incubator-cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From adeel.ak...@panasiangroup.com
Subject Re: Starting Cassandra
Date Thu, 10 Jan 2013 15:07:57 GMT
Hi,

Please check java version with (java -version) command and install 
java 7 to resolve this issue.

Regards,

Adeel Akbar

Quoting "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sloot@atos.net>:

> Hello,
> Can someone help me out?
> I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook
>
> -     Configured the cassandra.yaml file
>
> -     Configured the cassandra-topoloy.properties file
> But when I try to start the cluster with 'service dse start' nothing starts.
> With cassandra -f I get:
> /usr/sbin/cassandra -f
> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities  
> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M  
> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> Segmentation fault
> The command cassandra -v
> I get :
> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities  
> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M  
> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> 1.1.6-dse-p1
>
> Regards Hans-Peter
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten  
> enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u  
> is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en  
> het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht 
> niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos  
> Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud  
> daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, 
> geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch  
> aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke  
> aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze  
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos  
> Nederland B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting  
> van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos  
> Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct  
> kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended 
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive 
> this e-mail in error, please notify the sender immediately and  
> destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the  
> Atos Nederland B.V. group liability cannot be triggered for the  
> message content. Although the sender endeavours to maintain a  
> computer virus-free network, the sender does not warrant that this  
> transmission is virus-free and will not be liable for any damages  
> resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements  
> under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services of  
> whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.  
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted 
> to you on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>Mime
View raw message