jakarta-watchdog-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From vani...@hyperreal.org
Subject cvs commit: jakarta-watchdog/src/server/servlet-tests JspTestFile.jsp
Date Fri, 05 Nov 1999 06:29:16 GMT
vanitha   99/11/04 22:29:15

 Added:    src/server/servlet-tests JspTestFile.jsp
 Log:
 Added servlet tests
 
 Revision Changes  Path
 1.1         jakarta-watchdog/src/server/servlet-tests/JspTestFile.jsp
 
 Index: JspTestFile.jsp
 ===================================================================
 <html>
 	<body>
 		<%
 			out.println("Hi There"); 
 			out.println("Good Luck");
 		%>
 	</body>
 </html>
 
 
 

Mime
View raw message