incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Sivan Greenberg <si...@omniqueue.com>
Subject Re: scheduled tasks
Date Mon, 26 Jul 2010 20:26:31 GMT
I am actually using python to do that in my specific project. Works
better than cron and allows finer granularity of intervals.

Sivan

2010/7/26 Nils Breunese <N.Breunese@vpro.nl>:
> I don't think so. Until there is I guess you could use an external scheduler like cron?
>
> Nils.
> ________________________________________
> Van: Kenneth Tyler [ken@8thfold.com]
> Verzonden: maandag 26 juli 2010 18:49
> Aan: user@couchdb.apache.org
> Onderwerp: scheduled tasks
>
> is there any way to run a scheduled task in couchdb?
>
> i'd like to create a bunch of documents that reresent data in records
> that need to be updated... without having to do the update immediately
>
> thanks
>
> ken tyler
>
> De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld
voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden
aan geadresseerde. De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud
van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
>

Mime
View raw message