.1. Event Driven Collector)
+/Parent 77 0 R
+/Dest [33 0 R /XYZ 0 721 0]
+/Next 81 0 R>>
+endobj
+
+81 0 obj
+<</Title (2.2. Polled Collector)
+/Parent 77 0 R
+/Dest [36 0 R /XYZ 0 356 0]
+/Prev 80 0 R>>
+endobj
+
+77 0 obj
+<</Title (2. Custom Collector)
+/Parent 51 0 R
+/Dest [32 0 R /XYZ 0 182 0]
+/Prev 76 0 R
+/Next 78 0 R
+/First 80 0 R
+/Last 81 0 R
+/Count 2>>
+endobj
+
+78 0 obj
+<</Title (3. Custom Appender)
+/Parent 51 0 R
+/Dest [40 0 R /XYZ 0 352 0]
+/Prev 77 0 R
+/Next 79 0 R>>
+endobj
+
+79 0 obj
+<</Title (4. Custom SLA Alerter)
+/Parent 51 0 R
+/Dest [44 0 R /XYZ 0 593 0]
+/Prev 78 0 R>>
+endobj
+
+51 0 obj
+<</Title (Developer Guide)
+/Parent 48 0 R
+/Dest [32 0 R /XYZ 0 528 0]
+/Prev 50 0 R
+/First 76 0 R
+/Last 79 0 R
+/Count 4>>
+endobj
+
+48 0 obj
+<</Type /Outlines
+/First 49 0 R
+/Last 51 0 R>>
+endobj
+
+2 0 obj
+<</Type /Pages
+/Kids [3 0 R 4 0 R 5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0
R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0
R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0
R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R]
+/Count 45>>
+endobj
+
+88 0 obj
+<</Length 89 0 R
+/Filter /FlateDecode>>
+stream
+xœ…TËrÚ@¼ë+öˆSåõ¾Gll'±}HAªrðE–¬$JNò÷™$­ðâp1eºg§»g†b´JÅLZƒ¸Ä‚sŠ¤²X‘†_(çÕ.Y~J6Ji4üš¢z•p†%¾Ò
+sª,’Baë¬%<áé=
+~3æèz‘øŽ®îç­šä’@g’ EÖÓ5‘Øh!Ñ"O®î(bþôÅ2™L·iöê.Ðâgr»ðµ¨—F¡@Ț<¤uºQF€p#Ǩ™ËÒ²uu
Mime
View raw message