incubator-flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Maciąg | Fuse Collective <t.mac...@fusecollective.com>
Subject Re: Apache Flex logo - spread the word - legal ?
Date Thu, 09 Feb 2012 22:05:38 GMT
 From what I know this hasn't been cleared so far.

Bertrand Delacretaz wrote:
> The official situation is that according to 
> http://wiki.apache.org/incubator/FlexProposal "Adobe will donate the 
> Flex trademark to the Apache Software Foundation as part of the 
> incubation process", which Alex has also confirmed on the mailing 
> list, so we can proceed in good faith.

W dniu 2012-02-09 22:42, Keith Sutton pisze:
> I really want to spread the logo around but have to ask if the Flex 
> name/brand has cleared all the legal hurdles?
>
> I could have missed that post but can't find anything after a few 
> keyword searches.
>
>
> On 2/9/2012 1:14 PM, David Francis Buhler wrote:
>> +1
>>
>> 2012/2/9 Ryan Frishberg<frishy@gmail.com>:
>>> Thanks for all the work done on the logo.  It really looks great!
>>>
>>> -Ryan
>>>
>

-- 
Tomasz Maciąg

t: +48 516 615 881
e: t.maciag@fusecollective.com

Fuse Collective Sp. z o.o.
Plac Wolności 12
91-415 Łódź
POLAND

t: +48 42 2920753
f: +48 42 2920758

hello@fusecollective.com
www.fusecollective.com

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000358321

NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zl

--
Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest tajemnicą zawodową.
Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata.
Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata,
to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie
lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość
została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie
o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje
on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.


This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and
delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.


Mime
View raw message