jakarta-watchdog-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rlu...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper HttpServletResponseWrapperAddCookieTest.html HttpServletResponseWrapperAddDateHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperAddHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperAddIntHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperConstructorTest.html HttpServletResponseWrapperContainsHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest.html HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest.html HttpServletResponseWrapperSetDateHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperSetHeaderTest.html HttpServletResponseWrapperSetIntHeaderTest.html
Date Thu, 20 Dec 2001 00:58:11 GMT
rlubke   01/12/19 16:58:11

 Added:    src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper
            HttpServletResponseWrapperAddCookieTest.html
            HttpServletResponseWrapperAddDateHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperAddHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperAddIntHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperConstructorTest.html
            HttpServletResponseWrapperContainsHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest.html
            HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest.html
            HttpServletResponseWrapperSetDateHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperSetHeaderTest.html
            HttpServletResponseWrapperSetIntHeaderTest.html
 Log:
 Added goldenfiles for HttpServletResponseWrapper tests.
 
 Revision Changes  Path
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperAddCookieTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperAddCookieTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperAddCookieTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperAddDateHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperAddDateHeaderTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperAddDateHeaderTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperAddHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperAddHeaderTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperAddHeaderTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperAddIntHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperAddIntHeaderTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperAddIntHeaderTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperConstructorTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperConstructorTest.html
 ===================================================================
 HttpServletResponseWrapperConstructorTest test PASSED
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperContainsHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperContainsHeaderTest.html
 ===================================================================
 HttpServletResponseWrapperContainsHeaderTest test PASSED
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest servlet<BR>
 HttpServletResponseWrapperEncodeRedirectURLTest test PASSED<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest servlet<BR>
 HttpServletResponseWrapperEncodeURLTest test PASSED<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperSetDateHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperSetDateHeaderTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperSetDateHeaderTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperSetHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperSetHeaderTest.html
 ===================================================================
 in HttpServletResponseWrapperSetHeaderTest servlet<BR>
 
 
 
 1.1         jakarta-watchdog-4.0/src/clients/org/apache/jcheck/servlet/client/javax_servlet_http/HttpServletResponseWrapper/HttpServletResponseWrapperSetIntHeaderTest.html
 
 Index: HttpServletResponseWrapperSetIntHeaderTest.html
 ===================================================================
 HttpServletResponseWrapperSetIntHeaderTest servlet<BR>
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:watchdog-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:watchdog-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message