incubator-couchdb-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Nils Breunese <N.Breun...@vpro.nl>
Subject Re: Can Mochiweb be used stand-alone?
Date Tue, 05 May 2009 10:33:29 GMT
Carl McDade wrote:

> Can you give me the dev list address?

You can find the mailing lists by going to the CouchDB website and clicking on 'Mailing Lists'.

http://couchdb.apache.org/community/lists.html

Nils Breunese.

De informatie vervat in deze  e-mail en meegezonden bijlagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik
door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde.
De VPRO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mime
View raw message