incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: COPY bug
Date Mon, 26 Oct 2009 08:06:16 GMT
Doesn't the HTTP status code already tell you whether the request was successful or not? What
does sending a bit of JSON add to that?

Nils.
________________________________________
Van: jchris@gmail.com [jchris@gmail.com] namens Chris Anderson [jchris@apache.org]
Verzonden: zondag 25 oktober 2009 23:58
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: Re: COPY bug

On Sun, Oct 25, 2009 at 12:54 PM, Paul Davis
<paul.joseph.davis@gmail.com> wrote:
> Hmmm. Now all we have to do is decide if we want ok:true or not.
>
> Anyone have an opinion? It would remain more consistent with the other
> CRUD style operations that don't return a document.

I think "ok" : true is what we want here.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message