incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: can't understand reverse proxy wiki notes
Date Wed, 18 Aug 2010 07:38:26 GMT
Dan wrote:

> I need to set up the reverse proxy
> http://wiki.apache.org/couchdb/Apache_As_a_Reverse_Proxy
> Could someone tell me where and how the snippet in these notes is supposed to be pasted
> and where other commands need to be launched from or pasted or what directory I need
to be in, etc.

This is Apache httpd configuration, so see the Apache httpd documentation for more info:

http://httpd.apache.org/docs/

See the pages on 'Configuration Files' and 'Configuration Sections' for instance. The exact
file locations depend on your specific Apache installation.

Nils.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message