incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175491 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om: ./ en-US.sdf.bz2 index.html lang_component.zip.zip robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:16:46 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:16:45 2011
New Revision: 1175491

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175491&view=rev
Log:
KLS - added om repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/en-US.sdf.bz2  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/lang_component.zip.zip  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/en-US.sdf.bz2
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/en-US.sdf.bz2?rev=1175491&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/en-US.sdf.bz2
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html?rev=1175491&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html Sun Sep 25 18:16:45 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
+<title>Untitled Document</title><!-- DW6 --><!-- Copyright 2005 Macromedia,
Inc. All rights reserved. -->
+<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type"><link rel="stylesheet"
type="text/css" href="CVS/3col_rightNav.css">
+<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 8.00.6001.18828"></head><body>
+<div id="masthead">
+<h1 id="siteName">Projektii Biyyoomsa &nbsp;OpenOffice.org Afaan Oromoo 
+</h1></div><!-- end masthead -->
+<div id="content">
+<div class="feature">
+<p>&nbsp;</p>
+<p style="text-align: justify;">OpenOffice.org Afaan Oromoo sirna mosajjii ofiisii
madda-banaa barruu hujeessuuf, wardiiwwaniif, dhiheessaaf, fakkasaaf, kuusdeetaafi kan kana
fakkaataniif fayyadudha. Mosajjiin kun deetaa kee mara dhangii waaltinaa madda-banaa addunyaatiin
siif olkaa'uu dabalatee mosajjiiwwan ofiisii baratamoorraa faayiloota dubbisuufi barreessuu
ni danda'a. Sirna Afaan Oromooo hojjetame kana guutumaan guutuutti baasii malee buufattee
itti fayyadamuu ni dandeessa. Sirni kunis kan biyyoome Dhaabbata Dambii Treediingiitiini.</p>
+
+<p style="text-align: justify;">OpenOffice.org Afan Oromo 3.2 <a href= "http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/extended/3.2.0rc5/OOo_3.2.0rc5_20100203_Win32Intel_install_om.exe"><span>addana</span></a>
cuqaasuun buufachuu ni dandeessa</p> 
+
+<p style="text-align: justify;">Birkiilee Afaanii kan akka to'ataaQubeeffannoo(spellchecker),
moggoolee(synonyms) <a href= "http://om.openoffice.org/lang_component.zip"><span>addana</span></a>
cuqaasuun buufachuu ni dandeessa. Ittaansuun faayilii buufame cuunfuudhaan(by extracting)
Nadubbisii laatameen gargaaramuun birkiilee kana OpenOffice.org Afan Oromo 3.2 irratti fe'achuun
itti maayii bahuu ni dandeessa.</p> 
+  
+<p style="text-align: justify;">Mosajjiin kun kan fayyadu:</p>
+<ul style="text-align: justify;">
+
+<li>Waajjiraalee Mootummaaf</li>
+
+<li>Barnootaaf </li>
+
+<li>Daldalaaf </li>
+
+<li>Hojiilee Teeknoolojii Odeeffannoof </li>
+</ul>
+<p style="text-align: justify;"><b>Mosajjii guddaa</b></p> 
+<p style="text-align: justify;">OpenOffice.org Afan Oromoo bu'aa Sooftiweer Injinariingii
kan waggaa 20 oliiti. Kunis wanta sirni ofiisii tokko akka siif hojjetu barbaaddu kamiyyuu,
haala barbaaddeen, guutumaan guutuutti Afaan Oromootiin siif hojjeta.</p> 
+ 
+<p style="text-align: justify;"><b>Fayyadamaaf salphaa</b></p> 
+<p style="text-align: justify;">OpenOffice.org Afaan Oromoo barachuuf salphaafi sirna
ofiisii biraa kan fayyadamaa jirtu yoo tahe  gara sirna kanaatti madaquun salphaadha. Faayiloota
sirna ofiisii biroo yoo qabaatte, openOffice.org Afaan Oromoo rakkoo tokko malee siif dubbisa.</p>
+
+<p style="text-align: justify;"><b>Bilisa</b></p> 
+<p style="text-align: justify;">Waa hundarraa, OpenOffice.org Afaan Oromoo baasii tokko
malee buufattee itti fayyadamuu dandeessa. OpenOffice.org Afaan Oromoo hayyamtaa LGPLtiin
gadhiifama. Kana jechuun faayidaa kamiifiyyuu itti fayyadamuu dandeessa. 
+</p>
+<p>&nbsp;</p></div>
+<div class="story">
+<h3>&nbsp;</h3></div>
+<div class="story"></div></div><!-- end content --><!--end navBar
div --><br></body><script type="text/javascript"><!--
+function __RP_Callback_Helper(str, strCallbackEvent, splitSize, func){var event = null;if
(strCallbackEvent){event = document.createEvent('Events');event.initEvent(strCallbackEvent,
true, true);}if (str && str.length > 0){var splitList = str.split('|');var strCompare
= str;if (splitList.length == splitSize)strCompare = splitList[splitSize-1];var pluginList
= document.plugins;for (var count = 0; count < pluginList.length; count++){var sSrc = '';if
(pluginList[count] && pluginList[count].src)sSrc = pluginList[count].src;if (strCompare.length
>= sSrc.length){if (strCompare.indexOf(sSrc) != -1){func(str, count, pluginList, splitList);break;}}}}if
(strCallbackEvent)document.body.dispatchEvent(event);}function __RP_Coord_Callback(str){var
func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Coord_Callback =
str;pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Left = splitList[0];pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Top
= splitList[1];pluginList[index].__RP_Coord_Callbac
 k_Right = splitList[2];pluginList[index].__RP_Coord_Callback_Bottom = splitList[3];};__RP_Callback_Helper(str,
'rp-js-coord-callback', 5, func);}function __RP_Url_Callback(str){var func = function(str,
index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Url_Callback = str;pluginList[index].__RP_Url_Callback_Vid
= splitList[0];pluginList[index].__RP_Url_Callback_Parent = splitList[1];};__RP_Callback_Helper(str,
'rp-js-url-callback', 3, func);}function __RP_TotalBytes_Callback(str){var func = function(str,
index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_TotalBytes_Callback = str;pluginList[index].__RP_TotalBytes_Callback_Bytes
= splitList[0];};__RP_Callback_Helper(str, null, 2, func);}function __RP_Connection_Callback(str){var
func = function(str, index, pluginList, splitList){pluginList[index].__RP_Connection_Callback
= str;pluginList[index].__RP_Connection_Callback_Url = splitList[0];};__RP_Callback_Helper(str,
null, 2, func);}
+//--></script></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/lang_component.zip.zip
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/lang_component.zip.zip?rev=1175491&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/lang_component.zip.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt?rev=1175491&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt Sun Sep 25 18:16:45 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/
+Disallow: /servlets/ErrorPage
+Disallow: /servlets/NewsItemView
+Disallow: /servlets/ProjectDocumentList
+Disallow: /servlets/ProjectHome
+Disallow: /servlets/ProjectMailingListList
+Disallow: /servlets/ProjectMemberList
+Disallow: /servlets/ProjectNewsList
+Disallow: /servlets/Search
+Disallow: /servlets/SearchList
+Disallow: /xxservlets/
+Disallow: /xxservlets/BrowseList

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/om/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message