incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From whims...@aol.com
Subject Re: couchdb and extjs problems accepting json
Date Thu, 12 Aug 2010 08:07:12 GMT
upon querying a view I get the following

The response is
 {"total_rows":3,"offset":0,"rows":[
{"id":"biking","key":"Biking","value":"My biggest hobby is mountainbiking. The other day..."},
{"id":"bought-a-cat","key":"Bought a Cat","value":"I went to the the pet store earlier and
brought home a little kitty..."},
{"id":"hello-world","key":"Hello World","value":"Well hello and welcome to my new blog..."}
]}


The header is
Hostlocalhost:5984User-AgentMozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723
Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8Accept-Languageen-us,en;q=0.5Accept-Encodinggzip,deflateAccept-CharsetISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7Keep-Alive115Connectionkeep-aliveIf-None-Match"4FJLAY9EA3N0KM3J06ZGFPAK9"

 

Does that help?


Thanks,
Dan

 

-----Original Message-----
From: Nils Breunese <N.Breunese@vpro.nl>
To: user@couchdb.apache.org <user@couchdb.apache.org>
Sent: Thu, Aug 12, 2010 12:51 am
Subject: Re: couchdb and extjs problems accepting json


Aurélien Bénel wrote:> I just noticed (on CouchDB 1.0.0) that views return "Content-Type: 

text/plain;charset=utf-8"... even when "Content-Type: application/json" was in 

the GET request.You should set "Accept: application/json" on your GET request, not 

"Content-Type: application/json".Nils.De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend 

bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie 

bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 

deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. De VPRO staat niet 

in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden 

e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


 

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message