jakarta-cactus-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ingrid.lofd...@uc.se
Subject Ingrid Löfdahl/UC AB är ledig
Date Sun, 08 Jun 2003 23:03:54 GMT
Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2003-06-06 och kommer inte
tillbaka förrän 2003-06-23.

Jag kommer att svara när jag kommer tillbaka till kontoret den 23 juniMime
View raw message