incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: Development tools to use
Date Thu, 10 Jun 2010 09:11:01 GMT
Couchapp does the same thing, but is a plain python CLI app ('sudo easy_install -U couchapp'
should get you started). Useful in any situation IMHO.

Nils.
________________________________________
Van: Julian Doherty [julian.doherty.ml@gmail.com]
Verzonden: donderdag 10 juni 2010 2:40
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: Development tools to use

We're using couch-rest-rails which lets you define a directory structure for
the view functions, and edit them as plain .js files in your favourite
editor, and run a rake task to push them to couch.

Useful if you're developing a rails app with couchdb as the backend, but not
that helpful otherwise.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message