incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1204763 [45/45] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation: HOW_TO/ HOW_TO/data_source/ HOW_TO/data_source/link_tablehtml/ HOW_TO/drawing_graphics/ HOW_TO/files_performances/ HOW_TO/formula/ HOW_TO/img/ HOW_TO/impress/ HOW_TO...
Date Tue, 22 Nov 2011 00:55:19 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/data_source/data1_zh_TW.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/data_source/data1_zh_TW.html?rev=1204763&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/data_source/data1_zh_TW.html
(added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/data_source/data1_zh_TW.html
Tue Nov 22 00:35:05 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<div lang="zh-tw" charset="BIG5">
+<h2 align="center"> ±q¹s¶}©l«Ø¥ß¸ê®Æ·½ (¸ê®Æ¨Ó·½, Data Source)</h2>
+<h5 align="center">¥Ñ <i>the OpenOffice.org Documentation Project</i>
´£¨Ñ</h5>
+<a name="Table of Contents"/>
+<h3>¥Ø¿ý</h3>
+<ol>
+  <li><a href="#Create"><span style="font-weight: medium">«Ø¥ß¸ê®Æ·½</span></a></li>
+  <li><a href="#Add Tables"><span style="font-weight: medium">¦b¸ê®Æ·½¤¤·s¼Wªí®æ
(¸ê®Æªí, Table)</span></a></li>
+  <li><a href="#Editing"><span style="font-weight: medium">¦b¸ê®Æ·½¤¤½s¿èªí®æ</span></a></li>
+  <li><a href="#Now"><span style="font-weight: medium">µM«á?</span></a></li>
+</ol>
+<a name="Create"/>
+<h3 align="center">«Ø¥ß¸ê®Æ·½</h3>
+<p>³o¨Ç¨BÆJ·|±a§A¦b OpenOffice.org ¨t²Î¤¤³]©w¤@­Ó¸ê®Æ·½. &nbsp;§Ú­Ì±N«Ø¥ß¤@­Ó
dBase ®æ¦¡ªº¸ê®Æ®w¥H²Å¦X¸ó¥­¥xªº»Ý¨D.</p>
+<ol>
+  <li>¦b¥\¯àªí¿ï¾Ü <i>¡u¤u¨ã¡v(Tools) - ¡u¸ê®Æ·½¡v(Data
Source).</i></li>
+  <li>«ö¤@¤U <b>¡u·s¸ê®Æ·½¡v(New Data Source)</b>.</li>
+  <li>¿é¤J¸ê®Æ·½ªº¦W¦r. &nbsp;<b>ª`·N:</b> &nbsp;§Ú±N¥Î
TEST §@¬°¸ê®Æ·½ªº¦WºÙ.</li>
+  <li>«ö¤@¤U Tab Áä.</li>
+  <li>¦b¡u¸ê®Æ®wÃþ«¬¡v(Databese Type)¤¤¿ï¾Ü dBase. &nbsp;<b>ª`·N:</b>
&nbsp;§Ú­Ì¤§©Ò¥H¿ï¥Î dBase ¬O¦]¬°¥¦¤¹³\¹ï¥»¦aºÝ¸ê®Æ®wªº§¹¥þ±±¨î.</li>
+  <li>«ö¤@¤U Tab Áä.</li>
+  <li>¿é¤J¸ê®Æ®wÀx¦sªº¸ô®|. &nbsp;½Ð½T©w§A¿é¤Jªº¸ô®|¥Ø¿ý
*¨Ã¤£* ¦s¦b. &nbsp;µ{¦¡·|¦Û¤v«Ø¥ß.</li>
+  <li>«ö¤@¤U <b>¡u®M¥Î¡v (Apply)</b>.</li>
+</ol>
+<a name="Add Tables"/>
+<h3>¦b¸ê®Æ·½¤¤·s¼Wªí®æ</h3>
+<p>¦b³o­Ó³¡¤À, §Ú­Ì±N­n§i¶D§A¦p¦ó¦b¸ê®Æ·½¤¤·s¼W¤@­Óªí®æ.
&nbsp;¦Ó§Ú­Ì°²³]§Aªº¸ê®Æ·½¾Ö¦³¹ï¸ê®Æ®wªº§¹¾ã±±¨îÅv­­.
&nbsp;¥Ø«e¥u¦³ dBase ©Î ¤u§@ªí¤å¥ó(Spreadsheet) ¬O¥i¥H§¹¥þ¦s¨ú§A¹q¸£¤WÀɮתºÃþ«¬.
&nbsp; ¦pªG§A¤w¸g¦³¹³¬OMySQL, SQL Server, ©Î ORACLE ªº¸ê®Æ®wªº¸Ü,
±z¥i¥H¿ï¥Î JDBC ©Î ODBC.</p>
+<ol>
+  <li>«ö¤@¤U <b>¡uªí®æ¡v(Tables)</b> ¤À­¶.</li>
+  <li>«ö¤@¤U¡u·s«Øªí®æ³]­p¡v(New Table)¹Ï¥Ü. <img src="newtable.png"/></li>
+  <li>µM«á·|Åã¥Ü¡uªí®æ³]­p¡v(Table Design)µøµ¡<br>
+  <img src="tabledesign.png"/></li>
+  <li>¿é¤J Name.</li>
+  <li>«ö¤T¦¸ <b>Tab</b> Áä.</li>
+  <li>¿é¤J Telephone.</li>
+  <li>«ö¤T¦¸ <b>Tab</b> Áä.</li>
+  <li>¿é¤J Address.</li>
+  <li>«ö¤T¦¸ <b>Tab</b> Áä.</li>
+  <li>¿é¤J City.</li>
+  <li>«ö¤T¦¸ <b>Tab</b> Áä.</li>
+  <li>¿é¤J State.</li>
+  <li>«ö¤T¦¸ <b>Tab</b> Áä.</li>
+  <li>¿é¤J Zip.</li>
+  <li>¦b¿ï³æ¤¤¿ï¾Ü¡uÀɮסv(File).</li>
+  <li>¿ï¾Ü¡uÀx¦sÀɮסv(Save).</li>
+  <li>¿é¤J±z·Q­nªºªí®æ¦WºÙ. &nbsp;<b>ª`·N:</b> &nbsp;§Ú­Ì¦b¦¹±Ð¾Ç¤¤¨Ï¥Î
TestTable ³o­Ó¦W¦r.</li>
+  <li>Ãö³¬¡uªí®æ³]­p¡v(Table Design)µøµ¡.</li>
+  <li>Ãö³¬¡uºÞ²z¸ê®Æ·½¡v(Data Source)µøµ¡.</li>
+</ol>
+<a name="Editing"/>
+<h3>¦b¸ê®Æ·½¤¤½s¿èªí®æ</h3>
+<p>³o­Ó³¡¤À®i²{ OpenOffice.org ¥i¥H¥Î¨Ó¿é¤J, ½s¿è»P§R°£¸ê®Æ·½¤¤ªº¸ê®Æ.</p>
+<ol><b>·s¼W¸ê®Æ</b>
+  <li>«ö¤U <b>F4</b> Áä.</li>
+  <li>¡u¸ê®Æ·½¡v(Data Explorer)µøµ¡¦¹®É¥X²{.<br>
+  <img src="dataexpl.png"/></li>
+  <li>¿ï¾Ü§Ú­Ì­è­è«Ø¥ßªº <b>Test</b> ¸ê®Æ·½.
(Ķµù: ³oÃä¥Îªº¡u¿ï¾Ü¡v¥Nªí«ö¨â¤U, ©ÎªÌ¬O«ö¤U®ÇÃ䪺®i¶}¥[¸¹¶s)</li>
+  <li>¿ï¾Ü¡uªí®æ¡v(Tables).</li>
+  <li>¿ï¾Ü TestTable</li> 
+  <li>¦pªGªí®æ¤¤©|¥¼¦s¦b¥ô¦ó¸ê®Æ, §A¿é¤J¥ô¦óªF¦è«á±N·|¦Û°Ê·s¼W¸Óµ§¸ê®Æ.
§_«h½Ð«ö¤U¡u·s¼W¸ê®Æ¡v(New Record)«ö¶s<img src="newrecord.png"/>.</li>
+  
+ <li>¿é¤J¥H¤Uªº¸ê°T, ¨C­ÓÄæ¦ì¶¡«ö¤@¦¸ Tab Áä: 
+  <table border=1>
+    <tr>
+      <td>John Doe</td>
+      <td>999-999-9999</td>
+      <td>1234 Anywhere</td>
+      <td>This Town</td>
+      <td>This State</td>
+      <td>12345</td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td>Jane Doe</td>
+      <td>122-122-1222</td>
+      <td>5431 Here Street</td>
+      <td>This Town</td>
+      <td>This State</td>
+      <td>12345</td>
+    <tr>
+  </table></li>
+</ol>
+
+<ol>
+ <b>½s¿è¸ê®Æ</b> 
+ <li>«ö¤@¤U John Doe ªº Telephone Äæ¦ì.</li>
+ <li>¿é¤J 888-888-8888</li>
+ <li>«ö¤UÁä½L¤Wªº¡u¤U¡vÁä. &nbsp;<b>ª`·N:</b> &nbsp;²¾°Ê¨ì·sªº¸ê®Æ·|Àx¦s±zªºÅܧó
.</li>
+</ol>
+
+<ol><b>§R°£¸ê®Æ</b>
+  <li>«ö¤@¤U Jane Doe «eªº¡u¿ï¾Ü¦æ¡v(Row Selector)¶s. &nbsp;µL½×¬O
<img src="recordselect1.png"/> ©Î¬O <img src="recordselect2.png"/> ³£¥i¥H±N¾ãµ§¸ê®Æ¿ï¨ú.</li>
+  <li>«ö·Æ¹«¥kÁä.</li>
+  <li>«ö¤@¤U <b>¡u§R°£¦æ¡v(Delete Rows)</b>.</li>
+</ol>
+<a name="Now"/>
+<h3>µM«á?</h3>
+<p>§A¤w¸g¬Ý¨ì OpenOffice.org ¥i¥H¸ò¸ê®Æ®w¾ã¦Xªº¬Y¨Ç³¡¤À¤F,
µM«á§Ú·|«Øij§A: </p> 
+<ol>
+  <li>¸Õ¸Õ¬Ý¦b·s¼Wªí®æ®É¨Ï¥Î¤£¦PªºÄæ¦ìÃþ«¬ (Äæ¦ì«¬ºA,
column type).</li>
+  <li>¦b¡uºÞ²z¸ê®Æ·½¡v(Data Source)µøµ¡¤¤¦h¬Ý¬ÝÃö©ó«Ø¥ß
SQL »y¥yªº³¡¤À.</li>
+</ol>
+
+<p><b>ª`·N:</b> &nbsp;¨Ï¥Î¥»±Ð¾Ç¤¤«Ø¥ßªº¸ê®Æ®w¨Ó°µ´ú¸Õ«K¤£·|¶Ë®`§A¥ô¦ó¸ê®Æ.</p>
+<div> 
+ <h3><b><a name="5"></a>5. ¨Ó·½</b></h3>
+ <p><b>§@ªÌ</b> : Scott Carr</p>
+ <p><b>¤¤¤å½Ķ</b> : »¯¬f±j (Bob Chao, <a href="mailto:bobchao@ms1.url.com.tw?Subject=From
OOo's How To">bobchao@ms1.url.com.tw</a>)</p>
+</div>
+<div> 
+ <p><b>¾ã¦X</b> : Gianluca Turconi</p>
+</div>
+<div> 
+ <p><b>³Ì«á§ó·s</b> : March 2, 2002</p>
+ <p><b>¤¤¤å½Ķ³Ì«á§ó·s</b> : June 21, 2002</p>
+</div>
+<div> 
+ <p><b>Ápµ¸¸ê°T</b> : <span style="font-weight: medium">OpenOffice.org
Documentation 
+  Project </span><a href="http://documentation.openoffice.org"><span style="font-weight:
medium">http://documentation.openoffice.org</span></a></p>
+</div>
+</div>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/data_source/data1_zh_TW.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/index.html?rev=1204763&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/index.html Tue Nov 22 00:35:05
2011
@@ -0,0 +1,295 @@
+<div lang="zh-tw" charset="BIG5">
+<h2>¤å¥ó±M®× - HOW TO... </h2>
+
+<p><i>³Ì«á§ó·s: 5 July 2002</i> </p>
+
+<h4></h4>
+
+<h4>¨Ï©R»¡©ú</h4>
+
+<p>´£¨Ñ©ö¾Ç©ö¥Îªº±Ð¾Ç¡AÅý±z¨Ï¥Î OpenOffice.org ¤¤ªº³\¦hµ{¦¡¨Ó§¹¦¨¤u§@.
</p>
+
+<h4><br>
+
+ ±M®×·§­n</h4>
+
+<p>¥H¤U¬O²{¦³ªº How-To ¤å¥ó.</p>
+
+<table width="100%" border="0">
+
+ <tr bgcolor="#00315a"> 
+
+  <td colspan="2"> 
+
+   <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">¤å®Ñ³B²z</font></b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <div align="center"><b>¼ÐÃD</b></div>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><b>¥i¥Î®æ¦¡</b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%"><b>¨Ï¥Î¤@¯ë¥\¯à»P¼Ë¦¡¨Ó®Ñ¼g¤ÎºÞ²z
OpenOffice.org ªº¤å¥ó.</b></td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="word_processing/writer1_EN.html">HTML</a>
- 
+
+    <a href="word_processing/writer1_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <p><b>¦Û Calc ¤u§@ªí¦X¨Ö¶l¥ó.</b></p>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="word_processing/writer2_EN.html">HTML</a>
- 
+
+    <a href="word_processing/writer2_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td colspan="2" bgcolor="#003366"> 
+
+   <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">¸Õºâªí</font></b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <div align="center"><b>¼ÐÃD</b></div>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><b>¥i¥Î®æ¦¡</b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0">
+
+  <td width="58%"><b>²³æ­pºâ»P®æ¦¡¤ÆÀx¦s®æ.</b></td>
+
+  <td width="42%">
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc1_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc1_EN.html">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%"><b>¨Ï¥Î¡u±Æ§Ç²M³æ¡v»P ¡u¦Û°Ê¶ñ¤J¡v
</b></td>
+
+  <td width="42%">
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc2_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc2_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%">
+
+   <p align=left><b>¦bÀx¦s®æ¤W¨Ï¥Î¡u¦³±ø¥óªº®æ¦¡¡v</b></p>
+
+   
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc3_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc3_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%">
+
+   <p align=left><b>¦p¦ó±±¨î¤u§@ªíªºµøı®æ¦¡</b></p>
+
+   
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc4_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc4_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%">
+
+   <p align=left><b>¦p¦ó³]©w¡u³]©w¦Lªí¾÷¡v</b></p>
+
+   
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc5_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc5_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%">
+
+   <p align=left><b>¦p¦ó«OÅ@¤u§@ªí©ÎÀx¦s®æ</b></p>
+
+   
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="spreadsheet/calc6_EN.html">HTML</a>
- <a href="spreadsheet/calc6_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td colspan="2" bgcolor="#003366"> 
+
+   <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Draw</font></b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <div align="center"><b>¼ÐÃD</b></div>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><b>¥i¥Î®æ¦¡</b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <p align="left"><b>¦p¦ó«Ø¥ß¤@­Ó§t¦³Â²³æ´X¦ó¹Ïªº¤å¥ó,§ïÅÜÄÝ©Ê

+   (ÃC¦â, ¤j¤p, ¦ì¸m, ...)¨Ã¥B¦C¦L.</b></p>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="drawing_graphics/draw1_EN.html">HTML</a>
- 
+
+    <a href="drawing_graphics/draw1_EN.pdf">PDF</a></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td colspan="2" bgcolor="#003366"> 
+
+   <div align="center"><b><font color="#FFFFFF">¸ê®Æ·½</font></b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <div align="center"><b>¼ÐÃD</b></div>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><b>¥i¥Î®æ¦¡</b></div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+
+  <td width="58%"> 
+
+   <p align="left"><b>±q¹s¶}©l«Ø¥ß¸ê®Æ·½ 
+   (¸ê®Æ¨Ó·½, Data Source)</b></p>
+
+  </td>
+
+  <td width="42%"> 
+
+   <div align="center"><a href="data_source/data1_zh_TW.html">HTML</a>

+
+    </div>
+
+  </td>
+
+ </tr>
+
+<
+
+</table>
+</div>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/HOW_TO/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/index.html?rev=1204763&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/index.html Tue Nov 22 00:35:05 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<div lang="zh-tw" charset="big5">
+<h2>¤å¥ó±M®×</h2>
+<p><b>[ <a href="http://lang.openoffice.org/fr/about-documentations.html">Fran&ccedil;ais</a>
] [ <a href="it/index.html">Italiano</a> ] [ <a href="http://lang.openoffice.org/de/about-documentation.html">Deutsch
</a> 
+ ]</b></p>
+<p><i>³Ì«á§ó·s: 2002 July 5</i> <br>
+ <br>
+<h4>¨Ï©R»¡©ú</h4>
+<P>¥»±M®×ªº¥Øªº¦b©ó«Ø¥ß¨ÃºûÅ@²Õ¦¨ OpenOffice.org ªº¦UºØ³nÅ餧»¡©ú¤å¥ó¡C¤º®e¥]¬A¤F¨Ï¥ÎªÌ±`¨£°ÝÃD(FAQs)¡BHow
To ¤å¥ó¡B¼Ë¥»»P¼ÒªO (¼ËªO. Template)¡C</p> 
+
+<h4><br>
+ ±M®×·§­n</h4>
+<P>¥»±M®×¥Ñ¼Æ­Ó³¡¤À²Õ¦¨. ¦pªG§A¾Ö¦³ÄÝ©ó¨ä¤¤¬Y³¡¤Àªº¸ê°T¥i¥H´£¨Ñ,
½Ð±H«Hµ¹ <a href="mailto:kcarr@openoffice.org">Scott 
+ Carr</a>. <span title="Any comment about the Chinese translation please mail to
BobChao: bobchao@ms1.url.com.tw">¦pªG¹ï¤¤¤å½Ķ¦³¥ô¦ó«Øij, 
+ ½Ð±H«Hµ¹<a href="mailto:bobchao@ms1.url.com.tw?Subject=From%20OOo%20Doc%20Project">»¯¬f±j</a>.</span><br>
+ <br>
+</p>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff" width="100%">
+ <tbody> 
+ <tr> 
+  <td colspan="3" bgcolor="#00315a" align="Center"> <font color="#ffffff" face="Arial,
Helvetica" size="2"><b> 
+   ¤å¥ó±M®× ¤l±M®× (Sub-project)</b></font></td>
+ </tr>
+ <tr> 
+  <td bgcolor="#99ccff" align="Center" width="30%"> <font color="#00315a" face="Arial,
Helvetica" size="2"> 
+   <b>Ãþ«¬</b></font></td>
+  <td bgcolor="#99ccff" align="Left"> <font color="#00315a" face="Arial, Helvetica"
size="2"> 
+   <b>´y­z</b></font></td>
+ </tr>
+ <tr> 
+  <td bgcolor="#f0f0f0" width="30%"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+   <a href="./user_faq/index.html"><b>±`¨£°ÝÃD</b></a> </font></td>
+   <td bgcolor="#f0f0f0" align="Left"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+    ¥H°Ýµª¤è¦¡§e²{¡A¨Ï¥ÎªÌ¹ï OpenOffice.org ¨t²Î©Ò´£¥Xªº°ÝÃD»P¸Ñµª.</font></td>
+ </tr>
+ <tr> 
+  <td bgcolor="#f0f0f0" width="30%"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+   <a href="./HOW_TO/index.html"><b>HOW TO...</b></a> </font></td>
+   <td bgcolor="#f0f0f0" align="Left"> <font size="2" face="Arial, Helvetica">¥H

+    Step by Step ªº¤è¦¡Á¿¸Ñ¦p¦ó§Q¥Î OpenOffice.org Àô¹Ò¨Ó§¹¦¨¬Y¨Ç¯S©w¤u§@.

+    </font></td>
+ </tr>
+ <tr> 
+  <td bgcolor="#f0f0f0" width="30%"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+   <a href="./Samples_Templates/index.html"><b>¼Ë¥»»P¼ÒªO</b></a>
</font></td>
+  <td bgcolor="#f0f0f0" align="Left"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+   ¤@¨Ç¥i¥HÃÒ©ú OpenOffice.org ¯à¤Oªº¼Ë¥»¸ò¼ÒªOÀɮשΦp¦ó§Q¥Î¨âªÌ¨Ó§¹¦¨¬Y¨Ç¤u§@ªº¤å¥ó.
</font></td>
+ </tr>
+ <tr> 
+  <td bgcolor="#f0f0f0" width="30%"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+   <a href="./setup_guide/index.html"><b>¦w¸Ë«ü¤Þ</b></a>
</font></td>
+   <td bgcolor="#f0f0f0" align="Left"> <font face="Arial, Helvetica" size="2">

+    ¦b¦U¦¡¦U¼Ë¥­¥x¤W¦w¸Ë OpenOffice.org ªº¦w¸Ë«ü¤Þ.</font></td>
+ </tr>
+ </tbody> 
+</table>
+<h4>¥[¤J§Ú­Ì</h4>
+<P> ­º¥ý, ±H«Ê E-mail ¨ì <a href="mailto:dev-subscribe@documentation.openoffice.org">

+	dev-subscribe@documentation.openoffice.org</a> ¥H«K­q¾\§Ú­Ìªº¤å¥ó±M®×°Q½×¶l¥ó¦Cªí.

+<p> ±µ¤U¨Ó, ½ÐÂsÄý£¸¤U§Ú­Ì¤§«eªº°Q½× (<a href="http://documentation.openoffice.org/documentation-dev/">

+ http://documentation.openoffice.org/</a>), ¥H«K±oª¾­þ¨Ç°ÝÃD¦b¥H«e´N°Q½×¹L¤F.

+<p> µM«á, ©Î³\§A¥i¥H¦Ò¼{¤¶²Ð¤@¤U§A¦Û¤v, Åý§Ú­Ì¤F¸Ñ§A«ç»ò±oª¾³o­Ó±M®×¡B§A·P¿³½ìªº¦a¤è¦b­þ¡B©Î¬O¥ô¦ó§A·Q¤À¨ÉªºªF¦è.<br>
+</p>
+</div>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/documentation/zh/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message