incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject RE: using util lib fns inside map/reduce
Date Sun, 05 Jul 2009 07:34:22 GMT
Use CouchApp macros if you want to factor out common functionality. See the 'Push Helper Macros'
section in the CouchApp README.md file.

Nils Breunese.

P.S. There is a separate mailinglist for CouchApp: http://groups.google.com/group/couchapp

________________________________________
Van: Nitin Borwankar [nitin@borwankar.com]
Verzonden: zondag 5 juli 2009 1:50
Aan: user@couchdb.apache.org
Onderwerp: using util lib fns inside map/reduce

Hi all,

I pretty sure the answer is yes but I may be missing something so here's
the question. It's about map/reduce functions in CouchApp views.
Can I factor out common functionality in all my views into a util lib in
an _attachment, and then use it inside the map/reduce?
Assuming I am not violating the usual constraints on map/reduce
functions (can't make http calls... etc) this should be just  fine correct?

Nitin

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message