incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From p..@apache.org
Subject svn commit: r1208303 - in /incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU: ru_RU.aff th_ru_RU_v2.dat
Date Wed, 30 Nov 2011 06:56:15 GMT
Author: pfg
Date: Wed Nov 30 06:56:15 2011
New Revision: 1208303

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1208303&view=rev
Log:
i113873 - Russian dictionary for integration. Almost missed the core.

Added:
  incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/ru_RU.aff
  incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/th_ru_RU_v2.dat  (with props)

Added: incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/ru_RU.aff
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/ru_RU.aff?rev=1208303&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/ru_RU.aff (added)
+++ incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/ru_RU.aff Wed Nov 30 06:56:15 2011
@@ -0,0 +1,1632 @@
+SET KOI8-R
+
+SFX Z Y 4
+SFX Z  ÙÊ  Ï      [ÌÎÒÔ×]ÙÊ
+SFX Z  ÉÊ  Ï      ØËÉÊ
+SFX Z  ÉÊ  É      [ÃÓ]ËÉÊ
+SFX Z  ÉÊ  Å      ÝÉÊ
+
+SFX Y Y 435
+SFX Y  ÞØ  ÖÅÛØ     ÞØ
+SFX Y  ÞØ  ÖÅÔÅ     ÞØ
+SFX Y  ÞØ  ÖÅÔ     ÞØ
+SFX Y  ÞØ  ÖÅÍ     ÞØ
+SFX Y  ÞØ  ÇÕÔ     ÞØ
+SFX Y  ÞØ  ÇÕ      ÞØ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÕÔÓÑ    ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÕÓØ     ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÅÛØÓÑ    ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÅÔÓÑ    ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÅÔÅÓØ    ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØÓÑ ÖÅÍÓÑ    ÚÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÕÔ     ÚÁÔØ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÕ      ÚÁÔØ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÅÛØ     ÚÁÔØ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÅÔÅ     ÚÁÔØ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÅÔ     ÚÁÔØ
+SFX Y  ÚÁÔØ ÖÅÍ     ÚÁÔØ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÕÔÓÑ    ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÕÓØ    ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÅÛØÓÑ   ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÅÔÓÑ    ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÅÔÅÓØ   ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØÓÑ ÕÄÅÍÓÑ    ÂÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÕÔ     ÂÙÔØ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÕ     ÂÙÔØ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÅÛØ    ÂÙÔØ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÅÔÅ    ÂÙÔØ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÅÔ     ÂÙÔØ
+SFX Y  ÙÔØ ÕÄÅÍ     ÂÙÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÕÔÓÑ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÕÓØ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÅÛØÓÑ   Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÅÔÓÑ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÅÔÅÓØ   Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×ÅÍÓÑ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×£ÛØÓÑ   Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×£ÔÓÑ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×£ÔÅÓØ   Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØÓÑ Ï×£ÍÓÑ    Ú×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×ÕÔ     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×Õ     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×ÅÛØ    Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×ÅÔÅ    Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×ÅÔ     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×ÅÍ     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×£ÛØ    Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×£ÔÅ    Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×£Ô     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ×ÁÔØ Ï×£Í     Ú×ÁÔØ
+SFX Y  ÖÁÔØÓÑ ÇÕÔÓÑ    ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÖÁÔØÓÑ ÇÕÓØ     ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÖÁÔØ ÇÕÔ     ÖÁÔØ
+SFX Y  ÖÁÔØ ÇÕ      ÖÁÔØ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÛØÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÕÔÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÕÓØ     ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÅÛØÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÅÔÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÅÔÅÓØ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×ÅÍÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×£ÛØÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×£ÔÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×£ÔÅÓØ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ×£ÍÓÑ    ÌÙÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÓÔÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÕÔÓÑ    ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÕÓØ     ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÅÛØÓÑ    ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÅÔÓÑ    ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÅÔÅÓØ    ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÎÅÍÓÑ    ÓÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÍÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÄÕÔÓÑ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÄÉÔÅÓØ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØÓÑ ÄÉÍÓÑ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔØ  ÛØ      ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×ÕÔ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×Õ      ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×ÅÛØ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×ÅÔÅ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×ÅÔ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×ÅÍ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×£ÛØ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×£ÔÅ     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×£Ô     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ×£Í     ÌÙÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÕÔ      ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  Õ      ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÓÔ      ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÕÔ     ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÕ      ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÅÛØ     ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÅÔÅ     ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÅÔ     ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÎÅÍ     ÓÔÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  Í      ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÅÛØ     ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÅÔÅ     ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÅÔ      ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÅÍ      ÌÅÚÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÄÕÔ     ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÄÉÔÅ     ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔØ  ÄÉÍ     ÄÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÕÔÓÑ    [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÕÓØ     [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÅÛØÓÑ    [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÅÔÓÑ    [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÅÔÅÓØ    [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØÓÑ ÞÅÍÓÑ    [^Ó]ÔÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÕÔ     [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÕ      [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÅÛØ     [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÅÔÅ     [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÅÔ     [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÔÁÔØ ÞÅÍ     [^Ó]ÔÁÔØ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÕÔÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÕÓØ     ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÅÛØÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÅÔÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÅÔÅÓØ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ ÄÅÍÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ Ä£ÛØÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ Ä£ÔÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ Ä£ÔÅÓØ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØÓÑ Ä£ÍÓÑ    ÁÓÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÕÔ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÕ      ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÅÛØ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÅÔÅ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÅÔ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ ÄÅÍ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ Ä£ÛØ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ Ä£ÔÅ     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ Ä£Ô     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔØ Ä£Í     ÁÓÔØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÕÔÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÕÓØ     ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÅÛØÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÅÔÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÅÔÅÓØ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÔÅÍÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ô£ÛØÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ô£ÔÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ô£ÔÅÓØ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ô£ÍÓÑ    ÌÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÕÔÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÕÓØ     ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÅÛØÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÅÔÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÅÔÅÓØ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ ÄÅÍÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ä£ÛØÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ä£ÔÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ä£ÔÅÓØ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉÓØ Ä£ÍÓÑ    ×ÅÓÔÉÓØ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÕÔ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÕ      ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÅÛØ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÅÔÅ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÅÔ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÔÅÍ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ô£ÛØ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ô£ÔÅ     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ô£Ô     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ô£Í     ÌÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÕÔ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÕ      ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÅÛØ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÅÔÅ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÅÔ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÄÅÍ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ä£ÛØ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ä£ÔÅ     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ä£Ô     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Ä£Í     ×ÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÕÔ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÕ      ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÅÛØ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÅÔÅ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÅÔ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ ÂÅÍ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ £ÛØ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ £ÔÅ     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Â£Ô     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÔÉ Â£Í     ÒÅÓÔÉ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÅÛØÓÑ   ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÅÔÓÑ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÅÔÅÓØ   ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÅÍÓÑ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÀÔÓÑ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌÀÓØ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌ£ÛØÓÑ   ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌ£ÔÓÑ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌ£ÔÅÓØ   ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØÓÑ ÛÌ£ÍÓÑ    ÓÌÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÅÛØ    ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÅÔÅ    ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÅÔ     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÅÍ     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÀÔ     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌÀ     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌ£ÛØ    ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌ£ÔÅ    ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌ£Ô     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓÌÁÔØ ÛÌ£Í     ÓÌÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÕÔÓÑ    ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÕÓØ     ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÅÛØÓÑ    ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÅÔÓÑ    ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÅÔÅÓØ    ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØÓÑ ÝÅÍÓÑ    ÓËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÕÔ     ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÕ      ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÅÛØ     ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÅÔÅ     ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÅÔ     ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓËÁÔØ ÝÅÍ     ÓËÁÔØ
+SFX Y  ÓÅÔØ ÛÕ      ÓÅÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÕÔÓÑ    [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÕÓØ     [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÅÛØÓÑ    [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÅÔÓÑ    [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÅÔÅÓØ    [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØÓÑ ÛÅÍÓÑ    [^Ï]ÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÕÔ     [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÕ      [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÅÛØ     [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÅÔÅ     [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÅÔ     [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÓÁÔØ ÛÅÍ     [^Ï]ÓÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÕÔÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÕÓØ     [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÅÛØÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÅÔÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÅÔÅÓØ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÒÅÍÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ Ò£ÛØÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ Ò£ÔÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ Ò£ÔÅÓØ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ Ò£ÍÓÑ    [^ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÕÔÓÑ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÕÓØ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÅÛØÓÑ   [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÅÔÓÑ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÅÔÅÓØ   [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒÅÍÓÑ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒ£ÛØÓÑ   [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒ£ÔÓÑ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒ£ÔÅÓØ   [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØÓÑ ÅÒ£ÍÓÑ    [ÂÄ]ÒÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÕÔ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÕ      [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÅÛØ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÅÔÅ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÅÔ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÒÅÍ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ Ò£ÛØ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ Ò£ÔÅ     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ Ò£Ô     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ Ò£Í     [^ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÕÔ     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÕ     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÅÛØ    [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÅÔÅ    [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÅÔ     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒÅÍ     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒ£ÛØ    [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒ£ÔÅ    [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒ£Ô     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÒÁÔØ ÅÒ£Í     [ÂÄ]ÒÁÔØ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÕÔÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÕÓØ     ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÅÛØÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÅÔÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÅÔÅÓØ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ ÎÅÍÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ Î£ÛØÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ Î£ÔÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ Î£ÔÅÓØ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØÓÑ Î£ÍÓÑ    ÍÑÔØÓÑ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÕÔ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÕ      ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÅÛØ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÅÔÅ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÅÔ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ÎÅÍ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ΣÛØ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ ΣÔÅ     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ Î£Ô     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÑÔØ Î£Í     ÍÑÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÑÔÓÑ    ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÉÛØÓÑ   ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÉÔÓÑ    ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÉÔÅÓØ   ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÉÍÓÑ    ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØÓÑ ÏÎÀÓØ    ÇÎÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÑÔ     ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÉÛØ    ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÉÔÅ    ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÉÔ     ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÉÍ     ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ÎÁÔØ ÏÎÀ     ÇÎÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÕÔÓÑ    [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÕÓØ     [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÅÛØÓÑ    [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÅÔÓÑ    [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÅÔÅÓØ    [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØÓÑ ÞÅÍÓÑ    [^Ó]ËÁÔØÓÑ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÕÔ     [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÕ      [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÅÛØ     [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÅÔÅ     [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÅÔ     [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ËÁÔØ ÞÅÍ     [^Ó]ËÁÔØ
+SFX Y  ÉÔØ ÅÛØ     ÌÉÔØ
+SFX Y  ÉÔØ ÅÔÅ     ÌÉÔØ
+SFX Y  ÉÔØ ÅÔ      ÌÉÔØ
+SFX Y  ÉÔØ ÅÍ      ÌÉÔØ
+SFX Y  ÉÔØ ÀÔ      ÌÉÔØ
+SFX Y  ÉÔØ À      ÌÉÔØ
+SFX Y  É  ÕÔ      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  Õ      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  ÅÛØ     ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  ÅÔÅ     ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  ÅÔ      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  ÅÍ      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  £ÛØ     ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  £ÔÅ     ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  £Ô      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  É  £Í      ÒÁÓÔÉ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÕÔÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÕÓØ     ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÅÛØÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÅÔÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÅÔÅÓØ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØÓÑ ÛÅÍÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÕÔ     ÈÁÔØ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÕ      ÈÁÔØ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÅÛØ     ÈÁÔØ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÅÔÅ     ÈÁÔØ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÅÔ     ÈÁÔØ
+SFX Y  ÈÁÔØ ÛÅÍ     ÈÁÔØ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÑÔÓÑ     [ÄÒÔ]ÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÌÀÓØ     ÐÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÉÛØÓÑ    [ÄÒÔ]ÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÉÔÓÑ     [ÄÒÔ]ÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    [ÄÒÔ]ÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÉÍÓÑ     [ÄÒÔ]ÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØÓÑ ÀÓØ     ÒÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÅÔØ ÑÔ      [ÄÍÎÐÒÓÔ]ÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ ÌÀ      ÐÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ ÉÛØ     [ÄÍÎÐÒÓÔ]ÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ ÉÔÅ     [ÄÍÎÐÒÓÔ]ÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ ÉÔ      [ÄÍÎÐÒÓÔ]ÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ ÉÍ      [ÄÍÎÐÒÓÔ]ÅÔØ
+SFX Y  ÅÔØ À      ÒÅÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÕÔ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÕ      ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÅÛØ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÅÔÅ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÅÔ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÔÅÍ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ Ô£ÛØ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ Ô£ÔÅ     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ Ô£Ô     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ Ô£Í     ÞÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÕÔ     ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÕ     ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÅÛØ    ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÅÔÅ    ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÅÔ     ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÅÓÔØ ÑÄÅÍ     ÓÅÓÔØ
+SFX Y  ÄÅÔØÓÑ ÖÕÓØ     ÄÅÔØÓÑ
+SFX Y  ÄÅÔØ ÖÕ      ÄÅÔØ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÕÔÓÑ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÕÔÓÑ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÕÓØ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÕÓØ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÑÔÓÑ     ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÌÀÓØ     ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÛØÓÑ    ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÛØÓÑ    ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÔÓÑ     ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÔÓÑ     ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÍÓÑ     ÖÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÉÍÓÑ     ÓÐÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÔÓÑ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÍÓÑ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÛØÓÑ    Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÛØÓÑ    ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÔÓÑ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÔÓÑ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÔÅÓØ    Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÔÅÓØ    ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÍÓÑ     Ò×ÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØÓÑ £ÍÓÑ     ÏÓÁÔØÓÑ
+SFX Y  ÁÔØ ÕÔ      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÕÔ      ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ Õ      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ Õ      ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÑÔ      ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÌÀ      ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÛØ     ÖÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÛØ     ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÔÅ     ÖÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÔÅ     ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÔ      ÖÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÔ      ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÍ      ÖÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÉÍ      ÓÐÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÛØ     Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÛØ     ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÔÅ     Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÔÅ     ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÔ      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÔ      ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÍ      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ ÅÍ      ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £ÛØ     Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £ÛØ     ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £ÔÅ     Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £ÔÅ     ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £Ô      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £Ô      ÏÓÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £Í      Ò×ÁÔØ
+SFX Y  ÁÔØ £Í      ÏÓÁÔØ
+
+SFX X Y 3
+SFX X  ÙÊ  Ù      ÎÎÙÊ
+SFX X  ÙÊ  Ï      ÎÎÙÊ
+SFX X  ÙÊ  Á      ÎÎÙÊ
+
+SFX W Y 28
+SFX W  ÚÉÔØÓÑ ÖÕÓØ     ÚÉÔØÓÑ
+SFX W  ÚÉÔØ ÖÕ      ÚÉÔØ
+SFX W  ØÓÑ ÓÑ      ÉÔØÓÑ
+SFX W  ØÓÑ ÅÓØ     ÉÔØÓÑ
+SFX W  Ø  Å      ÉÔØ
+SFX W  ÔØÓÑ ÛØÓÑ     ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÔØÓÑ ÍÓÑ     ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÔØ  ÛØ      ÉÔØ
+SFX W  ÔØ  Ô      ÉÔØ
+SFX W  ÔØ  Í      ÉÔØ
+SFX W  ÔÉÔØÓÑ ÞÕÓØ     [^ÀÁÅÉÏÑÓÕÙÜÞ]ÔÉÔØÓÑ
+SFX W  ÔÉÔØ ÞÕ      [^ÀÁÅÉÏÑÓÕÙÜÞ]ÔÉÔØ
+SFX W  ÓÔÉÔØÓÑ ÝÕÓØ     ÓÔÉÔØÓÑ
+SFX W  ÓÔÉÔØ ÝÕ      ÓÔÉÔØ
+SFX W  ÓÉÔØÓÑ ÛÕÓØ     ÓÉÔØÓÑ
+SFX W  ÓÉÔØ ÛÕ      ÓÉÔØ
+SFX W  ÉÔØÓÑ ÕÓØ     [ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÉÔØÓÑ ÑÔÓÑ     [^ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÉÔØÓÑ ÌÀÓØ     [ÂÆÍÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÉÔØÓÑ ÁÔÓÑ     [ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÉÔØÓÑ ÀÓØ     [ÁÅÌÎÏÒÕ]ÉÔØÓÑ
+SFX W  ÉÔØ Õ      [ÖÛÝÞ]ÉÔØ
+SFX W  ÉÔØ ÑÔ      [^ÖÛÝÞ]ÉÔØ
+SFX W  ÉÔØ ÌÀ      [ÂÆÍÐ×]ÉÔØ
+SFX W  ÉÔØ ÁÔ      [ÖÛÝÞ]ÉÔØ
+SFX W  ÉÔØ À      [ÁÅÌÎÏÒÕ]ÉÔØ
+SFX W  ÄÉÔØÓÑ ÖÕÓØ     ÄÉÔØÓÑ
+SFX W  ÄÉÔØ ÖÕ      ÄÉÔØ
+
+SFX V Y 179
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÕÔÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÕÓØ     ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÅÛØÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÅÔÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÅÔÅÓØ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×ÅÍÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×£ÛØÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×£ÔÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×£ÔÅÓØ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ×£ÍÓÑ    ÖÉÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÕÔÓÑ    ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÕÓØ     ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÅÛØÓÑ    ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÅÔÓÑ    ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÅÔÅÓØ    ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÎÅÍÓÑ    ÄÅÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÀÔÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØÓÑ ÀÓØ     ÕÔØÓÑ
+SFX V  ÔØ  ×ÕÔ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×Õ      ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×ÅÛØ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×ÅÔÅ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×ÅÔ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×ÅÍ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×£ÛØ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×£ÔÅ     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×£Ô     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ×£Í     ÖÉÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÕÔ     ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÕ      ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÅÛØ     ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÅÔÅ     ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÅÔ     ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÎÅÍ     ÄÅÔØ
+SFX V  ÔØ  ÅÛØ     ÕÔØ
+SFX V  ÔØ  ÅÔÅ     ÕÔØ
+SFX V  ÔØ  ÅÔ      ÕÔØ
+SFX V  ÔØ  ÅÍ      ÕÔØ
+SFX V  ÔØ  ÀÔ      ÕÔØ
+SFX V  ÔØ  À      ÕÔØ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÀÔÓÑ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ ÀÓØ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ £ÛØÓÑ    ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ £ÔÓÑ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ £ÔÅÓØ    ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØÓÑ £ÍÓÑ     ÑÔØÓÑ
+SFX V  ÑÔØ ÅÛØ     ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ ÅÔÅ     ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ ÅÔ      ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ ÅÍ      ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ ÀÔ      ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ À      ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ £ÛØ     ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ £ÔÅ     ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ £Ô      ÑÔØ
+SFX V  ÑÔØ £Í      ÑÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÛØÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÅÓØ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÍÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÀÔÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÀÓØ     Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ Õ£ÛØÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ Õ£ÔÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ Õ£ÔÅÓØ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØÓÑ Õ£ÍÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÅÛØ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÅÔÅ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÅÔ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÅÍ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÀÔ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ ÕÀ      Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ Õ£ÛØ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ Õ£ÔÅ     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ Õ£Ô     Ï×ÁÔØ
+SFX V  Ï×ÁÔØ Õ£Í     Ï×ÁÔØ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÅÛØÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÅÔÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÅÔÅÓØ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÅÍÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÀÔÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ ØÀÓØ     [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ Ø£ÛØÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ Ø£ÔÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ Ø£ÔÅÓØ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØÓÑ Ø£ÍÓÑ    [ÂÌÐ×]ÉÔØÓÑ
+SFX V  ÉÔØ ØÅÛØ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ ØÅÔÅ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ ØÅÔ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ ØÅÍ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ ØÀÔ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ ØÀ      [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ Ø£ÛØ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ Ø£ÔÅ     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ Ø£Ô     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÉÔØ Ø£Í     [ÂÌÐ×]ÉÔØ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÕÔÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÕÓØ     ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÅÛØÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÅÔÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÅÔÅÓØ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØÓÑ ÄÅÍÓÑ    ÈÁÔØÓÑ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÕÔ     ÈÁÔØ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÕ      ÈÁÔØ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÅÛØ     ÈÁÔØ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÅÔÅ     ÈÁÔØ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÅÔ     ÈÁÔØ
+SFX V  ÈÁÔØ ÄÅÍ     ÈÁÔØ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÖÅÛØÓÑ   ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÖÅÔÓÑ    ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÖÅÔÅÓØ   ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÖÅÍÓÑ    ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÇÕÔÓÑ    ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØÓÑ ÑÇÕÓØ    ÌÅÞØÓÑ
+SFX V  ÅÞØ ÑÖÅÛØ    ÌÅÞØ
+SFX V  ÅÞØ ÑÖÅÔÅ    ÌÅÞØ
+SFX V  ÅÞØ ÑÖÅÔ     ÌÅÞØ
+SFX V  ÅÞØ ÑÖÅÍ     ÌÅÞØ
+SFX V  ÅÞØ ÑÇÕÔ     ÌÅÞØ
+SFX V  ÅÞØ ÑÇÕ     ÌÅÞØ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÕÀÔÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ Õ£ÔÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÛØÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÔÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÔÅÓØ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÍÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÀÔÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ ÀÀÓØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ À£ÛØÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ À£ÔÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ À£ÔÅÓØ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØÓÑ À£ÍÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÅÛØ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÅÔÅ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÅÔ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÅÍ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÀÔ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÕÀ      [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ Õ£ÛØ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ Õ£ÔÅ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ Õ£Ô     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ Õ£Í     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÅÛØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÅÔÅ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÅÔ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÅÍ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÀÔ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ ÀÀ      [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ À£ÛØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ À£ÔÅ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ À£Ô     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  Å×ÁÔØ À£Í     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÅÛØÓÑ    ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÅÔÓÑ    ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÅÔÅÓØ    ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÅÍÓÑ    ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÀÔÓÑ    ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØÓÑ ÌÀÓØ     ÐÁÔØÓÑ
+SFX V  ÁÔØ ÕÔ      ÄÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ Õ      ÄÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÅÛØ     ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÅÔÅ     ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÅÔ     ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÅÍ     ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÀÔ     ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÌÀ      ÐÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÅÛØ     ÄÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÅÔÅ     ÄÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÅÔ      ÄÁÔØ
+SFX V  ÁÔØ ÅÍ      ÄÁÔØ
+
+SFX U Y 162
+SFX U  ÞØÓÑ ÖÅÛØÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ ÖÅÔÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ ÖÅÔÅÓØ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ ÖÅÍÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ Ö£ÛØÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ Ö£ÔÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ Ö£ÔÅÓØ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ Ö£ÍÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ ÇÕÔÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØÓÑ ÇÕÓØ     ÞØÓÑ
+SFX U  ÞØ  ÖÅÛØ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  ÖÅÔÅ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  ÖÅÔ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  ÖÅÍ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  Ö£ÛØ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  Ö£ÔÅ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  Ö£Ô     ÞØ
+SFX U  ÞØ  Ö£Í     ÞØ
+SFX U  ÞØ  ÇÕÔ     ÞØ
+SFX U  ÞØ  ÇÕ      ÞØ
+SFX U  ØÓÑ ÓÑ      ÕÔØÓÑ
+SFX U  ØÓÑ ÓÑ      ÏÑÔØÓÑ
+SFX U  ØÓÑ ÓÑ      [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÅÔÓÑ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÅÍÓÑ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÀÔÓÑ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ ÀÓØ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ £ÛØÓÑ    Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ £ÔÓÑ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ £ÔÅÓØ    Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØÓÑ £ÍÓÑ     Á×ÁÔØÓÑ
+SFX U  ×ÁÔØ ÅÛØ     Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ ÅÔÅ     Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ ÅÔ      Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ ÅÍ      Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ ÀÔ      Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ À      Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ £ÛØ     Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ £ÔÅ     Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ £Ô      Á×ÁÔØ
+SFX U  ×ÁÔØ £Í      Á×ÁÔØ
+SFX U  ÕÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ £ÛØÓÑ    ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ £ÔÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ £ÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØÓÑ £ÍÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÕÔØ Õ      ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ ÅÛØ     ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ ÅÔÅ     ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ ÅÔ      ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ ÅÍ      ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ £ÛØ     ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ £ÔÅ     ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ £Ô      ÕÔØ
+SFX U  ÕÔØ £Í      ÕÔØ
+SFX U  ÔØÓÑ ÓØ      ÕÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÅÔÓÑ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÅÍÓÑ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÀÔÓÑ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØÓÑ ÀÓØ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÔØ  Ô      ÕÔØ
+SFX U  ÔØ  Ô      ÏÑÔØ
+SFX U  ÔØ  Ô      [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÔØ  ÅÛØ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÔØ  ÅÔÅ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÔØ  ÅÔ      [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÔØ  ÅÍ      [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÔØ  ÀÔ      [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÔØ  À      [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÉÛØÓÑ    ÏÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÉÔÓÑ     ÏÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÏÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÉÍÓÑ     ÏÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    [ÁÅÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÅÔÓÑ     [ÁÅÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    [ÁÅÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÅÍÓÑ     [ÁÅÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÀÔÓÑ     [ÁÅÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØÓÑ ÀÓØ     [ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX U  ÑÔØ ÉÛØ     ÏÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÉÔÅ     ÏÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÉÔ      ÏÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÉÍ      ÏÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÅÛØ     [ÁÅÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÅÔÅ     [ÁÅÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÅÔ      [ÁÅÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÅÍ      [ÁÅÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ ÀÔ      [ÁÅÕ]ÑÔØ
+SFX U  ÑÔØ À      [ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÛØÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÅÓØ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÅÍÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÀÔÓÑ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÀÓØ     Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÅÛØ     Ï×ÁÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÅÔÅ     Ï×ÁÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÅÔ     Ï×ÁÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÅÍ     Ï×ÁÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÀÔ     Ï×ÁÔØ
+SFX U  Ï×ÁÔØ ÕÀ      Ï×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÅÛØÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÅÔÅÓØ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÅÍÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÀÔÓÑ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÕÀÓØ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÛØÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÔÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÔÅÓØ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÅÍÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÀÔÓÑ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØÓÑ ÀÀÓØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÅÛØ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÅÔÅ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÅÔ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÅÍ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÀÔ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÕÀ      [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÅÛØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÅÔÅ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÅÔ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÅÍ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÀÔ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  Å×ÁÔØ ÀÀ      [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÕÔÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÕÓØ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÕÓØ     [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÉÛØÓÑ    [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÉÔÓÑ     [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÉÍÓÑ     [ÖÛÝÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ £ÛØÓÑ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ £ÔÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ £ÔÅÓØ    ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØÓÑ £ÍÓÑ     ÄÁÔØÓÑ
+SFX U  ÁÔØ ÕÔ      ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ Õ      ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ Õ      [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÉÛØ     [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÉÔÅ     [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÉÔ      [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÉÍ      [ÖÛÝÞ]ÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÅÛØ     ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÅÔÅ     ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÅÔ      ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ ÅÍ      ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ £ÛØ     ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ £ÔÅ     ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ £Ô      ÄÁÔØ
+SFX U  ÁÔØ £Í      ÄÁÔØ
+
+SFX T Y 38
+SFX T  ÕÔØÓÑ ØÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX T  ÕÔØÓÑ ØÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX T  ÕÔØ ØÔÅ     ÕÔØ
+SFX T  ÕÔØ Ø      ÕÔØ
+SFX T  ÓÁÔØÓÑ ÛÉÔÅÓØ    ÓÁÔØÓÑ
+SFX T  ÓÁÔØÓÑ ÛÉÓØ     ÓÁÔØÓÑ
+SFX T  ÓÁÔØ ÛÉÔÅ     ÓÁÔØ
+SFX T  ÓÁÔØ ÛÉ      ÓÁÔØ
+SFX T  ÑÔØÓÑ ÊÔÅÓØ    [ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX T  ÑÔØÓÑ ÊÓÑ     [ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX T  ÑÔØ ÊÔÅ     [ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX T  ÑÔØ Ê      [ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX T  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÊÔÅÓØ    Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÊÓÑ     Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Ï×ÁÔØ ÕÊÔÅ     Ï×ÁÔØ
+SFX T  Ï×ÁÔØ ÕÊ      Ï×ÁÔØ
+SFX T  ÉÔØÓÑ ØÔÅÓØ    [^ÁÅÏ]ÉÔØÓÑ
+SFX T  ÉÔØÓÑ ØÓÑ     [^ÁÅÏ]ÉÔØÓÑ
+SFX T  ÉÔØÓÑ ÊÔÅÓØ    [ÁÅÏ]ÉÔØÓÑ
+SFX T  ÉÔØÓÑ ÊÓÑ     [ÁÅÏ]ÉÔØÓÑ
+SFX T  ÉÔØ ØÔÅ     [^ÁÅÏ]ÉÔØ
+SFX T  ÉÔØ Ø      [^ÁÅÏ]ÉÔØ
+SFX T  ÉÔØ ÊÔÅ     [ÁÅÏ]ÉÔØ
+SFX T  ÉÔØ Ê      [ÁÅÏ]ÉÔØ
+SFX T  Å×ÁÔØÓÑ ÕÊÔÅÓØ    [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Å×ÁÔØÓÑ ÕÊÓÑ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Å×ÁÔØÓÑ ÀÊÔÅÓØ    [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Å×ÁÔØÓÑ ÀÊÓÑ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX T  Å×ÁÔØ ÕÊÔÅ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX T  Å×ÁÔØ ÕÊ      [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX T  Å×ÁÔØ ÀÊÔÅ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX T  Å×ÁÔØ ÀÊ      [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX T  ÅÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÅÔØÓÑ
+SFX T  ÅÔØÓÑ ÉÓØ     ÅÔØÓÑ
+SFX T  ÅÔØ ÉÔÅ     ÅÔØ
+SFX T  ÅÔØ É      ÅÔØ
+SFX T  ÁÔØÓÑ ÉÓØ     [ÖÞ]ÁÔØÓÑ
+SFX T  ÁÔØ É      [ÖÞ]ÁÔØ
+
+SFX S Y 40
+SFX S  ÙÊ  Ù      [^Î]ÙÊ
+SFX S  ÙÊ  Ï      [^Î]ÙÊ
+SFX S  ÙÊ  Á      [^Î]ÙÊ
+SFX S  ÙÊ  0      [^Î]ÙÊ
+SFX S  ØÎÙÊ ÅÎ      ØÎÙÊ
+SFX S  ØËÉÊ ÅË      ØËÉÊ
+SFX S  ÏÊ  Ù      [^ÇÈ]ÏÊ
+SFX S  ÏÊ  Ï      ÏÊ
+SFX S  ÏÊ  É      [ÇÈ]ÏÊ
+SFX S  ÏÊ  Á      ÏÊ
+SFX S  ÏÊ  0      ÏÊ
+SFX S  ÎÙÊ Ù      ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Ù      [^£]ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÏÎ      ÌÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Ï      ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Ï      [^£]ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÎÙ      [^Î]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÎÏ      [^Î]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÎÁ      [^Î]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Î      ÅÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Î      [£Å]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÅÎ      [^ÅÊÌÎØ]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ ÅÎ      [^£ÅÊÌÎØ]ÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Á      ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÙÊ Á      [^£]ÎÎÙÊ
+SFX S  ÎÎÙÊ Î      ÎÎÙÊ
+SFX S  ËÉÊ ÏË      [^ÁÅÉÊÏÕØÙ]ËÉÊ
+SFX S  ËÉÊ ÏË      [^£ÁÅÉÊÏÕØÙ]ËÉÊ
+SFX S  ËÉÊ Ë      [ÁÅÉÏÕÙ]ËÉÊ
+SFX S  ËÉÊ Ë      [£ÁÅÉÏÕÙ]ËÉÊ
+SFX S  ÊÎÙÊ ÅÎ      ÊÎÙÊ
+SFX S  ÊËÉÊ ÅË      ÊËÉÊ
+SFX S  ÉÊ  Ï      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX S  ÉÊ  É      [ÇÈËÖÝÞ]ÉÊ
+SFX S  ÉÊ  Å      [ÖÝÞ]ÉÊ
+SFX S  ÉÊ  Á      [ÇÈËÖÝÞ]ÉÊ
+SFX S  ÉÊ  0      [ÇÈÖÝÞ]ÉÊ
+SFX S  £ÎÎÙÊ ÅÎÙ     £ÎÎÙÊ
+SFX S  £ÎÎÙÊ ÅÎÏ     £ÎÎÙÊ
+SFX S  £ÎÎÙÊ ÅÎÁ     £ÎÎÙÊ
+
+SFX R Y 4
+SFX R  ÔØÓÑ ×ÛÉÓØ    [ÁÅÉÏÑÕÙ]ÔØÓÑ
+SFX R  ÔØ  ×      [ÁÅÉÏÑÕÙ]ÔØ
+SFX R  ÓÔØÓÑ ×ÛÉÓØ    ÓÔØÓÑ
+SFX R  ÓÔØ ×      ÓÔØ
+
+SFX Q Y 6
+SFX Q  Ï×ÁÔØÓÑ ÕÑÓØ     Ï×ÁÔØÓÑ
+SFX Q  Ï×ÁÔØ ÕÑ      Ï×ÁÔØ
+SFX Q  Å×ÁÔØÓÑ ÕÑÓØ     [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX Q  Å×ÁÔØÓÑ ÀÑÓØ     [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØÓÑ
+SFX Q  Å×ÁÔØ ÕÑ      [ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+SFX Q  Å×ÁÔØ ÀÑ      [^ÃÖÛÝÞ]Å×ÁÔØ
+
+SFX P Y 12
+SFX P  ÙÔØÓÑ ÏÑÓØ     ÙÔØÓÑ
+SFX P  ÙÔØ ÏÑ      ÙÔØ
+SFX P  ÔØÓÑ ÓØ      [ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX P  ÔØÓÑ ÑÓØ     [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX P  ÔØÓÑ ÑÓØ     [^ÁÅÏÕ]ÑÔØÓÑ
+SFX P  ÔØ  Ñ      [ÁÅ]ÔØ
+SFX P  ÔØ  Ñ      [^ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX P  ÑÔØ Ñ      [ÁÅÏÕ]ÑÔØ
+SFX P  ÉÔØÓÑ ÑÓØ     [^ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX P  ÉÔØÓÑ ÁÓØ     [ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX P  ÉÔØ Ñ      [^ÖÛÝÞ]ÉÔØ
+SFX P  ÉÔØ Á      [ÖÛÝÞ]ÉÔØ
+
+SFX O Y 131
+SFX O  Ù  ÁÍÉ     Ù
+SFX O  Ù  ÁÍ      Ù
+SFX O  Ù  ÁÈ      Ù
+SFX O  ÒÉÎ Ò      ÒÉÎ
+SFX O  ÏÔØ ÔÑÍÉ     ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÑÍ     ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÑÈ     ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÑ      ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÉ      ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÅÍ     ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÅÊ     ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÅ      ÏÔØ
+SFX O  ÏÔØ ÔÀ      ÏÔØ
+SFX O  ÏË  ËÕ      ÏË
+SFX O  ÏË  ËÏ×     ÏË
+SFX O  ÏË  ËÏÍ     ÏË
+SFX O  ÏË  ËÉ      ÏË
+SFX O  ÏË  ËÅ      ÏË
+SFX O  ÏË  ËÁÍÉ     ÏË
+SFX O  ÏË  ËÁÍ     ÏË
+SFX O  ÏË  ËÁÈ     ÏË
+SFX O  ÏË  ËÁ      ÏË
+SFX O  ÎÉÎ Î      ÎÉÎ
+SFX O  ÉÎ  Ù      ÒÉÎ
+SFX O  ÉÎ  Å      ÎÉÎ
+SFX O  ÉÎ  ÁÍÉ     ÉÎ
+SFX O  ÉÎ  ÁÍ      ÉÎ
+SFX O  ÉÎ  ÁÈ      ÉÎ
+SFX O  ÉÊ  ØÑ      ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÉÍÉ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÉÍ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÉÈ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÉ      ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÅÍÕ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÅÍ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÅÊ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÅÇÏ     ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÅ      ÉÊ
+SFX O  ÉÊ  ØÀ      ÉÊ
+SFX O  É  ÑÍÉ     [ÁÒÓ]ÔÉ
+SFX O  É  ÑÍÉ     [ÁÂÅÉÌÎÏÒÓØ]É
+SFX O  É  ÑÍ      [ÁÂÄÅÉÌÎÏÒÓÔØ]É
+SFX O  É  ÑÈ      [ÁÂÄÅÉÌÎÏÒÓÔØ]É
+SFX O  É  ÁÍÉ     [^ÁÂÄÅÉÌÎÏÒÓÔØ]É
+SFX O  É  ÁÍ      [^ÁÂÄÅÉÌÎÏÒÓÔØ]É
+SFX O  É  ÁÈ      [^ÁÂÄÅÉÌÎÏÒÓÔØ]É
+SFX O  ÅÎØ ÎÑÍÉ     ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÑÍ     ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÑÈ     ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÑ      ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÉ      ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÅÍ     ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÅÊ     ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÅ      ÅÎØ
+SFX O  ÅÎØ ÎÀ      ÅÎØ
+SFX O  ÅÌ  ÌÙ      ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÕ      ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÏ×     ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÏÍ     ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÅ      ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÁÍÉ     ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÁÍ     ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÁÈ     ÅÌ
+SFX O  ÅÌ  ÌÁ      ÅÌ
+SFX O  ÅË  ØËÕ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÏ×     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÏÍ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÉ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÅ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÁÍÉ    [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÁÍ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÁÈ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ØËÁ     [ÌÎÒÓ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÕ      [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÏ×     [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÏÍ     [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÉ      [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÅ      [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÁÍÉ     [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÁÍ     [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÁÈ     [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅË  ËÁ      [ÖÛÞ]ÅË
+SFX O  ÅÃ  ØÃÙ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÕ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÅ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÁÍÉ    ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÁÍ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÁÈ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ØÃÁ     ÌÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÙ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÕ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  Åà  ÊÃÅ×     [ÁÅÉ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÅÍ     [ÁÅÉ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÅ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÁÍÉ    [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÁÍ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÁÈ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÊÃÁ     [ÁÅÉÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÙ      [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÕ      [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÅ      [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÁÍÉ     [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÁÍ     [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÁÈ     [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  ÅÃ  ÃÁ      [^ÁÅÉÌÏ]ÅÃ
+SFX O  £Ì  ÌÙ      £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÕ      £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÏ×     £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÏÍ     £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÅ      £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÁÍÉ     £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÁÍ     £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÁÈ     £Ì
+SFX O  £Ì  ÌÁ      £Ì
+SFX O  £Ë  ØËÕ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÏ×     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÏÍ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÉ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÅ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÁÍÉ    [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÁÍ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÁÈ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  £Ë  ØËÁ     [ÌÎÒÓ]£Ë
+SFX O  0  Õ      ÉÎ
+SFX O  0  ÏÍ      ÉÎ
+SFX O  0  ÍÉ      [ÁÑ]
+SFX O  0  Í      [ÁÑ]
+SFX O  0  È      [ÁÑ]
+SFX O  0  Å×      [ÁÎÑÒ]Ã
+SFX O  0  Å      ÉÎ
+SFX O  0  Á      ÉÎ
+
+SFX N Y 17
+SFX N  Ø  ÑÍÉ     [^ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  Ø  ÑÍ      [^ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  Ø  ÑÈ      [^ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  Ø  É      Ø
+SFX N  Ø  ÅÊ      Ø
+SFX N  Ø  ÁÍÉ     [ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  Ø  ÁÍ      [ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  Ø  ÁÈ      [ÖÛÝÞ]Ø
+SFX N  0  Õ      [^Ø]
+SFX N  0  Ï×      [^ÃÖØÛÝÞ]
+SFX N  0  ÏÍ      [^ÃÖØÛÝÞ]
+SFX N  0  Å      [^Ø]
+SFX N  0  ÁÍÉ     [^Ø]
+SFX N  0  ÁÍ      [^Ø]
+SFX N  0  ÁÈ      [^Ø]
+SFX N  0  Á      [^Ø]
+SFX N  0  À      Ø
+
+SFX M Y 108
+SFX M  ÞØÓÑ ËÕÔÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX M  ÞØÓÑ ËÕÓØ     ÞØÓÑ
+SFX M  ÞØ  ËÕÔ     ÞØ
+SFX M  ÞØ  ËÕ      ÞØ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÅÛØÓÑ    ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÅÔÓÑ    ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÅÔÅÓØ    ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÅÍÓÑ    ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÀÔÓÑ    ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØÓÑ ÏÀÓØ     ÙÔØÓÑ
+SFX M  ÙÔØ ÏÅÛØ     ÙÔØ
+SFX M  ÙÔØ ÏÅÔÅ     ÙÔØ
+SFX M  ÙÔØ ÏÅÔ     ÙÔØ
+SFX M  ÙÔØ ÏÅÍ     ÙÔØ
+SFX M  ÙÔØ ÏÀÔ     ÙÔØ
+SFX M  ÙÔØ ÏÀ      ÙÔØ
+SFX M  ØÓÑ ÓÑ      ÕÔØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ ÅÔÓÑ     ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ ÅÍÓÑ     ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ £ÛØÓÑ    ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ £ÔÓÑ     ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ £ÔÅÓØ    ÞØÓÑ
+SFX M  ØÓÑ £ÍÓÑ     ÞØÓÑ
+SFX M  Ø  ÅÛØ     ÞØ
+SFX M  Ø  ÅÔÅ     ÞØ
+SFX M  Ø  ÅÔ      ÞØ
+SFX M  Ø  ÅÍ      ÞØ
+SFX M  Ø  £ÛØ     ÞØ
+SFX M  Ø  £ÔÅ     ÞØ
+SFX M  Ø  £Ô      ÞØ
+SFX M  Ø  £Í      ÞØ
+SFX M  ÕÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÕÔØÓÑ
+SFX M  ÕÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX M  ÕÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX M  ÕÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÕÔØÓÑ
+SFX M  ÕÔØ Õ      ÕÔØ
+SFX M  ÕÔØ ÅÛØ     ÕÔØ
+SFX M  ÕÔØ ÅÔÅ     ÕÔØ
+SFX M  ÕÔØ ÅÔ      ÕÔØ
+SFX M  ÕÔØ ÅÍ      ÕÔØ
+SFX M  ÔØÓÑ ÓØ      ÕÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÅÔÓÑ     [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÅÍÓÑ     [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÀÔÓÑ     [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØÓÑ ÀÓØ     [ÁÅ]ÔØÓÑ
+SFX M  ÔØ  Ô      ÕÔØ
+SFX M  ÔØ  ÅÛØ     [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔØ  ÅÔÅ     [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔØ  ÅÔ      [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔØ  ÅÍ      [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔØ  ÀÔ      [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔØ  À      [ÁÅ]ÔØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÕÔÓÑ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÕÓØ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÅÛØÓÑ    [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÅÔÓÑ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÅÔÅÓØ    [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÅÍÓÑ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÕÔÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÕÓØ     ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÅÛØÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÅÔÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÅÔÅÓØ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ ÄÅÍÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ Ä£ÛØÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ Ä£ÔÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ Ä£ÔÅÓØ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ Ä£ÍÓÑ    ÊÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ £ÛØÓÑ    [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ £ÔÓÑ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ £ÔÅÓØ    [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉÓØ £ÍÓÑ     [ÓÚ]ÔÉÓØ
+SFX M  ÔÉ  ÕÔ      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  Õ      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÅÛØ     [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÅÔÅ     [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÅÔ      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÅÍ      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÕÔ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÕ      ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÅÛØ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÅÔÅ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÅÔ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  ÄÅÍ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  Ä£ÛØ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  Ä£ÔÅ     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  Ä£Ô     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  Ä£Í     ÊÔÉ
+SFX M  ÔÉ  £ÛØ     [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  £ÔÅ     [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  £Ô      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÔÉ  £Í      [ÓÚ]ÔÉ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÅÛØÓÑ    ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÅÔÓÑ     ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÅÔÅÓØ    ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÅÍÓÑ     ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÀÔÓÑ     ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØÓÑ ÀÓØ     ÏÔØÓÑ
+SFX M  ÏÔØ ÅÛØ     ÏÔØ
+SFX M  ÏÔØ ÅÔÅ     ÏÔØ
+SFX M  ÏÔØ ÅÔ      ÏÔØ
+SFX M  ÏÔØ ÅÍ      ÏÔØ
+SFX M  ÏÔØ ÀÔ      ÏÔØ
+SFX M  ÏÔØ À      ÏÔØ
+
+SFX L Y 63
+SFX L  ÞØÓÑ ËÓÑ     ÞØÓÑ
+SFX L  ÞØÓÑ ËÓÑ     [^Å]ÞØÓÑ
+SFX L  ÞØÓÑ ËÌÏÓØ    ÞØÓÑ
+SFX L  ÞØÓÑ ËÌÉÓØ    ÞØÓÑ
+SFX L  ÞØÓÑ ËÌÁÓØ    ÞØÓÑ
+SFX L  ÞØ  ËÌÏ     ÞØ
+SFX L  ÞØ  ËÌÉ     ÞØ
+SFX L  ÞØ  ËÌÁ     ÞØ
+SFX L  ÞØ  Ë      ÞØ
+SFX L  ÞØ  Ë      [^Å]ÞØ
+SFX L  ÚÔØ Ú      ÚÔØ
+SFX L  ÚÔÉ Ú      ÚÔÉ
+SFX L  ÔØÓÑ ÓÑ      ÚÔØÓÑ
+SFX L  ÔØÓÑ ÌÓÑ     [^ÓÚ]ÔØÓÑ
+SFX L  ÔØÓÑ ÌÏÓØ     [^Ó]ÔØÓÑ
+SFX L  ÔØÓÑ ÌÉÓØ     [^Ó]ÔØÓÑ
+SFX L  ÔØÓÑ ÌÁÓØ     [^Ó]ÔØÓÑ
+SFX L  ÔØ  ÌÏ      [^Ó]ÔØ
+SFX L  ÔØ  ÌÉ      [^Ó]ÔØ
+SFX L  ÔØ  ÌÁ      [^Ó]ÔØ
+SFX L  ÔØ  Ì      [^ÓÚ]ÔØ
+SFX L  ÔÉ  ÌÏ      ÚÔÉ
+SFX L  ÔÉ  ÌÉ      ÚÔÉ
+SFX L  ÔÉ  ÌÁ      ÚÔÉ
+SFX L  ÓÔØÓÑ ÌÓÑ     ÓÔØÓÑ
+SFX L  ÓÔØÓÑ ÌÏÓØ     ÓÔØÓÑ
+SFX L  ÓÔØÓÑ ÌÉÓØ     ÓÔØÓÑ
+SFX L  ÓÔØÓÑ ÌÁÓØ     ÓÔØÓÑ
+SFX L  ÓÔØ ÌÏ      [^Þ].ÓÔØ
+SFX L  ÓÔØ ÌÉ      [^Þ].ÓÔØ
+SFX L  ÓÔØ ÌÁ      [^Þ].ÓÔØ
+SFX L  ÓÔØ Ì      [^Þ].ÓÔØ
+SFX L  ÓÔÉÓØ ÌÓÑ     ÓÔÉÓØ
+SFX L  ÓÔÉÓØ ÌÓÑ     [^Å]ÓÔÉÓØ
+SFX L  ÓÔÉÓØ ÌÏÓØ     ÓÔÉÓØ
+SFX L  ÓÔÉÓØ ÌÉÓØ     ÓÔÉÓØ
+SFX L  ÓÔÉÓØ ÌÁÓØ     ÓÔÉÓØ
+SFX L  ÓÔÉ ÌÏ      ÓÔÉ
+SFX L  ÓÔÉ ÌÉ      ÓÔÉ
+SFX L  ÓÔÉ ÌÁ      ÓÔÉ
+SFX L  ÓÔÉ Ì      ÓÔÉ
+SFX L  ÓÔÉ Ì      [^Å]ÓÔÉ
+SFX L  ÓÑ  ÌÏÓØ     [^ÁÉÑØ]ÓÑ
+SFX L  ÓÑ  ÌÉÓØ     [^ÁÉÑØ]ÓÑ
+SFX L  ÓÑ  ÌÁÓØ     [^ÁÉÑØ]ÓÑ
+SFX L  ÌÚÔÉ ÌÚ      ÌÚÔÉ
+SFX L  ÅÞØÓÑ £ËÓÑ     ÅÞØÓÑ
+SFX L  ÅÞØ £Ë      ÅÞØ
+SFX L  ÅÚÔÉ £Ú      ÅÚÔÉ
+SFX L  ÅÓÔØ ÌÏ      ÞÅÓÔØ
+SFX L  ÅÓÔØ ÌÉ      ÞÅÓÔØ
+SFX L  ÅÓÔØ ÌÁ      ÞÅÓÔØ
+SFX L  ÅÓÔØ ÅÌ      ÞÅÓÔØ
+SFX L  ÅÓÔØ £Ì      ÞÅÓÔØ
+SFX L  ÅÓÔÉÓØ £ÌÓÑ     ÅÓÔÉÓØ
+SFX L  ÅÓÔÉ £Ì      ÅÓÔÉ
+SFX L  ÁÓØ ÏÓØ     ÁÓØ
+SFX L  ÁÓØ ÉÓØ     ÁÓØ
+SFX L  Á  Ï      Á
+SFX L  Á  É      Á
+SFX L  0  ÌÏ      [^ÁÉÑØ]
+SFX L  0  ÌÉ      [^ÁÉÑØ]
+SFX L  0  ÌÁ      [^ÁÉÑØ]
+
+SFX K Y 55
+SFX K  ÝÅ  Ý      ÝÅ
+SFX K  ØÅ  ÉÊ      ØÅ
+SFX K  Ø  ÑÍÉ     Ø
+SFX K  Ø  ÑÍ      Ø
+SFX K  Ø  ÑÈ      Ø
+SFX K  Ø  Ñ      Ø
+SFX K  Ø  É      Ø
+SFX K  Ø  ÅÍ      Ø
+SFX K  Ø  ÅÊ      Ø
+SFX K  Ø  Å      Ø
+SFX K  Ø  À      Ø
+SFX K  Ï  Õ      Ï
+SFX K  Ï  É      [ÉÛÞ]ËÏ
+SFX K  Ï  Å      Ï
+SFX K  Ï  ÁÍÉ     Ï
+SFX K  Ï  ÁÍ      Ï
+SFX K  Ï  ÁÈ      Ï
+SFX K  Ï  Á      Ï
+SFX K  Ï  0      [ÄÇÓÔ×]Ï
+SFX K  Ê  ÑÍÉ     Ê
+SFX K  Ê  ÑÍ      Ê
+SFX K  Ê  ÑÈ      Ê
+SFX K  Ê  Ñ      Ê
+SFX K  Ê  É      ÉÊ
+SFX K  Ê  É      [ÀÁÅÏÑÕ]Ê
+SFX K  Ê  Å×      Ê
+SFX K  Ê  ÅÍ      Ê
+SFX K  Ê  Å      [^É]Ê
+SFX K  Ê  À      Ê
+SFX K  Å  Õ      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  ÑÍÉ     [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  ÑÍ      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  ÑÈ      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  Ñ      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  Ê      ÉÅ
+SFX K  Å  É      ÉÅ
+SFX K  Å  ÅÊ      [^ÃÉÖØÝ]Å
+SFX K  Å  ÁÍÉ     [ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  ÁÍ      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  ÁÈ      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  Á      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  Å  À      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX K  0  Ù      [^ÅÇÈÊËÏÖØÛÝÞ]
+SFX K  0  Õ      [^ÅÊÏØ]
+SFX K  0  Ï×      [^ÃÅÊÏÖØÛÝÞ]
+SFX K  0  ÏÍ      [^ÃÅÊÏÖØÛÝÞ]
+SFX K  0  Í      Ï
+SFX K  0  Í      Å
+SFX K  0  É      [ÇÈËÖÛÝÞ]
+SFX K  0  ÅÊ      [ÖÛÝÞ]
+SFX K  0  Å      [^ÅÊÏØ]
+SFX K  0  ÁÍÉ     [^ÅÊÏØ]
+SFX K  0  ÁÍ      [^ÅÊÏØ]
+SFX K  0  ÁÈ      [^ÅÊÏØ]
+SFX K  0  Á      [^ÅÊÏØ]
+
+SFX J Y 37
+SFX J  Ø  Ñ      Ø
+SFX J  Ø  ÅÍ      Ø
+SFX J  Ø  Å      Ø
+SFX J  Ø  À      Ø
+SFX J  Ï  Õ      Ï
+SFX J  Ï  Å      Ï
+SFX J  Ï  Á      Ï
+SFX J  Ê  Ñ      Ê
+SFX J  Ê  É      ÉÊ
+SFX J  Ê  ÅÍ      Ê
+SFX J  Ê  Å      [^É]Ê
+SFX J  Ê  À      Ê
+SFX J  Å  Õ      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX J  Å  Ñ      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX J  Å  É      ÉÅ
+SFX J  Å  Á      [ÃÖÛÝ]Å
+SFX J  Å  À      [^ÃÖÛÝ]Å
+SFX J  £Ö  ÅÖÕ     £Ö
+SFX J  £Ö  ÅÖÅ     £Ö
+SFX J  £Ö  ÅÖÁ     £Ö
+SFX J  £  Ñ      £
+SFX J  £  Å      Ø£
+SFX J  £  À      £
+SFX J  0  Õ      [^ÅÊÏØ]
+SFX J  0  Õ      [^£ÅÊÏÖØ]
+SFX J  0  Õ      [^£]Ö
+SFX J  0  ÏÍ      [^ÃÅÊÏÖØÛÝÞ]
+SFX J  0  ÏÍ      [^£ÃÅÊÏÖØÛÝÞ]
+SFX J  0  Í      Ï
+SFX J  0  Í      Å
+SFX J  0  Í      [£Å]
+SFX J  0  Å      [^ÅÊÏØ]
+SFX J  0  Å      [^£ÅÊÏÖØ]
+SFX J  0  Å      [^£]Ö
+SFX J  0  Á      [^ÅÊÏØ]
+SFX J  0  Á      [^£ÅÊÏÖØ]
+SFX J  0  Á      [^£]Ö
+
+SFX I Y 30
+SFX I  ØÎÑ ÅÎ      ØÎÑ
+SFX I  ØËÁ ÅË      ØËÁ
+SFX I  Ñ  Ø      [ÁÅÉÏÑÕÙ]ÎÑ
+SFX I  Ñ  Ê      [ÅÉÕ]Ñ
+SFX I  Ñ  É      Ñ
+SFX I  Ñ  ÅÊ      Ñ
+SFX I  Ñ  ÅÀ      Ñ
+SFX I  Ñ  Å      [^É]Ñ
+SFX I  Ñ  À      Ñ
+SFX I  ÎÑ  ÅÎ      [^ÁÅÉÊÏÑÕØÙÚ]ÎÑ
+SFX I  ËÁ  ÏË      [^ÀÁÃÅÉÊÏÑÕÖØÙÛÞ]ËÁ
+SFX I  ËÁ  Ë      [ÀÁÅÉÏÑÕÙ]ËÁ
+SFX I  ËÁ  ÅË      [ÃÖÛÞ]ËÁ
+SFX I  ÊÎÑ ÅÎ      ÊÎÑ
+SFX I  ÊËÁ ÅË      ÊËÁ
+SFX I  Á  Ù      [^ÇÈËÖÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  Õ      Á
+SFX I  Á  ÏÊ      [^ÃÖÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  ÏÀ      [^ÃÖÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  É      [ÇÈËÖÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  ÅÊ      [ÃÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  ÅÀ      [ÃÛÝÞ]Á
+SFX I  Á  Å      Á
+SFX I  Á  0      [^Ë]Á
+SFX I  0  ÍÉ      Ñ
+SFX I  0  ÍÉ      Á
+SFX I  0  Í      Ñ
+SFX I  0  Í      Á
+SFX I  0  È      Ñ
+SFX I  0  È      Á
+
+SFX H Y 14
+SFX H  Ñ  É      Ñ
+SFX H  Ñ  ÅÊ      Ñ
+SFX H  Ñ  ÅÀ      Ñ
+SFX H  Ñ  Å      [^É]Ñ
+SFX H  Ñ  À      Ñ
+SFX H  Ê  À      [ÅÏ]Ê
+SFX H  Á  Ù      [^ÇÈËÖÛÝÞ]Á
+SFX H  Á  Õ      Á
+SFX H  Á  ÏÊ      [^ÃÖÛÝÞ]Á
+SFX H  Á  ÏÀ      [^ÃÖÛÝÞ]Á
+SFX H  Á  É      [ÇÈËÖÛÝÞ]Á
+SFX H  Á  ÅÊ      ÝÁ
+SFX H  Á  ÅÀ      ÝÁ
+SFX H  Á  Å      Á
+
+SFX G Y 52
+SFX G  ÙÊ  ÏÍÕ     ÙÊ
+SFX G  ÙÊ  ÏÍ      ÙÊ
+SFX G  ÙÊ  ÏÇÏ     ÙÊ
+SFX G  ØÎÑ ÅÎ      ØÎÑ
+SFX G  Ø  ÑÍÉ     Ø
+SFX G  Ø  ÑÍ      Ø
+SFX G  Ø  ÑÈ      Ø
+SFX G  Ø  Ñ      Ø
+SFX G  Ø  É      Ø
+SFX G  Ø  ÅÍ      Ø
+SFX G  Ø  ÅÊ      Ø
+SFX G  Ø  Å      Ø
+SFX G  Ø  À      Ø
+SFX G  Ø  £Í      Ø
+SFX G  Ñ  Ø      [ÁÅÉÏÕÙ]ÎÑ
+SFX G  Ñ  Ê      [ÅÉÕ]Ñ
+SFX G  Ñ  É      Ñ
+SFX G  Ñ  ÅÊ      Ñ
+SFX G  Ñ  ÅÀ      Ñ
+SFX G  Ñ  Å      [^É]Ñ
+SFX G  Ñ  À      Ñ
+SFX G  Ñ  £Ê      Ñ
+SFX G  Ñ  £À      Ñ
+SFX G  ÏË  ËÕ      ÏË
+SFX G  ÏË  ËÏÍ     ÏË
+SFX G  ÏË  ËÅ      ÏË
+SFX G  ÏË  ËÁ      ÏË
+SFX G  ÏÊ  ÉÍ      ÏÊ
+SFX G  ÎÑ  ÅÎ      [^ÁÅÉÊÏÕØÙÚ]ÎÑ
+SFX G  ÊÎÑ ÅÎ      ÊÎÑ
+SFX G  Ê  ÍÕ      ÏÊ
+SFX G  Ê  Í      ÙÊ
+SFX G  Ê  Í      ÏÊ
+SFX G  Ê  Í      ÉÊ
+SFX G  Ê  ÇÏ      ÏÊ
+SFX G  ÉÊ  ÏÍÕ     ÉÊ
+SFX G  ÉÊ  ÏÍ      ÉÊ
+SFX G  ÉÊ  ÏÇÏ     ÉÊ
+SFX G  ÅË  ËÕ      ÅË
+SFX G  ÅË  ËÏÍ     ÅË
+SFX G  ÅË  ËÅ      ÅË
+SFX G  ÅË  ËÁ      ÅË
+SFX G  ÅÃ  ÃÕ      ÅÃ
+SFX G  ÅÃ  ÃÅ      ÅÃ
+SFX G  ÅÃ  ÃÁ      ÅÃ
+SFX G  0  ÙÍ      [^ÃÅÊËÏÑÖØÛÝÞ]
+SFX G  0  Õ      [^ÃÅÊËÏÑØ]
+SFX G  0  ÍÉ      Ñ
+SFX G  0  Í      Ñ
+SFX G  0  È      Ñ
+SFX G  0  Å      [^ÃÅÊËÏÑØ]
+SFX G  0  Á      [^ÃÅÊËÏÑØ]
+
+SFX F Y 25
+SFX F  Ø  É      Ø
+SFX F  ÏÎÏË ÁÔÁÍÉ    ÏÎÏË
+SFX F  ÏÎÏË ÁÔÁÍ     ÏÎÏË
+SFX F  ÏÎÏË ÁÔÁÈ     ÏÎÏË
+SFX F  ÏÎÏË ÁÔÁ     ÏÎÏË
+SFX F  ÏÎÏË ÁÔ      ÏÎÏË
+SFX F  ÏË  ËÕ      ÎÏË
+SFX F  ÏË  ËÏÍ     ÎÏË
+SFX F  ÏË  ËÅ      ÎÏË
+SFX F  ÏË  ËÁ      ÎÏË
+SFX F  ÅÎÏË ÑÔÁÍÉ    ÅÎÏË
+SFX F  ÅÎÏË ÑÔÁÍ     ÅÎÏË
+SFX F  ÅÎÏË ÑÔÁÈ     ÅÎÏË
+SFX F  ÅÎÏË ÑÔÁ     ÅÎÏË
+SFX F  ÅÎÏË ÑÔ      ÅÎÏË
+SFX F  ÁÑ  ÕÀ      ÁÑ
+SFX F  ÁÑ  ÏÊ      ÁÑ
+SFX F  Á  Õ      Á
+SFX F  Á  ÏÊ      Á
+SFX F  £ÎÏË ÑÔÁÍÉ    £ÎÏË
+SFX F  £ÎÏË ÑÔÁÍ     £ÎÏË
+SFX F  £ÎÏË ÑÔÁÈ     £ÎÏË
+SFX F  £ÎÏË ÑÔÁ     £ÎÏË
+SFX F  £ÎÏË ÑÔ      £ÎÏË
+SFX F  0  À      Ø
+
+SFX E Y 15
+SFX E  ÙÊ  ÅÊ      ÙÊ
+SFX E  ÙÊ  ÅÅ      ÙÊ
+SFX E  Ø  Ñ      Ø
+SFX E  Ø  ÅÍ      Ø
+SFX E  Ø  Å      Ø
+SFX E  Ø  À      Ø
+SFX E  Ø  £Í      Ø
+SFX E  Ñ  É      Ñ
+SFX E  Ñ  ÅÊ      Ñ
+SFX E  Ñ  ÅÀ      Ñ
+SFX E  Ñ  Å      [^É]Ñ
+SFX E  Ñ  À      Ñ
+SFX E  Ñ  £Ê      Ñ
+SFX E  Ñ  £À      Ñ
+SFX E  Å  Ê      ÅÅ
+
+SFX D Y 5
+SFX D  ØÓÑ ÓÑ      ÉÔØÓÑ
+SFX D  ÔØÓÑ ÅÔÓÑ     [ÁÑ]ÔØÓÑ
+SFX D  ÔØÓÑ ÀÔÓÑ     [ÁÑ]ÔØÓÑ
+SFX D  ÉÔØÓÑ ÑÔÓÑ     [^ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+SFX D  ÉÔØÓÑ ÁÔÓÑ     [ÖÛÝÞ]ÉÔØÓÑ
+
+SFX B Y 25
+SFX B  ÙÔØÓÑ ÏÊÔÅÓØ    ÙÔØÓÑ
+SFX B  ÙÔØÓÑ ÏÊÓÑ     ÙÔØÓÑ
+SFX B  ÙÔØ ÏÊÔÅ     ÙÔØ
+SFX B  ÙÔØ ÏÊ      ÙÔØ
+SFX B  Ø  Å      ÉÔØ
+SFX B  ÕÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÕÔØÓÑ
+SFX B  ÕÔØÓÑ ÉÓØ     ÕÔØÓÑ
+SFX B  ÕÔØ ÉÔÅ     ÕÔØ
+SFX B  ÕÔØ É      ÕÔØ
+SFX B  ÔØÓÑ ÔÅÓØ     ÉÔØÓÑ
+SFX B  ÔØÓÑ ÓØ      ÉÔØÓÑ
+SFX B  ÔØÓÑ ÊÔÅÓØ    [ÁÅÑ]ÔØÓÑ
+SFX B  ÔØÓÑ ÊÓÑ     [ÁÅÑ]ÔØÓÑ
+SFX B  ÔØ  ÊÔÅ     [ÁÅÑ]ÔØ
+SFX B  ÔØ  Ê      [ÁÅÑ]ÔØ
+SFX B  ÓØ  ÔÅÓØ     ÉÓØ
+SFX B  ÓÑ  ÔÅÓØ     ÊÓÑ
+SFX B  ÓÑ  ÔÅÓØ     [^Ô]ØÓÑ
+SFX B  ÏÔØÓÑ ÉÔÅÓØ    ÏÔØÓÑ
+SFX B  ÏÔØÓÑ ÉÓØ     ÏÔØÓÑ
+SFX B  ÏÔØ ÉÔÅ     ÏÔØ
+SFX B  ÏÔØ É      ÏÔØ
+SFX B  ÉÔØ É      ÉÔØ
+SFX B  0  ÔÅ      [ÉÊ]
+SFX B  0  ÔÅ      [^ÓÔ]Ø
+
+SFX A Y 93
+SFX A  ÙÊ  ÕÀ      ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÍÕ     [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÍ      [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÊ      [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÇÏ     [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÅ      [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÏÀ      [^Ã]ÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÅÍÕ     ÃÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÅÍ      ÃÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÅÊ      ÃÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÅÇÏ     ÃÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÅÅ      ÃÙÊ
+SFX A  ÙÊ  ÁÑ      ÙÊ
+SFX A  ÏÊ  ÙÍÉ     [^ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÙÍ      [^ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÙÈ      [^ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÙÅ      [^ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÕÀ      ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÏÍÕ     ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÏÍ      ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÏÇÏ     ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÏÅ      ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÉÍÉ     [ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÉÍ      [ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÉÈ      [ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÉÅ      [ÇÈËÖÛÝÞ]ÏÊ
+SFX A  ÏÊ  ÁÑ      ÏÊ
+SFX A  Ê  ÍÉ      ÙÊ
+SFX A  Ê  ÍÉ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  Ê  ÍÉ      [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  Ê  Í      ÙÊ
+SFX A  Ê  Í      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  Ê  Í      [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  Ê  È      ÙÊ
+SFX A  Ê  È      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  Ê  È      [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  Ê  Å      ÙÊ
+SFX A  Ê  Å      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  Ê  Å      [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  Ê  À      ÏÊ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÕÀÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÉÍÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÉÍÉÓÑ    [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÉÈÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÉÅÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÍÕÓÑ    [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÍÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÊÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÇÏÓÑ    [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÅÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÅÀÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊÓÑ ÁÑÓÑ     [ÛÝ]ÉÊÓÑ
+SFX A  ÉÊ  ÕÀ      [ÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÕÀ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÑÑ      [ÅÎ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÍÕ     [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÍ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÊ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÇÏ     [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÅ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÏÀ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÍÕ     [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÍ      [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÊ      [ÅÎÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÇÏ     [ÅÎÒÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÅ      [ÅÎÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÅÀ      [ÅÎÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÁÑ      [ÖÛÝÞ]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÁÑ      [ÇÈË]ÉÊ
+SFX A  ÉÊ  ÀÀ      [ÅÎ]ÉÊ
+SFX A  Å  ÍÉ      [ÉÙ]Å
+SFX A  Å  Í      [ÉÙ]Å
+SFX A  Å  È      [ÉÙ]Å
+SFX A  0  ÙÍÉ     ×
+SFX A  0  ÙÍÉ     ÉÎ
+SFX A  0  ÙÍ      ×
+SFX A  0  ÙÍ      ÉÎ
+SFX A  0  ÙÈ      ×
+SFX A  0  ÙÈ      ÉÎ
+SFX A  0  Ù      ×
+SFX A  0  Ù      ÉÎ
+SFX A  0  Õ      ×
+SFX A  0  Õ      ÉÎ
+SFX A  0  ÏÍÕ     ÉÎ
+SFX A  0  ÏÍ      ×
+SFX A  0  ÏÍ      ÉÎ
+SFX A  0  ÏÊ      ×
+SFX A  0  ÏÊ      ÉÎ
+SFX A  0  ÏÇÏ     ÉÎ
+SFX A  0  Ï      ×
+SFX A  0  Ï      ÉÎ
+SFX A  0  Á      ×
+SFX A  0  Á      ÉÎ

Added: incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/th_ru_RU_v2.dat
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/th_ru_RU_v2.dat?rev=1208303&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/trunk/main/dictionaries/ru_RU/th_ru_RU_v2.dat
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-streamMime
View raw message