jakarta-cactus-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ingrid.lofd...@uc.se
Subject Ingrid Löfdahl/UC AB är ledig
Date Tue, 29 Apr 2003 23:07:51 GMT
Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2003-04-29 och kommer inte
tillbaka förrän 2003-05-05.

Jag kommer att svara när jag kommer tillbaka till kontoret den 5:te majMime
View raw message