incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221062 [3/3] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn: css/ dev/ doc/ doc/howto/ pic/ product/ product/shots/
Date Tue, 20 Dec 2011 01:25:20 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/suite.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/suite.html?rev=1221062&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/suite.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/suite.html Tue Dec 20 01:25:18 2011
@@ -0,0 +1,148 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="mn">
+
+
+ <head>
+  <title>
+        OpenOffice.org 2.x - Албан багцын давуу
талууд
+    </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.8" />
+  <meta name="author" content="badaa@openoffice.org" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url(../css/instruct.css);
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css"
media="print" />
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+
+
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice,
Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: The Open Office Suite" />
+
+<!-- >
+ Kommentare zur Seite
+ $Id: suite.html,v 1.2 2008/10/17 19:29:35 badaa Exp $
+ < -->
+<!-- End de-header -->
+</head>
+
+
+<body>
+
+
+<div id="body2">
+<table id="main2" summary="body2">
+<tr>
+
+<td id="body2td">
+
+<div id="body2col">
+
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+
+<div id="toptabs2">
+<ul>
+ <li><a href="index.html">Бүтээгдэхүүн</a></li>
+ <li><a href="sysreqs.html">Шаардлага</a></li>
+ <li><a href="writer.html">Бичээч</a></li>
+ <li><a href="calc.html">Тооцоологч</a></li>
+ <li><a href="impress.html">Үзүүлэгч</a></li>
+ <li><a href="draw.html">Зураач</a></li>
+ <li><a href="base.html">Өгөгдлийн санч</a></li>
+ <li><a href="math.html">Томьёоч</a></li>
+ <li class="th"><a href="suite.html">Багц</a></li>
+</ul>
+</div>
+<br />
+<br />
+<hr />
+<h2>
+ ОпенОффисе.орг -ын давуу талууд
+</h2>
+<h3>
+ ОпенОффисе.орг нь зөвхөн
энгийн таван хэрэгслийн цуглуулгаас
илүү.
+</h3>
+<p>
+ <strong>Лицензийн төлбөргүй.</strong>
ООо -ыг хэн ч чөлөөтэй хэрэглэж
тарааж болно. Нэмэлт үнэ өртөг
шаарддаг “өргөтгөл програм(add-ins)”
болох PDF экспортлох гэх мэт
олон хэрэгсэл ООо-д төлбөргүй
агуулагдана. Энэ мэт далд төлбөр
огт үгүй.
+</p>
+<p>
+ <strong>Нээлттэй эх.</strong> Та үүнийг
тараах, хуулах болон программыг
хүссэнээрээ өөрчилж болно.
Ингэхдээ ООо-д нээлттэй эхийн
лицензийн журмыг баримтална.

+</p>
+<p>
+ <strong>Бүх талбарт ажиллах чадвартай.</strong>
ООо нь Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Sun Solaris гэх үйлдлийн
системүүд бүхий олон янзын
компьютер дээр ажиллах чадвартай.
+</p>
+<p>
+<strong>Олон хэлийг дэмжигч.</strong>
ООо нь 70 гаруй хэлээр хэрэглэгчийн
интерфейс хэрэглэх боломжтой
бөгөөд ООо төсөл нь 90 гаруй
хэлний зөв бичгийн дүрэм шалгагч,
үгийг мөр шилжүүлэн таслах
боломж, тайлбар толиор хангана.
Мөн “Төвөгтэй бичвэрийн
хэлбэр (ТБХ)”, “Баруунаас
зүүн тийш (RTL)” болон дэÑ
 Ñ€ÑÑÑ доош бичих бичилтийг
харуулах ажилбарыг дэмжин
ажилладаг. Энэхүү төвөгтэй
бичвэрийн хэлбэрт монгол
бичгээр бичих боломж бий.
+</p>
+<p>
+<strong>Олон хэлийг дэмжигч.</strong>
ООо нь 70 гаруй хэлээр хэрэглэгчийн
интерфейс хэрэглэх боломжтой
бөгөөд ООо төсөл нь 90 гаруй
хэлний зөв бичгийн дүрэм шалгагч,
үгийг мөр шилжүүлэн таслах
боломж, тайлбар толиор хангана.
Мөн “Төвөгтэй бичвэрийн
хэлбэр (ТБХ)”, “Баруунаас
зүүн тийш (RTL)” болон дэÑ
 Ñ€ÑÑÑ доош бичих бичилтийг
харуулах ажилбарыг дэмжин
ажилладаг. Энэхүү төвөгтэй
бичвэрийн хэлбэрт монгол
бичгээр бичих боломж бий.
+</p>
+
+
+
+<p>
+ Бусад албан програмууд шиг
тус тусдаа хөгжүүлэгдсэн
олон програмуудын цуглуулга
биш. Хэрэглээний нэгэн янзын
интерфейстэй. 
+
+</p>
+
+<ul>
+ <li>
+  Бүх бүрдэл хэсгүүд нь хүнд
“харагдах болон мэдрэгдэхдээ”
ижил төстэй байдаг тул ажиллах,
эзэмшихэд хялбар байна. Та
зөвхөн "нэг удаа" сураад л туршлагаа
"хаа сайгүй" хэрэглэх боломжтой.
Жишээлбэл "Загвар ба хэлбэржүүлэлт"-г
дурдаж болно. 
+ ОпенОфис.орг таны компьютерийн
харагдацтай тохирон хувирна.
Хэрэв та ажлын талбарынхаа
харагдалтыг өөрчилбол ОпенОфис.орг-н
гадаргуу дагаад өөрчлөгдөнө.
+ </li>
+
+ <li>
+  Бүхий л багцын хувьд ижил
багаж тогтмол хэрэглэгдсэн.
Өөрөөр хэлбэл БИЧЭЭЧ дээр
байгаа графиктай ажилладаг
багаж ҮЗҮҮЛЭГЧ болон ЗУРААЧИД
дотор тэр л хэвээрээ бий.
+ </li>
+ <li>
+  Та ОпенОффисе.орг-ын аль
программыг ашиглаж файл үүсгэсэн
гэдгийг мэдэх шаардлагагүй.
Өөрөөр хэлбэл бичвэр боловсруулах
програм дотроос зураг боловсруулагчийн
файлыг нээж болно. Шууд л "Файл
нээх"-г сонгоход ОпенОфис.орг
тохирох програмыг нь эхлүүлнэ.
+ </li>
+ <li>
+  Бүх бүрдэл хэсгүүд зөв бичгийн
дүрэм шалгагч болон зарим
тоноглолыг дундаа эзэмшдэг.
Жишээлбэл зурах багажийг
Бичээч,Тооцоологч хоёр мөн
Үзүүлэгч, Зураач бүрдлүүдэд
нэгэн ижил байдлаар ашиглана.
Аль нэг програм дээрээс тохиргоог
нь өөрчлөхөд тэр нь хэрэглэж
буй бусад бүх прогрÐ
 мд үйлчилнэ. 
+ </li>
+ <li>
+  Нэг бүрдэр хэсгээс нөгөө
рүү мэдээлэл дамжуулахад
маш хялбар.
+ </li>
+ <li>
+  ОпенОфис.орг нь файлаа "OpenDocument"
форматаар хадгалах ба "Өргөтгөж
болох тэмдгэлгээт хэл (XML)" форматыг
үйлдвэрлэлийн "Бүтцэт мэдээллийн
стандартыг хөгжүүлэх байгууллага
(OASIS)" стандартаар хэрэглэнэ.
XML файлыг дурын бичвэр боловсруулагч
программаар уншиж засварлах
боломжтой. Энэхүү формат н
 ь бусад албан програмуудыг
бодвол диск дээр хамаагүй
бага зай эзэлдэг сайн талтай.
+ </li>
+
+ <li>
+  Багцын бүх бүрдэл хэсгүүд
зөвхөн нэг процессоор таны
компьютер дээр бүгд сууна.
+ </li>
+ <li>
+  Багцын бүх бүрдэр хэсэг ижил
лицензийн загвартай гардаг.
 Лицензийн ямар нэгэн далд
төлбөр одоо ч, ирээдүйд ч байхгүй.
+ </li>
+</ul>
+<p>
+ Та өөрийн албан хэрэглээндээ
шаардлагатай бүх зүйлийг
агуулсан албан багц програмыг
+ <a
+ href="../about-downloads.html"
+ title="Татацын хаяг">өнөөдөр татаж
авна уу!</a>.
+</p>
+</div>
+</td>
+
+</tr>
+</table>
+
+
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+
+
+</div>
+
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/suite.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/sysreqs.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/sysreqs.html?rev=1221062&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/sysreqs.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/sysreqs.html Tue Dec 20 01:25:18 2011
@@ -0,0 +1,145 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="mn">
+
+
+ <head>
+  <title>
+        OpenOffice.org 2.x - Системийн шаардлагууд
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.8" />
+  <meta name="author" content="badaa@openoffice.org" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url(../css/instruct.css);
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css"
media="print" />
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+
+
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice,
Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: The Open Office Suite" />
+
+
+
+
+
+</head>
+<!-- >
+    Kommentare zur Seite
+    $Id: sysreqs.html,v 1.2 2008/10/17 19:29:35 badaa Exp $
+< -->
+
+<body>
+
+
+<div id="body2">
+<table id="main2" summary="body2">
+<tr>
+
+<td id="body2td">
+
+<div id="body2col">
+
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+
+<div id="toptabs2">
+<ul class="tabs">
+ <li><a href="index.html">Бүтээгдэхүүн</a></li>
+ <li class="th"><a href="sysreqs.html">Шаардлага</a></li>
+ <li><a href="writer.html">Бичээч</a></li>
+ <li><a href="calc.html">Тооцоологч</a></li>
+ <li><a href="impress.html">Үзүүлэгч</a></li>
+ <li><a href="draw.html">Зураач</a></li>
+ <li><a href="base.html">Өгөгдлийн санч</a></li>
+ <li><a href="math.html">Томьёоч</a></li>
+ <li><a href="suite.html">Багц</a></li>
+</ul>
+</div>
+<br />
+<br />
+<hr />
+<h2>OpenOffice.org 2.x хувилбарын системийн
шаардлагууд</h2>
+
+<h3>Microsoft Windows</h3>
+<ul>
+ <li>Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (Service Pack 2 эсвэл дээш),
+  Windows XP, Windows 2003, Windows Vista</li>
+ <li>128 MByte RAM</li>
+ <li>200 MByte хатуу дискийн сул зай</li>
+ <li>800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал,
дор хаяж 256 өнгөт байх</li>
+
+</ul>
+<h3>Solaris: SPARC эсвэл X86</h3>
+<ul>
+ <li>Solaris 8 OS эсвэл дээш</li>
+ <li>128 MByte RAM</li>
+ <li>250 MByte хатуу дискийн сул зай</li>
+ <li>X Сервер 800x600 болон түүнээс
дээш нарийвчлал, дор хаяж 256
өнгөт байх</li>
+</ul>
+
+<h3>GNU/Linux ("Linux")</h3>
+
+<ul>
+ <li>Linux Kernel Version 2.2.13 эсвэл шинэ, glibc2 Version
2.2.0 эсвэл дээш </li>
+ <li>128 MByte RAM</li>
+ <li>250 MByte хатуу дискийн сул зай</li>
+ <li>X Сервер 800x600 болон түүнээс
дээш нарийвчлал, дор хаяж 256
өнгөт байх</li>
+</ul>
+<h3> Mac OS X (X11) </h3>
+
+<ul>
+ <li>Power Mac G3 400Mhz эсвэл илүү </li>
+ <li> Mac OS X 10.3.x (10.3.5 зөвлөхүйц), Mac OS X 10.4.x</li>
+ <li> 256Mbyte RAM</li>
+ <li>350 MByte хатуу дискийн сул зай</li>
+ <li>X11 шаардлагатай.&nbsp; OS X 10.3 хувьд
Apple.com <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/x11formacosx.html">хаягаас</a>
авах боломжтой ба OS X 10.4 хувьд
OS X суулгац КД дээр нь байдаг.
Tiger хэрэглэгчийн хувьд
+  <a href="http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301229-de">энд</a>.
заавар бий</li>
+ <li>800x600 болон түүнээс дээш нарийвчлал,
16,7 сая өнгөт байх</li>
+
+</ul>
+
+<h3>Боломжит байдал</h3>
+<h4>Бүх платформууд</h4>
+<ul>
+ <li>Жава ажиллах үеийн орчин
1.4.0_02 / 1.4.1_01 эсвэл шинэ</li>
+ <li>Жава Хандалтын Гүүр v1.0.3
-г <a href="http://www.sun.com/star/accessibility">www.sun.com/star/accessibility</a>
хаягаас авах боломжтой</li>
+</ul>
+<h4>Линүкс:</h4>
+<ul>
+ <li>ГНОМЕ 2.2 суулгалт</li>
+
+</ul>
+<h4>Соларис:</h4>
+<ul>
+ <li>ГНОМЕ 2.0 суулгалт</li>
+
+</ul><hr />
+
+</div>
+</td>
+
+</tr>
+
+</table>
+
+
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+ 
+
+
+</div>
+
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/sysreqs.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/writer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/writer.html?rev=1221062&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/writer.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/writer.html Tue Dec 20 01:25:18 2011
@@ -0,0 +1,130 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="mn">
+
+
+ <head>
+   <title>
+        OpenOffice.org 2.x - Writer
+    </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.8" />
+  <meta name="author" content="badaa@openoffice.org" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url(../css/instruct.css);
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.openoffice.org/branding/css/print.css"
media="print" />
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+
+
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice,
Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: The Open Office Suite" />
+<!-- >
+ Comments for the page here
+ < -->
+<!-- End de-header -->
+</head>
+
+
+<body>
+
+<div id="body2">
+<table id="main2" summary="body2">
+<tr>
+
+<td id="body2td">
+
+<div id="body2col">
+
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+
+<div id="toptabs2">
+<ul>
+ <li><a href="index.html">Бүтээгдэхүүн</a></li>
+ <li><a href="sysreqs.html">Шаардлага</a></li>
+ <li class="th"><a href="writer.html">Бичээч</a></li>
+ <li><a href="calc.html">Тооцоологч</a></li>
+ <li><a href="impress.html">Үзүүлэгч</a></li>
+ <li><a href="draw.html">Зураач</a></li>
+ <li><a href="base.html">Өгөгдлийн санч</a></li>
+ <li><a href="math.html">Томьёоч</a></li>
+ <li><a href="suite.html">Багц</a></li>
+</ul>
+</div>
+<br />
+<br />
+<hr />
+<h2>
+ БИЧЭЭЧ
+</h2>
+<h3>
+ Таны бүх баримтуудын хувьд
+ </h3>
+<p>
+ БИЧЭЭЧ нь таны хүссэн орчин
үеийн, бүрэн тоноглогдсон
бичвэр боловсруулагч юм.
+ </p>
+<p>
+ БИЧЭЭЧ нь хангалттай хялбархан,
бяцхан товхимолоос эхлээд
захиа, мэдээллийн сонин, танилцуулга,
төрөл бүрийн тайлан гаргах
мөн түүнчилэн ном бэлтгэх
боломжтой баялаг хэрэгсэл
бүхий багаж юм. .
+</p>
+<p>
+ <a href="shots/writer_24.png" title="Томруулан үзэх
бол товшино уу"><img src="shots/writer_24_thumb.png"
alt="Бичээчийн дэлгэцийн агшин"
style="float:right; margin:5px; border:0"></img></a>
+ <em>Залуурчууд</em> танд захиа,
факс, өдрийн тэмдэглэл гэх
мэт стандарт баримтууд үүсгэхэд
тань туслана. Мэдээж та өөрийн
хэвүүдийг үүсгэн ашиглаж
болно.
+ 
+</p>
+<p>
+ <em>Загвар ба хэлбэржүүлэлт</em>
хэрэглэгч бүрт хэлбэржүүлэлтийн
хэв ашиглах боломж олгоно.
+</p>
+<p>
+ <em>Автомат засалт</em> хэрэглэн
шивж байх үед зөв бичгийн алдаагаа
засах боломжтой.
+</p>
+<p>
+ Бичиж байх үедээ <em>Автомат
бичвэр</em> ашиглан бичихэд
ядаргаатай үгс, ухагдахуунуудаа
хялбарчилан бичих боломжтой.
+
+</p>
+<p>
+ <em>Автомат хэлбэржүүлэлт</em>
нь таны бичсэн бичвэрийн хэлбэржүүлэлтийг
хийж таныг бичвэрийнхээ агуулгад
анхаарлаа төвлөрүүлэх боломж
олгоно.
+</p>
+
+<p>
+ Та төвөгтэй нүсэр баримтуудаа
товъёог эсвэл индекс үүсгэж,
дүрслэл, хүснэгт эсвэл өөр
объект үүсгэж удирдахад хялбар
болгох боломжтой.
+</p>
+<p>
+ Мөн та имэйлийн програмтайгаа
ч холбоод боловсруулж буй
баримтаа имэйлээр шууд илгээх
боломжтой.
+</p>
+
+<p>
+ Та баримтуудаа ОпенДокумент
(OpenDocument) форматаар хадгалах хэрэгтэй.
Учир нь энэ формат албан баримтын
олон улсын шинэ стандарт билээ.
+ Энэ XML-д суурилсан формат нь
зөвхөн БИЧЭЭЧ-тэй холбоотой
бус та бусад бүх ОпенДокумент
форматтай нийцтэй програм
хангамжуудаар хандах боломжтой
болох юм.
+</p>
+<p>
+ Бичвэр файлдаа бусад бүрдэл
хэсгүүдийн бэлтгэсэн график
болон объектуудыг оруулж
ирэх боломжтой. БИЧЭЭЧ нь HTML,
XHTML, XML, Adobe-ын "Зөөврийн баримт бичгийн
формат (PDF)" болон Microsoft Word-ын хэд
хэдэн хувилбарын файлуудыг
экспортлох боломжтой. Та зөвхөн
майкрософт бүтээгдэхүүн
хэрэглэдэг нөхөд рүүгээ б
 аримтаа илгээхээр болбол
ворд хэлбэрээр хадгалаад
явуулах боломжтой.
+</p>
+
+
+
+</div>
+</td>
+
+</tr>
+</table>
+
+
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+ 
+
+
+</div>
+
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/product/writer.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message