incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: couchdb and extjs problems accepting json
Date Thu, 12 Aug 2010 07:51:23 GMT
Aurélien Bénel wrote:

> I just noticed (on CouchDB 1.0.0) that views return "Content-Type: text/plain;charset=utf-8"...
even when "Content-Type: application/json" was in the GET request.

You should set "Accept: application/json" on your GET request, not "Content-Type: application/json".

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message