incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175488 [2/3] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:16:29 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-mailinglist.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-mailinglist.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-mailinglist.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,152 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org Шуудангийн жагсаалт</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+<H2>Шуудангийн жагсаалт</H2>
+<div id="content_mn">
+<p>Энэхүү жагсаалтуудын аль нэгэнд бүртгүүлснээр та тухайн жагсаалтад илгээсэн имэйл бүрийг хүлээн авах бөгөөд таны илгээсэн имэйлийг мөн жагсаалтад байгаа бусад бүх хүн хүлээн авах болно. </p>
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%">
+    <caption> 
+		Монгол хэл дээрх жагсаалтууд
+    </caption>
+       <tr>
+        <td align="left">
+         <b>Жагсаалт</b>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <font color= "#00315a">
+          <b>Бүртгүүлэх</b>
+         </font>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <font color= "#00315a">
+          <b>Хасагдах</b>
+         </font>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <font color= "#00315a">
+          <b>Архиваас хайх</b>
+         </font>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <font color= "#00315a">
+          <b>Архив гүйлгэн үзэх</b>
+         </font>
+        </td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td>
+         <b>announce@mn.openoffice.org</b>
+         <br>Зарлал мэдээллийн зохицуулгат сүлжээний жагсаалт. Энэ жагсаалтаар монгол ОпенОфисын шинэчлэлт, нэмэлт, шинэ хувилбар гэх мэт зүйлс зарлагдаж байх болно.
+         Харин ерөнхий жагсаалт <a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html#general">announce@openoffice.org</a>.
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:announce-subscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:announce-unsubscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=announce">Хайх</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">Үзэх</a>
+        </td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td>
+         <p>
+          <b>dev@mn.openoffice.org</b>
+          <br /> Энд ОпенОфис.орг болон нээлттэй эхийн талаар халуун яриа өрнөхөөс гадна, төслийн гишүүдийн үйл хэрэг зохицуулагдана.
+         </p>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:dev-subscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href= "mailto:dev-Эмхтгэсэн-subscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:dev-unsubscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href= "mailto:dev-Эмхтгэсэн-unsubscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev">Хайх</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Үзэх</a>
+        </td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td>
+         <b>users@mn.openoffice.org</b>
+         <br /> Энд ОпенОфис.орг албан програмыг хэрэглэгчидэд зориулсан зөвлөмжүүд бий.
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:users-subscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:users-Эмхтгэсэн-subscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href="mailto:users-unsubscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:users-Эмхтгэсэн-unsubscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=users">Хайх</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">Үзэх</a>
+        </td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td>
+         <b>cvs@mn.openoffice.org</b>
+         <br />Манай вэб хуудсын болон орчуулгын өөрчлөлт бүхэн энэ жагсаалтаар цацагддаг.
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:cvs-subscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:cvs-Эмхтгэсэн-subscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:cvs-unsubscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:cvs-Эмхтгэсэн-unsubscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=cvs">Хайх</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=cvs">Үзэх</a>
+        </td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td>
+         <b>issues@mn.openoffice.org</b>
+         <br />Төслийн бүх IssueZilla асуудлын мэдэгдэл энэ жагсаалтаар цацагдана.
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:issues-subscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:issues-Эмхтгэсэн-subscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "mailto:issues-unsubscribe@mn.openoffice.org">Энгийн</a>
+         <br />
+         <a href="mailto:issues-Эмхтгэсэн-unsubscribe@mn.openoffice.org">Эмхтгэсэн</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=issues">Хайх</a>
+        </td>
+        <td align="center">
+         <a href= "http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=issues">Үзэх</a>
+        </td>
+       </tr>
+      </table>
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-mailinglist.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-product.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-product.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-product.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-product.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,31 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org бүтээгдэхүүний танилцуулга</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+<H2>OpenOffice.org гэж юу вэ? </H2>
+<div id="content_mn">
+<p><b>OpenOffice.org</b> ("ОпенОфисОрг" гэж уншигдна) нь бичиг хэрэг боловсруулах программуудын багц юм.</p>
+Энэ багцыг хэргэлэхэд та ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй ба эх код нь нээлттэй.<br>
+Эх код нь нээлттэй гэдэг нь зохих хэмжээний мэдлэгтэй хүн бүр энэ программыг хөгжүүлэх төслүүдэд оролцох боломжтой.<br>
+Түүнээс гадна OpenOffice.org гэсэн нэрийн дор энэ төслийг болон бүх (олон улсын) хөгжүүлэгчид хэрэглэгчдийг багтаан ойлгоно.<p>
+<p>OpenOffice.org багц нь дараах бүрэлдэхүүнүүдээс бүрднэ:
+<ul>
+<li> Writer (Врайтер) Та үүгээр жирийн Е-захианаас авхуулаад HTML, албан байгууллагын бичвэр баримт,
+<li> Calc (Калк) Хүснэгтэн баримт,
+<li> Draw (Драйв) Вектор график бүхий дүрслэл,
+<li> Impress (Импресс) Үзүүлэн ба танилцуулга,
+<li> Math (Мате) Математикийн тэмдэг томьёо,
+<li> Base (Бэйс) Өгөгдлийн бааз
+</ul>
+тус тус үүсгэн ажиллаж засан боловсруулж болно. Хэрэв та MS-Office урьд нь хэрэглэж байсан бол түүнтэй эн тэнцэхүйц программ хангамж гэвэл ойлгомжтой байх болов уу.
+</p>
+<p></p>Одоогоор энэхүү программ хангамжийг <a href="http://www.openmn.org/">ОпенМН</a> холбооны OOOmn баг монгол хэл рүү орчуулж байгаа бөгөөд эхний монгол хувилбар нь 2008 оны 8-н сараас гарах төлөвлөгөөтэй байна.</p>
+Бид бүх талаар хамтран ажиллахад бэлэн. Хамтран ажиллах талаар цэснээс цааш уншина уу.</p>
+
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-product.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-projects.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-projects.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-projects.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-projects.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,71 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html><head>
+	<title>Төсөл ба модулиуд</title>
+
+<!-- Start mn-header -->
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn.css" media="screen" type="text/css" />
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn_print.css" media="print" type="text/css" />
+	<link rel="alternate stylesheet" title="Цэс байхгүй" media="screen" href="css/mn_nonavbar.css" type="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<style type="text/css">
+    	/*<![CDATA[*/
+    	<!--
+    	@import url("css/mn_navbar6.css");
+    	-->
+    	/*]]>*/
+    </style>
+<!-- End mn-header -->
+
+</head>
+<body>
+<!-- Start Navbar -->
+	<!-- >
+	тайлбар
+	< -->
+<ul id="navbar_mn">
+  <li><div >mn-links</div></li>
+  <li> <a href="index.html" title=" "> Эхлэл хуудас </a></li>
+  <li> <a href="fornew.html" title="ОпенОфис програм хангамжийн тухай мэдээлэл"> Бүтээгдэхүүн тухай </a></li>
+  <li>Төслийн тухай
+   <ul>
+   <li> Төслийн харилцах </li>
+   <li> <a href="about-history.html" title="OpenOffice.org-н түүх"> Түүх </a></li>
+   <li> Төслүүд </li>
+   <li> <a href="about-legal.html" title="OpenOffice.org-н лицензийн тухай"> Лицензүүд </a></li>
+	 <li> <a href="credits.html" title="Манай ивээн тэтгэгчид"> Ивээн тэтгэгчид </a></li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li> <a href="about-downloads.html" title="Програм хангамж"> Татац </a></li>
+  <li> <a href="doc/index.html" title="Суулгах заавар болон бусад бичиг баримтууд"> Баримтжуулалт </a></li>
+  <li> <a href="doc/faq/index.html" title="ТТА- Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд"> ТТА </a></li>
+  <li> <a href="problems.html" title="Тусламж хаана ойр байна"> Дэмжилт </a></li>
+  <li> <a href="doc/howto/index.html" title="Хэрэглэж эхлэхэд туслах маш богино удиртгал"> Эхний алхам </a></li>
+  <li> <a href="dev/index.html" title="mn.OpenOffice.org төслийн гишүүдийн мэдээлэл"> Хамтрах </a></li>
+</ul>
+<!-- End Navbar -->
+
+<!-- Eigener Text -->
+<div id="body_mn">
+<h2>Төсөл ба модулиуд</h2>
+
+ОпенОФис.орг янз бүрийн олон модулиудаас тогтоно. Эдгээр модуль тус бүр нь өөрийн гэсэн вебтэй төслүүдээр зохион байгуулагддаг билээ. 
+
+Таны тусламжинд бүх төслүүд баярлах болно. Та заавал програмист байх албагүй бөгөөд баримтжуулалт, орчуулга, веб хуудас зэрэг төслүүд оролцох боломжтой. Мөн энэ монгол хэлтний төсөлд маань тусламж маш их хэрэгтэй байна.
+
+<h3>Монгол Офенофисын төслийн хүрээнд</h3>
+
+<ul>
+<li><a href="http://mnspell.openmn.org">Монгол хэлний дүрмийн алдаа шалгагч програм</a></li>
+<li><a href="http://mongol.openmn.org">Монгол бичгийн "Монгол бичиг" фонт</a></li>
+</ul>
+
+
+</div>
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-projects.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-spellcheck.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-spellcheck.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-spellcheck.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-spellcheck.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,14 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org зөв бичгийн толь</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+<H2>Зөв бичгийн дүрмийн алдаа шалгагч</H2>
+<div id="content_mn">
+<p> Энэхүү програмыг бид мөн хийж байна. Эцсийн хувилбар гарахад хамт тараагдах болохыг зарлахад таатай байна.</p>
+
+</div>
+<body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/about-spellcheck.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/adresses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/adresses.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/adresses.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/adresses.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,16 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org хаяг</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+<H2>Хаяг</H2>
+<div id="content_mn">
+<p> Одоогоор дэлхий даяар тархан сууж буй. Тогтмол хаягтай болохоороо мэдээлье!
+Хэрэв та бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсэж нааш орж ирсэн бол бидний <a href="http://mn.openoffice.org/about-mailinglist.html">шуудангийн жагсаалт</a> хуудсыг үзэж dev жагсаалтаар холбоо барина уу.
+</p>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/adresses.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/background.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/background.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/background.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/background.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,19 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org түүх</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+
+<H2>Түүх</H2>
+<div id="content_mn">
+<p>80-аад оны дундуур Silicon Valley-д солилцооны шугамаар ирсэн германы сурагч Марко Боерес (Marco Börries) Office-Software (хожим StarOffice гэгдэх) программ бичиж эхлэн, 1986 онд Хамбургт (Hamburg) StarDivision компани байгуулжээ. 1999-н онд Sun Microsystems 73.5 сая доллароор StarOffice-г худалдан авсан байна. Sun-с StarOffice-н гаргасан эхний хувилбар нь 5.1а байлаа. Сүүлийн хувилбÐ
 р 8.0 2005 оны 9-н сард гарсан юм байна.</p>
+<p>Sun OpenOffice.org төслийг 2000 оны 10-н сарын 13-нд эхлүүлжээ. Гол зорилт нь бүх чухал үйлдлийн системүүд дээр ажиллаж чадахуйц, олон улсын хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангасан шинэ албан бичгийн цогц бүтээхэд оршиж байлаа. Энэ төсөл нь StarOffice 5.2 дээр туулгуурлан цааш хөгжүүлэгдэж өнөөг хүрчээ.</p>
+<p>
+2002 оны 5-н сард анхны албан ёсны хувилбар OpenOffice.org 1.0 төржээ.
+</p>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/background.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/contact.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/contact.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/contact.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/contact.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html><head>
+	<title>Төслийн харилцах</title>
+
+<!-- Start mn-header -->
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn.css" media="screen" type="text/css" />
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn_print.css" media="print" type="text/css" />
+	<link rel="alternate stylesheet" title="Цэс байхгүй" media="screen" href="css/mn_nonavbar.css" type="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<style type="text/css">
+    	/*<![CDATA[*/
+    	<!--
+    	@import url("css/mn_navbar6.css");
+    	-->
+    	/*]]>*/
+    </style>
+<!-- End mn-header -->
+
+</head>
+<body>
+<!-- Start Navbar -->
+	<!-- >
+	тайлбар
+	< -->
+<ul id="navbar_mn">
+  <li><div >mn-links</div></li>
+  <li> <a href="index.html" title=" "> Эхлэл хуудас </a></li>
+  <li> <a href="fornew.html" title="ОпенОфис програм хангамжийн тухай мэдээлэл"> Бүтээгдэхүүн тухай </a></li>
+  <li>Төслийн тухай
+   <ul>
+   <li> Төслийн харилцах </li>
+   <li> <a href="about-history.html" title="OpenOffice.org-н түүх"> Түүх </a></li>
+   <li> <a href="about-projects.html" title="OpenOffice.org доторх бүх төслүүд "> Төслүүд </a></li>
+   <li> <a href="about-legal.html" title="OpenOffice.org-н лицензийн тухай"> Лицензүүд </a></li>
+	 <li> <a href="credits.html" title="Манай ивээн тэтгэгчид"> Ивээн тэтгэгчид </a></li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li> <a href="about-downloads.html" title="Програм хангамж"> Татац </a></li>
+  <li> <a href="doc/index.html" title="Суулгах заавар болон бусад бичиг баримтууд"> Баримтжуулалт </a></li>
+  <li> <a href="doc/faq/index.html" title="ТТА- Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд"> ТТА </a></li>
+  <li> <a href="problems.html" title="Тусламж хаана ойр байна"> Дэмжилт </a></li>
+  <li> <a href="doc/howto/index.html" title="Хэрэглэж эхлэхэд туслах маш богино удиртгал"> Эхний алхам </a></li>
+  <li> <a href="dev/index.html" title="mn.OpenOffice.org төслийн гишүүдийн мэдээлэл"> Хамтрах </a></li>
+</ul>
+<!-- End Navbar -->
+
+<!-- Eigener Text -->
+<div id="body_mn">
+<h3>Төсөлтэй холбогдох</h3>
+
+<p>
+Энэ төсөл нь том бөгөөд олон дэд төслүүдтэй тул зөв олон харилцах цэгүүдтэй. Та хурдан бөгөөд зовлонгүй тусламж авахын тулд зөв шуудангийн жагсаалт эсвэл зөв хариуцаж буй хүнийг сонгоно уу.
+</p>
+
+
+<h4>Шуудангийн жагсаалтууд</h4>
+
+<p>
+Энэ төслийн гол холбогдох суваг бол шуудангийн жагсаалт. Та асуултаа сонирхож зүйлдээ хамаарах жагсаалт рүү илгээх бөгөөд тэр замаар та мөн хариултаа авна. Нарийвчилсан мэдээллийг <a href="http://mn.openoffice.org/about-ooo/about-users-mailinglist.html">энэ хаягаас</a> уншина уу.
+</p>
+
+<p>
+Монгол хэлтүүдийн төсөл нь нилээд хэдэн <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">шуудангийн жагсаалттай</a>. Хамгийн чухал жагсаалтууд нь хэрэглэгчдийн жагсаалт (users@mn.openoffice.org) ба хөгжүүлэгчдийн жагсаалт (dev@mn.openoffice.org).
+</p>
+
+<ul>
+<li>
+
+<p>
+<a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">хэрэглэгчдийн шуудангийн жагсаалт</a> ОпенОфис.орг багцын модулиудын орчинд гарсан бүх асуудал, асуултуудыг хүлээн авна. Ер нь асуулт бүр заавал хариулагддаг. Тиймээс та эхлээд өөрийн асуултаа хэдийнэ хариулагдсан эсэхийг <a href="http://www.mail-archive.com/users%40mn.openoffice.org/">архив</a> заавал нягтÐ
 »Ð°Ð½ хайна уу. Хэрэглэгчдийн жагсаалт төвөгтэй хэцүү асуултуудад ч хариулна.
+</p>
+
+<p>
+Та тухайн жагсаалтанд бүртгүүлээгүй ч таны хүсэлтийг зохицуулагч зөвшөөрвөл жагсаалтаар цацна. Харин та хариултаа <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=users">шуудангийн архив</a>аас шалгаж үзэхээс өөр аргагүй. Зохицуулгаар таны имэйл алдагдаж болох тул бүртгүүлэхийг бид зөвлөж байна.
+</p>
+
+</li>
+
+<li>
+Харин <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">dev-шуудангийн жагсаалт</a> төслийн ажилд хэрэглэгддэг. Энд шинэ гишүүдийг mn.OpenOffice.org багтаа элсүүлэн авахаас эхлүүлээд шинээр юуг яаж хөгжүүлж болох, орчуулга, баримтжуулалт, вэб хуудас гээд энэ төсөл дотор юу болж байна тэр бүхний тухай ярилцана.
+</li>
+</ul>
+
+
+<h4>Хувийн харилцах</h4>
+
+<p>
+ОпенОфис.орг төсөлт цаг үргэлж шинэ ажилтан, хамтран зүтгэгч хэрэгтэй байдаг. Хүн бүр хувь нэмрээ оруулах боломжтой.
+</p>
+
+<p>
+Энэ том төслийн хүрээнд хийгдэх ажлыг авах талаараа ажлын буюу хөгжүүлэгчдийн <a href="mailto:dev-subscribe@mn.openoffice.org">dev@mn.openoffice.org</a> шуудангийн жагсаалт руу илгээвэл хамгийн дээр. Мөн та эхлээд <a href="http://mn.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">архиваас</a> шалгалт хийх хэрэгтэй.
+</p>
+
+<p>
+Одоогоор бид нийт ажлуудаа хэсэгчлэн хариуцсан ажлын хэсгүүд үүсгэсэн бөгөөд хүн хүч хүрэлцээгүй байгаа тул танийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна. Манай баг дараах ажлын хэсгүүдтэй. Орчуулга, чанарын шалгалт, баримтжуулалт, вэб хуудас хөгжүүлэлт, хэвлэл мэдээлэл, програм бүтээлт. 
 ­Ð´Ð³ÑÑÑ€ ажлын хэсгүүд нь тухайн салбарт мэргэшсэн өөрийн гэсэн ахлагчидтай бөгөөд та өөрийн хүсэлт, шинэлэг санаагаа аль салбарт нь харъяалагдахыг магадлаад <a href="http://mn.openoffice.org/dev/contacts.html">энд дурдсан ахлагч</a>тай шууд харилцаж болно. Тэр танд магадтай тусалж чадна.
+</p>
+
+<p>
+Монгол хэлтний төсөл нь ОпенОфис.орг холбооноос сонгогдсон нэг төслийн удирдагчтай. Тэр монгол хэлтний төслийн зохион байгуулалтын жишээлбэл хэрэглэгчийн төвшнийг тогтоох (Observer, ContentDeveloper) ажлыг хариуцах бөгөөд олон улсын төслийн багуудтай холбоо тогтоож, төвөгтэй даалгавараа тэднээÑ
  жишээ авч оруулж ирэх болон өөрсдийн оновчтой шийдлээ гаргах, мөн төслийн ажлын явцаа ОпенОфис.орг холбоонд тайлагнаж байх үүрэгтэй.
+</p>
+
+<br /><br />
+
+<!-- Eigener Text Ende -->
+
+</div>
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/contact.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/credits.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/credits.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/credits.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,24 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org талархал</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+<H3>Талархал</H3>
+<div id="content_mn">
+<p>
+<ul>
+<li><a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems, inc.</a> OpenOffice.org -г нээлттэй эх болгосонд нь туйлын ихээр талархаж байна;
+<li>OpenOffice.org програм хангамжийг хөгжүүлж буй бүх программистуудад;
+<li>OpenOffice.org төслийг арчилж байгаа бүх оролцогчидод;
+<li><a href="about-downloads.html">толин сервер</a> ажиллуулж буй газрууд болон
+<li>Програмчлах, орчуулагч, туршигч, алдаа мэдээлэгч гээд ямар нэгэн байдлаар энэ төслийг хөгжүүлэхэд оролцож буй хэн бүхэнд
+<li>Монгол хэл рүү орчуулах олон ажлыг эхлүүлж, тэдгээрийн дотор энэхүү гайхамшигтай програм хангамжийг орчуулж буй <a href="http://www.openmn.org">ОпенМН холбоонд</a>
+</ul>
+халуун талархал илэрхийлж байна!
+</p>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/credits.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/doc_faq_index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/doc_faq_index.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/doc_faq_index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/doc_faq_index.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,15 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>mn.OpenOffice.org татац</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css" />
+</head>
+<body>
+
+<H2>Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд</H2>
+<div id="content_mn">
+Асуулт байвал бидэнд илгээж болно. Бид хариулъя. 
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/doc_faq_index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/favicon.ico
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/favicon.ico?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/favicon.ico
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/x-icon

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/fornew.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/fornew.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/fornew.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/fornew.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,89 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html><head>
+	<title>Онлайн - тусламж</title>
+
+<!-- Start mn-header -->
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn.css" media="screen" type="text/css" />
+	<link rel="stylesheet" href="css/mn_print.css" media="print" type="text/css" />
+	<link rel="alternate stylesheet" title="Цэс байхгүй" media="screen" href="css/mn_nonavbar.css" type="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<style type="text/css">
+    	/*<![CDATA[*/
+    	<!--
+    	@import url("css/mn_navbar6.css");
+    	-->
+    	/*]]>*/
+    </style>
+
+<!-- End mn-header -->
+
+<!-- >
+comment to this page
+< -->
+</head>
+
+<body>
+<!-- Start Navbar -->
+	<!-- >
+	comment to navbar
+	< -->
+<ul id="navbar_mn">
+  <li><div >mn-links</div></li>
+  <li> <a href="index.html" title=" "> Эхлэл хуудас </a></li>
+  <li>Бүтээгдэхүүн тухай
+   <ul>
+   <li> Анх удаа? </li>
+   <li> <a href="about-features.html" title="Товч танилцуулга болон дэлгэцийн агшнууд"> 2.0 Товч танилцуулга </a></li>
+   <li> <a href="product/index20.html" title="Бүх модулийн бүтээгдэхүүний танилцуулга"> 2.0 Бүрдэл хэсгүүд </a></li>
+   <li> <a href="doc/howto/index.html" title="Эхний алхам болох ном сурах материалын талаар"> Эхний алхам </a></li>
+   <li> <a href="doc/other/accessibility.html" title="OpenOffice.org нь ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр (хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт) бүх хүмүүст ашиглагдах боломжтой"> Ашиглах боломж </a></li>
+   <li> <a href="about-support.html" title="Санхүүгийн болон техникийн туслалцааны талаар"> Туслалцаа </a></li>
+   <li> <a href="about-linking.html" title="Баннер болон бусад"> OpenOffice.org холбоос </a></li>
+   <li> <a href="credits.html" title="mn.OpenOffice.org талархаж байна"> Талархал </a></li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li> <a href="contact.html" title="ОпенОфис холбооны мэдээлэл"> Төслийн тухай </a></li>
+  <li> <a href="about-downloads.html" title="Програм хангамж"> Татац </a></li>
+  <li> <a href="doc/index.html" title="Суулгах заавар болон бусад бичиг баримтууд"> Баримтжуулалт </a></li>
+  <li> <a href="doc_faq_index.html" title="ТТА- Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд"> ТТА </a></li>
+  <li> <a href="problems.html" title="Тусламж хаана ойр байна"> Дэмжилт </a></li>
+  <li> <a href="doc/howto/index.html" title="Хэрэглэж эхлэхэд туслах маш богино удиртгал"> Эхний алхам </a></li>
+  <li> <a href="dev/index.html" title="mn.OpenOffice.org төслийн гишүүдийн мэдээлэл"> Хамтрах </a></li>
+</ul>
+<!-- End Navbar -->
+
+<div id="body_mn">
+<h2>Анх удаа? </h2>
+
+<h3>OpenOffice.org гэж юу юм бэ?</h3>
+
+<p>OpenOffice.org (Монголоор ОпенОфис.орг гэж бичнэ) нь ихэнх албан газруудад байнга ашиглагддаг хэрэглээний програмуудыг агуулсан цогц програм хангамж юм. <br />
+ ОпенОфис.орг нь нээлттэй эх бүхий програм хангамж. Энэ нь програмын бүх эх кодыг нь та авах боломжтой гэсэн үг бөгөөд өөрт хэрэгтэй үйл ажиллагаа, боломжуудыг нэмэх боломжтой гэсэн үг. Түүнчилэн та хэзээ ямагт энэ цогц програм хангамжийг сайжруулах, цааш хөгжүүлэх үйлст бидэнтэй ха
 мтран ажиллах боломжтой. <br />
+ OpenOffice.org нь бүх төслийн болон бүх (олон улсын) хөгжүүлэгчид ба хэрэглэгчдийн бүлгийн ерөнхий нэр болно.</p>
+
+<h3>ОпенОфис.орг юу чадах вэ?</h3>
+Багц нь дараах бүрдэл хэсгүүдийг агуулдаг:
+
+<ul>
+	<li><a href="product/writer.html">Бичээч (Writer)</a> нь бичвэр боловсруулах зориулалт бүхий модуль. Үйл ажиллагаа (функц) болон боломжуудын талаар эндээс уншина уу.</li>
+	<li><a href="product/calc.html">Тооцоологч (Calc)</a> нь хүснэгтэн мэдээллийн боловсруулалт хийхэд зориулагдсан модуль. Та мөн эндээс хүснэгтэн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай бүх функцүүдийн талаар мэдэж боломжтой.</li>
+	<li><a href="product/impress.html">Үзүүлэгч (Impress)</a> нь таны үзүүлэн танилцуулга хийхэд тань үнэнч зүтгэнэ.</li>
+	<li><a href="product/draw.html">Зураач (Draw)</a> нь вектор графикаар зураглагч програм.</li>
+	<li><a href="product/math.html">Томьёоч (Math)</a> ашиглан та математик томьёонуудаа бусад математикт зориулагдсан програмуудын адил маш хялбархан бичих боломжтой.</li>
+	<li><a href="product/base.html">Өгөгдлийн санч (Base)</a> нь өгөгдлийн сан удирдагч програм. Үүгээр та шинэ өгөгдлийн сан үүсгэх эсвэл цуг очих драйверуудын тусламжтайгаар хэдийнэ үүсгэсэн буй өгөгдлийн сангууддаа хандах боломжтой.</li>
+
+</ul>
+
+<h2>&nbsp;</h2>
+<h2>Дэлгэрэнгүй мэдээллийн баруун талын цэсээр орж авна уу.</h2>
+
+</div>
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/fornew.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/index.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/index.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,104 @@
+<html>
+<head>
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=utf-8" />
+<title>OpenOffice.org эхлэл хуудас (монгол)</title>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main_mn.css" />
+</head>
+<body>
+<div id="tl">
+<div id="tr">
+<div id="main-content">
+
+<img class="icon" src="pic/icon.png" style="margin:0; padding:0; position:absolute; right:0; top:200px"/>
+
+<span class="title">Монгол OpenOffice.org</span>
+<div id="content_mn">
+<p>
+OpenOffice.org нь өргөн тархсан үйлдлийн системүүдэд ажиллах, сайн дурийн <br>
+гишүүдийн хүчин зүтгэлээр сайжруулж, хөгжүүлдэг нээлттэй эх бүхий програм <br>
+хангамжийн нэг нээлттэй ажиллах орчин юм. <br>
+Монголын ажиллах багт шинэ гишүүн цаг ямагт хэрэгтэй байна. Дэм дэмэндээ, <br>
+Дээс эрчиндээ. Олон мод ой, Ганц мод гадас. Та бидэнтэй нэгдэнэ үү! 
+
+</p>
+
+   <div id="ooo-modules">
+			<table summary="OOo Модулиуд" class="ooomodules">
+				<tr>
+					<td>
+						<a href="product/writer.html"><img class="icon" src="pic/icon_writer.png" alt="Бичвэр боловсруулагч - Бичээч" title="Бичвэр боловсруулагч - Бичээч" /></a>
+					</td>
+					<td>
+						<a href="product/math.html"><img class="icon" src="pic/icon_math.png" alt="Томьёо засварлагч - Томьёоч" title="Томьёо засварлагч - Томьёоч" /></a>
+					</td>
+					<td>
+						<a href="product/calc.html"><img class="icon" src="pic/icon_calc.png" alt="Хүснэгт боловсруулагч - Тооцоологч" title="Хүснэгт боловсруулагч - Тооцоологч" /></a>
+					</td>
+					<td>
+						<a href="product/draw.html"><img class="icon" src="pic/icon_draw.png" alt="Зураг боловсруулагч - Зураач" title="Зураг боловсруулагч - Зураач" /></a>
+					</td>
+					<td>
+						<a href="product/impress.html"><img class="icon" src="pic/icon_impress.png" alt="Үзүүлэн боловсруулагч - Үзүүлэгч" title="Үзүүлэн боловсруулагч - Үзүүлэгч" /></a>
+					</td>
+					<td>
+						<a href="product/base.html"><img class="icon" src="pic/icon_base.png" alt="Өгөгдлийн сан боловсруулагч - Өгөгдлийн санч" title="Өгөгдлийн сан боловсруулагч - Өгөгдлийн санч" /></a>
+					</td>
+				</tr>
+				<tr class="labelRow">
+					<td><a href="product/writer.html">Writer</a></td>
+					<td><a href="product/math.html">Math</a></td>
+					<td><a href="product/calc.html">Calc</a></td>
+					<td><a href="product/draw.html">Draw</a></td>
+					<td><a href="product/impress.html">Impress</a></td>
+					<td><a href="product/base.html">Base</a></td>
+				</tr>
+			</table>
+		</div>
+		<div id="download">
+			<a href="about-downloads.html"><img src="pic/tatax.png" border="0" alt="Татах" align="middle" /></a>
+			Татах (<a href="about-downloads.html">Сүүлийн хувилбар <span style="font-size: 1.0em">3.0.0</span></a>)
+		</div>
+
+  <div class="sectMainLink"><a href="fornew.html">Анх удаа?</a>
+		<div class="sectSubLink">
+			<a href="about-downloads.html"><b>Татах</b></a> &middot;
+			<a href="about-features.html">Товч танилцуулга</a> &middot;
+			<a href="product/index20.html">Боломжууд</a>
+		</div>
+  </div>
+
+	<div class="sectMainLink"><a href="problems.html">Асуудал?</a>
+		<div class="sectSubLink">
+				<a href="doc_faq_index.html">ТТА</a> &middot;
+				<a href="doc/">Баримтжуулалт</a> &middot;
+				<a href="about-mailinglist.html">Шуудангийн жагсаалт</a> &middot;
+				<a href="http://www.openmn.org/index.php?pageId=15&op=enter&item=4">Хэлэлцүүлэг</a> &middot;
+				<a href="dev/team.html">Хөгжүүлэгч баг</a>
+		</div>
+	</div>
+	
+	<div class="sectMainLink"><a href="dev">Туслая?</a>
+			<div class="sectSubLink">
+				<a href="http://eis.services.openoffice.org/">EIS</a> &middot;
+				<a href="servlets/ProjectIssues">Issuetracker</a> &middot;
+				<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Category:Mn.openoffice.org">Wiki</a> &middot;
+				<a href="http://www.sunvirtuallab.com/tcm2/opensource/tcm_login.cgi?tcm_config=newooo">TCM</a> &middot;
+				<a href="http://tools.openoffice.org">Хэрэгсэл</a> &middot;
+				<a href="http://blogs.sun.com/GullFoss">Блогууд</a> &middot;
+				<a href="http://www.openmn.org/index.php?nav=14&pageId=23&op=loadglos&item=2">Нэр томьёоны толь</a> &middot;
+				<a href="http://qatrack.services.openoffice.org/">QATrack</a>
+			</div>
+	</div>
+		
+</div>
+
+
+</div>
+
+
+</div>
+</div>
+
+</body>
+</html>
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/links.html?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/links.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/links.html Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,194 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="de-de"><head>
+	<title>Links</title>
+
+<!-- Start de-header -->
+	<link rel="stylesheet" href="styles/de.css" media="screen" type="text/css" />
+	<link rel="stylesheet" href="styles/de_print.css" media="print" type="text/css" />
+	<link rel="alternate stylesheet" title="ohne Navbar" media="screen" href="styles/de_nonavbar.css" type="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+	<style type="text/css">
+    	/*<![CDATA[*/
+    	<!--
+    	@import url("styles/de_navbar6.css");
+    	-->
+    	/*]]>*/
+    </style>
+
+<!-- End de-header -->
+</head>
+
+<body>
+<!-- Start Navbar -->
+	<!-- >
+	Kommentare zur Navbar Wo Hilfe nahe ist
+	Makemapversion:
+	$Id: makemap.pl,v 1.7 2006/02/23 12:28:08 markomlm Exp :
+	navbar_Support ,V 0.5.6 Dienstag, 11. Juli 2006 19:33:05 _MLM
+	< -->
+<ul id="navbar_de">
+  <li><div >de-links</div></li>
+  <li> <a href="index.html" title=" "> Hauptseite </a></li>
+  <li> <a href="map_all.html" title=" "> Sitemap </a></li>
+  <li> <a href="neuhier.html" title="Informationen zu OpenOffice.org, dem Softwareprodukt"> Produkt-Info </a></li>
+  <li> <a href="kontakt.html" title="Informationen zu OpenOffice.org, der Community"> Projekt-Info </a></li>
+  <li> <a href="downloads/quick.html" title="Software und mehr"> Download </a></li>
+  <li> <a href="doc/index.html" title="Installationsbeschreibungen und mehr Schriftliches"> Dokumentationen </a></li>
+  <li> <a href="doc/faq/index.html" title="FAQ- H&auml;ufig gestellte Fragen"> FAQ </a></li>
+  <li>Support
+   <ul>
+   <li> <a href="probleme.html" title="Der Startpunkt f&uuml;r alle Supportfragen"> Probleme? </a></li>
+   <li> <a href="about-ooo/about-users-mailinglist.html" title="Auf den Mailinglisten von OpenOffice.org kann jede Frage eine Antwort finden."> Mailingliste </a></li>
+   <li> <a href="foren.html" title="Deutsch- und englischsprachige Hilfe im WWW und USENET"> Foren und Newsgroups </a></li>
+   <li> <a href="about-ooo/about-support.html" title="In der Regel kostenpflichtiger, umfassender Support"> Professioneller Support </a></li>
+   <li> <a href="bildung/index.html" title="Bildungsportal Infos f&uuml;r Schulen, Volkshochschulen und zum ECDL"> Bildungsportal </a></li>
+   </ul>
+  </li>
+  <li> <a href="doc/howto/index.html" title="Knappe Anleitungen f&uuml;r die erste Benutzung"> Erste Schritte </a></li>
+  <li> <a href="marketing/index.html" title="Materialien und mehr"> Marketing </a></li>
+  <li> <a href="presse/about-presskit.html" title="Pressemitteilungen, Interviews und andere Informationen"> Presse </a></li>
+  <li> <a href="dev/index.html" title="Informationen f&uuml;r Mitglieder im de.OpenOffice.org Projekt"> Mithelfen </a></li>
+</ul>
+<!-- End Navbar -->
+
+<div id="body_de">
+
+<h2>Interessante Seiten zum Thema OpenOffice.org</h2>
+
+<table cellpadding="4" cellspacing="1" summary="Interessante Seiten zum Thema OpenOffice.org">
+<caption>Interessante Seiten zum Thema OpenOffice.org</caption>
+<tr>
+	<th>Deutschsprachige Seiten</th>
+	<th>Kommentar</th>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.ooo-portal.de">Deutsches OpenOffice.org Portal von Malte Kaldewey</a></td>
+<td>Tipps, Vorlagen, aktuelle Meldungen und mehr.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://oooauthors.org/de">Deutsches Team bei OOoAuthors.org</a></td>
+<td>&Uuml;bersetzungen und mehr.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.dmaths.org/documentation/doku.php?id=presentation:de">Dmaths</a></td>
+<td>Dmaths ist gedacht als Hilfe f&uuml;r Leute, die h&auml;ufig den Formeleditor von OpenOffice.org verwenden ...</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.openthesaurus.de/">OpenThesaurus</a></td>
+<td>OpenThesaurus entwickelt mit Hilfe der Community einen deutschen Open-Source-Thesaurus.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.openoffice.info/">OpenOffice.info</a></td>
+<td>Deutsches Forum rund um OpenOffice.org</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://ooo42.org">Die etwas andere Fan-Seite</a></td>
+<td>Nachrichten und mehr.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.teamstaroffice.org/download/index.html">Team StarOffice</a></td>
+<td>Vorlagen und Zusatzprogramme</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://oooconv.free.fr/oooconv/oooconv_en.html">OOo - Konverter</a></td>
+<td>Experimenteller Konverter für OpenOffice.org - Dokumente <br /> Deutsche Seiten Down, z. Z. verlinkt auf Laurent Goddards Seiten</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.zwahlendesign.ch/23ooo_downloads.html">ZwahlenDesign</a></td>
+<td>OpenOffice.org für MacOSX (X11). Installationsanleitung, Icons, CD - Cover ...</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.dannenhoefer.de/down/index.htm">Stopen Suchtool</a></td>
+<td>Eine kleines Programm, um in OpenOffice- und StarOffice - Dokumenten eine Volltextsuche durchzuführen.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.ooowiki.de/">OpenOffice.org-Wiki</a></td>
+<td>Deutschsprachiges StarOffice- und OpenOffice.org-Wiki.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://borumat.de/openoffice-writer-tipps/">OOo Writer-Tipps <br />von Andreas Borutta</a></td>
+<td>Tippsammlung zu OOo Writer von Andreas Borutta.</td>
+</tr>
+
+<tr>
+	<th>Englischsprachige Seiten</th>
+	<th>Kommentar</th>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><a href="http://www.worldlabel.com/Pages/openoffice-a4.htm">worldlabel.com</a></td>
+<td>Free Blank label templates in .ott file format for 2.0 version for Writer. A4 size, Europe and Asia paper format.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.jdisoftware.co.uk/pages/epdf-home.php">extendedPDF</a></td>
+<td>extendedPDF converts hyperlinks to PDF hyperlinks, so that links work the same in your OpenOffice.org document and your PDF document.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://os.up.edu.ph/modules.php?name=Downloads&amp;d_op=viewdownloaddetails&amp;lid=27&amp;ttitle=OpenOffice.org_Viewer">OOoView</a></td>
+<td>The viewer was written in Java to ensure that it runs on any platform with a proper Java Virtual Machine.
+ This application allows users to view OpenOffice.org files without installing OpenOffice.org.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://openoffice.homelinux.org/">OpenOffice.org in the UK</a></td>
+<td>Informationen zu den Komponenten von OpenOffice.org, News ..</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.oooforum.org/">OOoForum.org</a></td>
+<td>Inoffizielles Diskussionsforum zum Thema OpenOffice.org</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://dmoz.org/Computers/Software/Office_Suites/OpenOffice.org/">dmoz</a></td>
+<td>Verweise auf Dienstleistungen, Hilfen, FAQs ...</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://openoffice.start4all.com/">openoffice.start4all.com</a></td>
+<td>Verweise, Neuigkeiten, OOo in der Presse</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://openoffice.ca/">OpenOffice.ca</a></td>
+<td>Sammlung von Zusatzprogrammen zu OpenOffice.org</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://segfaultskde.berlios.de/index.php?content=oooqs">KDE - Schnellstarter</a></td>
+<td>OpenOffice.org Quickstarter is a small application that runs in the KDE SystemTray.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://ooqstart.sourceforge.net/">Gnome - Schnellstarter</a></td>
+<td>This applet provides a quick launcher for OpenOffice.org.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://opengroupware.org">OpenGroupware.org</a></td>
+<td>OpenOffice.org and OpenGroupware.org are complementary, but separate communities. We intend to work together to provide an industry
+strength solution which allows team collaboration.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://www.ooomacros.org/">OOoMacros</a></td>
+<td>OOoMacros is a repository for OpenOffice.org (OOo) macros/add-ins, and documentation about writing macros and/or extending OpenOffice.org.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://oooauthors.org/">OOoAuthors.org</a></td>
+<td>The current state of OpenOffice.org documentation is limited. Some of the members of the volunteers of the OpenOffice.org team decided to work together to try to address this lack in documentation.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://free-electrons.com/community/tools/utils/coool">COOol by Free Electrons</a></td>
+<td>Checks OpenOffice.org documents for bad Links</td>
+</tr>
+<tr>
+<td><a href="http://johnhaller.com/jh/useful_stuff/portable_openoffice/">Portable OpenOffice.org</a></td>
+<td>Use OpenOffice.org on a USB-Stick</td>
+</tr>
+</table>
+<p>Fehlt eine Seite? Wenden Sie sich bitte an <a href="mailto:heinzws@openoffice.org">Heinz W. Simoneit</a></p>
+
+
+
+
+</div>
+<p>
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img
+    src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue"
+    alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a>
+ </p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/links.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/md5sums.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/md5sums.txt?rev=1175488&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/md5sums.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/md5sums.txt Sun Sep 25 18:16:28 2011
@@ -0,0 +1,10 @@
+3.0.0
+==========
+6d87af55023ff73b22936961576dcc32 OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_mn_deb.tar.gz
+05255be2f317767f7f39741b8cfa2fd2 OOo_3.0.0_LinuxIntel_install_mn_rpm.tar.gz
+f419c80d63b9a4dd0cd3231990218f44 OOo_3.0.0_Win32Intel_install_mn.exe
+
+2.4.0
+8ad2da191f96d66ffe0fa599c388ef47 OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_mn_deb.tar.gz
+4d14f0b7a64b3e1a4cd089f42a7b57dd OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_mn_rpm.tar.gz
+433c7865d383859a009d11acfed3d3cf OOo_2.4.0_Win32Intel_install_mn.exe

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/mn/md5sums.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message