jackrabbit-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Ruben van Loen" <r.vanl...@kennisnet.nl>
Subject Documentation / books?
Date Tue, 04 Aug 2009 09:44:19 GMT
Hello everyone, 

 

I have been looking for books on Jackrabbit, but I haven't found
anything. Neither could  I find a book that is dedicated to the JCR. 

The JackRabbit documentation is not extensive enough to get a new user
like me going. How did you learn Jackrabbit and what
literature/documentation/tutorial can you recommend? It sound like such
a promising system, but it just lacks proper documentation and a good
BOOK like most popular software systems have.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ruben van Loen

Functioneel Applicatiebeheerder

Stichting Kennistnet

079-3296553

 Maak kennis met Leraar24! Een online platform dat zich richt op de verdere
professionalisering van leraren. Komt u ook uw kennis delen? Leraar24,
blijvend in ontwikkeling. http://www.leraar24.nl 

DISCLAIMER:

Dit bericht (met bijlagen) is zorgvuldig samengesteld. Voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid
van de hierin verstrekte informatie aanvaardt Kennisnet geen aansprakelijkheid. Aan de inhoud
van dit bericht (met bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht
(met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
van dit bericht.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message