incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michal Hriň <anonym...@apache.org>
Subject CMS diff: index.mdtext
Date Tue, 31 Jul 2012 19:13:40 GMT
Clone URL (Committers only):
https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext

Michal Hriň

Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
===================================================================
--- trunk/content/sk/product/index.mdtext	(revision 1367706)
+++ trunk/content/sk/product/index.mdtext	(working copy)
@@ -1,21 +1,3 @@
-Title:   index.mdtext
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
-      .
-       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
-
 Title: Popis produktu Apache OpenOffice
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
@@ -33,7 +15,7 @@
      KIND, either express or implied. See the License for the
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
-css:  /product/styles.css
+css:  ../product/styles.css
 
 Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache OpenOffice je voľný
na
 stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a získajte:
@@ -61,8 +43,8 @@
 
 Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
 
-- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
- and powerful product
+- [korene Apache OpenOffice][2] siahajú dvadsať rokov doazdu, čo ho robí dospelým
+ a silným produktom
 - stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
 - [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
 - s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá


Mime
View raw message