incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221073 [7/20] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ branding/ branding/css/ branding/images/ branding/scripts/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLi...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:16:05 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tabelama.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tabelama.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tabelama.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tabelama.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,10 @@
+<html><head><title>Rad sa tabelama</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html" title="Rad sa slikama i grafikonima"><link rel="next" href="crtanje-impress.html" title="Crtanje"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" a
 lign="center" id="location"><h1>Rad sa tabelama</h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="crtanje-impress.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="rad-sa-tabelama"></a>Rad sa tabelama</h2></div></div></div><p>
+   Pri kreiranju slajda odabrali ste slajd sa tabelom. U slajdu na tom mestu vidite poruku 
+   “<span class="bold"><strong>Double-click to add spreadsheet</strong></span>” - uradi dvoklik da bi ubacio tabelu.
+  </p><p>
+   Ukoliko vaš slajd nema tabelu, lako je ubacujete preko trake sa padajućim menijima 
+   <span class="emphasis"><em>Insert / Spreadsheet</em></span>.
+  </p><p>
+   Kada uradite dvoklik na ikonu koja predstavlja polje za tabelu otvara vam se okvir sa radnim listom, a trake sa alatima se menjaju u one koje se nalaze u programu <span class="emphasis"><em>Calc</em></span> tako da dalje radite kao da ste otvorili <span class="emphasis"><em>Calc</em></span>. Kada završite sa radom dovoljno je da kliknete van okvira tabele na slajd i vratili ste se u <span class="application">OpenOffice.org Impress</span>. Ukoliko treba da doradite nešto na tabeli samo uradite dvoklik na nju i ponovo ste u <span class="emphasis"><em>Calc</em></span>-u.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="crtanje-impress.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Rad sa slikama i grafikonima </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Crtanje</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tabelama.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tekstom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tekstom.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tekstom.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tekstom.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,8 @@
+<html><head><title>Rad sa tekstom</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="master-slajd.html" title="Master slajd"><link rel="next" href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html" title="Rad sa slikama i grafikonima"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" 
 align="center" id="location"><h1>Rad sa tekstom</h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="master-slajd.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="rad-sa-tekstom"></a>Rad sa tekstom</h2></div></div></div><p>
+   Pri kreiranju slajda, odabrali ste gde će se nalaziti tekst u slajdu i na tom mestu sada vidite poruku “<span class="bold"><strong>Click to add text</strong></span>” — klikni da bi uneo tekst. 
+  </p><p>
+   Ukoliko vam predviđeni prostor nije dovoljan i želite da dodate još teksta upotrebićete okvir za tekst.
+  </p><p>
+   Impress za unos teksta koristi isključivo okvire za tekst, način baratanja sa okvirima za tekst je identičan kao i u <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>-u.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="master-slajd.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="rad-sa-slikama-i-grafikonima.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Master slajd </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Rad sa slikama i grafikonima</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/rad-sa-tekstom.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radna-sveska.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radna-sveska.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radna-sveska.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radna-sveska.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,15 @@
+<html><head><title>Radna sveska 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="radno-okruzenje-calc.html" title="Radno okruženje 
+  "><link rel="next" href="dodavanje-radnih-listova.html" title="Dodavanje novih radnih listova "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Radna sveska 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="radno-okruzenje-calc.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="dodavanje-radnih-listova.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="radna-sveska"></a>Radna sveska 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Svaka radna sveska u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></em></span>-u ima 3 lista (<span class="emphasis"><em>Worksheet</em></span>- radni list) koji su nazvani
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em> Sheet1,Sheet2, Sheet3.</em></span>
+  </p><p>
+   Osobine radne sveske i listova
+  </p><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li>Maksimalan broj listova je 256</li><li>Svaki radni list ima 256 kolona i 32000 redova</li><li>Redovi su označeni brojevima: 1,2,3,...,32000</li><li>Kolone su označene slovima A,B,C,...,Z,AA,AB,AC,....,IV</li><li>Svaka ćelija je određena presekom reda i kolone što znači da jedan radni list ima 8192000 ćelija</li></ul></div><p>
+   Aktivna ćelija je ona čija se adresa nalazi u <span class="emphasis"><em>Sheet Area</em></span>(padajućoj listi) , a sama ćelija je uokvirena. Broj reda i ime kolone aktivne ćelije su ispisani masnim slovima i selektovani.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="radno-okruzenje-calc.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="dodavanje-radnih-listova.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Radno okruženje 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Dodavanje novih radnih listova </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radna-sveska.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-calc.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-calc.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-calc.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-calc.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,23 @@
+<html><head><title>Radno okruženje 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="next" href="radna-sveska.html" title="Radna sveska 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Radno okruženje 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="oo-calc.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="radna-sveska.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="radno-okruzenje-calc"></a>Radno okruženje 
+  </h2></div></div></div><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture2.png"><hr></div></div><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li>Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta na kojem radimo i programa koji koristimo.
+   </li><li>
+    Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menjia se može doći do svih opcija dostupnih u <span class="emphasis"><em>Calc</em></span>-u a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.
+   </li><li>
+    Traka sa standardnim alatima. U njoj se nalaze standardni alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
+   </li><li>Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem dokumentu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korištenih u dokumentu.
+   </li><li>
+    Traka za rad sa formulama sadrži: adresu aktivne ćelije, dugme za poziv funkcija <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">f(x)</span></span>, dugme za automatsko sabiranje <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">Σ</span></span> ( Auto Sum) i liniju formule u kojoj se prikazuje sadržaj tekuće ćelije.
+   </li><li>
+    Svaka ćelija je jednoznačno određena sa oznakom kolone i reda kolone su označene slovima a redovi brojevima. Postoji 254 kolona i 32000 redova.
+   </li><li>
+    Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafika, pravopis i gramatika...
+   </li><li>
+    Radni listovi su označeni jezičcima i čine jednu radnu svesku. Svaka radna sveska inicijalno ima tri radna lista a maksimalno može imati 256 radnih listova.
+   </li><li>Klizači služe za kretanje kroz dokument. Klikom na trougao tekst se pomera gore / dole ili levo / desno. Takođe prevlačenjem klizača se može kretati kroz dokument.
+   </li><li>Statusna linija daje obaveštenja o broju radnih listova, pogledu na stranicu, modu rada ...
+   </li></ul></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="oo-calc.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="radna-sveska.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span> </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Radna sveska 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-calc.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-impress.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-impress.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-impress.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-impress.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,18 @@
+<html><head><title>Radno okruženje</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="next" href="kreiranje-prezentacije.html" title="Kreiranje prezentacije"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td vali
 gn="middle" align="center" id="location"><h1>Radno okruženje</h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="oo-impres.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="kreiranje-prezentacije.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="radno-okruzenje-impress"></a>Radno okruženje</h2></div></div></div><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="impress/pictures/picture2.png"><hr></div><p>
+   Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta na kojem radimo i programa koji koristimo.
+  </p><p>
+   Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menija se može doći do svih opcija dostupnih u <span class="application">OpenOffice.org Impress</span>-u, a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.
+  </p><p>
+   U traci sa standardnim alatima se nalaze najkorišćeniji alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
+  </p><p>
+   Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem dokumentu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korišćenih u dokumentu.
+  </p><p>
+   Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafike, proveru pravopisa i gramatike...
+  </p><p>
+   Lenjiri prikazuju podešavanja margina slajda na kojem kucate tekst. Svetli deo predstavlja deo za pisanje, a tamni, osenčeni deo, su margine.
+  </p><p>
+   Slajdovi su označeni jezičcima i čine jednu prezentaciju.
+  </p><p>
+   Statusna linija daje obaveštenja o broju slajdova, pogledu na slajd, modu rada...
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="oo-impres.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="kreiranje-prezentacije.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span> </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Kreiranje prezentacije</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-impress.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-writer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-writer.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-writer.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-writer.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,36 @@
+<html><head><title>
+   Radno okruženje 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="next" href="podesavanje-stranice-writer.html" title="Podešavanje stranice"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Radno okruženje 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="writer.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="podesavanje-stranice-writer.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="radno-okruzenje-writer"></a>
+   Radno okruženje 
+  </h2></div></div></div><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture2.png"><hr></div></div><div class="itemizedlist"><ul type="disc"><li>
+    Naslovna linija se nalazi na vrhu prozora i u njoj je ispisano ime dokumenta u kojem radite i programa koji koristite.
+   </li><li>
+    Traka sa padajućim menijima se nalazi ispod naslovne linije. Preko menija se može doći do svih opcija dostupnih u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span></em></span>-u a najčešće korišćene opcije su izvučene na trake sa alatima.
+   </li><li>
+    Traka sa standardnim alatima. U njoj se nalaze standardni alati za rad sa dokumentima. Moglo bi se reći da su opcije koje su dostupne u traci sa standardnim alatima primenjive u svim programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
+   </li><li>
+    Traka sa alatima za formatiranje je promenjiva u zavisnosti šta je selektovano u vašem tekstu. Ona može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i drugih objekata korištenih u tekstu.
+   </li><li>
+    Lenjiri prikazuju podešavanja margina papira na kojem kucate tekst. Svetli deo predstavlja deo za pisanje a tamni osenčeni deo margine.
+   </li><li>
+    Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata: tabele, grafika, pravopis i gramatika...
+   </li><li>
+    Plivajući alati se uglavnom uključuju sa trake standardnih alata i koriste se po potrebi.
+   </li><li>
+    Površina za pisanje je oivičena marginama.
+   </li><li>
+    Klizači služe za kretanje kroz dokument. Klikom na trougao tekst se pomera gore / dole ili levo / desno. Klikom na duple trouglove tekst se pomera za po jednu stranicu. Takođe prevlačenjem klizača se može kretati kroz dokument.
+   </li><li>
+    Statusna linija daje obaveštenja o broju strana, veličini papira, pogledu na stranicu modu rada ...
+   </li></ul></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="writer.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="podesavanje-stranice-writer.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Podešavanje stranice</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/radno-okruzenje-writer.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selekcije-u-radnom-listu.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selekcije-u-radnom-listu.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selekcije-u-radnom-listu.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selekcije-u-radnom-listu.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,66 @@
+<html><head><title>Selekcija u radnom listu </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="unos-i-izmena-sadrzaja.html" title="Unos i izmena sadržaja ćelije "><link rel="next" href="formatiranje-radnog-lista.html" title="Formatiranje radnog lista "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" borde
 r="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Selekcija u radnom listu </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="unos-i-izmena-sadrzaja.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="formatiranje-radnog-lista.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="selekcije-u-radnom-listu"></a>Selekcija u radnom listu </h2></div></div></div><p>
+   Selekciju možete odraditi mišem ili tastaturom koji način od ova dva ćete koristiti
+   zavisi šta i koliko selektujete ili koliko ste vešti sa jednim od ta dva alata.
+  </p><div class="note" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Note"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[Primedba]" src="note.png"></td><th align="left">Primedba</th></tr><tr><td colspan="2" align="left" valign="top">Selekcije koje obuhvataju veliku površinu radnog lista se brže rade sa tastaturom.</td></tr></table></div><div class="sect2" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="selekcija-misem"></a>Selekcija mišem</h3></div></div></div><div class="informaltable"><table width="100%" border="1"><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><th><p>
+         Selekcija
+        </p></th><th><p>
+         Klik
+        </p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>
+         Jedan red
+        </p></td><td><p>
+         Broj reda
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Jedna kolona
+        </p></td><td><p>
+         Ime kolone
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Jedna ćelija
+        </p></td><td><p>
+         Klik na ćeliju
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Više susednih ćelija
+        </p></td><td><p>
+         Prevlačenjem
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Nesusedne ćelije
+        </p></td><td><p>
+         Taster <span class="emphasis"><em>Ctrl</em></span> i klik na željenu ćeliju
+        </p></td></tr><tr><td>
+        <p>
+         Više susednih redova
+        </p>
+       </td><td><p>
+         Broj reda i večemo miša gore/dole
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Više susednih kolona
+        </p></td><td><p>
+         Ime kolone i vučemo miša levo/desno
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Nesusedne redove/kolone
+        </p></td><td><p>
+         <span class="emphasis"><em>Taster Ctrl</em></span>i klik na broj reda / ime kolone
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Ceo radni list
+        </p></td><td><p>
+         Klik na spoj u zaglavlju kolona i redova
+        </p></td></tr></tbody></table></div></div><div class="sect2" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="seletovanje-sa-tastature"></a>Selektovanje tastaturom</h3></div></div></div><div class="informaltable"><table width="100%" border="1"><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><th>
+        Selekcija
+       </th><th>Pritisnite tastere
+       </th></tr></thead><tbody><tr><td>
+        Pojedinačne ćelije
+       </td><td><p>
+         <span class="emphasis"><em>Shift</em></span>+ kursorske strelice
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Celu kolonu
+        </p></td><td><p>
+         <span class="emphasis"><em>Ctrl</em></span>+ <span class="emphasis"><em>Space</em></span>
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Ceo red
+        </p></td><td><p>
+         <span class="emphasis"><em>Shift</em></span>+ <span class="emphasis"><em>Space</em></span>
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         Ceo radni list
+        </p></td><td><p>
+         <span class="emphasis"><em>Ctrl</em></span>+ <span class="emphasis"><em>A</em></span>
+        </p></td></tr></tbody></table></div></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="unos-i-izmena-sadrzaja.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="formatiranje-radnog-lista.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Unos i izmena sadržaja ćelije  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Formatiranje radnog lista </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selekcije-u-radnom-listu.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-radnog-lista.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-radnog-lista.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-radnog-lista.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-radnog-lista.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,4 @@
+<html><head><title>Selektovanje radnog lista </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="kreteanje-kroz-radnu-svesku.html" title="Kretanje kroz radnu svesku "><link rel="next" href="preimenovanje-radnog-lista.html" title="Preimenovanje radnog lista "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border
 ="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Selektovanje radnog lista </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="kreteanje-kroz-radnu-svesku.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="preimenovanje-radnog-lista.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="selektovanje-radnog-lista"></a>Selektovanje radnog lista </h2></div></div></div><p>
+   Selekciju radnog lista vršite klikom na jezičak radnog lista. Ako želite da selektujete više od jednog radnog lista držeći taster <span class="emphasis"><em>Ctrl</em></span> kliknete na jezičak radnog lista koji želite da uključite u selekciju.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="kreteanje-kroz-radnu-svesku.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="preimenovanje-radnog-lista.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Kretanje kroz radnu svesku  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Preimenovanje radnog lista </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-radnog-lista.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-teksta.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-teksta.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-teksta.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-teksta.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,37 @@
+<html><head><title>
+   Selektovanje teksta 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="kretanje-kroz-dokument.html" title="
+   Kretanje kroz dokument 
+  "><link rel="next" href="lenjiri.html" title="
+   Lenjiri 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Selektovanje teksta 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="kretanje-kroz-dokument.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="lenjiri.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="selektovanje-teksta"></a>
+   Selektovanje teksta 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Selektovaje teksta je operacija kojom se dobija inverzni izgled teksta (bela slova na crnoj podlozi). Zašto je to potrebno, zato da kad ste već otkucali neki tekst na njega primenite neke operacije a da ne morate da kucate isti tekst ponovo(kopiranje,promena fonta,...).
+  </p><div class="informaltable"><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><thead><tr><th><p>
+        Selektovanje
+       </p></th><th><p>
+        Pritisnuti 
+       </p></th></tr></thead><tbody><tr><td> <p>karakter levo/desno
+       </p><p>od pozicije kursora red gore/dole</p><p>sledeća reč</p><p>prethodna reč</p><p>od pozicije kursora do kraja reda</p><p>od pozicije kursora do početka reda</p><p>od pozicije kursora do kraja dokumenta</p><p>od pozicije kursora do početka dokumanta</p><p>ceo Dokument</p></td><td><p>
+        Shift + ← ⁄ →
+       </p><p>Shift + ↑ ⁄ ↓</p><p>Ctrl + Shift + →</p><p>Ctrl + Shift + ←</p><p>Shift + End</p><p>Shift + Home</p><p>Ctrl + Shift +End</p><p>Ctrl + Shift + Home</p><p>Ctrl + A</p></td></tr><tr><td> </td><td><p>
+        <span class="bold"><strong>Kliknuti</strong></span>
+       </p></td></tr><tr><td><p>
+        jedna reč
+       </p><p>ceo red</p></td><td><p>
+        Dvoklik na reč
+       </p><p>Troklik bilo gde u redu</p></td></tr></tbody></table></div><p>
+   Prevlačenjem preko teksta ili prevlačenjem uz pritisnut taster <span class="emphasis"><em>Ctrl</em></span>  selektujete određene delove teksta.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="kretanje-kroz-dokument.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="lenjiri.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Kretanje kroz dokument 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Lenjiri 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/selektovanje-teksta.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-dokumenta.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-dokumenta.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-dokumenta.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-dokumenta.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<html><head><title>
+   Snimanje dokumenata 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="formatiranje-pasusa.html" title="
+   Formatiranje pasusa 
+  "><link rel="next" href="otvaranje-dokumenata.html" title="
+   Otvaranje postojećih dokumenata 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Snimanje dokumenata 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="formatiranje-pasusa.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="otvaranje-dokumenata.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="snimanje-dokumenta"></a>
+   Snimanje dokumenata 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Kada ste otkucali vaš dokument prirodno je da želite da ga sačuvate. To možete uraditi tako što kliknete na ikonu diskete ( treća s leva ) u traci sa standardnim alatima, preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>File / Save </em></span>ili padajući meni <span class="emphasis"><em>File / Save As... </em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture28.png"><hr></div></div><p>
+   Ukoliko vaš dokument još nije sačuvan bez obzira koji način čuvanja odaberete pojaviće se prozor <span class="emphasis"><em>Save As</em></span> – snimi kao u kojem zadate ime i format zapisa.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">File name </span></dt><dd>U polju za unos ukucate pod kojim imenom želite da sačuvate dokument.
+    </dd><dt><span class="term">File type </span></dt><dd>
+     Tip zapisa u kojem čuvate dokument ( <span class="bold"><strong>sxw </strong></span> - <span class="emphasis"><em>OpenOffice</em></span><span class="bold"><strong> </strong></span><span class="emphasis"><em>dokument, </em></span><span class="emphasis"><em><span class="bold"><strong>doc</strong></span></em></span><span class="emphasis"><em> - Microsoft</em></span><span class="emphasis"><em>Word</em></span> ...<span class="emphasis"><em>)</em></span></dd><dt><span class="term">Save</span></dt><dd>Snimi dokument.</dd><dt><span class="term">Cancel</span></dt><dd>Odustani.</dd><dt><span class="term">Help</span></dt><dd>Pomoć.</dd><dt><span class="term">Save with password</span></dt><dd>Sačuvaj dokument sa šifrom. Samo onaj ko zna šifru može da otvori dokument.
+    </dd><dt><span class="term">Automatic file name extension </span></dt><dd>Automatski dodaj tip dokumenta na kraj imena ( <span class="bold"><strong>sxw,doc...</strong></span> ).
+    </dd><dt><span class="term">Edit filter settings</span></dt><dd>Podešavanja vezana za filtriranje dokumenata.</dd></dl></div><p>
+   U slučaju da je vaš dokument snimljen i da ste samo menjali njegov sadržaj tada klikom na ikonu u standardnim alatima snimate promenu koju ste napravili na postojećem dokumentu pri tome vas računar neće ništa pitati već će snimiti dokument pod postojećim imenom u fascikli iz koje ste i otvorili dokument. Isto se dešava ako snimate iz padjućeg menija <span class="emphasis"><em>File / Save.</em></span>
+  </p><p>
+   Ukoliko želite da postojeći dokument snimite pod nekim drugim imenom ili u neku drugu fasciklu tada dokument snimate preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>File / Save As...</em></span>
+  </p><p>
+   Te u dijalog prozoru <span class="emphasis"><em>Save As</em></span> zadate novo ime dokumenta ili novu fasciklu u koju ćete snimiti taj dokument.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="formatiranje-pasusa.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="otvaranje-dokumenata.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Formatiranje pasusa 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Otvaranje postojećih dokumenata 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-dokumenta.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-power-point-format.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-power-point-format.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-power-point-format.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-power-point-format.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,6 @@
+<html><head><title>Snimanje prezentacije u MS Power Point formatu</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="konverzija-prezentacije-u-druge-formate.html" title="Konverzija prezentacije u druge formate"><link rel="next" href="podesavanje-prikaza.html" title="Podešavanja prikaza"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="A
 tomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Snimanje prezentacije u MS Power Point formatu</h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="konverzija-prezentacije-u-druge-formate.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="podesavanje-prikaza.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="snimanje-power-point-format"></a>Snimanje prezentacije u MS Power Point formatu</h2></div></div></div><p>
+   Ukoliko želite da vašu prezentaciju snimite kao MS Power Point prezentaciju to možete uraditi preko trake sa padajućim menijima <span class="emphasis"><em>File / Save As</em></span>.
+  </p><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="impress/pictures/picture50.png"><hr></div><p>
+   U polje <span class="emphasis"><em>File name</em></span> ukucate ime pod kojim snimate prezentaciju. A u padajućoj listi <span class="emphasis"><em>File type</em></span> odaberete tip u kome snimate prezentaciju: <span class="emphasis"><em>Microsoft Point 97/2000/XP</em></span> (ppt,pps).
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="konverzija-prezentacije-u-druge-formate.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="podesavanje-prikaza.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Konverzija prezentacije u druge formate </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Podešavanja prikaza</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/snimanje-power-point-format.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/sortiranje-podataka.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/sortiranje-podataka.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/sortiranje-podataka.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/sortiranje-podataka.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,20 @@
+<html><head><title>Sortiranje podataka </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="pronalazenje-i-zamena-sadrzaja-celije.html" title="Pronalaženje i zamena sadržaja ćelija "><link rel="next" href="crtanje-tabele.html" title="Crtanje tabele "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border
 ="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Sortiranje podataka </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="pronalazenje-i-zamena-sadrzaja-celije.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="crtanje-tabele.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="sortiranje-podataka"></a>Sortiranje podataka </h2></div></div></div><p>
+   Jednostavno sortiranje podataka radite tako što prvo selektujete ćelije koje želite da sortirate i kliknete na ikonicu <span class="bold"><strong>A..Z</strong></span> rastući poredak ili<span class="bold"><strong> Z..A</strong></span> opadajući poredak koje se nalaze na traci sa pomoćnim alatima.
+  </p><p>
+   Napredno sortiranje pomoću padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Data / Sort .</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture17.png"><hr></div></div><p>
+   Na prvoj kartici <span class="emphasis"><em>Sort Criteria</em></span> – uslovi sortiranja birate po kojim kolonama sortirate podatke i u kom redosledu ( <span class="emphasis"><em>Ascending </em></span> - rastući, <span class="emphasis"><em>Descending</em></span> – opadajući ).
+  </p><p>
+   Na primer u prvoj koloni nam se nalaze podaci sa prezimenima u drugoj koloni sa imenima tada se sortiranje radi po prezimenu ako imate osobe sa istim prezimenom drugi uslov ih sortira po imenu itd.
+  </p><p>
+   Druga kartica <span class="emphasis"><em>Options –</em></span> opcije.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture18.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>To bottom</em></span>
+     </span></dt><dd>redovi.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Left to right</em></span>
+     </span></dt><dd>kolone.</dd></dl></div><dl><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Case sensitive</em></span></span></dt><dd>osetvljivost na mala i velika slova prednost imaju reči sa početnim velikim slovom.
+    </dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Range contains colum labels</em></span></span></dt><dd>isključuje zaglavlje tabele iz sortiranja.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Include formats</em></span>
+    </span></dt><dd>zadržava format ćelija (brojevi, valuta, tekst...).</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Copy sort order</em></span>
+    </span></dt><dd>kopira rezultat sortiranja u odabranu ćeliju.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Custom sort ordeder</em></span>
+    </span></dt><dd>sami birate.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Language</em></span>
+    </span></dt><dd>jezik koji je korišten u ćelijama zbog sortiranja znakova (č, ć, đ, ...) </dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Direction</em></span>
+    </span></dt><dd>sortiranje po redovima ili kolonama</dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="pronalazenje-i-zamena-sadrzaja-celije.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="crtanje-tabele.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Pronalaženje i zamena sadržaja ćelija  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Crtanje tabele </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/sortiranje-podataka.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/spajanje-celija.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/spajanje-celija.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/spajanje-celija.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/spajanje-celija.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,8 @@
+<html><head><title>Spajanje ćelija </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="kopiranje-i-premestanje-celija.html" title="Kopiranje i premeštanje ćelija "><link rel="next" href="otvaranje-i-snimanje-dokumenta.html" title="Otvaranje i snimanje dokumenta "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" heig
 ht="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Spajanje ćelija </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="kopiranje-i-premestanje-celija.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="otvaranje-i-snimanje-dokumenta.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="spajanje-celija"></a>Spajanje ćelija </h2></div></div></div><p>
+   Spajanje ćelija je operacija čiji rezultat je dobijanje jedne ćelije od selektovanih susednih ćelije pri čemu je adresa nove ćelije adresa ćelije koja je bija u gornjem levom uglu selekcije.
+   Ćelije spajate tako što prvo selektujete ćelije koje želite i odaberete u padajućem meniju 
+   <span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>o</em></span><span class="emphasis"><em>rmat / M</em></span><span class="emphasis"><em>e</em></span><span class="emphasis"><em>rge Cells / </em></span><span class="emphasis"><em>D</em></span><span class="emphasis"><em>efine. </em></span>Ili klikom na ikonu spajanja u alatima za formatiranje.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture15.png"><hr></div></div><p>
+   Ukoliko vam zatreba da ponovo razdvojite ćelije to možete uraditi tako što prvo selektujete ćeliju koju želite da razdvojite i odaberete u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>o</em></span><span class="emphasis"><em>rmat / M</em></span><span class="emphasis"><em>e</em></span><span class="emphasis"><em>rgeCells / </em></span><span class="emphasis"><em>R</em></span><span class="emphasis"><em>emove.</em></span>
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="kopiranje-i-premestanje-celija.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="otvaranje-i-snimanje-dokumenta.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Kopiranje i premeštanje ćelija  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Otvaranje i snimanje dokumenta </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/spajanje-celija.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampa.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampa.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,4 @@
+<html><head><title>Štampa </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="pogled-pred-stampu.html" title="Pogled pred štampu "><link rel="next" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align
 ="center" id="location"><h1>Štampa </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="pogled-pred-stampu.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="oo-impres.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="stampa"></a>Å tampa </h2></div></div></div><p>
+   Ovaj deo je isti kao i kod programa <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span>.</em></span>
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="pogled-pred-stampu.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="oo-impres.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Pogled pred štampu  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> <span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampanje-prezentacije.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampanje-prezentacije.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampanje-prezentacije.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampanje-prezentacije.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,16 @@
+<html><head><title>Štampanje prezentacije</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="pokretanje-prezentacije.html" title="Pokretanje prezentacije."><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Štampanje prezentacije</h
 1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="pokretanje-prezentacije.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     </td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="stampanje-prezentacije"></a>Å tampanje prezentacije</h2></div></div></div><p>
+   Štampanje prezentacije se radi kao podrška prikazane prezentacije predavaču ili slušaocima.
+  </p><p>
+   Štampanje prezentacije pokreće se iz padajućeg menija <span class="emphasis"><em>File / Print</em></span>
+  </p><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="impress/pictures/picture55.png"><hr></div><p>
+   Segment Printer je isti kao i za program <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Segment Print range</span></dt><dd>opseg štampe.</dd><dt><span class="term">All</span></dt><dd>štampa sve slajdove.</dd><dt><span class="term">Pages</span></dt><dd>odabrane strane (slajdove), ukucate redni broj slajdova koje želite da štampate razdvojene zarezom.</dd><dt><span class="term">Selection</span></dt><dd>samo obeležene slajdove.</dd><dt><span class="term">Segment <span class="emphasis"><em>Copies</em></span></span></dt><dd>je isti kao u programu <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>.</dd></dl></div><p>
+   Klikom na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">Options</span></span> se otvara prozor sa dodatnim podešavanjima.
+  </p><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="impress/pictures/picture56.png"><hr></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Segment <span class="emphasis"><em>Contents</em></span></span></dt><dd>sadržaj.</dd><dt><span class="term">Drawing</span></dt><dd>štampa se slajd.</dd><dt><span class="term">Notes</span></dt><dd>štampaju se beleške uz slajd.</dd><dt><span class="term">Handouts</span></dt><dd>štampa <span class="emphasis"><em>Handout</em></span> pogled prezentacije.</dd><dt><span class="term">Outline</span></dt><dd>štampa se <span class="emphasis"><em>Outline</em></span> pogled precentacije.</dd></dl></div><p>
+   Segment <span class="emphasis"><em>Print</em></span>.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Page name</span></dt><dd>štampa ime stranice (u ovom slučaju slajda).</dd><dt><span class="term">Date</span></dt><dd>štampa trenutni datum.</dd><dt><span class="term">Time</span></dt><dd>štampa trenutno vreme.</dd><dt><span class="term">Hidden pages</span></dt><dd>štampa skrivene stranice (slajdove).</dd></dl></div><p>
+   Segment <span class="emphasis"><em>Quality</em></span> — kvalitet štampe.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Default</span></dt><dd>u boji.</dd><dt><span class="term">Grayscale</span></dt><dd>Å¡tampa u nijansama sive.</dd><dt><span class="term">Black &amp; white</span></dt><dd>crno bela Å¡tampa.</dd></dl></div><p>
+   Segment <span class="emphasis"><em>Page options</em></span> — opcije stranice.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Default</span></dt><dd>neće se menjati format bez obzira da li su margine odgovarajuće.</dd><dt><span class="term">Fit to page</span></dt><dd>vrši se skaliranje slajda ukoliko sadržaj prevazilazi definisane margine.</dd><dt><span class="term">Title pages</span></dt><dd>ukoliko je sadržaj manji od papira na koji se štampa papir će se “popločati” sa slajdovima.</dd><dt><span class="term">Brochure</span></dt><dd>štampa prezentaciju kao knjižicu.</dd><dt><span class="term">Front</span></dt><dd>štampa i na prvu stranu (korice).</dd><dt><span class="term">Back</span></dt><dd>štampa i na poslednju stranu korica.</dd><dt><span class="term">Paper tray from printer settings</span></dt><dd>ukoliko otkačite ovu opciju, za način pristupa štampaču, uzeće se njegovo podešavanje, a ne podešavanje <span class="application">OpenOffice.org Impress</span>-a.</dd></dl><
 /div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="pokretanje-prezentacije.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Pokretanje prezentacije. </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stampanje-prezentacije.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stranicne-oznake.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stranicne-oznake.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stranicne-oznake.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stranicne-oznake.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+<html><head><title>
+   Stranične oznake 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="ubacivanje-simbola.html" title="
+   Ubacivanje simbola 
+  "><link rel="next" href="numeracija-stranica.html" title="Numeracija stranica "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Stranične oznake 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="ubacivanje-simbola.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="numeracija-stranica.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="stranicne-oznake"></a>
+   Stranične oznake 
+  </h2></div></div></div><div class="variablelist"><dl><dt></dt><dd></dd><dt><span class="term">Header</span></dt><dd>zaglavlje je prostor između ivice papira i gornje margine. U zaglavlju unosite tekst koji će biti vidljiv na svakoj stranici, kako je već pokazano pri opisu formatiranja stranice postoji mogućnost formatiranja stranice tako da se tekst na parnim i neparnim stranama razlikuje. Zaglavlje uključujete iz padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Insert / Header.</em></span></dd><dt><span class="term">Footer </span></dt><dd>podnožje je prostor između donje ivice papira i donje margine. U podnožje unosite tekst koji će biti vidljiv na svakoj stranici, kako je već pokazano pri opisu formatiranja stranice postoji mogućnost formatiranja stranice tako da se tekst na parnim i neparnim stranama razlikuje. Zaglavlje uključujete iz padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Insert / Footer</em></span>.
+    </dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="ubacivanje-simbola.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="numeracija-stranica.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Ubacivanje simbola 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Numeracija stranica </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/stranicne-oznake.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/text-box.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/text-box.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/text-box.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/text-box.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,22 @@
+<html><head><title>
+   Ubacivanje text box-a 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="crtanje-writer.html" title="
+   Crtanje 
+  "><link rel="next" href="uredjenje-grafickih-objekata.html" title="
+   Uređenje grafičkih objekata 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Ubacivanje text box-a 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="crtanje-writer.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="uredjenje-grafickih-objekata.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="text-box"></a>
+   Ubacivanje text box-a 
+  </h2></div></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Tekst Box</em></span> možete zamisliti kao nalepnicu koju možete smestiti bilo gde na papir. Tekst Box ubacujete tako što izaberete u alatima za crtanje opciju <span class="bold"><strong>T</strong></span>.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="crtanje-writer.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="uredjenje-grafickih-objekata.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Crtanje 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Uređenje grafičkih objekata 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/text-box.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tip.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tip.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tip.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tipovi-slajdova.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tipovi-slajdova.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tipovi-slajdova.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tipovi-slajdova.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,4 @@
+<html><head><title>Tipovi slajdova</title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-impres.html" title="Poglavlje 4. OpenOffice.org Impress"><link rel="prev" href="kreiranje-novog-slajda.html" title="Kreiranje novog slajda"><link rel="next" href="rad-sa-slajdovima.html" title="Rad sa slajdovima"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" a
 lign="center" id="location"><h1>Tipovi slajdova</h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="kreiranje-novog-slajda.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Impress</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="rad-sa-slajdovima.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="tipovi-slajdova"></a>Tipovi slajdova</h2></div></div></div><p>
+   Pri kreiranju slajda birate tip kojem taj slajd pripada. Tip slajda određuje raspored teksta, slika, grafikona... na samom slajdu. Postoji dvadeset različitih tipova. Pri kreiranju novog slajda birate tip slajda i zadajete mu ime u polju za unos <span class="emphasis"><em>Name</em></span>. Preko šematske sličice slajda se vidi tip. Slajd birate klikom na sličicu slajda čiji tip želite da koristite.
+  </p><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="impress/pictures/picture11.png"><hr></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Blank Slide</span></dt><dd>prazan slajd.</dd><dt><span class="term">Title Slide</span></dt><dd>slajd sa naslovom i pratećim tekstom.</dd><dt><span class="term">Title, Text</span></dt><dd>slajd sa naslovom i nabrajanjem.</dd><dt><span class="term">Title, 2 Text Blocks</span></dt><dd>slajd sa naslovom i dva bloka sa nabrajanjima.</dd><dt><span class="term">Title Only</span></dt><dd>slajd ima samo naslov.</dd><dt><span class="term">Title Object</span></dt><dd>slajd sa naslovom i okvirom za tekst.</dd><dt><span class="term">Title Chart</span></dt><dd>slajd sa naslovom i grafikonom.</dd><dt><span class="term">Title Spreadsheet</span></dt><dd>slajd sa naslovom i tabelom.</dd><dt><span class="term">Title, Clipart, Text</span></dt><dd>slajd sa naslovom sličicom sa leve i nabrajanjem sa 
 desne strane.</dd><dt><span class="term">Title, Text, Chart</span></dt><dd>slajd sa naslovom, nabrajanjem i tabelom.</dd><dt><span class="term">Title, Text, Clipart</span></dt><dd>slajd sa naslovom nabrajanjem na levoj strani i sličicom na desnoj.</dd><dt><span class="term">Title, Chart, Text</span></dt><dd>slajd sa naslovom grafikonom na levoj i nabrajanjem na desnoj strani.</dd><dt><span class="term">Title, Text, Object</span></dt><dd>slajd sa naslovom, nabrajanjem sa leve strane i okvirom za tekst sa desne strane.</dd><dt><span class="term">Title, Text 2 Objects</span></dt><dd>slajd sa naslovom, nabrajanjem sa leve strane i dva okvira za tekst sa desne strane.</dd><dt><span class="term">Title, Object, Text</span></dt><dd>slajd ima naslov, okvir za tekst sa leve strane i nabrajanje sa desne.</dd><dt><span class="term">Title, Object Above Text</span></dt><dd>slajd ima naslov i okvir za tekst iznad nabrajanja.</dd><dt><span class="term">Title, 2 Objects, Text</span></
 dt><dd>slajd ima naslov, dva okvira za tekst sa leve strane i nabrajanje sa desne strane.</dd><dt><span class="term">Title, 2 Objects Above Text</span></dt><dd>slajd ima naslov i dva okvira za tekst iznad nabrajanja.</dd><dt><span class="term">Title, Text Above Object</span></dt><dd>slajd ima nabrajanje iznad okvira za tekst.</dd><dt><span class="term">Title, 4 objects</span></dt><dd>slajd ima naslov i četiri okvira za tekst.</dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="kreiranje-novog-slajda.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="rad-sa-slajdovima.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Kreiranje novog slajda </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-impres.html">Gore</a></td><td
 width="33%" align="right" class="navRight"> Rad sa slajdovima</td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/tipovi-slajdova.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message