jakarta-cactus-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ingrid.lofd...@uc.se
Subject Ingrid Löfdahl/UC AB är på kurs
Date Thu, 06 Mar 2003 00:01:06 GMT
Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2003-03-05 och kommer inte
tillbaka förrän 2003-03-10.

Jag kommer att svara när jag kommer tillbaka till kontoret den 10:de marsMime
View raw message