incubator-cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sl...@atos.net>
Subject Starting Cassandra
Date Thu, 10 Jan 2013 14:43:07 GMT
Hello,
Can someone help me out?
I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook

-     Configured the cassandra.yaml file

-     Configured the cassandra-topoloy.properties file
But when I try to start the cluster with 'service dse start' nothing starts.
With cassandra -f I get:
/usr/sbin/cassandra -f
xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=42
-Xms495M -Xmx495M -Xmn100M -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
Segmentation fault
The command cassandra -v
I get :
xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=42
-Xms495M -Xmx495M -Xmn100M -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
1.1.6-dse-p1

Regards Hans-Peter

Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven
wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert
zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland
B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762

Mime
View raw message