jmeter-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Smits, Dolf" <dolf.sm...@siemens.com>
Subject RE: How to create multiple LDAP entries with unique uid?
Date Thu, 11 Jan 2007 09:11:41 GMT
 Hi,

Simply add a pre-processor of type counter.
Use this counter to fill in the number

Counter
	start 0
	increment 1
	maximum 100
	referenceName MyCounter

Then add users as cn=nnnn${MyCounter}

Success, Dolf

Dolf Smits 
Senior Consultant Identity Management Solutions 

070 333 3654 
070 333 2511 
06 55844837 
Dolf.Smits@siemens.com 
Let op: Vrijdags heb ik ouderschapsverlof en wordt uw mail niet gelezen.
Deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor kennisneming door de
geadresseerde(n), en mag niet aan anderen worden doorgestuurd of op
andere wijze ter kennis worden gebracht. Indien u niet de geadresseerde
bent, verzoek ik u om de afzender te waarschuwen en de e-mail direct te
verwijderen/vernietigen. De afzender wijst elke aansprakelijkheid voor
(de inhoud van) deze e-mail af.

 


-----Original Message-----
From: wolverine my [mailto:wolverine.my@gmail.com] 
Sent: donderdag 11 januari 2007 4:22
To: jmeter-user@jakarta.apache.org
Subject: How to create multiple LDAP entries with unique uid?

I'm building Extended LDAP test plan, to simulate one user creating
100 of entries.

With the following test plan, I'm able to create an entry with uid=nnnn:

1) Thread Group
   Thread Properties->Number of Threads(1)
   Thread Properties->Ramp-Up Period(1)
   Thread Properties->Loop Count(1)

2) LDAP Extended Request Defaults (ALPHA)

3) LDAP Extended Request
   Test Configuration->Thread Bind (x)

4) LDAP Extended Request
   Test Configuration->Add test (x)
   Entry DN (uid=nnnn,ou=users)
   Add test->sn=snnn,cn=cnnn,objectClass=person

5) LDAP Extended Request
   Test Configuration->Thread Unbind (x)

6) View Results in Table


How can I create a test plan to create 100 of entries, for example
uid=nnnn001,nnnn002,...,nnnn100?

Please help, thank you!

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jmeter-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jmeter-user-help@jakarta.apache.org


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: jmeter-user-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: jmeter-user-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message