incubator-flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Maciąg | Fuse Collective <t.mac...@fusecollective.com>
Subject Re: Apache SDK to Flash Builder - anyone what to help out with design?
Date Wed, 30 May 2012 18:42:27 GMT
Somehow I've missed that in PSD... I'll get back on it tomorrow.

W dniu 2012-05-30 18:05, OmPrakash Muppirala pisze:
> Tomasz,
>
> There is an animated 'progress indicator' that goes inside the small square
> right?  A swf would be perfect for that.

-- 
Tomasz Maciąg

t: +48 515 615 881
e: t.maciag@fusecollective.com

Fuse Collective Sp. z o.o.
Plac Wolności 12
91-415 Łódź
POLAND

t: +48 42 2920753
f: +48 42 2920758

hello@fusecollective.com
www.fusecollective.com

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000358321

NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zl

--
Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest tajemnicą zawodową.
Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata.
Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata,
to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie
lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość
została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie
o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje
on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.


This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and
delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.


Mime
View raw message