incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175463 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd: ./ index.html robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:14:24 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:14:24 2011
New Revision: 1175463

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175463&view=rev
Log:
KLS - added gd repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html?rev=1175463&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html Sun Sep 25 18:14:24 2011
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+	<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+	<TITLE></TITLE>
+	<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0 (Linux)">
+	<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Evan Brown">
+	<META NAME="CREATED" CONTENT="20090814;11300000">
+	<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090814;15034500">
+</HEAD>
+<BODY LANG="en-GB" TEXT="#000000" DIR="LTR">
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm"><SPAN LANG="ga-IE"><h1>Fàilte
+gu duilleag-dhachaigh Ghàidhlig OpenOffice.org</h1></SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
+<SPAN LANG="ga-IE">Tha OpenOffice.org ri fhaotainn ann an Gàidhlig
+na h-Alba bho 2004.</SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
+’<SPAN LANG="ga-IE">S e 3.01 an tionndadh Gàidhlig a th’ ann
+an-dràsta agus tha tionndaidhean rim faotainn do Microsoft Windows,
+MacOS X (Gnìomh-innealan Intel a-mhàin) agus Linux (an dà chuid
+32biot agus 64biot ann am pasganan DEB agus RPM)</SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
+<SPAN LANG="ga-IE">Chaidh obair ionadachaidh OpenOffice.org a
+mhaoineachadh le <a href="http://www.ltscotland.org.uk/" target="_blank">Ionnsachadh
agus Teagasg Alba</a> às leth <a href="http://www.scotland.gov.uk" target="_blank">Riaghaltas
na
+h-Alba</a> tron phrògram solair <b>An Cliath Nàiseanta airson
+Ionnsachaidh</b>. Chaidh an obair leasachaidh is eadar-theangachaidh a
+choileanadh le <a href="http://www.canan.co.uk" target="_blank">Cànan Eta</a>.</SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
+<SPAN LANG="ga-IE">Faodaidh tu an tionndadh as ùire de dh’OpenOffice
+na Gàidhlig a luchdachadh a-nuas le bhith a’ briogadh air a’
+cheangal airson an ùrlair agad.</SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm"><B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_Win32Intel_install_gd.zip">Microsoft
+Windows</a></B><BR/>
+<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_MacOSXIntel_install_gd.zip">MacOSX
+Intel</a></B><BR/>
+<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_gd_rpm.tar.zip">Linux
+32-bit RPM</B><BR/>
+<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86_install_gd_deb.tar.zip">Linux
+32-bit DEB</B><BR/>
+<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_gd_rpm.tar.zip">Linux
+64-bit RPM</B><BR/>
+<B><a href="http://www.ltscotland.org.uk/files/gaelicopenoffice/OOo_3.0.1_LinuxX86-64_install_gd_deb.tar.zip">Linux
+64-bit DEB</a></B></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; font-weight: normal">
+<SPAN LANG="ga-IE">Tha na bathair-obrach (eadar-theangachaidhean)
+airson pròiseict 3.01 rim faotainn <a href="http://www.canan-developers.co.uk/downloads/openoffice/ooo301_gd_sdf_latest.tar.gz">bho
an seo</a>. Chaidh am
+briathrachas a dheasbad ’s a dhearbhadh le sàr-eòlaichean agus
+sgoilearan Gàidhlig agus chaidh am bathar crìochnaichte a
+dhearbhadh airson mathais le <a href="http://www.ltscotland.org.uk" target="_blank">Ionnsachadh
agus Teagasg Alba</a> agus le
+<a href="http://www.storlann.co.uk" target="_blank">Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig</a>.</SPAN></P>
+<P LANG="en-US" CLASS="western" STYLE="margin-bottom: 0.35cm; text-decoration: none">
+<B><SPAN LANG="ga-IE">Na tha san amharc don phròiseact seo.</SPAN></B>
+<SPAN LANG="ga-IE">Tha sinn </SPAN><SPAN LANG="ga-IE">gu mòr airson
+dèanamh cinnteach gun leanar air tionndaidhean teachdail
+OpenOffice.org a leasachadh ann an Gàidhlig tro oidhirpean na
+coimhearsnachd bathair-bhuig an-asgaidh. Cha ghabh barrantas a thoirt
+gum faighear maoineachadh san àm ri teachd airson dreachan ùra dhen
+bhathar-bhog a chruthachadh. Mas urrainn dhuibh fhèin cuideachadh le
+leasachadh leantainneach OpenOffice.org na Gàidhlig - air dòigh sam
+bith, ach gu h-àraid mar eadar-theangair no dearbh-leughadair –
+<a href="mailto:brown.evand@gmail.com">nach leig sibh fios dhuinn</a>.</SPAN></P>
+</BODY>
+</HTML>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt?rev=1175463&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt Sun Sep 25 18:14:24 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/gd/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message