incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221073 [3/20] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ branding/ branding/css/ branding/images/ branding/scripts/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixLi...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:16:05 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/fomat-text.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/fomat-text.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/fomat-text.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/fomat-text.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,70 @@
+<html><head><title>
+   Formatiranje teksta 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="alati.html" title="
+   Alati 
+  "><link rel="next" href="formatiranje-pasusa.html" title="
+   Formatiranje pasusa 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Formatiranje teksta 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="alati.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="formatiranje-pasusa.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="fomat-text"></a>
+   Formatiranje teksta 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Većinu izmena koje se odnose na izgled teksta mogu se odraditi preko palete alata za formatiranje. Međutim ukoliko vam treba veća kontrola tada tekst formatirate preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Format.</em></span>
+  </p><p>
+   Formatiranje znakova
+  </p><p>
+   Da bi primenili neku promenu nad određenim delom teksta prvo ga morate selektovati. Pa u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>Format </em></span>odaberati opciju <span class="emphasis"><em>Character. </em></span>Otvoriće se prozor sa opcijama za rad sa fontovima a na njemu postoje pet kartica: <span class="emphasis"><em>Font, Font Effects, Position, Hyperlink </em></span>i<span class="emphasis"><em> Background.</em></span>
+  </p><p>
+   Na svakoj kartici postoji pravougaonik u kojem vidite promenu pre nego Å¡to je i stvarno primenite.
+  </p><p>
+   Prva kartica je <span class="emphasis"><em>Font.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture14.png"><hr></div></div><p>
+   Postoje tri liste <span class="emphasis"><em>Font</em></span> <span class="emphasis"><em>Typeface </em></span>i <span class="emphasis"><em>Size</em></span> i jedna padajuća lista <span class="emphasis"><em>Language</em></span>.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Font</span></dt><dd>Birate izgled slova iz liste po imenu fonta a u dnu prozora vidite kako ta slova izgledaju.
+    </dd><dt><span class="term">Type</span></dt><dd>Birate jedan od četiri stila ispisa slova.</dd><dt><span class="term">Regular</span></dt><dd>Uobičejeni način ispisa.</dd><dt><span class="term">Italic</span></dt><dd>Slova se ispisuju iskošeno.</dd><dt><span class="term">Bold</span></dt><dd>Slova se ispisuju podebljana.</dd><dt><span class="term">Bold Italic</span></dt><dd>Slova se ispisuju podebljana i iskošena.</dd><dt><span class="term">Size</span></dt><dd>Veličina slova.</dd><dt><span class="term">Language</span></dt><dd>Birate jezik kojim pišete. Ovo je značajno ako ćete koristiti proveru pravopisa.
+    </dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Font Effects.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture15.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Underlining</span></dt><dd>Podvlačenje. Birate oblik linije kojom podvlačite.</dd><dt><span class="term">Color</span></dt><dd>Boja linije kojom podvlačite.</dd><dt><span class="term">Effects</span></dt><dd>Birate kombinaciju ispisa velikih i malih slova.</dd><dt><span class="term">Strikethrough</span></dt><dd>Precrtavanje reči, birate način kojim će reči biti precrtane.</dd><dt><span class="term">Individual words</span></dt><dd>Precrtaj samo reči nemoj praznine.</dd><dt><span class="term">Relief</span></dt><dd>3D efekt. "Ispupčena" ili "udubljena" slova.</dd><dt><span class="term">Font color </span></dt><dd>Boja slova.</dd><dt><span class="term">Outline</span></dt><dd>Slova su providna, iscrtava se samo okvir.</dd><dt><span c
 lass="term">Shadow</span></dt><dd>Dodaje senku slovima.</dd><dt><span class="term">Blink </span></dt><dd>Trepćuće reči.</dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Position</em></span>.
+  </p><p>
+   Podeljena je u tri segmenta: <span class="emphasis"><em>Position, Rotation / scaling </em></span>i<span class="emphasis"><em> Spacing.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture16.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Position </em></span>- pozicija.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Superscript</span></dt><dd>Selektovani tekst ispisuje kao eksponent.
+     <div class="example"><a name="id2583264"></a><p class="title"><b>Primer 2.1. </b></p>Ovo je <sup>SUPERSCRIPT</sup></div></dd><dt><span class="term">Normal</span></dt><dd>Podrazumevana veličina fonta.</dd><dt><span class="term">Subscript</span></dt><dd>Selektovani tekst ispisuje kao indeks.
+     <div class="example"><a name="id2583297"></a><p class="title"><b>Primer 2.2. </b></p>Ovo je <sub>SUBSCRIPT</sub></div></dd><dt><span class="term">Raise / lower by</span></dt><dd>Podigni / spusti tekst za određen procent.</dd><dt><span class="term">Relative font size</span></dt><dd>Relativna veličina fonta u odnosu na originalnu veličinu.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Rotation / scaling</em></span>
+  </p><p>
+   Rotira selektovani tekst za 0, 90, 270 u pozitivnom matematičkom smeru(suprotno od kazaljke na satu).
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Fit to line </em></span>– sabija rotirani tekst na visinu reda.
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Spacing – </em></span>određujete razmak između karaktera.
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Pair kerning</em></span> - pošto sva slova zauzimaju istu površinu na ekranu može se desiti da jedna reč izgleda kao dve. Ova opcija sprečava tu pojavu. Ova opcija je dostupna samo za određene tipove fontova i da bi se oni ispravno štampali zahteva da i vaš štampač ovo podržava.
+  </p><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Hyperlink.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture17.png"><hr></div></div><p>
+   Ukoliko želite da neka reč predstavlja internet adresu tada u ovoj kartici unoste
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Hyperlink</em></span>
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">URL</span></dt><dd>Internet adresa sajta koji se posećuje ( <a href="http://download.atomixlinux.org/dokumentacija/oo/www.atomixlinux.org" target="_top">www.atomixlinux.org</a> ).
+    </dd><dt><span class="term">Text</span></dt><dd>Tekst koji predstavlja taj <span class="emphasis"><em> URL </em></span>Atomix
+    </dd><dt><span class="term">Name</span></dt><dd>Ime koje zadajete toj adresi (Atomix).</dd><dt><span class="term">Target frame </span></dt><dd>Okvir u kojem se otvara sajt.</dd><dt><span class="term">Events</span></dt><dd>Dugme za podešavanja događaja kao što je klik.</dd></dl></div><p>
+   Character Styles
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Visited links</span></dt><dd>podešavanje izgleda posećene adrese.
+    </dd><dt><span class="term">Unvisited links </span></dt><dd>podešavanje izgleda neposećenih adresa.
+    </dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Background</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture18.png"><hr></div></div><p>
+   Birate boju pozadine na kojoj se ispisuju znaci.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="alati.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="formatiranje-pasusa.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Alati 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Formatiranje pasusa 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/fomat-text.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/font-work.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/font-work.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/font-work.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/font-work.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,24 @@
+<html><head><title>
+   Font work ( Word Art ) 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="uredjenje-grafickih-objekata.html" title="
+   Uređenje grafičkih objekata 
+  "><link rel="next" href="print-preview.html" title="
+   Pogled pred Å¡tampu 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Font work ( Word Art ) 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="uredjenje-grafickih-objekata.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="print-preview.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="font-work"></a>
+   Font work ( Word Art ) 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Alat <span class="emphasis"><em>Font Work </em></span>služi za dodatno ukrašavanje teksta u <span class="emphasis"><em>Text Box</em></span>-u.
+  </p><p>
+   Kada selektujete <span class="emphasis"><em>Text Box</em></span> birate u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>o</em></span><span class="emphasis"><em>rmat</em></span> / <span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>o</em></span><span class="emphasis"><em>ntwork </em></span>tada se otvori prozor.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture61.png"><hr></div></div><div class="orderedlist"><ol type="1"><li>Oblik ispisa teksta</li><li>Zakrivljenost teksta</li><li>Širina teksta i poravnanje</li><li>Udaljenost u odnosu na poziciju tekstboksa</li><li>Konture teksta senčenje i boja senke</li></ol></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="uredjenje-grafickih-objekata.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="print-preview.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Uređenje grafičkih objekata 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Pogled pred Å¡tampu 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/font-work.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/footnote.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/footnote.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/footnote.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/footnote.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,28 @@
+<html><head><title>
+   Ubacivanje fusnota ( Footnote ) 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="numeracija-stranica.html" title="Numeracija stranica "><link rel="next" href="ubacivanje-slika.html" title="
+   Ubacivanje slika 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Ubacivanje fusnota ( Footnote ) 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="numeracija-stranica.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="ubacivanje-slika.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="footnote"></a>
+   Ubacivanje fusnota ( Footnote ) 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Sigurno ste čitali neku knjigu u kojoj ste naišli na neku reč označenu poput ove1 i u dnu stranice našli objašnjenje te reči. To su fusnote.
+  </p><p>
+   Fusnote ubacujete tako što odaberete u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>Insert / Footnote</em></span>.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture40.png"><hr></div></div><p>
+   i otvori se prozor sa opcijama vezanim za podešavanje fusnota. Sastoji se od dva segmenta <span class="emphasis"><em>Numbering</em></span> i <span class="emphasis"><em>Type.</em></span>
+  </p><p>
+   Numbering – brojčane oznake fusnota.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Automatic</span></dt><dd>automatski.</dd><dt><span class="term">Charadter</span></dt><dd>znak koji će predsavljati oznaku.</dd></dl></div><p>
+   klikom na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">...</span></span> birate znak za fusnotu iz fonta po želji.
+  </p><p>
+   Type – tip fusnote.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Footnote</span></dt><dd></dd><dt><span class="term">Endnote</span></dt><dd></dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="numeracija-stranica.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="ubacivanje-slika.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Numeracija stranica  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Ubacivanje slika 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/footnote.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-celija.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-celija.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-celija.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-celija.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<html><head><title>Formatiranje ćelija </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="formatiranje-radnog-lista.html" title="Formatiranje radnog lista "><link rel="next" href="kopiranje-i-premestanje-celija.html" title="Kopiranje i premeštanje ćelija "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79
 " border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Formatiranje ćelija </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="formatiranje-radnog-lista.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="kopiranje-i-premestanje-celija.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="formatiranje-celija"></a>Formatiranje ćelija </h2></div></div></div><p>
+   Sva podešavanja vezana za izgled i sadržaj ćelija podešavaju se preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>o</em></span><span class="emphasis"><em>rmat / </em></span><span class="emphasis"><em>C</em></span><span class="emphasis"><em>ells.</em></span> Prozor sa opcijama za podešavanje ima sedam kartica.
+  </p><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Numbers</em></span>.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture8.png"><hr></div></div><p>
+   Podeljena je na pet segmenata.
+  </p><p>
+   ●<span class="emphasis"><em> Category</em></span> - kategorija zapisa u ćeliji može biti broj<span class="emphasis"><em>(number),</em></span>tekst<span class="emphasis"><em>(text),</em></span>valuta(<span class="emphasis"><em>currency</em></span>), datum<span class="emphasis"><em>(date)...</em></span>
+  </p><p>
+   ●<span class="emphasis"><em> Format</em></span> – način na koji će biti ispisan sadržaj npr: ako ispisujete valutu da li ce ispisati “50€” ili “€50”
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Language</em></span></span></dt><dd>jezik na kojem je ispisan sadržaj ćelije.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Options</em></span></span></dt><dd>opcije vezane za odgovarajuću grupu vezano sa kategorijom.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>F</em></span><span class="emphasis"><em>ormat</em></span><span class="emphasis"><em>code</em></span></span></dt><dd>ukoliko vam neogovara ni jedan od ponuđenih formataa ispisa nudi vam se mogućnost da napravite sopstveni način ispisa.
+     </dd></dl></div><p>
+   Druga kartica <span class="emphasis"><em>Font </em></span>ima ista svojstva kao i u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span></em></span>-u.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture9.png"><hr></div></div><p>
+   Treća kartica <span class="emphasis"><em>Font Effects</em></span> takođe je identična kao u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span></em></span>-u.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture10.png"><hr></div></div><p>
+   Četvrta kartica Aligment.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture11.png"><hr></div></div><p>
+   Ima četiri segmenta.
+  </p><div class="variablelist"><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Horizontal</em></span></span></dt><dd> po horizontali.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Indent</em></span></span></dt><dd>uvlačenje od ivice ćelije.</dd><dt><span class="term"><span class="emphasis"><em>Vertical</em></span></span></dt><dd>po verikali.</dd></dl></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Degrees</span></dt><dd>ukošenje teksta za određen broj stepeni.</dd><dt><span class="term">Reference edge</span></dt><dd>referantna ivica ćelije u odnosu na koju se krivi tekst.</dd></dl></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Left</span></dt><dd>razmak od leve ivice.</dd><dt><span class="term">Right</span></dt><dd>razmak od desne ivice.</dd><dt><span class="term">Top</span></dt><dd>razmak od gornje ivice.</dd><dt><span class="term">Bottom</span></dt><dd>razmak od donje ivice.</dd></dl></div><di
 v class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Automatic line break</span></dt><dd>automatski prelom reda.</dd><dt><span class="term">Hyphenation active</span></dt><dd>razdvajanje reči ukoliko reč ne može da stane u red.</dd></dl></div><dl><dt><span class="term">Text Aligment</span></dt><dd>poravnanje teksta</dd><dt><span class="term">Text direction</span></dt><dd>orijentacija teksta</dd><dt><span class="term">Spacing to grid lines </span></dt><dd>razmak od ivica ćelije.</dd><dt><span class="term">Properties</span></dt><dd>osobine.</dd></dl></div><p>
+   Peta kartica <span class="emphasis"><em>Borders</em></span> je identična kao u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span></em></span>-u.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture12.png"><hr></div></div><p>
+   Šesta kartica <span class="emphasis"><em>Background</em></span> takođe je identična kao u <span class="emphasis"><em><span class="application">OpenOffice.org Writer</span></em></span>-u.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture13.png"><hr></div></div><p>
+   Sedma kartica Protection – zaštita ćelija od promene sadržaja u njima.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture14.png"><hr></div></div><p>
+   Zaštita ćelija će biti aktivna jedino ako se zaštitili ceo radni list (radnu svesku) to postižete opcijom koja se nalazi u padajućem meniju Tools / Protect Document / Sheet (Book), tada će se od vas tražiti da unesete lozinku kojom sprečavate neovlašćene izmene radnog lista (radne sveske).
+  </p><p>
+   Ima dva segmenta. 
+  </p><div class="variablelist"><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Hide all </span></dt><dd>sakri sve.</dd><dt><span class="term">Protected</span></dt><dd>sprečava izmenu sadržaja ćelije.</dd><dt><span class="term">Hide formula</span></dt><dd>sakriva formulu u ćeliji</dd></dl></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Hide when printing</span></dt><dd>prilikom štampe skrivene ćelije se neštampaju.</dd></dl></div><dl><dt><span class="term">Protection</span></dt><dd>zaštita.</dd><dt><span class="term">Print</span></dt><dd>opcije pri štampanju</dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="formatiranje-radnog-lista.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="kopiranje-i-premestanje-celija.htm
 l">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Formatiranje radnog lista  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Kopiranje i premeštanje ćelija </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-celija.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-pasusa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-pasusa.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-pasusa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-pasusa.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,83 @@
+<html><head><title>
+   Formatiranje pasusa 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="fomat-text.html" title="
+   Formatiranje teksta 
+  "><link rel="next" href="snimanje-dokumenta.html" title="
+   Snimanje dokumenata 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Formatiranje pasusa 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="fomat-text.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="snimanje-dokumenta.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="formatiranje-pasusa"></a>
+   Formatiranje pasusa 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Da bi primenili neku promenu nad određenim pasusom prvo ga morate selektovati (dovoljno je da kliknete bilo gde u pasus). Pa u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>Format </em></span>odaberete opciju <span class="emphasis"><em>Paragraph. </em></span>Otvoriće se prozor sa opcijama za rad sa pasusima i na njemu postoji osam kartica: <span class="emphasis"><em>Indents &amp; Spacing, Aligment, Text Flow, Numbering, Tabs, Drop Caps, Borders </em></span>i<span class="emphasis"><em> </em></span><span class="emphasis"><em>Background.</em></span>
+  </p><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Indents &amp; Spacing </em></span>podeljena je na četiri segmenta.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture19.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Indent</em></span>– uvlačenje pasusa od margine.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Before text </span></dt><dd>Uvlačenje pasusa u odnosu na levu marginu.</dd><dt><span class="term">After text</span></dt><dd>Uvlačenje pasusa u odnosu na desnu marginu.</dd><dt><span class="term">First line</span></dt><dd>Uvlačenje prve linije pasusa u odnosu na levu marginu.</dd><dt><span class="term">Automatic</span></dt><dd>Automatsko uvlačenje psusa.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Spacing </em></span>- razmak između pasusa.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Above paragraph </span></dt><dd>Rastojanje od prethodnog pasusa.</dd><dt><span class="term">Below paragraph </span></dt><dd>Rastojanje od sledećeg pasusa.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Line spacing</em></span> – rastojanje između redova u pasusu.
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Register-true –</em></span> ujednačavanje visine redova.
+  </p><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Aligment </em></span>– poravnanje u odnosu na margine sadrži dva segmenta.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture20.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Options</em></span>
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Left</span></dt><dd>poravnanje uz levu marginu.</dd><dt><span class="term">Righ</span></dt><dd>poravnanje uz desnu marginu.</dd><dt><span class="term">Center</span></dt><dd>centriran tekst u odnosu na obe margine.</dd><dt><span class="term">Justify</span></dt><dd>poravnanje uz obe margine.</dd><dt><span class="term">Last line</span></dt><dd>Poravnanje poslednje linije pasusa.</dd><dt><span class="term">Expand single word</span></dt><dd>poravnanje jedne reči.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Tex-to-text</em></span>
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Aligment</span></dt><dd>pozicioniranje teksta u redu. Zamislite vašu stranicu kao stranicu na linije, ovom opcijom određujete uz koju liniju se vaš tekst priljubljuje : gornju, donju ili u sredinu.
+    </dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Text Flow</em></span>. Sadrži tri segmenta <span class="emphasis"><em>Hyphenation, Breaks </em></span>i<span class="emphasis"><em> Options.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture21.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Hyphenation </em></span>– prekid reči. Kada kucate ponekd koristite "-" da bi razdvojili reči ova opica služi za kontrolu razdvajanja.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Automatic</span></dt><dd>Automatski.</dd><dt><span class="term">Charactersat line end</span></dt><dd>Broj karaktera iza znaka razdvajanja.</dd><dt><span class="term">Charactersat line begin</span></dt><dd>Broj karaktera pre znaka razdvajanja.</dd><dt><span class="term">Maximumnumber of consecutive hypens</span></dt><dd>Maksimalni broj uzastopnih znakova razdvajanja.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Breaks</em></span>– prekidi stranica.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Enable</span></dt><dd>Dozvoli prekide strane.</dd><dt><span class="term">Type</span></dt><dd>Tip prekida.</dd><dt><span class="term">Position</span></dt><dd>Pozicija prekida.</dd><dt><span class="term">Withpage style</span></dt><dd>Stil stranice nakon prekida.</dd><dt><span class="term">Page number</span></dt><dd>Broj stranice nakon prekida.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Options</em></span>– opcije kontrole pasusa.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Do not split paragraph</span></dt><dd>Prenosi ceo pasus na novu stranu nakon prekida.</dd><dt><span class="term">Keep with next pararaph</span></dt><dd>Zadržavanje celine pasusa sa sledećim pasusom na jednoj strani.
+    </dd><dt><span class="term">Orphan control</span></dt><dd>Kontrola siročića. Ako je broj redova pasusa manji od navedenog ceo pasus će se preneti na novu stranu.
+    </dd><dt><span class="term">Widow control</span></dt><dd>
+     Kontrola udovica,određuje minimalni broj redova na prethodnoj strani posle prekida.
+    </dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Numbering </em></span> - nabrajanja, sastioji se od dva segmenta <span class="emphasis"><em>Numbering </em></span>i<span class="emphasis"><em> Line numbers</em></span>.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture22.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Numbering Style</span></dt><dd>Stil nabrajanja numeričko i nenumeričko.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Numbering</em></span> - numerička nabrajanja
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Restart at this paragraph</span></dt><dd>Nabrajaj od početka u ovom pasusu.</dd><dt><span class="term">Start with</span></dt><dd>Počni od broja.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Line numbering</em></span> – brojevi linija teksta.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Include this paragraph in line numbering</span></dt><dd>Uključi ovaj pasus u nabrajanje.</dd><dt><span class="term">Restartat this paragraph</span></dt><dd>Nabrajaj od početka u ovom pasusu.</dd><dt><span class="term">Sart with</span></dt><dd>Počni od broja.</dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Tabs – </em></span>tabulatori, ponašanje prilikom pritiska tastera<span class="emphasis"><em> Tab. </em></span>Sadrži tri segmenta.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture23.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Position</span></dt><dd>Udaljenje od margine.</dd><dt><span class="term">Type </span></dt><dd>Tip tabulatora.</dd><dt><span class="term">Left</span></dt><dd>Levi, poravnanje uz levu ivicu.</dd><dt><span class="term">Right</span></dt><dd>Desni, poravnaje uz desnu ivicu.</dd><dt><span class="term">Centered</span></dt><dd>Centrirano.</dd><dt><span class="term">Decimal</span></dt><dd>Decimalni zapis.</dd><dt><span class="term">Fill character</span></dt><dd>Karakter koji se automtski ispisuje pri pritisku na taster Tab.</dd></dl></div><p>
+   Tabulatore vidite na lenjiru i pozicionirate ih tako što odaberete na levoj strani lenjira vrstu tabulatora i zatim kliknete na lenjir gde želite da ga postavite.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture24.png"><hr></div></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Caps – </em></span>naglašavanje početnog slova ili reči. Ima dva segmenta <span class="emphasis"><em>Settings </em></span>i<span class="emphasis"><em> Contents.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture26.png"><hr></div></div><p>
+   Settings – podešavanja.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Display drop cap</span></dt><dd>Naglasi prvo slovo.</dd><dt><span class="term">Whole word</span></dt><dd>Naglasi celu reč.</dd><dt><span class="term">Number of characters</span></dt><dd>Broj karaktera koji se naglašavaju.</dd><dt><span class="term">Space to text</span></dt><dd>Razmak od ostatka teksta</dd></dl></div><p>
+   Contents – sadržaj.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Text</span></dt><dd>Ukucate tekst koji se naglašava.</dd><dt><span class="term">Character style </span></dt><dd>Stil ispisa karaktera.</dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Borders –</em></span> okviri pasusa. Sadrži četiri segmenta : <span class="emphasis"><em>Line arragments, Line, Spacing to contents </em></span>i<span class="emphasis"><em> Shadow style.</em></span>
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture7.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Line arragments</em></span>
+  </p><p>
+   <span class="emphasis"><em>Default</em></span>
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">□ </span></dt><dd>Pasus nema okvir.</dd><dt><span class="term">□</span></dt><dd>Pasus ima okvir.</dd><dt><span class="term">| |</span></dt><dd>Pasus ima samo levi i desni okvir.</dd><dt><span class="term">=</span></dt><dd>Pasus ima samo gornji i donji okvir.</dd><dt><span class="term">User–defined </span></dt><dd>Korisnik klikom na šematski prikaz pasusa bira proizvoljno uz koju ivicu će se iscrtati okvir.
+    </dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Line</em></span>
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt></dt><dd>Birate iz liste oblik i debljinu linije okvira.</dd><dt><span class="term">Color</span></dt><dd>iz padajuće liste birate boju linije.</dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Spacing to contents</em></span>– razmak od sadržaja dokumenta:
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Left</span></dt><dd>od leve ivice.</dd><dt><span class="term">Right</span></dt><dd>od desne ivice.</dd><dt><span class="term">Top</span></dt><dd>od gornje ivice.</dd><dt><span class="term">Bottom</span></dt><dd>od donje ivice. </dd><dt><span class="term">Synchronize</span></dt><dd>postavlja isto udaljenje za sve četiri ivice kad promenite samo jednu.
+    </dd></dl></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Shadow style – </em></span>senčenje okvira.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Position</span></dt><dd>pozicija senke </dd><dt><span class="term">Distance</span></dt><dd>udaljenost senke od linije.</dd><dt><span class="term">Color</span></dt><dd>boja linije.</dd></dl></div><p>
+   Kartica <span class="emphasis"><em>Background </em></span> - boja pozadine pasusa.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture27.png"><hr></div></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="fomat-text.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="snimanje-dokumenta.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Formatiranje teksta 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Snimanje dokumenata 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-pasusa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-radnog-lista.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-radnog-lista.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-radnog-lista.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-radnog-lista.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,4 @@
+<html><head><title>Formatiranje radnog lista </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="selekcije-u-radnom-listu.html" title="Selekcija u radnom listu "><link rel="next" href="formatiranje-celija.html" title="Formatiranje ćelija "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><t
 d valign="middle" align="center" id="location"><h1>Formatiranje radnog lista </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="selekcije-u-radnom-listu.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="formatiranje-celija.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="formatiranje-radnog-lista"></a>Formatiranje radnog lista </h2></div></div></div><p>
+   Pod formatiranjem radnog lista podrazumevaju se operacije Å¡irenja / skupljanja reda / kolone, ubacivanje / brisanje novog reda / kolone i skrivanje reda / kolone.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Širenje / skupljanje reda / kolone</span></dt><dd>vršite mišem tako što pozicionirate pokazivač miša između dva broja ( redovi ) odnosno slova ( kolone ) i kad pokazivač promeni izgled u dvosmernu strelicu prevučete na željenu veličinu.</dd></dl></div><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture7.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Redove / Kolone </span></dt><dd>ubacujete preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Insert / Rows ( Columns )</em></span>. Red se uvek ubacuje iznad tekućeg reda a kolona levo od tekuće kolone. Ili desni klik na oznake redova / kolona i odaberete opciju <span class="emphasis"><em>Insert Rows</em></span> / <span class="emphasis"><em>Insert Columns</em></span></dd><dt><span class="term">Brisanje redova / kolo
 na</span></dt><dd>radite tako što uradite desni klik na oznake redova / kolona i odaberete opciju <span class="emphasis"><em>Delete</em></span><span class="emphasis"><em>Rows / </em></span><span class="emphasis"><em>Delete Columns</em></span>.</dd><dt><span class="term">Skrivanje redova / kolona</span></dt><dd>vršite tako što iz padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Format / Row / Hide</em></span> ili desni klik na broj reda koji sakrivate opcija <span class="emphasis"><em>Hide</em></span>. Za kolone <span class="emphasis"><em>Format / Column / Hide</em></span> ili desni klik na slovo kolone koji sakrivate opcija<span class="emphasis"><em> Hide.</em></span> Da bi ste ponovo priklazali skrivena polja potrebno je da selektujete dva susedna polja između kojih se nalazi skriveno i da odaberete opciju <span class="emphasis"><em>Show</em></span> na isti način kao i kod skrivanja.</dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33
 %" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="selekcije-u-radnom-listu.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="formatiranje-celija.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Selekcija u radnom listu  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Formatiranje ćelija </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-radnog-lista.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-tabele.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-tabele.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-tabele.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-tabele.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,82 @@
+<html><head><title>
+   Formatiranje tabele 
+  </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="writer.html" title="Poglavlje 2. 
+  OpenOffice.org Writer
+ "><link rel="prev" href="unos-teksta-u-tabelu.html" title="
+   Unos teksta u tabelu i kretanje kroz tebelu 
+  "><link rel="next" href="osobine-tabele.html" title="
+   Osobine tabele 
+  "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>
+   Formatiranje tabele 
+  </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="unos-teksta-u-tabelu.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%">
+  <span class="application">OpenOffice.org Writer</span>
+ </td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="osobine-tabele.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="formatiranje-tabele"></a>
+   Formatiranje tabele 
+  </h2></div></div></div><p>
+   Mnogo stvari nad tabelama može da se odradi preko trake sa alatima za formatiranje tabele.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture46.png"><hr></div></div><p>
+   Jednom kad ste nacrtali tabelu i kad se kursor nalazi u nekoj ćeliji traka alata za formatiranje teksta postaje traka za formatiranje tabele.
+  </p><div class="orderedlist"><ol type="1"><li>
+    Sabira vrednosti u selektovanim ćelijama.
+   </li><li>
+    Fiksna veličina tabele ćelije mogu biti različitih veličina.
+   </li><li>
+    Fiksna veličina tabele ali su ćelije proporcionalne.
+   </li><li>
+    Tabela nije fiksne veličine kao ni ćelije.
+   </li><li>
+    Spajanje selektovanih ćelija ( <span class="emphasis"><em>Merge Cells</em></span> ) . Od više ćelija napravite jednu.
+   </li><li>
+    Deljenje selektovanih ćelija ( <span class="emphasis"><em>Split Cells</em></span> ). Od jedne ćelije napravite više ćelija.
+   </li><li>
+    Optimizacija visine redova / Å¡irine kolona.
+   </li><li>
+    Dodavanje novog reda ispod reda u kojem se nalazi kursor.
+   </li><li>
+    Dodavanje nove kolone desno od kolone u kojoj se nalazi kursor.
+   </li><li>
+    Obriši red u kojem se nalazi kursor ili selektovane redove.
+   </li><li>
+    Obriši kolonu u kojoj se nalazi kursor ili selektovane kolone.
+   </li><li>
+    Izmena iscrtavanja okvira selektovanih ćelija.
+   </li><li>
+    Izmena linija selektovanih ćelija.
+   </li><li>
+    Boja pozadine.
+   </li><li>
+    Dugme za promenu alata tekst / tabela.
+   </li></ol></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Brisanje sadržaja tabele</span></dt><dd>Selektujete ćelije kojima želite da obrišete sadržaj i pritisnete taster <span class="emphasis"><em>Delete. </em></span></dd><dt><span class="term">Brisanje reda / kolone </span></dt><dd>Selektujete red / kolonu koje želite da obrišete i iz padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Format </em></span> odaberete <span class="emphasis"><em>Row</em></span>(red) /<span class="emphasis"><em> </em></span><span class="emphasis"><em>Delete </em></span> ili <span class="emphasis"><em>Column</em></span>(kolona) / <span class="emphasis"><em>Delete</em></span> ili preko trake sa alatima.
+    </dd><dt><span class="term">Brisnje cele tabele</span></dt><dd>Selektujete celu tabelu i obrišete kao red ili kolonu.</dd><dt><span class="term">Promena visine reda i širine kolone </span></dt><dd>Selektujete red / kolonu i u padajućem meniju <span class="emphasis"><em>Format</em></span> odaberete :
+     <div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Row/Hight</span></dt><dd>Za visinu reda.</dd><dt><span class="term">Column / Width</span></dt><dd>Za širinu kolone. Ili pomoću miša tako što pokazivač namestite da cilja liniju kolone čiju širinu menjate i kad se pokzivač promeni u dvosmernu strelicu prevučete na željenu širinu. Napomena uvek se širi / skuplja kolona koja je levo od linije.
+       </dd></dl></div></dd></dl></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Izjednačavanje visine redova / širine kolona. Preko alata za formatiranje ili padajući meni <span class="emphasis"><em>Format</em></span>
+    </span></dt><dd><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Row / Space Equaly</span></dt><dd>Izjednačavanje visine redova.</dd><dt><span class="term">Columns / Space Equaly</span></dt><dd>Izjednačavanje širine kolona.</dd></dl></div></dd></dl></div><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture47.png"><hr></div></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Dodavanje reda / kolone</span></dt><dd>Preko alata za formatiranje ili preko padjućeg menija <span class="emphasis"><em>Format</em></span>.
+     <div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Row/Insert</span></dt><dd>Dodavanje redova
+        <div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Amount</span></dt><dd>Broj redova koji se dodaju.</dd><dt><span class="term">Before</span></dt><dd>Iznad tekućeg reda</dd><dt><span class="term">After</span></dt><dd>Ispod tekućeg reda.</dd></dl></div></dd><dt><span class="term">Coloumn/Insert</span></dt><dd>Dodavanje kolona
+        <div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Amount</span></dt><dd>Broj kolona koje se dodaju.</dd><dt><span class="term">Before</span></dt><dd>Levo od tekuće kolone</dd><dt><span class="term">After</span></dt><dd>Desno od tekuće kolone.</dd></dl></div></dd></dl></div></dd></dl></div><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Spajanje ćelija</span></dt><dd>Selektujete ćelije koje želite da spojite i iz trake sa alatima za formatiranje odaberete <span class="emphasis"><em>Merge Cells</em></span> ili padajući meni <span class="emphasis"><em>Format / Cells / Merge Celss</em></span>.
+    </dd></dl></div><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture48.png"><hr></div></div><p>
+   Deljenje ćelija - selektujete ćelije koje želite da delite i iz trake sa alatima za formatiranje odaberete <span class="emphasis"><em>Split</em></span> <span class="emphasis"><em>Cells</em></span> ili padajući meni <span class="emphasis"><em>Format/Cell / Split</em></span>.
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Split cell into</span></dt><dd>Podeli ćeliju na željeni broj delova.</dd><dt><span class="term">Horizontaly</span></dt><dd>Podela na redove</dd><dt><span class="term">Into equal proportions</span></dt><dd>Porporcionalno</dd><dt><span class="term">Verticaly</span></dt><dd>Podela na kolone.</dd></dl></div><p>
+   Menjanje okvira tabele
+  </p><p>
+   Ako želite da menjate debljinu ili vrstu linije kojom je iscrtana tabela to možete uraditi preko ikona na traci za formatiranje.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture49.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Borders</em></span>– birate koje linije će biti iscrtane u tabeli.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture50.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Line Style</em></span> – birate izgled linija u tabeli.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture51.png"><hr></div></div><p>
+   <span class="emphasis"><em>Background Color –</em></span> birate boju pozadine za selektovanu-e ćelije.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture52.png"><hr></div></div><p>
+   Položaj teksta u ćeliji 
+  </p><p>
+   Tekst u tabeli se ravna po vertikali i horizontali.
+  </p><p>
+   Po vertikali – u padajućem meniju Format / Cells 
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Top</span></dt><dd>Uz gornji okvir ćelije.</dd><dt><span class="term">Center</span></dt><dd>U centar u odnosu na gornji i donji okvir ćelije.</dd><dt><span class="term">Bottom</span></dt><dd>Uz donji ovir ćelije.</dd></dl></div><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="writer/pictures/picture53.png"><hr></div><p>
+   Po horizontali – na traci sa alatima za formatiranje 
+  </p><div class="variablelist"><dl><dt><span class="term">Left</span></dt><dd>Uz levi okvir ćelije.</dd><dt><span class="term">Center</span></dt><dd>U centar u odnosu na levi i desni okvir ćelije.</dd><dt><span class="term">Right</span></dt><dd>Uz desni okvir ćelije.</dd><dt><span class="term">Justified</span></dt><dd>Podjednako u odnosu na levi i desni okvir ćelije.</dd></dl></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="unos-teksta-u-tabelu.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="osobine-tabele.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">
+   Unos teksta u tabelu i kretanje kroz tebelu 
+   </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="writer.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> 
+   Osobine tabele 
+  </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formatiranje-tabele.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formule.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formule.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formule.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formule.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,53 @@
+<html><head><title>Formule </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="filtriranje-podataka.html" title="Filtriranje podataka "><link rel="next" href="najcesce-koriscene-operacije-i-funkcije.html" title="Najčešće korišćne operacije i funkcije "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="7
 9" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="location"><h1>Formule </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="filtriranje-podataka.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="najcesce-koriscene-operacije-i-funkcije.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="formule"></a>Formule </h2></div></div></div><p>
+   Kada radite sa tabelama radi bržeg računanja koriste se formule. Pomoću formula povezujete više ćelija u matematički izraz i koristite računar da umesto vas vrši izračunavanje. Prilikom zadavanja formula koristite adrese ćelija u kojima se nalaze vrednosti koje obrađujete. Sama formula uzima vrednost, obavlja izračunavanje i prikazuje rezultat u ćeliji.
+  </p><p>
+   <span class="bold"><strong>Napomena</strong></span>: umesto da ukucavate adrese ćelija prilikom kreiranja formule možete i da ih birate klikom na željenu ćeliju čime smanjujete mogućnost greške u kucanju.
+  </p><p>
+   Primer : Ako u ćeliji <span class="bold"><strong>A1</strong></span> imate upisanu vrednost “5” a u ćeliji B1 imate “3” i želite da dobijete rezultat u ćeliji <span class="bold"><strong>C1</strong></span> tada kliknete na ćelju <span class="bold"><strong>C1</strong></span> i kucate “=A1*B1” i pritisnete taster ENTER u ćeliji <span class="bold"><strong>C1</strong></span> se ispisuje rezultat “15” ali ako pogledate u liniju formule videćete da je sadržaj ćelije <span class="bold"><strong>C1</strong></span> “=A1*B1”.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture21.png"><hr></div></div><p>
+   Tj. zadali ste formulu koja ne zavisi od sadržaja ćelije. Ako promenite sadržaj ćelije <span class="bold"><strong>A1</strong></span> u “20” novi rezultat se automatski izračunava. 
+  </p><p>
+   Formule mogu sdržavati sve matematičke operacije i funkcije koje vi odaberete vodeći računa o prioritetu matematičkih operacija.
+  </p><div class="sect2" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="matematicki-operatori-i-prioriteti-iizracunavanja"></a>Matematički operatori i prioriteti izračunavanja</h3></div></div></div><p>
+    Kada u formuli koristite matematičke operatore potrebno je znati i njihov prioritet zbog
+    tačnog izračunavanja. U tabeli su dati matematički operatori po prioritetu izračunavanja:
+   </p><div class="informaltable"><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p>
+         <span class="bold"><strong>Operator</strong></span>
+        </p></td><td><p>
+         <span class="bold"><strong>Namena</strong></span>
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         ' % '
+        </p></td><td><p>
+         Procenat
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         ' ^ '
+        </p></td><td><p>
+         Stepenovanje
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         ' * ' i ' / '
+        </p></td><td><p>
+         Množenje i Deljenje
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         ' + ' i ' – '
+        </p></td><td><p>
+         Sabiranje i Odizimanje
+        </p></td></tr><tr><td><p>
+         ' &amp; ' 
+        </p></td><td><p>
+         Spajanje teksta
+        </p></td></tr></tbody></table></div><p>
+    Priotitete možete menjati tako što ćete koristiti izraze sa zagradama jer opšte je poznato da izrazi u zagradi imaju prednost pri izračunavanju.
+   </p></div><div class="sect2" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="racunanje-procenta"></a>
+    Računanje procenta ' % '
+   </h3></div></div></div><p>
+    Procente računamte po formuli
+   </p><p>
+    g + g ( p / 100 ) &lt; = &gt; g * ( 1+ p / 100 )
+   </p><p>
+    gde je : g – glavnica (broj koji umanjujete/uvećavate)
+   </p><p>
+    p – procenat uvećanja
+   </p><p>
+    + - znak ‘+’ koristite kod uvećanja a znak ‘-‘ kod umanjenja
+   </p></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="filtriranje-podataka.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="najcesce-koriscene-operacije-i-funkcije.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Filtriranje podataka  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Najčešće korišćne operacije i funkcije </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/formule.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/grafikoni.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/grafikoni.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/grafikoni.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/grafikoni.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,21 @@
+<html><head><title>Grafikoni </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="imenovanje-celija.html" title="Imenovanje ćelija "><link rel="next" href="zamrzavanje-zaglavlj.html" title="Zamrzavanje zaglavlja "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="ce
 nter" id="location"><h1>Grafikoni </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="imenovanje-celija.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="zamrzavanje-zaglavlj.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="grafikoni"></a>Grafikoni </h2></div></div></div><p>
+   Grafikoni služe za grafičko predstavljanje tabela tako da vizuelno možete da uporedite vrednosti.
+  </p><p>
+   Postupak pravljenja grafikona se se satoji iz nekoliko koraka :
+  </p><div class="orderedlist"><ol type="1"><li>
+    Prvo selektujete podatke u tabeli koje želite da predstavite grafikonom.
+   </li><li>
+    Iz padajućeg menija Insert / Chart. Ili klik na ikonicu u traci sa standardnim alatima.
+   </li><li>
+    U prvom prozoru u polju <span class="emphasis"><em>R</em></span><span class="emphasis"><em>a</em></span><span class="emphasis"><em>nge</em></span> vidite opseg ćelija koji ste odabrali za grafički prikaz uz opcije da li da se koriste oznake zaglavlja tabele u grafikonu ili ne. 
+    <span class="emphasis"><em>First Row as label </em></span>– prvi red tabele će se koristiti za oznake .
+    <span class="emphasis"><em>First Coloumn as lab</em></span><span class="emphasis"><em>e</em></span><span class="emphasis"><em>l</em></span> – prva kolona tabele će se koristiti za oznake.
+    I iz padajuće liste birate radni list na koji će se iscrtati grafikon <span class="emphasis"><em>Chart results in </em></span><span class="emphasis"><em>w</em></span><span class="emphasis"><em>orksheat</em></span><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture29.png"><hr></div></div></li><li>
+    U sledećem prozoru birate tip grafikona od punuđenih tipova iz liste birate koji želite njegov izgled vidite u levom uglu kao i da li želite tekstualne oznake ili ne u ovom pogledu <span class="emphasis"><em>Show text elements in prewiew . </em></span>U polju <span class="emphasis"><em>Data series in </em></span>birate da li će se prikazivati podaci po redovima ( <span class="emphasis"><em>rows</em></span> ) ili kolonama ( <span class="emphasis"><em>columns</em></span> ). Kliknete na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">Next</span></span><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture30.png"><hr></div></div></li><li>
+    U ovom prozoru birate pod tip grafikona koji ste izabrali kao i da li da se iscrtavaju pomoćne linije na x ili y osi ( <span class="emphasis"><em>x axis, y axis </em></span>) ako to tip grafikona dozvoljava.
+    <div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture31.png"><hr></div></div></li><li>
+    U ovom prozoru zadajete ime grafikona uključujete ili isključujete legendu koja olakšava praćenje podataka. I možete zadati ime osama ukojiko je tip grafikona takav.
+    <div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture32.png"><hr></div></div></li><li>
+    Kliknete na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">Create</span></span> i grafikon će se naći na radnom listu.
+   </li></ol></div><div class="tip" style="margin-left: 0.5in; margin-right: 0.5in;"><table border="0" summary="Tip"><tr><td rowspan="2" align="center" valign="top" width="25"><img alt="[Savet]" src="tip.png"></td><th align="left">Savet</th></tr><tr><td colspan="2" align="left" valign="top">Korake 3-6 možete preskočiti ukoliko ne želite da menjate podrazumevane vrednosti za crtanje grafikona.</td></tr></table></div></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="imenovanje-celija.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="zamrzavanje-zaglavlj.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Imenovanje ćelija  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="ri
 ght" class="navRight"> Zamrzavanje zaglavlja </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/grafikoni.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/imenovanje-celija.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/imenovanje-celija.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/imenovanje-celija.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/imenovanje-celija.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,12 @@
+<html><head><title>Imenovanje ćelija </title><link rel="stylesheet" href="../common/atomix.css" type="text/css"><meta name="generator" content="DocBook XSL Stylesheets V1.67.2"><link rel="start" href="index.html" title="OpenOffice.org"><link rel="up" href="oo-calc.html" title="Poglavlje 3. OpenOffice.org Calc"><link rel="prev" href="kopiranje-formula.html" title="Kopiranje formula "><link rel="next" href="grafikoni.html" title="Grafikoni "><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="GENERATOR" content="KDE XSL Stylesheet V1.13 using libxslt"></head><body bgcolor="white" text="black" link="#0000FF" vlink="#840084" alink="#0000FF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr class="header"><td colspan="2"> </td></tr><tr id="logo"><td valign="top"><a href="http://atomixlinux.org"><img src="../common/atomix_logo.png" alt="Atomix" width="296" height="79" border="0"></a></td><td valign="middle" align="center" id="locat
 ion"><h1>Imenovanje ćelija </h1></td></tr></table><table width="100%" class="header"><tbody><tr><td align="left" class="navLeft" width="33%"><a accesskey="p" href="kopiranje-formula.html">Nazad</a></td><td align="center" class="navCenter" width="34%"><span class="application">OpenOffice.org Calc</span></td><td align="right" class="navRight" width="33%"> 
+     <a accesskey="n" href="grafikoni.html">Napred</a></td></tr></tbody></table><div class="sect1" lang="sr_Latn"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" style="clear: both"><a name="imenovanje-celija"></a>Imenovanje ćelija </h2></div></div></div><p>
+   Ako u vašem radnom listu često koristite neku konstantnu vrednost koju često koristite pri računanju (dnevni kurs valute) možete toj ćeliji dati ime tada ćete tu ćeliju u formuli koristiti po njenom imenu umesto po njenoj adresi.
+  </p><p>
+   Na primer u ćeliji A1(pretpostavite da je ime ćelije “kurs”) vam se nalazi dnevni kurs za € a u ćelijama B5-B10 imate cenu nekog artikla u € dok u ćelijama C5-C10 treba da izračunate cenu u dinarima tada umesto da računate po formulu 
+   C5=B5*A1 računate C5=B5*kurs.
+  </p><div class="informalfigure"><div xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="mediaobject"><hr><img src="calc/pictures/picture28.png"><hr></div></div><p>
+   Ćeliju imenujete tako što kliknete na ćeliju kojoj želite da zadate ime i preko padajućeg menija <span class="emphasis"><em>Insert / Names / Define</em></span>.
+  </p><p>
+   U polje Name ukucate željeno ime i kliknete na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">Add</span></span>
+   i kliknete na dugme <span xmlns:doc="http://nwalsh.com/xsl/documentation/1.0" class="guiitem"><span class="guibutton">OK</span></span> da potvrdite vaš izbor.
+  </p></div><table width="100%" class="bottom-nav"><tr><td width="33%" align="left" valign="top" class="navLeft"><a href="kopiranje-formula.html">Nazad</a></td><td width="34%" align="center" valign="top" class="navCenter"><a href="index.html">Kući</a></td><td width="33%" align="right" valign="top" class="navRight"><a href="grafikoni.html">Napred</a></td></tr><tr><td width="33%" align="left" class="navLeft">Kopiranje formula  </td><td width="34%" align="center" class="navCenter"><a href="oo-calc.html">Gore</a></td><td width="33%" align="right" class="navRight"> Grafikoni </td></tr></table></body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/imenovanje-celija.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/important.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/important.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/important.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/1.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/10.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/10.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/10.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/11.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/11.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/11.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/12.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/12.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/12.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/13.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/13.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/13.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/14.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/14.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/14.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/15.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/15.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/15.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/16.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/16.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/16.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/2.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/2.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/3.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/3.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/4.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/4.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/5.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/5.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/5.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/6.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/6.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/6.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/7.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/7.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/7.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/8.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/8.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/8.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/9.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/9.png?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/impress/pictures/9.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/pngMime
View raw message