incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: bulk insert
Date Sun, 15 Nov 2009 22:27:55 GMT
Have you looked at the documentation for the HTTP Bulk Document API on the wiki?

http://wiki.apache.org/couchdb/HTTP_Bulk_Document_API

Nils.
________________________________________
Van: Robert Recchia [robrecc@gmail.com]
Verzonden: zondag 15 november 2009 22:43
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: bulk insert

I have been playing couchdb for about 2 weeks now.  I'm having trouble
dealing with how to perform a bulk insert.
Is it possible to perform a bulk insert with a json file.  So lets say
i have a json file with all my documents that i want to insert what is
the syntax to insert them in bulk.  I have a db named albums with all
my favorite album names and the groups they are sung by.  How does
everyone else deal with bulk inserts.

--
Robert Recchia

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message