incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tom <...@cluebucket.com>
Subject Re: can't understand reverse proxy wiki notes
Date Wed, 18 Aug 2010 11:13:21 GMT
Unsubscribe

tom

On Aug 18, 2010, at 3:38 AM, Nils Breunese <N.Breunese@vpro.nl> wrote:

> Dan wrote:
> 
>> I need to set up the reverse proxy
>> http://wiki.apache.org/couchdb/Apache_As_a_Reverse_Proxy
>> Could someone tell me where and how the snippet in these notes is supposed to be
pasted
>> and where other commands need to be launched from or pasted or what directory I need
to be in, etc.
> 
> This is Apache httpd configuration, so see the Apache httpd documentation for more info:
> 
> http://httpd.apache.org/docs/
> 
> See the pages on 'Configuration Files' and 'Configuration Sections' for instance. The
exact file locations depend on your specific Apache installation.
> 
> Nils.
> 
> De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor
gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message