incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r828129 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/why/index.html
Date Mon, 06 Aug 2012 11:49:46 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Aug 6 11:49:45 2012
New Revision: 828129

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 6 11:49:45 2012
@@ -1 +1 @@
-1369695
+1369792

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 6 11:49:45 2012
@@ -1 +1 @@
-1369695
+1369792

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/why/index.html Mon Aug 6 11:49:45 2012
@@ -21,31 +21,48 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Prečo Apache OpenOffice</h1>
-  <h2 id="preco-by-som-mal-pouzivat-apache-openoffice">Prečo by som mal používať
Apache OpenOffice?</h2>
+  <p>Title: Prečo Apache OpenOffice
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.</p>
+<h2 id="preco-by-som-mal-pouzivat-apache-openoffice">Prečo by som mal používať
Apache OpenOffice?</h2>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Prečo Apache OpenOffice" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
-<p>Apache OpenOffice is the leading <strong>open-source</strong> <strong>office
software suite</strong> for <strong>word processing</strong>, <strong>spreadsheets</strong>,
<strong>presentations</strong>, <strong>graphics</strong>, <strong>databases</strong>
and more. It is available in <strong>many languages</strong> and works on all
<strong>common computers</strong>. It stores all your data in an <strong>international
open standard format</strong> and can also read and write files from other common office
software packages. It can be downloaded and used completely <strong>free of charge</strong>
for <strong>any purpose</strong>.</p>
+<p>Apache OpenOffice je hlavný <strong>open-source</strong> <strong>softvérový
kancelársky balík</strong> na <strong>spracovanie textu</strong>,
<strong>prácu s tabuľkami</strong>, <strong>prezentácie</strong>,
<strong>grafiku</strong>, <strong>databázy</strong> a oveľa
viac. je dostupný v <strong>rôznych jazykoch</strong> a pracuje na všetkých
<strong>bežných počítačoch</strong>. Všetky vaše dáta
ukladá v <strong>štandardnom otvorenom medzinárodnom formáte</strong>
a tiež je schopný čítať a zapisovať súbory z ostatných bežných
 softvérových kancelárskych balíčkov. Môže byť stiahnutý a používaný
úplne <strong>bez poplatkov</strong> na <strong>akýkoľvek účel</strong>.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Skvelý softvér</a></p>
-<p>Apache OpenOffice is the result of over twenty years' software engineering. Designed
from the start as a single piece of software, it has a consistency other products cannot match.
A completely open development process means that anyone can report bugs, request new features,
or enhance the software. The result: Apache OpenOffice does everything you want your office
software to do, the way you want it to.</p>
+<p>Apache OpenOffice je výsledokom viac ako dvadsaťročného softvérového
inžinierstva. Od začiatku bol navrhnutý ako jednotný kus softvéru, má konzistenciu
akú ostatné produkty nedosahujú. Úplne otvorený spôsob vývoja znamená
to, že ktokoľvek môže hlásiť chyby, žiadať nové funkcie, alebo
zlepšiť tento softvér. Výsledok: Apache OpenOffice má všetko, čo chcete
aby váš kancelársky softvér robil, spôsobom akým chcete aby to robil.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_easy.html">Jednoducho sa používa</a></p>
-<p>Apache OpenOffice is easy to learn, and if you're already using another office software
package, you'll take to OpenOffice straight away. Our world-wide native-language community
means that OpenOffice is probably available and supported in your own language. And if you
already have files from another office package - OpenOffice will probably read them with no
difficulty.</p>
+<p>Apache OpenOffice je jednoduchý na používanie, a ak už používate
iný softvérový kancelársky balíček, hneď budete vedieť OpenOffice
používať. Naša celosvetová komunita hovoriaca v rôznych materinských
jazykoch znamená to, že OpenOffice je pravdepodobne dostupný a podporovaný vo
vašom vlastnom jazyku. A ak už máte súbory z iného kancelárskeho balíčku
- OpenOffice ich pravdepodobne bude čítať bez problémov.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_free.html">a je zadarmo</a></p>
-<p>Best of all, Apache OpenOffice can be downloaded and used entirely free of any license
fees. Apache OpenOffice is released under the Apache 2.0 Licence. This means you may use it
for any purpose - domestic, commercial, educational, public administration. You may install
it on as many computers as you like. You may make copies and give them away to family, friends,
students, employees - anyone you like.</p>
+<p>Najlepšie zo všetkého, Apache OpenOffice môže byť stiahnutý
a používaný úplne bez akýchkoľvek licenčných poplatkov. Apache OpenOffice
je vydaný pod licenciou Apache 2.0. Toto znamená, že ho môžete používať
na kaýkoľvek účel - súkromný, komerčný, vzdelávací, verejnú
správu. Môžete ho nainštalovať na toľko počítačov koľko chcete.
Môžete vytvárať kópie a dať ich rodine, priateľom, študentom, zamestnancom
- každému komu chcete.</p>
 </li>
 </ul>
 <h2 id="kde-sa-v-sucasnosti-apache-openoffice-pouziva">Kde sa v súčasnosti Apache
OpenOffice používa?</h2>
 <ul>
-<li><a href="why_gov.html" title="Why Apache OpenOffice for Public Administration">Vlády</a></li>
-<li><a href="why_edu.html" title="Why Apache OpenOffice for Education">Vzdelávanie</a></li>
-<li><a href="why_sme.html" title="Why Apache OpenOffice for Businesses">Businesses</a></li>
-<li><a href="why_nfp.html" title="Why Apache OpenOffice for Not For Profits">Not
for profits</a></li>
-<li><a href="why_oem.html" title="Why Apache OpenOffice for IT businesses">IT
Businesses</a></li>
-<li><a href="why_foss.html" title="Why Apache OpenOffice for Free/Open-Source Systems
advocates">F/OSS advocates</a></li>
+<li><a href="why_gov.html" title="Prečo používať Apache OpenOffice vo
verejnej správe">Vlády</a></li>
+<li><a href="why_edu.html" title="Prečo používať Apache OpenOffice vo
vzdelávaní">Vzdelávanie</a></li>
+<li><a href="why_sme.html" title="Prečo používať Apache OpenOffice na
podnikanie">Podnikanie</a></li>
+<li><a href="why_nfp.html" title="Prečo používať Apache OpenOffice v
neziskových organizáciách">Neziskové organizácie</a></li>
+<li><a href="why_oem.html" title="Prečo používať Apache OpenOffice v
počítačových obchodoch">Počítačové obchody</a></li>
+<li><a href="why_foss.html" title="Prečo používajú Apache OpenOffice
obhajcovia Free/Open-Source systémov">F/OSS obhajcovia</a></li>
 </ul>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message