incubator-ooo-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Joe Schaefer <joe_schae...@yahoo.com>
Subject Re: CMS diff: index.mdtext
Date Wed, 25 Jul 2012 22:06:31 GMT
FWIW I'm watching you try to commit the index.html changes...
you have to actually resolve the conflicts or tell Michal
to update the anon tree and resolve them for you.  Either
way just clicking on the clone link won't get you past that.----- Original Message -----
> From: Dave Fisher <dave2wave@comcast.net>
> To: ooo-dev@incubator.apache.org
> Cc: 
> Sent: Wednesday, July 25, 2012 5:57 PM
> Subject: Re: CMS diff: index.mdtext
> 
> Ooops.
> 
> This is product/index. Sorry.
> 
> Regards,
> Dave
> 
> On Jul 25, 2012, at 2:50 PM, Dave Fisher wrote:
> 
>> Michal,
>> 
>> Please choose to use either index.mdtext or index.html. You've created 
> the mdtext version here, but then you've subsequently updated the 
> index.html. If you'd like to experiment with a markdown version of 
> index.html then please create it first as test.mdtext.
>> 
>> I know that there are ways to get class and id into Markdown. Someone will 
> need to research the question.
>> 
>> Regards,
>> Dave
>> 
>> On Jul 25, 2012, at 2:01 PM, Michal Hriň wrote:
>> 
>>> Clone URL (Committers only):
>>> 
> https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fproduct%2Findex.mdtext
>>> 
>>> Michal Hriň
>>> 
>>> Index: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>>> ===================================================================
>>> --- trunk/content/sk/product/index.mdtext    (revision 0)
>>> +++ trunk/content/sk/product/index.mdtext    (working copy)
>>> @@ -0,0 +1,106 @@
>>> +Title: index.mdtext
>>> +Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>> +          or more contributor license agreements.  See the NOTICE 
> file
>>> +          distributed with this work for additional information
>>> +          regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
>>> +          to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>> +          "License"); you may not use this file except in 
> compliance
>>> +          with the License.  You may obtain a copy of the License at
>>> +          .
>>> +            http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>>> +          .
>>> +          Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>> +          software distributed under the License is distributed on an
>>> +          "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS 
> OF ANY
>>> +          KIND, either express or implied.  See the License for the
>>> +          specific language governing permissions and limitations
>>> +          under the License.
>>> +
>>> +Title:  Popis produktu Apache OpenOffice
>>> +Notice:    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
>>> +          or more contributor license agreements.  See the NOTICE 
> file
>>> +          distributed with this work for additional information
>>> +          regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
>>> +          to you under the Apache License, Version 2.0 (the
>>> +          "License"); you may not use this file except in 
> compliance
>>> +          with the License.  You may obtain a copy of the License at
>>> +          .
>>> +            http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
>>> +          .
>>> +          Unless required by applicable law or agreed to in writing,
>>> +          software distributed under the License is distributed on an
>>> +          "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS 
> OF ANY
>>> +          KIND, either express or implied.  See the License for the
>>> +          specific language governing permissions and limitations
>>> +          under the License.
>>> +css:    /product/styles.css
>>> +
>>> +Kompatibilný s ostatnými hlavnými kancelárskymi balíkmi, Apache 
> OpenOffice je voľný na
>>> +stiahnutie, používanie a distribúciu. [Stiahnite si ho teraz][1] a 
> získajte:
>>> +
>>> +![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
>>> +
>>> +  - [Writer](writer.html "Textový procesor") textový 
> procesor môžete použiť na
>>> +    čokoľvek od písania krátkych listov až po produkciu celej knihy.
>>> +    # { .product-writer }
>>> +  - [Calc](calc.html "Tabuľkový procesor") výkonný tabuľkový 
> procesor so všetkými nástrojmi
>>> +    potrebnými na výpočty, analýzu, a poskytovanie vašich dát v 
> číselných správach
>>> +    alebo vzrušujúcich grafoch. # { .product-calc }
>>> +  - [Impress](impress.html "Prezentačný program") 
> najrýchlejší, najsilnejší
>>> +    ako vytvoriť pôsobivé multimediálne prezentácie. # { 
> .product-impress }
>>> +  - [Draw](draw.html "Vektorový kresliaci nástroj") umožňuje 
> tvoriť všetko od
>>> +    jednoduchých diagramov až po dynamické 3D ilustrácie. # { 
> .product-draw }
>>> +  - [Base](base.html "Datbáza") vám umožňuje bez problémov 
> manipulovať s databázami.
>>> +    Vytvárajte a meňte tabuľky, formuláre, dopyty a zostavy, všetko

> zvnútra
>>> +    Apache OpenOffice. # { .product-base }
>>> +  - [Math](math.html "Tvorca matematických funkcií") 
> umožňuje vám vytvoriť
>>> +    matematické rovnice s grafickým užívateľským rozhraním alebo 
> priamo písať
>>> +    vaše vzorce do editoru rovníc. # { .product-math }
>>> +
>>> +## Prečo Apache OpenOffice? #{ .why }
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je synonymom **kvality**
>>> +
>>> +- the [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a 
> mature
>>> +  and powerful product
>>> +- stovky z tisícok užívateľov sa zúčastnilo beta testovania verzie 3
>>> +- [nezávislí kritici][3] z celého sveta doporučili produkt
>>> +- s plne otvoreným spôsobom vývoja, Apache OpenOffice nemá
>>> +  čo skryť - produkt stojí a padá na jeho povesti
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **jednoduchý na používanie**
>>> +
>>> +- softvér vyzerá a reaguje prirodzene a je okamžite použiteľný pre 
> kohokoľvek kto
>>> +  používal konkurenčný produkt
>>> +- je ľahké prejsť na Apache OpenOffice - softvér číta všetky hlavné
>>> +  konkurenčné súbory
>>> +- málo [jazykových prekážok][4] - ak ešte nie je dostupný vo vašom 
> jazyku,
>>> +  sú šance, že bude čoskoro
>>> +- Apache OpenOffice je potporovaný globálnou komunitou priateľských 
> dobrovoľníkov,
>>> +  tešiacich sa na poskytnutie pomoci nováčikom a takisto aj skúseným

> používateľom
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **slobodný softvér**
>>> +
>>> +- môžete si stiahnuť Apache OpenOffice úplne zadarmo bez licenčných 
> poplatkov
>>> +- inštalovať ho na toľko počítačov koľko chcete
>>> +- používať ho na hociaký účel - súkromný, vzdelávací, pre vládnu
a 
> verejnú
>>> +  správu, komerčný...
>>> +- bez poplatku ho nahrať rodine, kamarátom, študentom, zamestnancom, 
> atď.
>>> +
>>> +Apache OpenOffice je **v súlade so štandardmi**
>>> +
>>> +- certifikovaný [OSI][5] organizáciou, že je v súlade s otvorenými 
> standardmi
>>> +  a prvý softvérový balík na svete, ktorý používa
>>> +  [OASIS][6] [OpenDocument formát][7] (ISO 26300) ako svoj natívny 
> formát súborov.
>>> +
>>> +### [Vypátrajte viac][8] alebo [ho hneď skúste][1]!
>>> +
>>> +
>>> +[1]: /sk/download.html "Stiahnuť Apache OpenOffice"
>>> +[2]: /about_us/milestones.html
>>> +[3]: reviews.html
>>> +[4]: /projects/native-lang.html
>>> +[5]: http://www.opensource.org/docs/definition.php
>>> +[6]: http://www.oasis-open.org/
>>> +[7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
>>> +[8]: development/releases/index.html
>>> \ No newline at end of file
>>> 
>>> Property changes on: trunk/content/sk/product/index.mdtext
>>> ___________________________________________________________________
>>> Added: svn:eol-style
>>> ## -0,0 +1 ##
>>> +native
>>> \ No newline at end of property
>>> 
>> 
> 

Mime
View raw message