incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jens <j...@jigfox.com>
Subject Re: Running couchdb on ubuntu 8.04 LTS
Date Mon, 02 Nov 2009 11:32:03 GMT
I tried from localhost, and even checked with "netstat -l" but there  
was no port 5984 open.

JensOn 02.11.2009, at 12:04, Nils Breunese wrote:

> Did you try to connect from another machine? By default CouchDB only  
> listens on 127.0.0.1. You'll need to modify the configuration if you  
> want to change that.
>
> Nils Breunese.
> ________________________________________
> Van: Jens [jens@jigfox.com]
> Verzonden: maandag 2 november 2009 11:16
> Aan: user@couchdb.apache.org
> Onderwerp: Re: Running couchdb on ubuntu 8.04 LTS
>
> in the process list is couchdb listed as running, but it didn't open
> any port to connect to.
>
> De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is  
> uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan  
> vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking,  
> vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze  
> informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. De VPRO  
> staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud  
> van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


Mime
View raw message