incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221083 [2/4] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv: ./ Speling/ about/ addons/ clipart/ contributing/ css/ download/ get/ images/ press/ product/ support/ support/documentation/ support/faq/ support/guides/ templates/
Date Tue, 20 Dec 2011 02:59:00 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,316 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<title>OpenDocument-formatet</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<h1>OpenDocument-formatet</h1>
+
+<p>OpenDocument Format (eller utförligare "the OASIS Open Document Format for Office Applications") är ett öppet universellt format 
+för lagring och utbyte av affärsdokument, t.ex. promemorior, avhandlingar, rapporter, kalkylblad, diagram och presentationer. Det 
+är baserat på XML och specifikationen är offentlig och kan användas av alla och envar utan varken restriktioner eller avgifter.</p>
+
+<p>OpenDocument är väldokumenterat, fritt att använda utan ekonomiska, politiska, juridiska eller tekniska begränsingar på 
+implementation, använding. Formatet uppfyller samtliga krav i EU:s definition av öppen standard. 
+Syftet med formatet är att ersätta de format som är begränsade till enskilda programtillverkare eller beroende av begränsande 
+licensvillkor. Resultatet blir då att de som använder OpenDocument Format fritt kan välja att behålla eller byta 
+kontorsprogrampaket utan att filformatet vållar besvär.</p>
+
+<p>OpenOffice.org är bara ett av det växande antal kontorsprogrampaket som använder det universella formatet <b>OpenDocument 
+Format</b>. Se denna lista över <a href="http://opendocumentfellowship.org/"> applikationsprogram som använder OpenDocument.</a></p>
+
+<p>OpenDocument-formatet <a href="http://europa.eu.int/idabc/en/document/5552/194"> föredras av EU</a>, och är en <b>accepterad</b> standard inom 
+Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och <b>publicerad</b> som <a href="http://www.disa.nu/?q=node/47#i1146765631"> ISO/IEC 
+26300</a>. ISO arbetar huvudsakligen med industriell och kommersiell standardisering.</p>
+
+<h2>Omfattande stöd inom industri</h2>
+
+<p>Dokumentstandarden <b>ODF</b> stöds redan av kontorsprogrampaket som <a href="http://www.openoffice.org/"> OpenOffice.org</a>, 
+<a href="http://www.sun.com/software/star/staroffice/index.jsp"> StarOffice</a>, <a href="http://ibm.com/software/workplace/"> IBM Workplace</a>, 
+<a href="http://www.koffice.org/"> KOffice</a>, <a href="http://www.gnome.org/projects/gnumeric/"> Gnumeric</a>, <a href="http://www.sept-solutions.de/"> Mobile 
+Office</a>, <a href="http://www.neooffice.og/"> NeoOffice</a>, <a href="http://www.abisource.com/"> AbiWord</a>, <a href="http://www.zoho.com/"> Zoho</a>, 
+<a href="http://www.scribus.net/"> Scribus</a>, <a href="http://www.softmaker.com/"> TextMaker</a> och <a href="http://docs.google.com/"> Google Docs & Spreadsheets</a>. 
+En heltäckande lista <a href="http://opendocumentfellowship.com/applications"> visar ett flertal till</a>.</p>
+
+<h2>OpenDocument som öppen standard</h2>
+
+<p>OpenDocument Format godkändes som internationell standard redan i maj 2005 av den oberoende internationella 
+standardiseringsorganisationen <b>OASIS</b>. Hösten 2005 anmäldes standarden till <b>ISO</b> (Internationella 
+standardiseringsorganisationen) och blev godkänd våren 2006 som ISO/IEC DIS 26298. Det förväntas att även 
+<a href="http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39231581,00.htm"> EU kommer att kräva OpenDocumentFormat som arbetsformat.</a></p>
+
+<p>Formatet ger rejäl interoperabilitet dels genom att uttnyttja befintliga öppna standarder som XML, HTML, SVG, XSL, SMIL, XLink, 
+XForms, MathML och Dublin Core, dels genom liberala licensvillkor. Harmonisering pågår med den största konkurrenten, kinas 
+<b>UOF</b> (<i>Uniform Office Format</i>).</p>
+
+<p>Formatspecifikationen ägs av OASIS som är ett icke-kommersiellt konsortium med fler än 600 medlemmar världen över. Formatet 
+underhålls av den tekniska kommittén där världsledande experter i XML, dokumenthantering och kontorsprogrampaket finns 
+representerade.</p>
+
+<p>Världshandelsorganisationen (WTO) kräver att öppna standarder skall användas. WTO syftar till att stödja den fria marknaden och 
+öppen konkurrens, dels genom främjandet av öppna standarder och dels genom utgallring av onödiga standarder. Enskilda 
+leverantörers avvikelser från standarden eller motsättningar till standarden skapar inte i sig själv en ny marknad för en annan 
+standard. Djupare genomgång kan läsas på sidan om <a href="<a href="open_standards.html"> öppna standarder</a></a>.</p>
+
+<h2>Fördelarna med OpenDocument</h2>
+
+<p><b>ODF</b> ger dig och din verksamhet klara tekniska och strategiska fördelar:</p>
+
+<ul>
+ <li>
+  En öppen ISO-standard, baserad på ett genomtänkt, välbeprövat och välstrukturerat XML-format där nästan samtliga relevanta 
+  leverantörer av kontorsprogrampaket samarbetar i drift och utveckling under tillsyn av det internationella standardiseringsorganet 
+  OASIS.
+ </li>
+ <li>
+  Trygghet genom standardens fortsatta oberoende av leverantörer, samt stöd inom industrin. <b>ODF</b> är redan både godkänt och 
+  publicerat av både OASIS och ISO samt implementerat av ett flertal leverantörer i ett stort utbud av produkter för olika 
+  operativsystem och plattformar.
+ </li>
+ <li>
+  En produktoberoende standard siktar mot verklig interoperabilitet och stöd av samtliga relevanta funktioner tvärs över ett 
+  diversifierat produktsortiment.
+ </li>
+ <li>
+  En innovativ, omfattande och genomtestad XML-standard som är lätt att tolka och implementera därför att den använder etablerade 
+  standarder såsom <u>HTML</u>, <u>SVG</u>, <u>XSL</u>, <u>SMIL</u>, <u>XLink</u>, <u>XForms</u>, <u>MathML</u> och <u>Dublin 
+  Core</u> framför proprietär teknik.
+ </li>
+ <li>
+  Zip-komprimerade dokument ger minskad filstorlek och därmed mindre belastning på (och även kostnad för) servrarna och nätverken.
+ </li>
+ <li>
+  En specifikation som är både fritt tillgänglig och kan användes fritt säkrar ohindrad och leverantörsoavhänging tillgång till och 
+  kontroll över dina dokument och deras innehåll, både idag och i framtiden.
+ </li>
+ <li>
+  Marknaden för kontorsprogrampaket konkurrensutsätts med reslutatet av ett friare val av applikationer, även program med öppen 
+  källkod, eftersom formatet är utan synliga eller osynliga bindningar till särskilda program eller leverantörer.
+ </li>
+ <li>
+  Fritt utbyte av dokument eftersom <b>ODF</b>-dokument inte är bundna till någon speciell version av något enskilt program eller 
+  operativsystem.
+ </li>
+ <li>
+  Möjlighet att undvika läget där leverantören kontrollerar IT-infrastrukturen till sin egen fördel. Istället får man en modern 
+  strategisk IT-infrastruktur där det kan integreras diverse produkter, och affärsdokument kan utbytas mellan olika program, 
+  operativsystem, plattformar, back-end-system och WWW-tjänster.
+ </li>
+</ul>
+
+<h3>Nå samtliga fördelar</h3>
+<p>För att du och din verksamhet ska dra full nytta av fördelarna ovan, ska en förberedande användningsstrategi aktualiseras. Alltså 
+bör följande riktlinjer övervägas:</p>
+
+<ul>
+ <li>
+  Ställ rejäla krav på leverantörerna att de skall stödja <b>ODF</b> fullt ut så att man får strategisk och ekonomisk valfrihet samt 
+  leveratöroavhängig tillgång till egna data.
+ </li>
+ <li>
+  Lägg alltid ut <b>ODF</b>-versioner av dokument på webbplatsen, inte bara PDF-versioner.
+ </li>
+ <li>
+  Om man är osäker om mottagaren kan läsa <b>ODF</b>-dokument så kan eventuella PDF-versioner bifogas.
+ </li>
+ <li>
+  Lägg följande text till meddelandet där du har bifogat <b>ODF</b>-dokument: ''Det bifogade dokumentet är sparat i OpenDocument 
+  Format (ODF). ODF är en OASIS- och ISO-standard (ISO/IEC 26300:2006) för affärsdokument. Mer om standarden kan läsas på 
+  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2006/07/27/what-is-opendocument.html
+ </li>
+</ul>
+
+<h2>Många av världens experter bidrar</h2>
+<p>Formatet har utvecklats under tillsyn av de fler än 600 organisationer, företag, föreningar och universitet som alla är medlemmar 
+av OASIS. Stora namn i dokumenthanteringsvärlden finns i själva utvecklingskommittéen, bland andra Boeing, IBM, Intel, Sony, the 
+National Archives of Australia, the Society of Biblical Literature och Arbortext.</p>
+
+<p>Utvecklingen och driften av kravspecifikationen för den öppna standarden sker i en 
+<a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office"> öppen arbetsgrupp</a> inom OASIS, där alla relevanta deltagare har 
+möjlighet att påverka processen. Även förslag kan skickas till arbetsgruppens offentliga address 
+<i>office-comment/<b>snabel-a</b>/lists.oasis-open.org</i> I arbetsgruppen deltar representanter från leverantörer, myndigheter, 
+utvecklare samt fristående experter i bland annat handikappfrågor.</p>
+
+(<i>Ersätt /<b>snabel-a</b>/ med <b>@</b> i adressen ovan.</i>)
+
+<h3>Vilka står bakom OpenDocument?</h3>
+
+<p>Som nämnts är det den internationella standardardiseringsorganisationen 
+<a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office"> OASIS</a> som står bakom formatet och arbetet på formatet. Den är 
+ett icke-kommersiellt konsortium med fler än 600 medlemmar. Själva 
+<a href="http://www.oasis-open.org/committees/membership.php?wg_abbrev=office"> den tekniska kommitén</a> för OpenDocument består av fler än 20 
+medlemmar.</p>
+
+<p>Dessutom finns det många institutioner, företag och myndigheter som stöder formatet offentligt, antingen via egna pressmedelanden 
+eller via medlemskap i organisationer:</p>
+
+<ul>
+ <li>Google</li>
+ <li>IBM</li>
+ <li>Denmarks Tekniska Universitet</li>
+ <li>Opera AS</li>
+ <li>The American Library Association</li>
+ <li>The European Committee for Interoperable Systems</li>
+ <li>Oracle Corporation (samma som gör databasen)</li>
+ <li>The Commonwealth of Massachusetts</li>
+ <li>med många flera ...</li>
+</ul>
+
+<p>Vi hänvisar den fullständiga listan på <a href="http://www.odfalliance.org/about.php"> The OpenDocument Format Alliance</a>.</p>
+
+<h2>Dokumenttyp</h2>
+
+<p>Samtliga dokumenttyper och malldokumenttyper har registrerats i <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/"> MIME</a>-standarden.</p>
+
+<h2>Dokumenttyper</h2>
+
+<p>De vanligaste filändelserna som används inom OpenDocument-formatet är <b>.odt</b> för textdokument, <b>.ods</b> för kalkylblad, 
+<b>.odp</b> för presentationer och <b>.odg</b> för vektorgrafikdokument.</p>
+
+<p>Nedan finns en heltäckande lista över OpenDocument-formatets samtliga dokumenttyper:</p>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="0">
+ <tr>
+  <th>Filtyp</th>
+  <th>Filändelse</th>
+  <th>MIME-Typ</th>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Textdokument</td>
+  <td>.odt </td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.text</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Kaklyblad</td>
+  <td>.ods</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presentation</td>
+  <td>.odp</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.presentation</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teckning</td>
+  <td>.odg</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.graphics</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Diagram</td>
+  <td>.odc</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.chart</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Formeldokument</td>
+  <td>.odf</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.formula</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Bild</td>
+  <td>.odi</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.image</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Databas</td>
+  <td>.odb</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.database</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Samlingsdokument</td>
+  <td>.odm</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.text-master</td>
+ </tr>
+ <tr>
+</table>
+
+<h2>Mallar</h2>
+
+<p>Mallar ger formatering och utläggning utan innehåll.</p>
+
+<p>Nedan finns en heltäckande lista över OpenDocument-formatets samtliga mallar:</p>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="0">
+ <tr>
+  <th>Filtyp</th>
+  <th>Filändelse</th>
+  <th>MIME-Typ</th>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Textdokumentmall</td>
+  <td>.ott</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.text-template</td>
+ <tr>
+  <td>Kalkylbladsmall</td>
+  <td>.ots</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template</td>
+ <tr>
+  <td>Presentationsmall</td>
+  <td>.otp</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template</td>
+ <tr>
+  <td>Teckningsmall</td>
+  <td>.otg</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template</td>
+ <tr>
+  <td>Diagrammall</td>
+  <td>.otc</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.chart-template</td>
+ <tr>
+  <td>Formelmall</td>
+  <td>.otf</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.formula-template</td>
+ <tr>
+  <td>Bildmall</td>
+  <td>.oti</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.image-template</td>
+ <tr>
+  <td>Webbsidesmall</td>
+  <td>.oth</td>
+  <td>application/vnd.oasis.opendocument.text-web</td>
+ <tr>
+</table>
+
+<h2>Information för utvecklare</h2>
+
+<p>Standardens utveckling kan följas, och själva specifikationen hämtas, från 
+<a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office"> arbetsgruppens webbsida</a></p>
+
+<ul>
+  <li>OpenDocument 1.1-specifikation (<a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20848/OpenDocument-v1.1-cs1.odt"> ODF</a>, <a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20847/OpenDocument-v1.1-cs1.pdf"> PDF</a>)</li>
+  <li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20845/OpenDocument-schema-v1.1-cs1.rng" OpenDocument 1.1 Relax-NG Schema</a>
+  <li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20843/OpenDocument-manifest-schema-v1.1-cs1.rng" OpenDocument 1.1 Manifest Relax-NG Schema</a></li>
+  <li><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/20844/OpenDocument-strict-schema-v1.1-cs1.rng OpenDocument 1.1 Strict Relax-NG"> 
+Schema</a></li>
+</ul>
+
+
+<p>Scheman ingår i <a href="http://isb.oio.dk/REPOSITORY/?pageid=64&amp;dir=http%3a%2f%2frep.oio.dk%2fopendocument%2f"> OIO's 
+Infostructurebase</a>.</p>
+
+<p>Boken <a href="http://books.evc-cit.info/"> OASIS OpenDocument Essentials</a> beskriver och ger exempel på användning av <b>ODF</b>. Boken är 
+även fritt tillgänglig på nätet.</p>
+
+<p>På OpenOffice.org's webbsida för utvecklare kan man läsa mera om hur OpenOffice.org integreras i olika datalösningar. Läs mer på 
+<a href="http://development.openoffice.org/"> http://development.openoffice.org/</a>.</p>
+
+<p>Läs också mer om hur stöd för <b>ODF</b> kan integreras i datorprogram med hjälp av <a href="http://odftoolkit.openoffice.org/"> ODF-Toolkit</a>, 
+<a href="http://opendocumentfellowship.org/development/projects/odfpy"> ODFPY för Python</a> och 
+<a href="http://search.cpan.org/~jmgdoc/OpenOffice-OODoc/"> OODoc för Perl</a>.</p>
+
+<h2>Vidare läsning</h2>
+<p><a href="http://opendocumentfellowship.org/applications"> Application support for the OpenDocument format</a> The OpenDocument Fellowship. 2006.</p>
+<p><a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20060209093903413"> Is ODF an Open Standard?</a> av David A. Wheeler. 2006-02-09</p>
+<p><a href="http://www.betanews.com/article/Librarians_Voice_Support_for_OpenDoc/1134746624"> Librarians Voice Support for OpenDocument</a> 2005-12-16</p>
+<p><a href="http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12572/OpenDocument-v1.0-os.pdf"> OpenDocument Technical Specification 1.0</a> 2005-05-01.</p>
+<p>Se även <a href="open_standards.html"> öppna standarder</a></a></p>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/pertest.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/pertest.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/pertest.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/pertest.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
+<title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
+<meta http-equiv="Refresh" content="10;URL=http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sv.openoffice.org">
+</head>
+
+<body>
+<div id="fp-temp">
+ <p><b>Välkommen till OpenOffice.org!</b></p>
+ <p>Vi håller just nu på att flytta vår nuvarande webbplats på wikin till det här utrymmet. Flytten beräknas ta sin tid, men titta gärna tillbaka om några veckor!</p>
+ <p>Du omdirigeras snart till vår wiki: <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sv.openoffice.org">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Sv.openoffice.org</a></p>
+ <p>Med vänliga hälsningar<br/>
+ <b>Svenska språkgruppen</b></p>
+</div>
+</body>
+
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/pertest.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,61 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<title>Press</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<h1>Pressmeddelanden</h1>
+
+<div id="press-contact">
+ <h3>Presskontakt Sverige</h3>
+ <p><b>Per Eriksson</b><br/>
+ Marknadskontakt Sverige<br/>
+ E-post: pereriksson@openoffice.org<br/>
+ Tel: +46 70-560 10 33</p>
+ 
+ <h3>Presskontakt globalt</h3>
+ <p><b>John McCreesh</b> (UTC +01h00)<br/>
+ Ledare för marknadsprojektet<br/>
+ jpmcc@openoffice.org<br/>
+ +44 (0)7 810 278 540
+ 
+ <p><b>Florian Effenberger</b> (UTC +0200)<br/>
+ Assisterande ledare för marknadsprojektet<br/>
+ floeff@openoffice.org<br/>
+ +49 8341 9966 0880
+
+ <p><b>Louis Suárez-Potts</b> (UTC -04h00)<br/>
+ Ledare för OpenOffice.org<br/>
+ louis@openoffice.org<br/>
+ +1 (416) 625-3843</p>
+</div>
+
+<table cellspacing="0" cellpadding="0">
+ <tr>
+  <th>Rubrik</th>
+  <th>Datum</th>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><a href="pr20070718.html">Everex släpper ny PC med produktivitetsviten OpenOffice.org</a></td>
+  <td>2007-07-18</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><a href="pr20070610.html">OpenOffice.org släpper alfatest för Apple Macintosh Aqua</a></td>
+  <td>2007-06-10</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td><a href="pr20070604.html">OpenOffice.org släpper version 2.2</a></td>
+  <td>2007-06-04</td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<title>Press</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="press-pr-wrapper">
+<h1>OpenOffice.org släpper version 2.2</h1>
+
+<p><i>Publicerad 2007-06-04</i></p>
+<p>Communityt för OpenOffice.org är stolt att presentera version 2.2 av OpenOffice.org, den senaste versionen av den ledande kontorsviten baserad på öppen källkod.</p>
+<p>OpenOffice.org 2.2 är projektets första utgåva under 2007, och avspeglar communityts engagemang att regelbundet erbjuda förbättringar och nya funktioner. Version 2.2 innehåller även uppdateringar för att åtgärda sårbarheter i programmet som kan innebära att användares datorer utsätts för risk.</p>
+<p>I och med version 2.2 kommer användare direkt att märka kvalitétsförbättringar vid visningen av text i hela kontorsviten. Anledningen är stödet för kerning, en teknik som används för att förbättra visningen av text skriven i vissa teckensnitt, som i och med 2.2 är aktiverad som standard. Även OpenOffice.orgs unika stöd för exportering till PDF har också förbättrats med nytt stöd för bokmärken och exportering av formulärfält.</p>
+<p>Medan OpenOffice.org 2.1 fungerar väl på Microsoft® Windows® Vista, använder 2.2 en del av det nya operativsystemets grafiska identitet, där nya fildialoger är ett exempel. Användare av Apple Macintosh kommer att märka snabbare nerladdning och en mindre storlek på den installerade kontorssviten. Intel-versionen av Apple Macintosh har blivit stabilare, och innehåller bugfixar för exporteringsfunktioner till UNO-anslutningar. Version 2.2 kräver nu att Macintosh OS X version 10.4.x kör X11.</p>
+<p>De största förändringarna som gjorts i enskilda komponenter i OpenOffice.org är bland annat kalkylbladsmodulen Calc som fått ökat stöd för Microsofts filformat, ökat stöd för pivåtabeller och specialiserade funktioner för trigonometri. Databasmodulen Base har fått förbättrade funktioner för redigering av SQL-databaser och även förbättringar vid hantering av databasfrågor. Även inställningar för vissa databasdrivrutiner, såsom Oracle ODBC har förbättrats. Presentationsmodulen Impress erbjuder numera en mer intuitiv hantering av dolda bilder.</p>
+<p>OpenOffice.org är inte bara en kontorssvit, utan även ett community som arbetar med utveckling och användarstöd. Något som exemplifierar detta är möjligheten för tredjepartsutvecklare att enkelt utveckla tillägg till kontorssviten. Tillägg från tredje part kan numera integreras, installeras och uppdateras på ett lättare sätt än tidigare.</p>
+<p>OpenOffice.org är tillgänglig via direkt nerladdning från webbplatsen, men även via Peer-to-Peer-nätverk (P2P). Kontorssviten distribueras även av communityts distributörer som finns över hela världen. Översatta versioner av programvaran tillgängliggörs via respektive lands community.</p>
+
+<h2>Om OpenOffice.org</h2>
+<p>OpenOffice.org är både en fri kontorsvit och ett internationellt community som består av en internationell sammansättning volontärer och sponsorer, bland annat den primära sponsorn Sun Microsystems, som tillsammans utvecklar, stödjer och marknadsför kontorsviten.</p>
+<p>OpenOffice.org är en komplett produktivitetsmiljö för privatpersoner, företag och organisationer och innehåller bland andra moduler för ordbehandling, kalkylblad, presentationer och databashantering. OpenOffice.org stödjer naturligt det öppna dokumentformatet OpenDocument, erkänt av OASIS och ISO, men även många andra filformat. OpenOffice.org finns tillgänglig på över 60 språk och licenseras under GNU Lesser General Public License (LGPL) som garanterar användarens rättigheter att använda, kopiera, modifiera och distribuera programvaran.</p>
+<p>För mer information, besök <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a>.</p>
+
+<h2>Länkar</h2>
+<p><a href="http://download.openoffice.org/">Ladda ner OpenOffice.org 2.2</a></p>
+<p><a href="http://sv.openoffice.org/">Svenska lokaliseringsprojektet för OpenOffice.org</a></p>
+
+<h2>Presskontakt</h2>
+<p>Per Eriksson<br/>
+Marknadskontakt Sverige<br/>
+Telefon: 070-560 10 33<br/>
+E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,39 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<title>Press</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="press-pr-wrapper">
+<h1>OpenOffice.org släpper alfatest för Apple Macintosh Aqua</h1>
+
+<p><i>Publicerad 2007-06-10</i></p>
+<p>Nu har en alfaversion av OpenOffice.org för Apple Macintosh baserat på Aqua gjorts tillgänglig för nerladdning på OpenOffice.orgs webbplats. Versionen är en experimentell version för utvecklare som arbetar med att leta efter fel. Trots det är versionen tillgänglig för alla som vill ta del av hur programmet kommer att se ut.</p>
+<p>För att köra OpenOffice.org idag behövs X11, ett fritt fönsterhanteringsstöd som finns tillgängligt för Linux och Apple Macintosh. Versionen är en del i Suns och OpenOffice.orgs arbete att utveckla OpenOffice.org för Apple Macintosh under Aqua.</p>
+
+<h2>Om OpenOffice.org</h2>
+<p>OpenOffice.org är både en fri kontorsvit och ett internationellt community som består av en internationell sammansättning volontärer och sponsorer, bland annat den primära sponsorn Sun Microsystems, som tillsammans utvecklar, stödjer och marknadsför kontorsviten.</p>
+<p>OpenOffice.org är en komplett produktivitetsmiljö för privatpersoner, företag och organisationer och innehåller bland andra moduler för ordbehandling, kalkylblad, presentationer och databashantering. OpenOffice.org stödjer naturligt det öppna dokumentformatet OpenDocument, erkänt av OASIS och ISO, men även många andra filformat. OpenOffice.org finns tillgänglig på över 60 språk och licenseras under GNU Lesser General Public License (LGPL) som garanterar användarens rättigheter att använda, kopiera, modifiera och distribuera programvaran.</p>
+<p>För mer information, besök http://www.openoffice.org/.</p>
+
+<h2>Länkar</h>
+<p><a href="http://porting.openoffice.org/mac/download/aqua.html">Ladda ner alfatest för OpenOffice.org för Apple Macintosh Aqua</a></p>
+<p><a href="http://porting.openoffice.org/mac/">Information för Apple Macintosh-användare</a></p>
+
+<h2>Presskontakt</h2>
+<p>Per Eriksson<br/>
+Marknadskontakt Sverige<br/>
+Telefon: 070-560 10 33<br/>
+E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<title>Press</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="press-pr-wrapper">
+<h1>Everex släpper ny PC med produktivitetsviten OpenOffice.org</h1>
+
+<p><i>Publicerad 2007-07-18</i></p>
+
+<p>Everex, en världsledare inom designing och tillverkning av persondatorer, berättar idag i ett pressmeddelande om sin nya student-PC med produktivitetsviten OpenOffice.org.</p>
+<p>Med kraft från den energisnåla processorn VIA C7-D kommer modellen GC3502 förinstallerad med operativsystemet Microsoft Windows Vista Home Basic, 1GBs systemminne, 80 GBs hårddisk och en DVD-ROM/CD-RW-enhet. För första gången inkluderar Everex även OpenOffice.org 2.2, världens ledande fria produktivitetsvit för ordbehandling, kalkylblad, presentationer, grafik och databashantering.</p>
+<p>I många år har restriktioner inom industrin och minskade vinstmarginaler hindrat tillverkare av persondatorer att erbjuda produktivitetsviter på deras nya produkter", berättar Eugene Chang, Product Manager på Everex. Under utvecklandet av den miljövänliga GC3502, var vårt största mål att bygga en kompromisslös PC med alla programvaror som en typisk student skulle kräva, utan att behöva erbjuda provversioner och liknande, fortsätter Chang.</p>
+<p>Denna nyhet är goda nyheter för studenter, kommenterar John McCreesh, ledare för OpenOffice.orgs marknadsföringsprojekt. Vi är glada att OpenOffice.org has klarat Everex alla test med glans. Everex har tagit ett försprång framför sina konkurrenter genom att inse att OpenOffice.org ger deras kunder allting de behöver i en produktivitetsvit, utan kostnad, fortsätter han.</p>
+<p>Everex IMPACT GC3502 finns tillgänglig i Wal-Mart-butiker i hela USA.</p>
+
+<h2>Om Everex</h2>
+<p>Grundat 1983 med högkvarter i Fremont, Kalifornien, USA har Everex etablerat sig som en av de världsledande inom persondatorindustrin. Som dotterbolag till First International Computer, en leverantör till många av världens största datorföretag, är Everex för närvarande ett av endast två större datormärken med egen tillverkning vilket har låtit företaget producera en distinkt serie datorer under tiden som man blivit det sjunde största märket inom amerikansk detaljhandel med datorer.</p>
+
+<h2>Om OpenOffice.org</h2>
+<p>OpenOffice.org är världens ledande fria produktivitetsvit för hemanvändare, organisationer, företag och offentlig sektor. Produkten utvecklas, testas, dokumenteras och marknadsförs av en organisation bestående av volontärer och företag som arbetar under en öppen process där arbetet är synligt utifrån.</p>
+<p>OpenOffice.org föredrar det öppna dokumentformatet OASIS OpenDocument som är en internationell standard med beteckningen ISO/IEC 26300:2006 och stödjer flertalet vanliga filformat.</p>
+<p>OpenOffice.org finns tillgänglig på över 60 språk och görs tillgänglig under en licens som garanterar dina rättigheter att använda, kopiera, modifiera och distribuera den.</p>
+<p>För mer information, besök http://www.openoffice.org/.</p>
+
+<h2>Presskontakt</h2>
+<p>Per Eriksson<br/>
+Marknadskontakt Sverige<br/>
+Telefon: 070-560 10 33<br/>
+E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<title>OpenOffice.org 2.3 släpps inte på svenska</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="press-pr-wrapper">
+<h1>OpenOffice.org 2.3 släpps inte på svenska</h1>
+
+<p><i>Publicerad 2007-11-14</i></p>
+<i>Svenska gruppen för OpenOffice.org meddelar att den svenska versionen av det populära gratisalternativet till Microsoft Office inte kommer att släppas på svenska.</i>
+
+<p>Den svenska gruppen för OpenOffice.org meddelar att OpenOffice.org 2.3 inte kommer att släppas på svenska. Det är bland annat problem i hanteringen av översättningar som lett till att den svenska leveranskandidaten inte kunde släppas.</p>
+<p>Arbetet med utvecklingen av version 2.3 av OpenOffice.org ledde slutligen fram till tre leveranskandidater, där den engelska kandidaten "Ooo_2.3.0rc3_20070911" slutligen godkändes för distribution den 17 september 2007.</p>
+<p>I hanteringen av översättningar för den svenska versionen av OpenOffice.org 2.3 uppstod svårigheter som ledde till att de svenska byggena för leveranskandidat tre inte godkändes i kvalitetssäkringen. Flera försök att i efterhand rätta till problemen har pågått inom den svenska gruppen sedan september, men nu meddelar projektledaren för lokaliseringsprojektet under OpenOffice.org, Rafaella Braconi vid Sun Microsystems i Hamburg, att det är för sent att släppa en svensk version av OpenOffice.org 2.3.</p>
+<p>Den svenska gruppen för OpenOffice.org meddelar därför att OpenOffice.org 2.3 inte kommer att släppas på svenska. Nästa planerad version är 2.4, beräknad att släppas den 4 mars 2008.</p>
+
+<h2>Om OpenOffice.org</h2>
+<p>OpenOffice.org är både en fri kontorsvit och ett internationellt community som består av en internationell sammansättning volontärer och sponsorer, bland annat den primära sponsorn Sun Microsystems, som tillsammans utvecklar, stödjer och marknadsför kontorsviten.</p>
+<p>OpenOffice.org är en komplett produktivitetsmiljö för privatpersoner, företag och organisationer och innehåller bland andra moduler för ordbehandling, kalkylblad, presentationer och databashantering. OpenOffice.org stödjer naturligt det öppna dokumentformatet OpenDocument, erkänt av OASIS och ISO, men även många andra filformat. OpenOffice.org finns tillgänglig på över 60 språk och licenseras under GNU Lesser General Public License (LGPL) som garanterar användarens rättigheter att använda, kopiera, modifiera och distribuera programvaran.</p>
+<p>För mer information, besök <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a>.</p>
+
+<h2>Länkar</h2>
+<p><a href="http://download.openoffice.org/">Ladda ner OpenOffice.org 2.2</a></p>
+<p><a href="http://sv.openoffice.org/">Svenska lokaliseringsprojektet för OpenOffice.org</a></p>
+
+<h2>Presskontakt</h2>
+<p>Per Eriksson<br/>
+Marknadskontakt Sverige<br/>
+Telefon: 070-560 10 33<br/>
+E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<head>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<title>OpenOffice.org 2.3 släpps inte på svenska</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="press-pr-wrapper">
+<h1>OpenOffice.org släpper version 2.4 av världens ledande fria kontorssvit</h1>
+
+<p><i>Publicerad 2008-03-31</i></p>
+
+<p>Communityt för OpenOffice.org är stolta att släppa OpenOffice.org 2.4. Versionen är en ny och förbättrad version av världens ledande fria kontorssvit och ger nya funktioner och förbättringar för alla dess program.</p>
+
+<p>Nya funktioner som användare kommer att uppskatta är bland annat användbarhetsförbättringar vid utskrift och en förbättrad exportering till PDF. I och med OpenOffice.org 2.4 är teckensnittet som standard nu DejaVu som stödjer fler språk än det tidigare BitStream Vera. Detta är en del av OpenOffice.org kontinuerliga arbete för ökat stöd av fler språk. Användare av Max OS X kommer att uppskatta inbyggt stöd för QuickTime Player och Mac OS X inbyggda stavningskontroll.</p>
+
+<p>OpenOffice.org har i och med version 2.4 fått en svensk ordlista installerad som standard. Ordlistan kommer från DSSO, Den stora svenska ordlistan, som är en svenskt projekt med syfte att skapa en fri svensk ordlista där alla kan bidra.</p>
+
+<p>OpenOffice.org fortsätter att stödja öppna standarder. Produkten använder det öppna dokumentformatet OpenDocument Format som standardfilformat, som godkändes 2006 som internationell standard med beteckningen ISO/IEC 26300.</p>
+
+<p>Ordbehandlingsprogrammet OpenOffice.org Writer har nu ett förenklat sätt att välja språk för stavningskontroll. Dialogrutan Sök och ersätt har förbättrats och erfarna användare kommer att uppskatta extra tangentbordskommandon för styckeformatmallar.</p>
+
+<p>Kalkylbladsprogrammet OpenOffice.org Calc ger förbättrad funktionalitet för hantering av data och formler. Nya funktioner inkluderar en smart kopiering och flyttning av celler, förbättringar för datafiltrering och en bättre datapilot.</p>
+
+<p>Diagramfunktionerna i hela kontorssviten har förbättrats ytterligare. Nybörjare kan dra nytta av mer intelligenta standardval för grafik. Avancerade användare har fler och förbättrade inställningar.</p>
+
+<p>Databasprogrammet OpenOffice.org Base stödjer nu Microsoft Access 2007 på Microsoft Windows och har ett förbättrat stöd för MySQL, Oracle/JDBC och HSQLDB. Frågedesignern är även förbättrad.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 2.4 utgör ett praktiskt alternativ till Microsoft Office och underlättar migreringsvägen från äldre versioner av Microsoft Office.</p>
+
+<p>OpenOffice.org 2.4 är den elfte versionen i 2.0-serien och demonstrerar communityts engagemang i kontinuerlig och regelbunden förbättring av produkten. Nästa version, OpenOffice.org 3.0, är plannerad att släppas hösten 2008.</p>
+
+<h2>Om OpenOffice.org</h2>
+
+<p>OpenOffice.org är både en fri kontorsvit och ett internationellt community som består av en internationell sammansättning volontärer och sponsorer, bland annat den primära sponsorn Sun Microsystems, som tillsammans utvecklar, stödjer och marknadsför kontorsviten.</p>
+
+<p>OpenOffice.org är en komplett produktivitetsmiljö för privatpersoner, företag och organisationer och innehåller bland andra moduler för ordbehandling, kalkylblad, presentationer och databashantering. OpenOffice.org stödjer naturligt det öppna dokumentformatet OpenDocument, erkänt av OASIS och ISO, men även många andra filformat. OpenOffice.org finns tillgänglig på över 60 språk och licenseras under GNU Lesser General Public License (LGPL) som garanterar användarens rättigheter att använda, kopiera, modifiera och distribuera programvaran.</p>
+
+<p>För mer information, besök http://www.openoffice.org/.</p>
+
+<h2>Länkar</h2>
+
+<p><a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ladda ner OpenOffice.org 2.4</a><br/>
+<a href="http://sv.openoffice.org/">Svenska projektet för OpenOffice.org</a><br/>
+<a href="http://www.dsso.se/">DSSO - Den stora svenska ordlistan</a></p>
+
+<h2>Presskontakt</h2>
+
+<p>Per Eriksson<br/>
+Marknadskontakt Sverige<br/>
+Telefon: 070-560 10 33<br/>
+E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
+</div>
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,55 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Base</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/base-big.png"><img src="/images/base.png" title="OpenOffice.org Base"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Base</h1>
+<p>Det nya sättet att arbeta med databaser</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>I OpenOffice.org 2 låter Base dig att arbeta med databaser på ett helt nytt sätt. Skapa och modifiera tabeller, formulär, frågor och rapporter, antingen genom att använda din egna databas eller Base inbyggda databas HSQLDB. Base ger dig valmöjligheter med guider, designvyer eller SQL-vyer för såväl nybörjare som avancerade användare.</p>
+
+<h2>Underhåll din information</h2>
+<p>Med Base kan du<br/>
+<ul>
+ <li>Skapa tabeller för dina data - och även ändra dem efter behov</li>
+ <li>Underhålla index för tabeller för att komma åt data snabbare</li>
+ <li>Visa en tabell på olika sätt, och lägga till, ändra eller ta bort poster</li>
+ <li>Använda rapportguiden för att skapa imponerande datarapporter</li>
+ <li>Använda formulärguiden för att skapa databastillämpningar</li>
+</ul>
+
+<h2>Använd din information</h2>
+Med Base kan du<br/>
+<ul>
+ <li>Genomföra enkla till avancerade sorteringar för en eller flera kolumner</li>
+ <li>Visa utdrag av data med enkla eller avancerade filter</li>
+ <li>Skapa kraftfulla frågor för att visa dina data på flera sätt, inklusive sammanfattningar och flertabellsvyer</li>
+ <li>Skapa rapporter på många sätt i flera format med hjälp av Autopilot</li>
+</ul>
+
+<p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,47 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Calc</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/calc-big.png"><img src="/images/calc.png" title="OpenOffice.org Calc"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Calc</h1>
+<p>Kalkylprogrammet du alltid önskat dig.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Calc är kalkylprogrammet du alltid har önskat dig. Nybörjare finner det intuitivt och lätt att lära sig; professionella datagrävare och kalenderbitare kommer att uppskatta den omfattande uppsättningen av funktioner.</p>
+
+<h2>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h2>
+<p>Spara dina kalkylblad i OpenDocument-format, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format innebär att du inte är bundnen till Calc; du kan tillgå dina kalkyler från vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.</p>
+<p>Naturligtvis kan du använda dina gamla Microsoft Excel-kalkyler, eller spara dina dokument i Excel-format när du skall skicka dem till folk som fortfarande är låsta vid Microsofts produkter. Om allt de behöver se är resultatet, använd då Portable Document Format (PDF) - ingen anledning att köpa till extra programvara av det skälet.</p>
+
+<h2>Vad finns i Calc?</h2>
+<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från företagsdatabaser; korstabulera, summera, och omvandla till meningsfull information.</p>
+<p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex. "försäljning - kostnader").</p>
+<p>Den Intelligenta summeringsknappen infogar automatiskt en summa eller en delsumma, beroende av sammanhanget.</p>
+<p>Guider hjälper dig att välja och använda en omfattande uppsättning av avancerade kalkylfunktioner.</p>
+<p>Formatmallar och formatering gör det enkelt att tillämpa flexibla cellformateringsalternativ, inklusive fritt roterande innehåll, mallar, bakgrunder, border, och mycket mer. Du kan vara din egen kalkylexpert tack vare mallar med inbyggda funktioner som låter dig koncentrera dig på ditt egentliga arbete.</p>
+<p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
+<p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,44 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Draw</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/draw-big.png"><img src="/images/draw.png" title="OpenOffice.org Draw"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Draw</h1>
+<p>Det kraftfulla grafikprogrammet.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för bindningarna.</p>
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Spara dina teckningsdokument i OpenDocument-formatet, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format innebär att du inte är bunden till Draw. Du kan tillgå dina teckningar från vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Impress</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/impress-big.png"><img src="/images/impress.png" title="OpenOffice.org Impress"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Impress</h1>
+<p>Mer kraft till dina presentationer.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Impress är ett sannerligen enastående verktyg för att skapa effektiva multimediapresentationer. Dina presentationer med två- och tredimensionella urklippsbilder, specialeffekter, animeringar och verkningsfulla ritvertyg kommer att uppmärksammas.</p>
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+<p>Impress har en komplett uppsättning lättanvända tecknings- och diagramverktyg för att piffa upp dina presentationer.</p>
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+<p>Spara dina presentationer i OpenDocument-format, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder att du inte är bunden till Impress. Du kan tillgå dina presentationer genom vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.</p>
+
+<h2>Exportera till PDF eller Flash</h2>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export till Flash-formatet (.swf).</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,300 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+ <div id="prod-toc">
+ 
+ <h2>Upptäck OpenOffice.org:</h2>
+
+ <ul>
+  <li><a href="#news">Nya funktioner</a></li>
+  <li><a href="#general">Allmänt</a></li>
+  <li><a href="#writer">Writer</a></li>
+  <li><a href="#calc">Calc</a></li>
+  <li><a href="#impress">Impress</a></li>
+
+  <li><a href="#draw">Draw</a></li>
+  <li><a href="#base">Base</a></li>
+  <li><a href="#math">Math</a></li> 
+ </ul>
+ </div>
+
+<div id="page-intro">
+ <h1>Produkt</h1>
+
+ <p>Nyheter och funktioner i världens mest populära fria kontorssvit.</p>
+</div>
+
+<a name="news"></a>
+<h2>Nya funktioner</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Stöd för Mac OS X</h3>
+<p>Äntligen kommer det efterlängtade stödet för Mac OS X med AQUA. Att OpenOffice.org nu körs naturligt på Mac OS X innebär enklare installation, ett fräschare gränssnitt och en mer Mac-nära upplevelse.</p>
+
+<h3>Stöd för tillägg</h3>
+
+<h3>Startcenter</h3>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Stöd för Microsoft Office 2007</h3>
+
+<h3>Importering från PDF</h3>
+
+<h3>Ny zoompanel</h3>
+<img src="/images/feature_zoom.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+
+<h3>Flera sidor per ark</h3>
+
+<h3>Noteringar</h3>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="general"></a>
+<h2>Allmänt</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Komplett kontorssvit</h3>
+<p>OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya kraftfulla funktioner och öppna standarder är OpenOffice.org mycket mer än en kontorssvit.</p>
+
+<h3>Du behåller kontrollen</h3>
+<p>Du bestämmer! OpenOffice.org använder det ISO-standardiserade filformatet OpenDocument Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i hemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filformat. Den klarar galant av såväl Microsoft® Office®-filformat (såsom doc och xls) och alla WordPerfect-format.</p>
+<img src="/images/feature_odf.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<h3>Kontorssviten som pratar många språk</h3>
+<p>Vår kontorssvit finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk. Den finns tillgänglig för Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux och UNIX. Den översätts till mer än 80 olika språk och fungerar på x86, PowerPC och SPARC.</p>
+
+<h3>Det är enkelt att byta</h3>
+<p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<h3>Exportering till PDF</h3>
+<img src="/images/feature_pdf_export.png"/>
+
+<h3>Skicka dina dokument</h3>
+<p>OpenOffice.org pratar direkt med ditt e-postprogram vilket gör att du enkelt kan skicka dokument, bilder och databaser till andra som bifogade filer.</p>
+<img src="/images/feature_send.png"/>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="writer"></a>
+<h2 class="writer">Writer</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+<p>Guiderna förenklar arbetet med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade 
+uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Använd mallar som redan finns från början, eller skapa dina egna.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, 
+illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att 
+vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="calc"></a>
+<h2 class="calc">Calc</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
+
+<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+omvandla till meningsfull information.</p>
+
+<p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex. "försäljning - kostnader").</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Guider hjälper dig att välja och använda en omfattande uppsättning av avancerade kalkylfunktioner.</p>
+
+<p>Formatmallar och formatering gör det enkelt att tillämpa flexibla cellformateringsalternativ, inklusive fritt roterande 
+innehåll, mallar, bakgrunder, border, och mycket mer. Du kan vara din egen kalkylexpert tack vare mallar med inbyggda funktioner 
+som låter dig koncentrera dig på ditt egentliga arbete.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, 
+medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
+
+<p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="impress"></a>
+<h2 class="impress">Impress</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika 
+presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella 
+textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Exportera dina dokument</h3>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att 
+skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export 
+till Flash-formatet (.swf).</p>
+
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="draw"></a>
+<h2 class="draw">Draw</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig 
+skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för 
+bindningarna.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="base"></a>
+<h2 class="base">Base</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Skapa tabeller för dina data - och även ändra dem efter behov
+<p>Underhålla index för tabeller för att komma åt data snabbare
+<p>Visa en tabell på olika sätt, och lägga till, ändra eller ta bort poster
+<p>Använda rapportguiden för att skapa imponerande datarapporter
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Använda formulärguiden för att skapa databastillämpningar
+<p>Genomföra enkla till avancerade sorteringar för en eller flera kolumner
+<p>Visa utdrag av data med enkla eller avancerade filter
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Skapa kraftfulla frågor för att visa dina data på flera sätt, inklusive sammanfattningar och flertabellsvyer
+<p>Skapa rapporter på många sätt i flera format med hjälp av Autopilot
+
+<h3>Frihet i dina val</h3>
+<p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt 
+databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, 
+MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt 
+förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="math"></a>
+<h2 class="math">Math</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men 
+det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom Writer behandlas 
+ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<p>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</p>
+<p>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+</div>
+
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,300 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+ <div id="prod-toc">
+ 
+ <h2>Upptäck OpenOffice.org:</h2>
+
+ <ul>
+  <li><a href="#news">Nya funktioner</a></li>
+  <li><a href="#general">Allmänt</a></li>
+  <li><a href="#writer">Writer</a></li>
+  <li><a href="#calc">Calc</a></li>
+  <li><a href="#impress">Impress</a></li>
+
+  <li><a href="#draw">Draw</a></li>
+  <li><a href="#base">Base</a></li>
+  <li><a href="#math">Math</a></li> 
+ </ul>
+ </div>
+
+<div id="page-intro">
+ <h1>Produkt</h1>
+
+ <p>Nyheter och funktioner i världens mest populära fria kontorssvit.</p>
+</div>
+
+<a name="news"></a>
+<h2>Nya funktioner</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Stöd för Mac OS X</h3>
+<p>Äntligen kommer det efterlängtade stödet för Mac OS X med AQUA. Att OpenOffice.org nu körs naturligt på Mac OS X innebär enklare installation, ett fräschare gränssnitt och en mer Mac-nära upplevelse.</p>
+
+<h3>Stöd för tillägg</h3>
+
+<h3>Startcenter</h3>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Stöd för Microsoft Office 2007</h3>
+
+<h3>Importering från PDF</h3>
+
+<h3>Ny zoompanel</h3>
+<img src="/images/feature_zoom.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+
+<h3>Flera sidor per ark</h3>
+
+<h3>Noteringar</h3>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="general"></a>
+<h2>Allmänt</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Komplett kontorssvit</h3>
+<p>OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community som arbetar under öppna processer. Med tillägg, nya kraftfulla funktioner och öppna standarder är OpenOffice.org mycket mer än en kontorssvit.</p>
+
+<h3>Du behåller kontrollen</h3>
+<p>Du bestämmer! OpenOffice.org använder det ISO-standardiserade filformatet OpenDocument Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i hemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filformat. Den klarar galant av såväl Microsoft® Office®-filformat (såsom doc och xls) och alla WordPerfect-format.</p>
+<img src="/images/feature_odf.png"/>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<h3>Kontorssviten som pratar många språk</h3>
+<p>Vår kontorssvit finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk. Den finns tillgänglig för Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux och UNIX. Den översätts till mer än 80 olika språk och fungerar på x86, PowerPC och SPARC.</p>
+
+<h3>Det är enkelt att byta</h3>
+<p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<h3>Exportering till PDF</h3>
+<img src="/images/feature_pdf_export.png"/>
+
+<h3>Skicka dina dokument</h3>
+<p>OpenOffice.org pratar direkt med ditt e-postprogram vilket gör att du enkelt kan skicka dokument, bilder och databaser till andra som bifogade filer.</p>
+<img src="/images/feature_send.png"/>
+
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="writer"></a>
+<h2 class="writer">Writer</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+<p>Guiderna förenklar arbetet med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade 
+uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Använd mallar som redan finns från början, eller skapa dina egna.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, 
+illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att 
+vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="calc"></a>
+<h2 class="calc">Calc</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<h3>Kalkylprogrammet för alla ändamål</h3>
+
+<p>Avancerad DataPilot-teknologi gör det lätt att importera obehandlad data från företagsdatabaser; korstabulera, summera, och 
+omvandla till meningsfull information.</p>
+
+<p>Språkbaserade beräkningsformler låter dig skapa formler med ord (t.ex. "försäljning - kostnader").</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Guider hjälper dig att välja och använda en omfattande uppsättning av avancerade kalkylfunktioner.</p>
+
+<p>Formatmallar och formatering gör det enkelt att tillämpa flexibla cellformateringsalternativ, inklusive fritt roterande 
+innehåll, mallar, bakgrunder, border, och mycket mer. Du kan vara din egen kalkylexpert tack vare mallar med inbyggda funktioner 
+som låter dig koncentrera dig på ditt egentliga arbete.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, 
+medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
+
+<p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="impress"></a>
+<h2 class="impress">Impress</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+<div class="prod-col1">
+
+<p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
+
+<p>En fullständig uppsättning vyer stöds: Normal, Disposition, Skärmbilder, Anteckningar och Flygblad finns alla för att möta olika 
+presentatörers och publikers behov, inklusive en valbar flerrutevy för att lägga alla verktyg under dina fingertoppar.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<p>"Parkera" dina oftast använda ritverktyg var du vill i fönstret så att du snabbt kan klicka på dem.</p>
+
+<p>Animeringar och effekter ger liv åt dina presentationer. Typsnittsverkstaden erbjuder tjusiga två- och tredimensionella 
+textutseenden. Skapa naturtrogna 3D-bilder med häpnadsväckande snabbhet.</p>
+
+</div>
+<div class="prod-col2">
+
+<h3>Exportera dina dokument</h3>
+<p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att 
+skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export 
+till Flash-formatet (.swf).</p>
+
+</div>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="draw"></a>
+<h2 class="draw">Draw</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
+<p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
+<p>Använd Formatmallar och formatering för kraftfull tillgång av en mängd stilar.</p>
+<p>Bearbeta objekt, rotera i två eller tre dimensioner; 3D-funktionen erbjuder klot, ringar, kuber med mera.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Ordna objekt: gruppera, blanda, omgruppera, och redigera objekten medan de är grupperade. Sofistikerad återgivning låter dig 
+skapa fotorealistiska bilder med egen ytstruktur, ljuseffekter, genomskinlighet, perspektiv, och så vidare.</p>
+<p>Smarta bindningar gör arbetet lätt med diagram över flöden, organisation och nätverk etc. Bestäm dina egna fästpunkter för 
+bindningarna.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Dimensionslinjer beräknar och visar automatiskt linjära dimensioner under tiden du ritar.</p>
+<p>Använd Galleriet för clipart-bilder; skapa dina egna bilder och foga till Galleriet.</p>
+<p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
+<p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="base"></a>
+<h2 class="base">Base</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Skapa tabeller för dina data - och även ändra dem efter behov
+<p>Underhålla index för tabeller för att komma åt data snabbare
+<p>Visa en tabell på olika sätt, och lägga till, ändra eller ta bort poster
+<p>Använda rapportguiden för att skapa imponerande datarapporter
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Använda formulärguiden för att skapa databastillämpningar
+<p>Genomföra enkla till avancerade sorteringar för en eller flera kolumner
+<p>Visa utdrag av data med enkla eller avancerade filter
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Skapa kraftfulla frågor för att visa dina data på flera sätt, inklusive sammanfattningar och flertabellsvyer
+<p>Skapa rapporter på många sätt i flera format med hjälp av Autopilot
+
+<h3>Frihet i dina val</h3>
+<p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt 
+databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, 
+MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt 
+förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+<a name="math"></a>
+<h2 class="math">Math</h2>
+
+<div class="prod-cols">
+
+<div class="prod-col1">
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men 
+det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom Writer behandlas 
+ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col2">
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<p>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</p>
+</div>
+
+<div class="prod-col3">
+<p>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</p>
+<p>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</p>
+</div>
+
+</div>
+
+<a class="top" href="#">Toppen av sidan</a>
+
+</div>
+
+</body>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,40 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Math</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/math-big.png"><img src="/images/math.png" title="OpenOffice.org Math"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Math</h1>
+<p>Skapa ekvationer och formler till dina dokument.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom WRITER behandlas ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
+<p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
+<ul>
+ <li>Skriva XML-kod i ekvationseditorn.</li>
+ <li>Högerklicka i ekvationseditorn och välja en symbol från kontextmenyn.</li>
+ <li>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</li>
+</ul>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html?rev=1221083&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html Tue Dec 20 02:58:52 2011
@@ -0,0 +1,46 @@
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<title>OpenOffice.org Writer</title>
+</head>
+
+<body>
+<ul id="menu">
+ <li><a href="/">Hem</a></li>
+ <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="/support/">Support</a></li>
+ <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+</ul>
+
+<div id="page">
+
+<div id="fp-col-right">
+ <a href="/images/writer-big.png"><img src="/images/writer.png" title="OpenOffice.org Writer"></a>
+</div>
+<h1>OpenOffice.org Writer</h1>
+<p>Allt du förväntar dig av en modern ordbehandlare.</p>
+<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+
+<p>Writer har allt du förväntar dig av ett modernt och fullt utrustat ordbehandlings- eller publiceringsprogram.</p>
+<p>Det är tillräckligt enkelt för en snabb minnesanteckning, och kraftfullt nog för att skapa hela böcker med innehållsförteckning, diagram, index o.s.v.. Du kan ägna dig åt ditt budskap medan Writer får det att se bra ut.</p>
+<p>Guiderna tar bort alla besvär med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Du är naturligtvis fri att skapa dina egna mallar.</p>
+<p>Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning.</p>
+<p>Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.</p>
+<p>Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver.</p>
+<p>Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.</p>
+<p>Textramar och länkning ger dig kraften att tackla problem kring publicering av nyhetsbrev och flygblad.</p>
+<p>Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, illustrationer, tabeller eller andra objekt.</p>
+<p>E-posta dina dokument; Writer erbjuder direkt förbindelse med e-postprogram.</p>
+<p>Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att vad du skriver är det som läsaren ser.</p>
+<p>Writer kan givetvis läsa alla dina gamla Microsoft-Word-dokument, eller spara ditt arbete i Microsoft-Word-format för att skickas till personer som fortfarande är låsta vid Microsoft-produkter.</p>
+<p>Spara dina dokument i OpenDocumentFormat (ODF), det nya ISO-certifierade formatet för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder att du inte är låst vid Writer. Du kan öppna dina dokument med vilket ODF-kapabelt program som helst.</p>
+</div>
+</body>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message