incubator-ooo-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From M Henri Day <mhenri...@gmail.com>
Subject Re: ERRORE IRREVERSIBILE DURANTE L'INSTALLAZIONE
Date Sun, 17 Jun 2012 13:37:14 GMT
2012/6/17 Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>

> 2012/6/17 arnoldo alessandrini <arnoldo.alessandrini@alice.it>:
> > Buon giorno.
> >
> > Il programma OpenOffice org 3.4 ha funzionato per circa 2 mesi poi non
> sono
> > più riuscito ad aprirlo. Non sono riuscito a ripristinarlo e neppure
> > disinstallarlo perché mi appare sempre la scritta: ERRORE IRREVERSIBILE
> > DURANTE L'INSTALLAZIONE. Potete spiegarmi come disinstallarlo per poterlo
> > installare di nuovo? Ringrazio  e porgo cordiali saluti.
> >
> > Arnoldo Alessandrini
> >
> > arnoldo.alessandrini@alice.it
>
> Jag har ingen aning om vad du skriver, men eftersom du skriver på ditt
> språk, så får väl jag svara på mitt. Annars är det väl engelska som
> gäller här.
>

Annars, Johnny Rosenberg, kunde du använt Google Översätt för att kolla vad
det var Arnoldo sa, ifall du kände dig tvungen att svara....

Henri

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message