jmeter-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Wojciech Jędruch <woj...@wp-sa.pl>
Subject making test with remote clients
Date Mon, 05 Sep 2011 09:02:01 GMT
  Hi

Im doing stress test on my web server, using 8 different clients in jmeter:

3 of them are on SunOS 5
3 of them are on SunOS 5 but in virutalbox
2 of them are on linux

If I do a test only using clients which are on SunOS machines (not
virtual) i receive best result (my web server can service ~1300
req/sec). If I make a test using all client machines, my result is ~half
(600-800 req/sec) of result which I get using only 3 SunOS machines.
All machines are connected to same switch, there is no router or
firewall etc.


Can someone explain me why is that ?

Best regards"WIRTUALNA POLSKA" Spolka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul. Traugutta 115 C, wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk
- Polnoc w Gdansku pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakladowym 67.980.024,00 zlotych
oplaconym w calosci oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jmeter-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jmeter-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message