incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: valid json string for mochijson2
Date Mon, 31 Aug 2009 20:03:45 GMT
It might just be a typo, but {"fld","data"} is not valid JSON. You probably want/mean {"fld":"data"}
or ["fld","data"].

Nils Breunese.
________________________________________
Van: Michael McCaffrey [mmccaffrey@ittvis.com]
Verzonden: maandag 31 augustus 2009 20:01
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: valid json string for mochijson2

Hello,I'm trying to get a couchdb function to return a simple json doc and I
can't get it to validate thru mochijson2.encoder.Just trying to return {"fld","data"} and get the
{"error":"json_encode","reason":"{bad_term,{<<\"fld\">>,<<\"data\">>}}"}
errorRunning the encoder I see it expects {[{"fld","data"}]}  format which I
cannot get the couchdb function to produce.Any help on how to format this list of json docs in a couchdb function?Thanks


De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message