incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175521 [3/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:18:48 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,203 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+<title>OpenOffice Việt &mdash; Hỏi Đáp</title>
+<meta name="keywords" content=
+"Vietnamese, tiếng Việt, Internet, Net, Mạng, translate, dịch, compute, máy tính, help, giúp, văn phòng, ứng dụng, phần mềm, bảng tính, xử lý từ, trình diễn, ảnh chiếu, vẽ, câu hỏi, hỏi đáp, trả lời, thông tin, trợ giúp, FAQ">
+<meta name="description" content=
+"Đây là nơi Mạng của dự án Việt hoá phần mềm OpenOffice: ở đây bạn có thể đọc các câu hỏi thường gặp (FAQ) trong dự án này.">
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ooovi.css" title="viooo" /> </head>
+<body>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h1>Hỏi Đáp</h1>
+
+<h2><a name="mucluc">Mục Lục</a></h2>
+<ol>
+<li><a href="#1">OpenOffice hỗ trợ tiếng Việt phải không?</a><a name="1v"></a></li>
+<li><a href="#2">Tôi lấy nó như thế nào?</a><a name="2v"></a></li>
+<li><a href="#3">Tôi cài đặt nó như thế nào?</a><a name="3v"></a></li>
+<li><a href="#4">Tôi sử dụng nó như thế nào?</a><a name="4v"></a></li>
+<ul>
+<li><a href="#4.1">Vấn đề với phông chữ</a><a name="4.1v"</a></li>
+<ul>
+<a href="#4.1.1">Chữ « ư » không hiển thị được</a><a name="4.1.1v"</a></li>
+</ul>
+</ul>
+</ol>
+
+<h3><a name="1"></a><a href="#1v">1. OpenOffice hỗ trợ tiếng Việt phải không?</a></h3>
+<p>Có phải. :)<br>
+Dự án OpenOffice.org sắp phát hành phần mềm OpenOffice 2.1. Bộ ứng dụng văn phòng này có giao diện được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt. Vì OpenOffice là phần mềm tự do, bạn lúc bây giờ có dịp sử dụng những chương trình có chức năng đầy đủ này hoàn toàn miễn phí. Mọi người có quyền sử dụng OpenOffice bằng tiếng mẹ đẻ. Liên Minh Ngôn Ngữ Sở Hữu (Native Language Confederation) đã cam kết hỗ trợ sự phát triển OpenOffice bằng mọi ngôn ngữ trên khắp thế giới.</p>
+
+<h3><a name="2"></a><a href="#2v">2. Tôi lấy nó như thế nào?</a></h3>
+<p>OpenOffice 2.1 hỗ trợ tiếng Việt sắp được phát hành vào ngày 6, tháng Chạp, năm 2006. Trước đó bạn vẫn có dịp thử ra bản xây dựng sớm cũng hỗ trợ tiếng Việt và chức các tính năng mới của bản phát hành sắp đến. Lấy bản xây dựng thích hợp với máy tính của bạn từ trang <a href="http://vi.openoffice.org/about-downloads.html">Tải xuống</a>.</p>
+<p><b>Ghi chú</b> : tập tin tải xuống OpenOffice hơi lớn, từ 120 đến 150 MB. Nếu bạn sử dụng dịch vụ quay số (dialup) để kết nối tới Mạng, hoặc có sự kết nối không đáng tin cậy, khuyên bạn sử dụng công cụ tải xuống có khả năng tiếp tục lại <a href="http://curl.haxx.se">Curl</a>.</p>
+<p>Dự án OpenOffice.org cũng mong muốn cung cấp các bản phát hành thông qua giao thức chia sẻ tập tin đồng đẳng <a href="http://www.bittorrent.com/download.html">BitTorrent</a>. (Phần mềm BitTorrent cũng đã được <a href="http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n#bittorrent">dịch</a> sang tiếng Việt cho bạn sử dụng. :) ) Giao thức chia sẻ tập tin đồng đẳng truyền tập tin lớn (phim, âm nhạc, bộ ứng dụng) bằng cách chia nó ra rất nhiều tập tin nhỏ. Các người dùng sử dụng mạng P2P này truyền những tập tin nhỏ với nhau, trong khi phần mềm BitTorrent tập hợp tất cả các tập tin riêng tạo tập tin tải xuống cho mỗi người
 dùng. Vì thế, việc tải xuống bị ngắt không mất các dữ liệu đã được tải về &mdash; bạn có thể tiếp tục lại vào bất cứ điểm thời nào, với các tập tin nhỏ đã được tập hợp trước.</p>
+
+<h3><a name="3"></a><a href="#3v">3. Tôi cài đặt nó như thế nào?</a></h3>
+<p>Mỗi kiến trúc (Linux, Mac OSX, Windows v.v.) có phương pháp cài đặt riêng, nhưng mà OpenOffice sẽ được cài đặt vào máy tính của bạn giống như ứng dụng khác. Xem cũng <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki OpenOffice</a> (một số trang được dịch sang tiếng Việt) để tìm thông tin thêm về những phương pháp cài đặt khác nhau.</p>
+<p>Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cài đặt, và không thể tìm thông tin giải quyết trong tập tin Đọc Đi (ReadMe) hoặc thông tin tiếng Việt trong <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a>, bạn cũng có thể viết thư cho <a href="http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html">hộp thư chung</a> tiếng Việt của dự án này. Chúng ta hãy giúp đỡ với nhau. :)</p>
+<p>Hộp thư chung <a href="http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html">users@vi.openoffice.org</a> hợp với các câu hỏi về cách sử dụng phần mềm OpenOffice. Mời bạn đăng ký với hộp thư chung người dùng này. Khi bạn hỏi câu trong hộp thư chung này, cũng diễn tả kiểu máy tính, tên và phiên bản của hệ điều hành, và phiên bản OpenOffice được sử dụng. Với thông tin này, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn một cách nhanh hơn. Các máy tính, hệ điều hành và phiên bản OpenOffice tương tác với nhau một cách khác.</p>
+
+<h3><a name="4"></a><a href="#4v">4. Tôi sử dụng nó như thế nào?</a></h3>
+<p>Chương trình OpenOffice hơi dễ dùng, so với số tính năng nó hỗ trợ. Xem qua các <b>mục trong trình đơn</b>. Cũng có một số <b>thanh công cụ</b> có thể hiển thị. Mỗi thanh công cụ chứa nhiều <b>biểu tượng</b>: bạn có thể bấm biểu tượng để kích hoạt hành động. Bạn có thể chọn những thanh công cụ nào bạn muốn hiển thị. Những thành công cụ đồ họa thực sự tách rời mục chính: bạn co thể kéo mỗi phần tách rời vào vị trí thích hợp trên màn hình.</p>
+<p>Khi con trỏ nằm trên một biểu tượng, bạn sẽ xem <b>mẹo công cụ</b> xuất hiện ở trên. Tiếc là nhóm này chưa có rảnh dịch các thông tin này. Tuy nhiên, đó là mục đích kế tiếp. :) Cũng sẽ dịch thông tin trợ giúp khác.</p>
+<p>Chúng ta đã có một số tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt. Xem trang <a href="http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">Tài liệu và Tập tin</a>. Chúng tôi sẽ thêm vào tập hợp này. <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki OpenOffice</a> cũng chứa một số trang đã được dịch sang tiếng Việt (trang chính, trang liệt kê các liên kết trợ giúp v.v.). Danh sách liên kết bên phải chỉ đến một số kiểu thông tin riêng. Mời bạn duyệt qua các tài nguyên trợ giúp của OpenOffice Việt. :)</p>
+<p>NhÆ° nói trên trong phần <a href="#3">3</a>, bạn cÅ©ng có thể hỏi câu trong hộp thÆ° chung tiếng Việt của dá»± án này: <a href="http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html">users@vi.openoffice.org</a> thích hợp với các câu hỏi về cách sá»­ dụng phần mềm OpenOffice. Mời bạn đăng ký với hộp thÆ° chung người dùng này. Khi bạn hỏi câu trong hộp thÆ° chung này, cÅ©ng diễn tả kiểu máy tính, tên và phiên bản của hệ điều hành, và phiên bản OpenOffice được sá»­ dụng. Với thông tin này, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn một cách nhanh hÆ¡n. Các máy tính, hệ điều hành và phiên bản OpenOffice tÆ°Æ¡ng tác với nhau má»
 t cách khác.</p>
+
+<h3><a name="4.1"></a><a href="#4.1v">4.1 Vấn đề với phông chữ</a></h3>
+
+<p>Nếu bạn thấy phông chữ không đẹp trong chương trình OpenOffice.org, thường là vì phông chữ đó không phải là Unicode. Phần mềm OpenOffice.org hỗ trợ Unicode, bộ ký tự thống nhất, tiêu chuẩn nhập liệu.</p>
+
+<h4><a name="4.1.1"></a><a href="#4.1.1v">4.1.1 Chữ « ư » không hiển thị được</a></h4>
+
+<h4>Chuyển đổi</h4>
+
+<p>Trước đây đã có nhiều người than phiền về "bug" chuyển chữ 'ư' mã TCVN
+sang 'ư' Unicode sẽ không hiển lên chữ 'ư' trong OpenOffice.</p>
+
+<p>Có một cách thủ công để giải quyết (nhưng vẫn hơn là không có gì hết) là
+<a href="http://www.vn.net/staticpages/index.php/VietConvert">bộ chuyển đổi mã</a> trực tuyến của VN.NET.</p>
+
+<p>Nếu đọan văn không quá dài có thể dùng công cụ này để chuyển mã TCVN cũ
+sang Unicode, rồi dán lại trong tài liệu OpenOffice.org.</p>
+
+<p><i>Đóng góp bởi Vũ Do Quýnh</i></p>
+
+<h4>Khắc phục</h4>
+
+<p>Để khắc phục vấn đề này thì ngòai cách chuyển sang font Unicode
+(Times New Roman) trực tuyến thì người dùng còn có thể áp dụng một mẹo nhỏ là
+có thể khắc phục vấn đề mất chữ « ư » trong OpenOffice.org:</p>
+<ol>
+<li>Khi những tài liệu dùng phông chữ abc được mở trong OpenOffice.org thì các chữ « ư » sẽ chuyển thành « - » hoặc một khoảng trắng «  ».</li>
+<li>Vào trình đơn <b>Sửa >Tìm và thay thế</b> (Ctrl+F): xuất hiện bảng tìm và thay thế.</li>
+<li>Trong bảng tìm và thay thế:
+<ul>
+<li>copy kí tự « - » hoặc «  » dán vào mục <b>Tìm kiếm</b></li>
+<li>trong vùng <b>Thay thế bằng</b>: gõ chữ « ư » (Phông chữ Unicode)</li>
+</ul>
+<li>Sau đó chọn <b>Thay thế tất cả</b>. Lúc này tài liệu của bạn để được thay thế các chữ « ư » nhưng các chữ « ư » này hơi khắc thường một chút, nhưng bạn yên tâm. Bạn tiếp như sau:</li>
+<li>Nhấn tổ hợp phím <b>Ctrl+A</b> đế đánh dấu chọn toàn bộ tài liệu.</li>
+<li>Nhấn tổ hợp phím <b>Ctrl+Shift+F6</b> để xác định phông nguồn và phông đích
+trong tiện ích <a href="http://www.unikey.org/index.php?langset=vie">Unikey Toolkit</a>.</li>
+<ul>
+<li><b>Nguồn</b> : TCNV3(ABC)</li>
+<li><b>Đích</b>: Unicode</li>
+</ul>
+<li>Nhấn tổ hợp phím <b>Ctrl+Shift+F9</b> để thực hiện việc chuyển phông</li>
+<li>Nhấn tổ hợp phím <b>Ctrl+V</b> để dán kết quả chuyển vào tài liệu mới.</li>
+</ol>
+
+<p>Từ nay các tài liệu bạn sẽ chuyển sang phông Unicode và không bị loạn phông
+ABC.</p>
+
+<p>Để thực hiện việc này yêu cầu người dùng phải dùng bộ gõ <a href="http://www.unikey.org/index.php?langset=vie">Unikey</a>.</p>
+
+<p><i>Đóng góp bởi Nguyễn Văn Công</i></p>
+
+<img src="images/underconstruction.gif" alt="Đang được cấu tạo" width="40" height="40" vspace="10" align="left" title="Đang được cấu tạo">
+<br>
+<br>
+<br>
+<hr>
+<p> Hãy gửi các câu hỏi của bạn trước hết vào <a href="about-mailinglist.html">hộp thư chung</a> của dự án OpenOffice Việt.
+Nếu câu trả lời là hữu ích cho nhiều người chúng tôi sẽ đưa lên trang Mạng này.</p>
+<p> Để xem các câu hỏi thường gặp FAQ (Hỏi Đáp) bằng tiếng Anh, hãy nhấn chuột vào nút <a href="http://www.openoffice.org/faq.html">FAQ</a> ở bên trái màn hình của bạn. <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki OpenOffice</a> cũng chứa một số Hỏi Đáp về chủ đề khác nhau.</p>
+
+<p><a href="#mucluc">Mục Lục</a></p>
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+OpenOffice.org Việt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Duyệt qua</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Giấy phép</a><br>
+<img src="images/download.png" alt="Tải về" width="30" height="28" align="left" title="Tải về"><a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+ 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<!--<img src="images/chklst.gif" alt="Phát triển" width="30" height="30" hspace="5" align="right" title="Phát triển">-->
+ <a href="background.html">Phát triển</a><br>
+<!--<img src="images/filview2.gif" alt="Bắt lỗi chính tả" width="30" height="30" align="left" title="Bắt lỗi chính tả">--><a href="about-spellcheck.html">Bắt lỗi chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <img src="images/question.gif" alt="Hỏi Đáp" width="30" height="30" align="left" title="Hỏi Đáp"><a href="faq.html">Hỏi Đáp</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a><img src="images/book_blue.gif" alt="Tài liệu" width="32" height="32" hspace="20" align="right" title="Tài liệu"><br> 
+ <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh">Wiki</a><br> 
+ <a href="http://vi.wiktionary.org/">Từ điển</a><br> 
+ <a href="http://www.riverland.net.au/~clytie/viet/netacrvn.html">Tìm từ cấu tạo</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Tham gia
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <img src="images/soccer.png" alt="Đóng góp" width="30" height="30" align="left" title="Đóng góp"><a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <img src="images/ladybug_02_h.png" alt="Thông báo lỗi" width="40" height="40" align="left" title="Thông báo lỗi"><a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<img src="images/email02.gif" alt="Liên hệ" width="32" height="32" align="left" title="Liên hệ"><a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Lặt vặt
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Công trạng</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Hợp pháp</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,472 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<h2>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE</h2>
+<p>
+Version 2, June 1991
+</p>
+Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. <br>
+59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA<br>
+<br>
+Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies<br>
+of this license document, but changing it is not allowed.<br>
+<h2>Preamble</h2>
+<p> The licenses for most software are designed to take away your
+freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
+License is intended to guarantee your freedom to share and change free
+software--to make sure the software is free for all its users. This
+General Public License applies to most of the Free Software
+Foundation's software and to any other program whose authors commit to
+using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
+the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to
+your programs, too.
+</p>
+<p> When we speak of free software, we are referring to freedom, not
+price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
+have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
+this service if you wish), that you receive source code or can get it
+if you want it, that you can change the software or use pieces of it
+in new free programs; and that you know you can do these things.
+</p>
+<p> To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
+anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
+These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
+distribute copies of the software, or if you modify it.
+</p>
+<p> For example, if you distribute copies of such a program, whether
+gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
+you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
+source code. And you must show them these terms so they know their
+rights.
+</p>
+<p> We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
+and
+(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
+distribute and/or modify the software.
+</p>
+<p> Also, for each author's protection and ours, we want to make
+certain
+that everyone understands that there is no warranty for this free
+software. If the software is modified by someone else and passed on, we
+want its recipients to know that what they have is not the original, so
+that any problems introduced by others will not reflect on the original
+authors' reputations.
+</p>
+<p> Finally, any free program is threatened constantly by software
+patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
+program will individually obtain patent licenses, in effect making the
+program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
+patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
+</p>
+<p> The precise terms and conditions for copying, distribution and
+modification follow.
+</p>
+<h2>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION</h2>
+<p>
+<strong>0.</strong> This License applies to any program or other work
+which contains
+a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
+under the terms of this General Public License. The "Program", below,
+refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
+means either the Program or any derivative work under copyright law:
+that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
+either verbatim or with modifications and/or translated into another
+language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
+the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
+</p>
+<p>Activities other than copying, distribution and modification are not
+covered by this License; they are outside its scope. The act of
+running the Program is not restricted, and the output from the Program
+is covered only if its contents constitute a work based on the
+Program (independent of having been made by running the Program).
+Whether that is true depends on what the Program does.
+</p>
+<p><strong>1.</strong> You may copy and distribute verbatim copies of
+the Program's
+source code as you receive it, in any medium, provided that you
+conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
+copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
+notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
+and give any other recipients of the Program a copy of this License
+along with the Program.
+</p>
+<p>You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
+and
+you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
+</p>
+<p><strong>2.</strong> You may modify your copy or copies of the
+Program or any portion
+of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
+distribute such modifications or work under the terms of Section 1
+above, provided that you also meet all of these conditions:
+</p>
+<ul>
+ <li><strong>a)</strong> You must cause the modified files to carry
+prominent notices stating that you changed the files and the date of
+any change. </li>
+ <li><strong>b)</strong> You must cause any work that you distribute
+or publish, that in whole or in part contains or is derived from the
+Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to
+all third parties under the terms of this License. </li>
+ <li><strong>c)</strong> If the modified program normally reads
+commands interactively when run, you must cause it, when started
+running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
+display an announcement including an appropriate copyright notice and a
+notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
+warranty) and that users may redistribute the program under these
+conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
+(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally
+print such an announcement, your work based on the Program is not
+required to print an announcement.) </li>
+</ul>
+These requirements apply to the modified work as a whole. If
+identifiable sections of that work are not derived from the Program,
+and can be reasonably considered independent and separate works in
+themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
+sections when you distribute them as separate works. But when you
+distribute the same sections as part of a whole which is a work based
+on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
+this License, whose permissions for other licensees extend to the
+entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
+it.
+<p>Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
+contest
+your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
+exercise the right to control the distribution of derivative or
+collective works based on the Program.
+</p>
+<p>In addition, mere aggregation of another work not based on the
+Program
+with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
+a storage or distribution medium does not bring the other work under
+the scope of this License.
+</p>
+<p><strong>3.</strong> You may copy and distribute the Program (or a
+work based on it,
+under Section 2) in object code or executable form under the terms of
+Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
+<!-- we use this doubled UL to get the sub-sections indented, --><!-- while making the bullets as unobvious as possible. --></p>
+<ul>
+ <li><strong>a)</strong> Accompany it with the complete corresponding
+machine-readable source code, which must be distributed under the terms
+of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
+interchange; or, </li>
+ <li><strong>b)</strong> Accompany it with a written offer, valid for
+at least three years, to give any third party, for a charge no more
+than your cost of physically performing source distribution, a complete
+machine-readable copy of the corresponding source code, to be
+distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
+customarily used for software interchange; or, </li>
+ <li><strong>c)</strong> Accompany it with the information you
+received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
+alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if
+you received the program in object code or executable form with such an
+offer, in accord with Subsection b above.) </li>
+</ul>
+The source code for a work means the preferred form of the work for
+making modifications to it. For an executable work, complete source
+code means all the source code for all modules it contains, plus any
+associated interface definition files, plus the scripts used to
+control compilation and installation of the executable. However, as a
+special exception, the source code distributed need not include
+anything that is normally distributed (in either source or binary
+form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
+operating system on which the executable runs, unless that component
+itself accompanies the executable.
+<p>If distribution of executable or object code is made by offering
+access to copy from a designated place, then offering equivalent
+access to copy the source code from the same place counts as
+distribution of the source code, even though third parties are not
+compelled to copy the source along with the object code.
+</p>
+<p><strong>4.</strong> You may not copy, modify, sublicense, or
+distribute the Program
+except as expressly provided under this License. Any attempt
+otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
+void, and will automatically terminate your rights under this License.
+However, parties who have received copies, or rights, from you under
+this License will not have their licenses terminated so long as such
+parties remain in full compliance.
+</p>
+<p><strong>5.</strong> You are not required to accept this License,
+since you have not
+signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
+distribute the Program or its derivative works. These actions are
+prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
+modifying or distributing the Program (or any work based on the
+Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
+all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
+the Program or works based on it.
+</p>
+<p><strong>6.</strong> Each time you redistribute the Program (or any
+work based on the
+Program), the recipient automatically receives a license from the
+original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
+these terms and conditions. You may not impose any further
+restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
+You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
+this License.
+</p>
+<p><strong>7.</strong> If, as a consequence of a court judgment or
+allegation of patent
+infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
+conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
+otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
+excuse you from the conditions of this License. If you cannot
+distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
+License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
+may not distribute the Program at all. For example, if a patent
+license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
+all those who receive copies directly or indirectly through you, then
+the only way you could satisfy both it and this License would be to
+refrain entirely from distribution of the Program.
+</p>
+<p>If any portion of this section is held invalid or unenforceable
+under
+any particular circumstance, the balance of the section is intended to
+apply and the section as a whole is intended to apply in other
+circumstances.
+</p>
+<p>It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
+patents or other property right claims or to contest validity of any
+such claims; this section has the sole purpose of protecting the
+integrity of the free software distribution system, which is
+implemented by public license practices. Many people have made
+generous contributions to the wide range of software distributed
+through that system in reliance on consistent application of that
+system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
+to distribute software through any other system and a licensee cannot
+impose that choice.
+</p>
+<p>This section is intended to make thoroughly clear what is believed
+to
+be a consequence of the rest of this License.
+</p>
+<p><strong>8.</strong> If the distribution and/or use of the Program is
+restricted in
+certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
+original copyright holder who places the Program under this License
+may add an explicit geographical distribution limitation excluding
+those countries, so that distribution is permitted only in or among
+countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
+the limitation as if written in the body of this License.
+</p>
+<p><strong>9.</strong> The Free Software Foundation may publish revised
+and/or new versions
+of the General Public License from time to time. Such new versions will
+be similar in spirit to the present version, but may differ in detail
+to
+address new problems or concerns.
+</p>
+<p>Each version is given a distinguishing version number. If the
+Program
+specifies a version number of this License which applies to it and "any
+later version", you have the option of following the terms and
+conditions
+either of that version or of any later version published by the Free
+Software Foundation. If the Program does not specify a version number
+of
+this License, you may choose any version ever published by the Free
+Software
+Foundation.
+</p>
+<p><strong>10.</strong> If you wish to incorporate parts of the Program
+into other free
+programs whose distribution conditions are different, write to the
+author
+to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
+Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
+sometimes
+make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals
+of preserving the free status of all derivatives of our free software
+and
+of promoting the sharing and reuse of software generally.
+</p>
+<p><strong>NO WARRANTY</strong></p>
+<p>
+<strong>11.</strong> BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
+THERE IS NO WARRANTY
+FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
+OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
+PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
+EXPRESSED
+OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
+MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
+AS
+TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
+PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
+SERVICING,
+REPAIR OR CORRECTION.
+</p>
+<p><strong>12.</strong> IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
+OR AGREED TO IN WRITING
+WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
+REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
+DAMAGES,
+INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
+ARISING
+OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
+LIMITED
+TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
+BY
+YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
+OTHER
+PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
+POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
+</p>
+<h2>END OF TERMS AND CONDITIONS</h2>
+<h2>How to Apply These Terms to Your New Programs</h2>
+<p> If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
+possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
+free software which everyone can redistribute and change under these
+terms.
+</p>
+<p> To do so, attach the following notices to the program. It is safest
+to attach them to the start of each source file to most effectively
+convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
+the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+</p>
+<var>one line to give the program's name and an idea of what it does.</var><br>
+Copyright (C) <var>yyyy</var> <var>name of author</var><br>
+<br>
+This program is free software; you can redistribute it and/or<br>
+modify it under the terms of the GNU General Public License<br>
+as published by the Free Software Foundation; either version 2<br>
+of the License, or (at your option) any later version.<br>
+<br>
+This program is distributed in the hope that it will be useful,<br>
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of<br>
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the<br>
+GNU General Public License for more details.<br>
+<br>
+You should have received a copy of the GNU General Public License<br>
+along with this program; if not, write to the Free Software<br>
+Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
+USA.<br>
+<p>
+Also add information on how to contact you by electronic and paper
+mail.
+</p>
+<p>
+If the program is interactive, make it output a short notice like this
+when it starts in an interactive mode:
+</p>
+Gnomovision version 69, Copyright (C) <var>year</var> <var>name of author</var><br>Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details<br>type `show w'. This is free software, and you are welcome<br>to redistribute it under certain conditions; type `show c' <br>for details.<br></pre>
+<p>
+The hypothetical commands <samp>`show w'</samp> and <samp>`show c'</samp>
+should show
+the appropriate parts of the General Public License. Of course, the
+commands you use may be called something other than <samp>`show w'</samp>
+and
+<samp>`show c'</samp>; they could even be mouse-clicks or menu
+items--whatever
+suits your program.
+</p>
+<p>
+You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
+school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
+necessary. Here is a sample; alter the names:
+</p>
+Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright<br>
+interest in the program `Gnomovision'<br>
+(which makes passes at compilers) written <br>
+by James Hacker.<br>
+<br>
+<var>signature of Ty Coon</var>, 1 April 1989<br>
+Ty Coon, President of Vice<br>
+<p>
+This General Public License does not permit incorporating your program
+into
+proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
+consider it more useful to permit linking proprietary applications with
+the
+library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
+Public License instead of this License.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gpl.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html?rev=1175521&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html Sun Sep 25 18:18:47 2011
@@ -0,0 +1,450 @@
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<br>
+<h2>Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU</h2>
+
+<address>Người dịch <a href="mailto:dangtuan@vietkey.net">Đặng Minh Tuấn
+&lt;dangtuan@vietkey.net&gt;</a></address>
+
+<i>
+<p>Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU.
+Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và
+nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL
+-- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý.
+Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người
+nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL.</p>
+
+<p>This is an unofficial translation of the GNU General Public License
+into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and
+does not legally state the distribution terms for software that uses
+the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does
+that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers
+understand the GNU GPL better.</p>
+</i>
+<H3>GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU (GPL)</H3><br>
+&nbsp;<br>
+<div style="margin-left: 40px; font-style: italic;">Giấy phép công cộng
+GNU<br>
+Phiên bản 2, tháng 6/1991 <br>
+Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. &nbsp;<br>
+59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA&nbsp; 02111-1307, USA<br>
+</div>
+<br>
+Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng
+không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.<br>
+<br>
+<big><span style="font-weight: bold;">Lời nói đầu</span></big><br>
+<br>
+Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế
+bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của
+GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần
+mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người
+sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết các phần mềm của
+Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả
+cho phép sử dụng. (Đối với một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Tự
+do, áp dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho giấy phép
+công cộng). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình của mình. <br>
+<br>
+Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ
+không quan tâm về giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết
+kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần
+mềm tự do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn), rằng bạn có
+thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm
+hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do
+mới; và rằng bạn biết chắc là bạn có thể làm được những điều này. <br>
+<br>
+Để bảo vệ bản quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn
+chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. 
+Những hạn chế này cũng có nghĩa là những trách nhiệm
+nhất định của bạn khi cung cấp các bản sao phần mềm hoặc khi chỉnh sửa
+phần mềm đó. <br>
+<br>
+Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí
+hay không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng
+phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc tiếp cận được mã nguồn. Và bạn phải
+thông báo những điều khoản này cho họ để họ biết rõ về quyền của mình.
+<br><br>
+Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) bảo vệ bản quyền phần mềm, và
+(2) cung cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc
+chỉnh sửa phần mềm một cách hợp pháp. <br>
+<br>
+Ngoài ra, để bảo vệ các tác giả cũng như để bảo vệ chính mình, chúng
+tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng không hề có
+bảo hành đối với phần mềm tự do này. Nếu phần mềm được chỉnh sửa thay
+đổi bởi một người khác và sau đó lưu hành, thì chúng tôi muốn những
+người sử dụng biết rằng phiên bản họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất
+cả những trục trặc do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng
+tới uy tín của tác giả ban đầu. <br><br>
+Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có
+nguy cơ bị đe doạ về giấy phép bản quyền. Chúng tôi muốn tránh nguy
+cơ khi những người cung cấp lại một chương trình tự do có thể có được
+giấy phép bản quyền cho bản thân họ, từ đó trở thành độc quyền đối với chương
+trình đó. Để ngăn ngừa trường hợp này, chúng tôi đã nêu rõ rằng mỗi
+giấy phép bản quyền hoặc phải được cấp cho tất cả mọi người sử dụng một cách
+tự do hoặc hoàn toàn không cấp phép. <br><br>
+Dưới đây là những điều khoản và điều kiện rõ ràng đối với việc sao
+chép, lưu hành và chỉnh sửa. <br>
+<br>
+<big><span style="font-weight: bold;">Những điều khoản và điều kiện đối
+với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa</span></big><br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">0.</span> Giấy phép này áp dụng cho
+bất kỳ một chương trình hay sản phẩm nào mà người giữ bản quyền công bố
+rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy
+phép Công cộng này. Từ “Chương trình” dưới đây có nghĩa là tất cả các
+chương trình hay sản phẩm như vậy, và “sản phẩm dựa trên Chương trình”
+có nghĩa là Chương trình hoặc bất kỳ một sản phẩm nào bắt nguồn từ
+chương trình đó tuân theo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm dựa trên
+ Chương trình hoặc một phần của nó, đúng nguyên bản hoặc có một số
+chỉnh sửa và/hoặc được dịch ra một ngôn ngữ khác. (Dưới đây, việc dịch
+cũng được hiểu trong khái niệm “chỉnh sửa”). Mỗi người được cấp phép
+được gọi là “bạn”. <br><br>
+Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khác ngoài việc sao
+chép, lưu hành và chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vi của giấy phép này.
+Hành động chạy chương trình không bị hạn chế, và những kết quả từ việc
+chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nội dung của nó tạo thành một
+sản phẩm dựa trên chương trình (độc lập với việc chạy chương trình).
+Điều này đúng hay không là phụ thuộc vào Chương trình. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">1.</span> Bạn có thể sao chép và lưu
+hành những phiên bản nguyên bản của mã nguồn Chương trình đúng như khi
+bạn nhận được, qua bất kỳ phương tiện phân phối nào, với điều kiện trên mỗi bản
+sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo
+hành; giữ nguyên tất cả các ghi chú về Giấy phép và về việc không có
+bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Chương trình bạn cung cấp cho
+người sử dụng một bản sao của Giấy phép này. <br><br>
+Bạn có thể tính phí cho việc chuyển giao bản sao, và tuỳ theo quyết
+định của mình bạn có thể cung cấp bảo hành để đổi lại với chi phí mà
+bạn đã tính. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">2.</span> Bạn có thể chỉnh sửa bản sao
+của bạn hoặc các bản sao của Chương trình hoặc của bất kỳ phần nào của
+nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Chương trình, và sao chép
+cũng như lưu hành sản phẩm đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản
+trong Mục 1 ở trên, với điều kiện bạn đáp ứng được những điều kiện
+dưới đây: <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;a) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tập tin
+đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay
+đổi nào. <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;b) Bạn phải cấp phép miễn phí cho tất cả các bên
+thứ ba đối với các sản phẩm bạn cung cấp hoặc phát hành, bao gồm Chương
+trình nguyên bản, từng phần của nó hay các sản phẩm dựa trên Chương
+trình hay dựa trên từng phần của Chương trình, theo những điều khoản
+của Giấy phép này. <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;c) Nếu chương trình đã chỉnh sửa thường đọc lệnh
+tương tác trong khi chạy, bạn phải thực hiện sao cho khi bắt đầu chạy để sử
+dụng tương tác theo cách thông thường nhất phải có một thông báo bao
+gồm bản quyền và thông báo về việc không có bảo hành (hoặc thông báo
+bạn là người cung cấp bảo hành), và rằng người sử dụng có thể cung cấp
+lại Chương trình theo những điều kiện này, và thông báo để người sử
+dụng có thể xem bản sao của Giấy phép này. (Ngoại lệ: nếu bản thân
+Chương trình là tương tác nhưng không có một thông báo nào như trên,
+thì sản phẩm của bạn dựa trên Chương trình đó cũng không bắt buộc phải
+có thông báo như vậy). <br><br>
+Những yêu cầu trên áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm chỉnh sửa. Nếu có
+những phần của sản phẩm rõ ràng không bắt nguồn từ Chương trình, và có
+thể được xem là độc lập và riêng biệt, thì Giấy phép này và các điều
+khoản của nó sẽ không áp dụng cho những phần đó khi bạn cung cấp chúng
+như những sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn cung cấp những phần đó như
+những phần nhỏ trong cả một sản phẩm dựa trên Chương trình, thì việc
+cung cấp này phải tuân theo những điều khoản của Giấy phép này, cho
+phép những người được cấp phép có quyền đối với toàn bộ sản phẩm, cũng
+như đối với từng phần trong đó, bất kể ai đã viết nó. <br><br>
+Như vậy, điều khoản này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh
+giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà
+mục đích của nó là nhằm thi hành quyền kiểm soát đối với việc cung cấp
+những sản phẩm bắt nguồn hoặc tổng hợp dựa trên Chương trình. <br>
+<br>
+Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa
+trên Chương trình) với một sản phẩm không dựa trên Chương trình với mục
+đích lưu trữ hoặc quảng bá không đưa sản phẩm đó vào trong phạm vi
+áp dụng của Giấy phép này. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">3.</span> Bạn có thể sao chép và cung
+cấp Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình, nêu trong
+Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được
+trong khuôn khổ các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, nếu như
+bạn: <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;a) Kèm theo đó một bản mã nguồn dạng đầy đủ 
+có thể biên dịch được theo các điều khoản trong Mục 1 và 2
+nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường; hoặc, <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;b) Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3
+năm, theo đó cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào một bản sao đầy đủ
+của mã nguồn tương ứng, và phải được cung cấp với giá chi phí không cao
+hơn giá chi phí vật lý của việc cung cấp theo các điều khoản trong Mục
+1 và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường;
+hoặc <br>
+•&nbsp;&nbsp; &nbsp;c) Kèm theo đó thông tin bạn đã nhận được để đề
+nghị cung cấp mã nguồn tương ứng. (Phương án này chỉ được phép đối với
+việc cung cấp phi thương mại và chỉ với điều kiện nếu bạn nhận được
+Chương trình dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được
+cùng với lời đề nghị như vậy, theo phần b trong điều khoản nêu trên). <br><br>
+Mã nguồn của một sản phẩm là một dạng ưu tiên của sản
+phẩm dành cho việc chỉnh sửa nó. Với một sản phẩm có thể thi hành, mã
+nguồn hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả các mã nguồn cho các môđun trong
+sản phẩm đó, cộng với tất cả các tệp tin định nghĩa giao diện đi kèm
+với nó, cộng với các hướng dẫn dùng để kiểm soát việc biên dịch và cài
+đặt các tệp thi hành. Tuy nhiên, một ngoại lệ đặc biệt là mã nguồn
+không cần chứa bất kỳ một thứ gì mà bình thường được cung cấp (từ nguồn
+khác hoặc hình thức nhị phân) cùng với những thành phần chính (chương
+trình biên dịch, nhân, và những phần tương tự) của hệ điều hành mà các chương trình chạy 
+trong đó, trừ khi bản thân thành phần đó lại đi kèm
+với một tệp thi hành. <br><br>
+Nếu việc cung cấp lưu hành mã đã biên dịch hoặc tập tin thi hành được thực
+hiện qua việc cho phép tiếp cận và sao chép từ một địa điểm được chỉ
+định, thì việc cho phép tiếp cận tương đương tới việc sao chép mã nguồn
+từ cùng địa điểm cũng được tính như việc cung cấp mã nguồn, mặc dù thậm chí
+các bên thứ ba không bị buộc phải sao chép mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.
+<br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">4.</span> Bạn không được phép sao
+chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình trừ phi phải tuân thủ một cách
+chính xác các điều khoản trong Giấy phép. Bất kỳ ý định sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung
+cấp Chương trình theo cách khác đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ quyền của bạn
+trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên đã nhận được bản sao
+hoặc quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ không bị huỷ bỏ giấy phép nếu
+các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của giấy phép. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">5.</span> Bạn không bắt buộc phải chấp
+nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, không có gì khác
+đảm bảo cho bạn được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình hoặc các
+sản phẩm bắt nguồn từ Chương trình. Những hành động này bị luật pháp
+nghiêm cấm nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc
+chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa
+trên Chương trình), bạn đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép
+này, cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép,
+cung cấp hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc các sản phẩm dựa trên nó. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">6</span>. Mỗi khi bạn cung cấp lại
+Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình),
+người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên
+cho phép sao chép, cung cấp và chỉnh sửa Chương trình theo các điều
+khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác
+đối với việc thực hiện quyền của người nhận đã được cấp phép từ thời
+điểm đó. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba
+tuân thủ theo Giấy phép này. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">7. </span>Nếu như, theo quyết định
+của toà án hoặc với những bằng chứng về việc vi phạm bản quyền hoặc vì
+bất kỳ lý do nào khác (không giới hạn trong các vấn đề về bản quyền),
+mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên
+bản thoả thuận hoặc ở nơi khác) trái với các điều kiện của Giấy phép
+này, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của
+Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của
+mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì
+hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Chương trình. Ví dụ, nếu
+trong giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận được bản sao
+trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn có thể cung cấp lại Chương trình thì
+trong trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện
+là hoàn toàn không cung cấp Chương trình. <br><br>
+Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc
+không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ cân đối áp dụng các
+ điều khoản, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những hoàn
+cảnh khác. <br><br>
+Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ một
+bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị
+hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều
+khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự
+do đang được thực hiện với giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp
+rất nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm tự do được cung cấp thông qua
+hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống
+nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định rằng họ có mong muốn
+cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được
+cấp phép không thể có ảnh hưởng tới sự lựa chọn này. <br><br>
+Điều khoản này nhằm làm rõ những hệ quả của các phần còn lại của Giấy phép này. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">8.</span> Nếu việc cung cấp và/hoặc sử
+dụng Chương trình bị cấm ở một số nước nhất định bởi quy định về bản quyền,
+ người giữ bản quyền gốc đã đưa
+Chương trình vào dưới Giấy phép này có thể bổ sung một điều khoản hạn
+chế việc cung cấp ở những nước đó, nghĩa là việc cung cấp chỉ được phép
+ở các nước không bị liệt kê trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp
+này, Giấy phép đưa vào những hạn chế được ghi trong nội dung của nó. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">9.</span> Tổ chức Phần mềm Tự do có
+thể theo thời gian công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản
+mới của Giấy phép Công cộng. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh
+thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm
+giải quyết những vấn đề hay những lo ngại mới. <br><br>
+Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Chương trình và "bất
+kỳ một phiên bản nào sau đó" có áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể,
+bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện của phiên
+bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ chức
+Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên
+bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng
+được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do. <br>
+<br><span style="font-weight: bold;">10.</span> Nếu bạn muốn kết hợp các
+phần của Chương trình vào các chương trình tự do khác mà điều kiện cung
+cấp khác với chương trình này, hãy viết cho tác giả để được phép. Đối
+với các phần mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề
+xuất với tổ chức này; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết
+định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do
+của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và
+thúc đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung. <br>
+<br>
+<span style="font-weight: bold;">KHÔNG BẢO HÀNH</span><br>
+DO CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
+NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI
+BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP CHƯƠNG
+TRÌNH NGUYÊN BẢN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM
+NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG
+MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU
+TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH. TRONG
+TRƯỜNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CÓ KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ
+CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA CẦN THIẾT. <br><br>
+TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ
+THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN
+NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NHƯ
+ĐÃ NÊU TRÊN ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI
+CHUNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG
+HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN
+TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG
+VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI CÓ BẢN
+QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT
+HẠI ĐÓ. <br><br>
+<b>KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN.</b><br>
+<br>
+<big><span style="font-weight: bold;">Áp dụng những điều khoản trên như
+thế nào đối với chương trình của bạn<br>
+<br>
+</span></big>Nếu bạn xây dựng một chương trình mới, và bạn muốn cung cấp một 
+cách tối đa cho công chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất
+để đạt được điều này là phát triển chương trình đó thành phần mềm tự do để ai
+cũng có thể cung cấp lại và thay đổi theo những điều khoản như trên. <br><br>
+Để làm được việc này, hãy đính kèm những thông báo như sau cùng với
+chương trình của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng trong phần đầu của tập
+tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có bảo
+hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và trỏ đến toàn bộ thông báo. <br><br><b>
+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Một dòng đề tên chương trình và nội dung của nó.<br>
+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bản quyền (C) năm,&nbsp; tên tác giả.<br></b>
+<br>
+Chương trình này là phần mềm tự do, bạn có thể cung cấp lại và/hoặc
+chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng của GNU do
+Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên bản 2 của Giấy phép, hoặc bất kỳ
+một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa chọn của bạn).<br>
+<br>
+Chương trình này được cung cấp với hy vọng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên
+KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG
+THƯƠNG MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy
+phép Công cộng của GNU để biết thêm chi tiết.<br>
+<br>
+Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng của GNU kèm theo
+chương trình này; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ chức Phần
+mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA&nbsp; 02111-1307,
+USA.<br>
+<br>
+Xin hãy bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và
+bưu điện). <br><br>
+Nếu chương trình chạy tương tác, hãy đưa một thông báo ngắn khi bắt đầu
+chạy chương trình như sau: <br><br>
+Gnomovision phiên bản 69, Copyright (C) năm, tên tác giả.<br>
+<br>
+Gnomovision HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẢO HÀNH; để xem chi tiết hãy gõ `show w'.&nbsp;
+Đây là một phần mềm miễn phí, bạn có thể cung cấp lại với những điều
+kiện nhất định, gõ ‘show c’ để xem chi tiết.<br>
+Giả thiết lệnh `show w' và `show c' cho xem những phần tương ứng trong
+Giấy phép Công cộng. Tất nhiên những lệnh mà bạn dùng có thể khác với
+‘show w' và `show c'; những lệnh này có thể là nhấn chuột hoặc lệnh
+trong thanh công cụ - tuỳ theo chương trình của bạn. <br><br>
+Bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập
+trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với
+chương trình. Sau đây là ví dụ: <br><br>
+Yoyodyne, Inc., tại đây từ chối tất cả các quyền lợi bản quyền đối với
+chương trình `Gnomovision' viết bởi James Hacker.<br>
+<br>
+chữ ký của Ty Coon, 1 April 1989<br>
+Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc.<br>
+<br>
+Giấy phép Công cộng này không cho phép đưa chương trình của bạn vào
+trong các chương trình độc quyền. Nếu chương trình của bạn là một thư
+viện thủ tục phụ, bạn có thể thấy nó hữu ích hơn nếu cho thư viện liên kết
+ với các ứng dụng độc quyền. Nếu đây là việc bạn muốn làm, hãy sử
+dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho Giấy phép này. <br>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Vi.OpenOffice.org
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="index.html">Giới thiệu</a><br>
+<a href="index_navigation.html">Cách di chuyển</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Liên quan đến...
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-main.html">Lịch sử</a><br>
+<a href="about-product.html">Sản phẩm</a><br>
+ <a href="about-licences.html">Bản quyền</a><br>
+ <a href="about-downloads.html">Tải xuống</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Dự án
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="background.html">Tiến trình phát triển</a><br> 
+ <a href="about-spellcheck.html">Kiểm tra chính tả&nbsp;</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Trợ giúp&nbsp;
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Tài liệu</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Đóng góp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Đóng góp</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Thông báo lỗi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Địa chỉ liên hệ
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Hộp thư chung</a><br>
+ <a href="adresses.html">Địa chỉ</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#00315A"><font color="white" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Các vấn đề khác
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="credits.html">Lời cảm ơn</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Giấy phép</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/vi/gplv.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message