incubator-ambari-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From vik...@apache.org
Subject svn commit: r1356336 [23/34] - in /incubator/ambari/trunk: ./ mon_dashboard/src/addOns/nagios/plugins/ mon_dashboard/src/ui/libs/ mon_dashboard/src/ui/libs/html5shiv/ mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/css/ mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/ mon_dashbo...
Date Mon, 02 Jul 2012 16:46:24 GMT
Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-bg1251.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-bg1251.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-bg1251.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-bg1251.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,132 +1,153 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Bulgarian Translation 
- * Tony Tomov tony@trirand.com
- * http://trirand.com/blog/ 
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "{0} - {1} îò {2}",
-		emptyrecords: "Íÿìà çàïèñ(è)",
-		loadtext: "Çàðåæäàì...",
-		pgtext : "Ñòð. {0} îò {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Òúðñåíå...",
-		Find: "Íàìåðè",
-		Reset: "Èç÷èñòè",
-		odata : ['ðàâíî', 'ðàçëè÷íî', 'ïî-ìàëêî', 'ïî-ìàëêî èëè=','ïî-ãîëÿìî','ïî-ãîëÿìî èëè =', 'çàïî÷âà ñ','íå çàïî÷âà ñ','ñå íàìèðà â','íå ñå íàìèðà â','çàâúðøâà ñ','íå çàâúðøàâà ñ','ñúäúðæà', 'íå ñúäúðæà' ],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: " È " },	{ op: "OR", text: "ÈËÈ" }	],
-		matchText: " âêëþ÷è",
-		rulesText: " êëàóçà"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Íîâ Çàïèñ",
-		editCaption: "Ðåäàêöèÿ Çàïèñ",
-		bSubmit: "Çàïèøè",
-		bCancel: "Èçõîä",
-		bClose: "Çàòâîðè",
-		saveData: "Äàííèòå ñà ïðîìåíåíè! Äà ñúõðàíÿ ëè ïðîìåíèòå?",
-		bYes : "Äà",
-		bNo : "Íå",
-		bExit : "Îòêàç",
-		msg: {
-		  required:"Ïîëåòî å çàäúëæèòåëíî",
-		  number:"Âúâåäåòå âàëèäíî ÷èñëî!",
-		  minValue:"ñòîéíîñòòà òðÿáâà äà å ïî-ãîëÿìà èëè ðàâíà îò",
-		  maxValue:"ñòîéíîñòòà òðÿáâà äà å ïî-ìàëêà èëè ðàâíà îò",
-		  email: "íå å âàëèäåí åë. àäðåñ",
-		  integer: "Âúâåäåòå âàëèäíî öÿëî ÷èñëî",
-			date: "Âúâåäåòå âàëèäíà äàòà",
-			url: "e íåâàëèäåí URL. Èçèñêàâà ñå ïðåôèêñ('http://' èëè 'https://')",
-			nodefined : " å íåäåôèíèðàíà!",
-			novalue : " èçèñêâà âðúùàíå íà ñòîéíîñò!",
-			customarray : "Ïîòðåá. Ôóíêöèÿ òðÿáâà äà âúðíå ìàñèâ!",
-			customfcheck : "Ïîòðåáèòåëñêà ôóíêöèÿ å çàäúëæèòåëíà ïðè òîçè òèï åëåìåíò!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Ïðåãëåä çàïèñ",
-	  bClose: "Çàòâîðè"
-	},
-	del : {
-		caption: "Èçòðèâàíå",
-		msg: "Äà èçòðèÿ ëè èçáðàíèÿò çàïèñ?",
-		bSubmit: "Èçòðèé",
-		bCancel: "Îòêàç"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-		edittitle: "Ðåäàêöèÿ èçáðàí çàïèñ",
-		addtext:" ",
-		addtitle: "Äîáàâÿíå íîâ çàïèñ",
-		deltext: " ",
-		deltitle: "Èçòðèâàíå èçáðàí çàïèñ",
-		searchtext: " ",
-		searchtitle: "Òúðñåíå çàïèñ(è)",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Îáíîâè òàáëèöà",
-		alertcap: "Ïðåäóïðåæäåíèå",
-		alerttext: "Ìîëÿ, èçáåðåòå çàïèñ",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Ïðåãëåä èçáðàí çàïèñ"
-	},
-	col : {
-		caption: "Èçáîð êîëîíè",
-		bSubmit: "Îê",
-		bCancel: "Èçõîä"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Ãðåøêà",
-		nourl : "Íÿìà ïîñî÷åí url àäðåñ",
-		norecords: "Íÿìà çàïèñ çà îáðàáîòêà",
-		model : "Ìîäåëà íå ñúîòâåòñòâà íà èìåíàòà!"	
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" ëâ.", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Íåä", "Ïîí", "Âò", "Ñð", "×åò", "Ïåò", "Ñúá",
-				"Íåäåëÿ", "Ïîíåäåëíèê", "Âòîðíèê", "Ñðÿäà", "×åòâúðòúê", "Ïåòúê", "Ñúáîòà"
-			],
-			monthNames: [
-				"ßíó", "Ôåâ", "Ìàð", "Àïð", "Ìàé", "Þíè", "Þëè", "Àâã", "Ñåï", "Îêò", "Íîâ", "Äåê",
-				"ßíóàðè", "Ôåâðóàðè", "Ìàðò", "Àïðèë", "Ìàé", "Þíè", "Þëè", "Àâãóñò", "Ñåïòåìâðè", "Îêòîìâðè", "Íîåìâðè", "Äåêåìâðè"
-			],
-			AmPm : ["","","",""],
-			S: function (j) {
-				if(j==7 || j==8 || j== 27 || j== 28) {
-					return 'ìè';
-				}
-				return ['âè', 'ðè', 'òè'][Math.min((j - 1) % 10, 2)];
-			},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-		    ISO8601Short:"Y-m-d",
-		    ShortDate: "n/j/Y",
-		    LongDate: "l, F d, Y",
-		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-		    MonthDay: "F d",
-		    ShortTime: "g:i A",
-		    LongTime: "g:i:s A",
-		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-		    YearMonth: "F, Y"
-		  },
-		  reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-		target: '',
-		checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Bulgarian Translation 
+ * Tony Tomov tony@trirand.com
+ * http://trirand.com/blog/ 
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "{0} - {1} �� {2}",
+		emptyrecords: "���� �����(�)",
+		loadtext: "��������...",
+		pgtext : "���. {0} �� {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "�������...",
+		Find: "������",
+		Reset: "�������",
+		odata : ['�����', '��������', '��-�����', '��-����� ���=','��-������','��-������ ��� =', '������� �','�� ������� �','�� ������ �','�� �� ������ �','�������� �','�� ��������� �','�������', '�� �������' ],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: " � " },	{ op: "OR", text: "���" }	],
+		matchText: " ������",
+		rulesText: " ������"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "��� �����",
+		editCaption: "�������� �����",
+		bSubmit: "������",
+		bCancel: "�����",
+		bClose: "�������",
+		saveData: "������� �� ���������! �� ������� �� ���������?",
+		bYes : "��",
+		bNo : "��",
+		bExit : "�����",
+		msg: {
+		  required:"������ � ������������",
+		  number:"�������� ������� �����!",
+		  minValue:"���������� ������ �� � ��-������ ��� ����� ��",
+		  maxValue:"���������� ������ �� � ��-����� ��� ����� ��",
+		  email: "�� � ������� ��. �����",
+		  integer: "�������� ������� ���� �����",
+			date: "�������� ������� ����",
+			url: "e ��������� URL. �������� �� �������('http://' ��� 'https://')",
+			nodefined : " � ������������!",
+			novalue : " ������� ������� �� ��������!",
+			customarray : "������. ������� ������ �� ����� �����!",
+			customfcheck : "������������� ������� � ������������ ��� ���� ��� �������!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "������� �����",
+	  bClose: "�������"
+	},
+	del : {
+		caption: "���������",
+		msg: "�� ������ �� ��������� �����?",
+		bSubmit: "������",
+		bCancel: "�����"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+		edittitle: "�������� ������ �����",
+		addtext:" ",
+		addtitle: "�������� ��� �����",
+		deltext: " ",
+		deltitle: "��������� ������ �����",
+		searchtext: " ",
+		searchtitle: "������� �����(�)",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "������ �������",
+		alertcap: "��������������",
+		alerttext: "����, �������� �����",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "������� ������ �����"
+	},
+	col : {
+		caption: "����� ������",
+		bSubmit: "��",
+		bCancel: "�����"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "������",
+		nourl : "���� ������� url �����",
+		norecords: "���� ����� �� ���������",
+		model : "������ �� ����������� �� �������!"	
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" ��.", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"���", "���", "��", "��", "���", "���", "���",
+				"������", "����������", "�������", "�����", "���������", "�����", "������"
+			],
+			monthNames: [
+				"���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���", "���",
+				"������", "��������", "����", "�����", "���", "���", "���", "������", "���������", "��������", "�������", "��������"
+			],
+			AmPm : ["","","",""],
+			S: function (j) {
+				if(j==7 || j==8 || j== 27 || j== 28) {
+					return '��';
+				}
+				return ['��', '��', '��'][Math.min((j - 1) % 10, 2)];
+			},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+		    ISO8601Short:"Y-m-d",
+		    ShortDate: "n/j/Y",
+		    LongDate: "l, F d, Y",
+		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+		    MonthDay: "F d",
+		    ShortTime: "g:i A",
+		    LongTime: "g:i:s A",
+		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+		    YearMonth: "F, Y"
+		  },
+		  reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+		target: '',
+		checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cat.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cat.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cat.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cat.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,128 +1,149 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Catalan Translation
- * Traducció jqGrid en Catatà per Faserline, S.L.
- * http://www.faserline.com
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Mostrant {0} - {1} de {2}",
-	  emptyrecords: "Sense registres que mostrar",
-		loadtext: "Carregant...",
-		pgtext : "Pàgina {0} de {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Cerca...",
-		Find: "Cercar",
-		Reset: "Buidar",
-	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "tot" },	{ op: "OR", text: "qualsevol" }	],
-		matchText: " match",
-		rulesText: " rules"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Afegir registre",
-		editCaption: "Modificar registre",
-		bSubmit: "Guardar",
-		bCancel: "Cancelar",
-		bClose: "Tancar",
-		saveData: "Les dades han canviat. Guardar canvis?",
-		bYes : "Yes",
-		bNo : "No",
-		bExit : "Cancel",
-		msg: {
-		  required:"Camp obligatori",
-		  number:"Introdueixi un nombre",
-		  minValue:"El valor ha de ser major o igual que ",
-		  maxValue:"El valor ha de ser menor o igual a ",
-		  email: "no és una direcció de correu vàlida",
-		  integer: "Introdueixi un valor enter",
-			date: "Introdueixi una data correcta ",
-			url: "no és una URL vàlida. Prefix requerit ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " is not defined!",
-			novalue : " return value is required!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-		caption: "Veure registre",
-		bClose: "Tancar"
-	},
-	del : {
-		caption: "Eliminar",
-		msg: "¿Desitja eliminar els registres seleccionats?",
-		bSubmit: "Eliminar",
-		bCancel: "Cancelar"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-		edittitle: "Modificar fila seleccionada",
-		addtext:" ",
-		addtitle: "Agregar nova fila",
-		deltext: " ",
-		deltitle: "Eliminar fila seleccionada",
-		searchtext: " ",
-		searchtitle: "Cercar informació",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Refrescar taula",
-		alertcap: "Avís",
-		alerttext: "Seleccioni una fila",
-		viewtext: " ",
-		viewtitle: "Veure fila seleccionada"
-	},
-// setcolumns module
-	col : {
-		caption: "Mostrar/ocultar columnes",
-		bSubmit: "Enviar",
-		bCancel: "Cancelar"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Error",
-		nourl : "No s'ha especificat una URL",
-		norecords: "No hi ha dades per processar",
-		model : "Les columnes de noms són diferents de les columnes del model"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: ".", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Dg", "Dl", "Dt", "Dc", "Dj", "Dv", "Ds",
-				"Diumenge", "Dilluns", "Dimarts", "Dimecres", "Dijous", "Divendres", "Dissabte"
-			],
-			monthNames: [
-				"Gen", "Febr", "Març", "Abr", "Maig", "Juny", "Jul", "Ag", "Set", "Oct", "Nov", "Des",
-				"Gener", "Febrer", "Març", "Abril", "Maig", "Juny", "Juliol", "Agost", "Setembre", "Octubre", "Novembre", "Desembre"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd-m-Y',
-			masks : {
-		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-		    ISO8601Short:"Y-m-d",
-		    ShortDate: "n/j/Y",
-		    LongDate: "l, F d, Y",
-		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-		    MonthDay: "F d",
-		    ShortTime: "g:i A",
-		    LongTime: "g:i:s A",
-		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-		    YearMonth: "F, Y"
-		  },
-		  reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: 'show',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Catalan Translation
+ * Traducció jqGrid en Catatà per Faserline, S.L.
+ * http://www.faserline.com
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Mostrant {0} - {1} de {2}",
+	  emptyrecords: "Sense registres que mostrar",
+		loadtext: "Carregant...",
+		pgtext : "Pàgina {0} de {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Cerca...",
+		Find: "Cercar",
+		Reset: "Buidar",
+	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "tot" },	{ op: "OR", text: "qualsevol" }	],
+		matchText: " match",
+		rulesText: " rules"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Afegir registre",
+		editCaption: "Modificar registre",
+		bSubmit: "Guardar",
+		bCancel: "Cancelar",
+		bClose: "Tancar",
+		saveData: "Les dades han canviat. Guardar canvis?",
+		bYes : "Yes",
+		bNo : "No",
+		bExit : "Cancel",
+		msg: {
+		  required:"Camp obligatori",
+		  number:"Introdueixi un nombre",
+		  minValue:"El valor ha de ser major o igual que ",
+		  maxValue:"El valor ha de ser menor o igual a ",
+		  email: "no és una direcció de correu vàlida",
+		  integer: "Introdueixi un valor enter",
+			date: "Introdueixi una data correcta ",
+			url: "no és una URL vàlida. Prefix requerit ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " is not defined!",
+			novalue : " return value is required!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+		caption: "Veure registre",
+		bClose: "Tancar"
+	},
+	del : {
+		caption: "Eliminar",
+		msg: "¿Desitja eliminar els registres seleccionats?",
+		bSubmit: "Eliminar",
+		bCancel: "Cancelar"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+		edittitle: "Modificar fila seleccionada",
+		addtext:" ",
+		addtitle: "Agregar nova fila",
+		deltext: " ",
+		deltitle: "Eliminar fila seleccionada",
+		searchtext: " ",
+		searchtitle: "Cercar informació",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "Refrescar taula",
+		alertcap: "Avís",
+		alerttext: "Seleccioni una fila",
+		viewtext: " ",
+		viewtitle: "Veure fila seleccionada"
+	},
+// setcolumns module
+	col : {
+		caption: "Mostrar/ocultar columnes",
+		bSubmit: "Enviar",
+		bCancel: "Cancelar"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Error",
+		nourl : "No s'ha especificat una URL",
+		norecords: "No hi ha dades per processar",
+		model : "Les columnes de noms són diferents de les columnes del model"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: ".", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Dg", "Dl", "Dt", "Dc", "Dj", "Dv", "Ds",
+				"Diumenge", "Dilluns", "Dimarts", "Dimecres", "Dijous", "Divendres", "Dissabte"
+			],
+			monthNames: [
+				"Gen", "Febr", "Març", "Abr", "Maig", "Juny", "Jul", "Ag", "Set", "Oct", "Nov", "Des",
+				"Gener", "Febrer", "Març", "Abril", "Maig", "Juny", "Juliol", "Agost", "Setembre", "Octubre", "Novembre", "Desembre"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd-m-Y',
+			masks : {
+		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+		    ISO8601Short:"Y-m-d",
+		    ShortDate: "n/j/Y",
+		    LongDate: "l, F d, Y",
+		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+		    MonthDay: "F d",
+		    ShortTime: "g:i A",
+		    LongTime: "g:i:s A",
+		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+		    YearMonth: "F, Y"
+		  },
+		  reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: 'show',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cn.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cn.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cn.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cn.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,132 +1,153 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Chinese Translation for v4.2
- * henryyan 2011.11.30
- * http://www.wsria.com
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
- * 
- * update 2011.11.30
- *		add double u3000 SPACE for search:odata to fix SEARCH box display err when narrow width from only use of eq/ne/cn/in/lt/gt operator under IE6/7
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "{0} - {1}\u3000共 {2} 条",	// 共字前是全角空格
-		emptyrecords: "无数据显示",
-		loadtext: "读取中...",
-		pgtext : " {0} 共 {1} 页"
-	},
-	search : {
-		caption: "搜索...",
-		Find: "查找",
-		Reset: "重置",
-		odata : ['等于\u3000\u3000', '不等\u3000\u3000', '小于\u3000\u3000', '小于等于','大于\u3000\u3000','大于等于', 
-			'开始于','不开始于','属于\u3000\u3000','不属于','结束于','不结束于','包含\u3000\u3000','不包含','空值于\u3000\u3000','非空值'],
-		groupOps: [	{ op: "AND", text: "所有" },	{ op: "OR", text: "任一" }	],
-		matchText: " 匹配",
-		rulesText: " 规则"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "添加记录",
-		editCaption: "编辑记录",
-		bSubmit: "提交",
-		bCancel: "取消",
-		bClose: "关闭",
-		saveData: "数据已改变,是否保存?",
-		bYes : "是",
-		bNo : "否",
-		bExit : "取消",
-		msg: {
-			required:"此字段必需",
-			number:"请输入有效数字",
-			minValue:"输值必须大于等于 ",
-			maxValue:"输值必须小于等于 ",
-			email: "这不是有效的e-mail地址",
-			integer: "请输入有效整数",
-			date: "请输入有效时间",
-			url: "无效网址。前缀必须为 ('http://' 或 'https://')",
-			nodefined : " 未定义!",
-			novalue : " 需要返回值!",
-			customarray : "自定义函数需要返回数组!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-			
-		}
-	},
-	view : {
-		caption: "查看记录",
-		bClose: "关闭"
-	},
-	del : {
-		caption: "删除",
-		msg: "删除所选记录?",
-		bSubmit: "删除",
-		bCancel: "取消"
-	},
-	nav : {
-		edittext: "",
-		edittitle: "编辑所选记录",
-		addtext:"",
-		addtitle: "添加新记录",
-		deltext: "",
-		deltitle: "删除所选记录",
-		searchtext: "",
-		searchtitle: "查找",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "刷新表格",
-		alertcap: "注意",
-		alerttext: "请选择记录",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "查看所选记录"
-	},
-	col : {
-		caption: "选择列",
-		bSubmit: "确定",
-		bCancel: "取消"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "错误",
-		nourl : "没有设置url",
-		norecords: "没有要处理的记录",
-		model : "colNames 和 colModel 长度不等!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thr", "Fri", "Sat",
-		     "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec",
-				"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'm-d-Y',
-			masks : {
-				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-				ISO8601Short:"Y-m-d",
-				ShortDate: "Y/j/n",
-				LongDate: "l, F d, Y",
-				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-				MonthDay: "F d",
-				ShortTime: "g:i A",
-				LongTime: "g:i:s A",
-				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-				YearMonth: "F, Y"
-			},
-			reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-		target: '',
-		checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Chinese Translation for v4.2
+ * henryyan 2011.11.30
+ * http://www.wsria.com
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+ * 
+ * update 2011.11.30
+ *		add double u3000 SPACE for search:odata to fix SEARCH box display err when narrow width from only use of eq/ne/cn/in/lt/gt operator under IE6/7
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "{0} - {1}\u3000共 {2} 条",	// 共字前是全角空格
+		emptyrecords: "无数据显示",
+		loadtext: "读取中...",
+		pgtext : " {0} 共 {1} 页"
+	},
+	search : {
+		caption: "搜索...",
+		Find: "查找",
+		Reset: "重置",
+		odata : ['等于\u3000\u3000', '不等\u3000\u3000', '小于\u3000\u3000', '小于等于','大于\u3000\u3000','大于等于', 
+			'开始于','不开始于','属于\u3000\u3000','不属于','结束于','不结束于','包含\u3000\u3000','不包含','空值于\u3000\u3000','非空值'],
+		groupOps: [	{ op: "AND", text: "所有" },	{ op: "OR", text: "任一" }	],
+		matchText: " 匹配",
+		rulesText: " 规则"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "添加记录",
+		editCaption: "编辑记录",
+		bSubmit: "提交",
+		bCancel: "取消",
+		bClose: "关闭",
+		saveData: "数据已改变,是否保存?",
+		bYes : "是",
+		bNo : "否",
+		bExit : "取消",
+		msg: {
+			required:"此字段必需",
+			number:"请输入有效数字",
+			minValue:"输值必须大于等于 ",
+			maxValue:"输值必须小于等于 ",
+			email: "这不是有效的e-mail地址",
+			integer: "请输入有效整数",
+			date: "请输入有效时间",
+			url: "无效网址。前缀必须为 ('http://' 或 'https://')",
+			nodefined : " 未定义!",
+			novalue : " 需要返回值!",
+			customarray : "自定义函数需要返回数组!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+			
+		}
+	},
+	view : {
+		caption: "查看记录",
+		bClose: "关闭"
+	},
+	del : {
+		caption: "删除",
+		msg: "删除所选记录?",
+		bSubmit: "删除",
+		bCancel: "取消"
+	},
+	nav : {
+		edittext: "",
+		edittitle: "编辑所选记录",
+		addtext:"",
+		addtitle: "添加新记录",
+		deltext: "",
+		deltitle: "删除所选记录",
+		searchtext: "",
+		searchtitle: "查找",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "刷新表格",
+		alertcap: "注意",
+		alerttext: "请选择记录",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "查看所选记录"
+	},
+	col : {
+		caption: "选择列",
+		bSubmit: "确定",
+		bCancel: "取消"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "错误",
+		nourl : "没有设置url",
+		norecords: "没有要处理的记录",
+		model : "colNames 和 colModel 长度不等!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thr", "Fri", "Sat",
+		     "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec",
+				"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'm-d-Y',
+			masks : {
+				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+				ISO8601Short:"Y-m-d",
+				ShortDate: "Y/j/n",
+				LongDate: "l, F d, Y",
+				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+				MonthDay: "F d",
+				ShortTime: "g:i A",
+				LongTime: "g:i:s A",
+				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+				YearMonth: "F, Y"
+			},
+			reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+		target: '',
+		checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cs.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cs.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cs.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-cs.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,128 +1,149 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Czech Translation
- * Pavel Jirak pavel.jirak@jipas.cz
- * doplnil Thomas Wagner xwagne01@stud.fit.vutbr.cz
- * http://trirand.com/blog/ 
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Zobrazeno {0} - {1} z {2} záznamů",
-	  emptyrecords: "Nenalezeny žádné záznamy",
-		loadtext: "Načítám...",
-		pgtext : "Strana {0} z {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Vyhledávám...",
-		Find: "Hledat",
-		Reset: "Reset",
-	  odata : ['rovno', 'nerovono', 'menší', 'menší nebo rovno','větší', 'větší nebo rovno', 'začíná s', 'nezačíná s', 'je v', 'není v', 'končí s', 'nekončí s', 'obahuje', 'neobsahuje'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "všech" },	{ op: "OR", text: "některého z" }	],
-		matchText: " hledat podle",
-		rulesText: " pravidel"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Přidat záznam",
-		editCaption: "Editace záznamu",
-		bSubmit: "Uložit",
-		bCancel: "Storno",
-		bClose: "Zavřít",
-		saveData: "Data byla změněna! Uložit změny?",
-		bYes : "Ano",
-		bNo : "Ne",
-		bExit : "Zrušit",
-		msg: {
-		  required:"Pole je vyžadováno",
-		  number:"Prosím, vložte validní číslo",
-		  minValue:"hodnota musí být větší než nebo rovná ",
-		  maxValue:"hodnota musí být menší než nebo rovná ",
-		  email: "není validní e-mail",
-		  integer: "Prosím, vložte celé číslo",
-			date: "Prosím, vložte validní datum",
-			url: "není platnou URL. Vyžadován prefix ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " není definován!",
-			novalue : " je vyžadována návratová hodnota!",
-			customarray : "Custom function mělá vrátit pole!",
-			customfcheck : "Custom function by měla být přítomna v případě custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Zobrazit záznam",
-	  bClose: "Zavřít"
-	},
-	del : {
-		caption: "Smazat",
-		msg: "Smazat vybraný(é) záznam(y)?",
-		bSubmit: "Smazat",
-		bCancel: "Storno"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-		edittitle: "Editovat vybraný řádek",
-		addtext:" ",
-		addtitle: "Přidat nový řádek",
-		deltext: " ",
-		deltitle: "Smazat vybraný záznam ",
-		searchtext: " ",
-		searchtitle: "Najít záznamy",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Obnovit tabulku",
-		alertcap: "Varování",
-		alerttext: "Prosím, vyberte řádek",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Zobrazit vybraný řádek"
-	},
-	col : {
-		caption: "Zobrazit/Skrýt sloupce",
-		bSubmit: "Uložit",
-		bCancel: "Storno"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Chyba",
-		nourl : "Není nastavena url",
-		norecords: "Žádné záznamy ke zpracování",
-		model : "Délka colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Ne", "Po", "Út", "St", "Čt", "Pá", "So",
-				"Neděle", "Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota"
-			],
-			monthNames: [
-				"Led", "Úno", "Bře", "Dub", "Kvě", "Čer", "Čvc", "Srp", "Zář", "Říj", "Lis", "Pro",
-				"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"
-			],
-			AmPm : ["do","od","DO","OD"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-		    ISO8601Short:"Y-m-d",
-		    ShortDate: "n/j/Y",
-		    LongDate: "l, F d, Y",
-		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-		    MonthDay: "F d",
-		    ShortTime: "g:i A",
-		    LongTime: "g:i:s A",
-		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-		    YearMonth: "F, Y"
-		  },
-		  reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Czech Translation
+ * Pavel Jirak pavel.jirak@jipas.cz
+ * doplnil Thomas Wagner xwagne01@stud.fit.vutbr.cz
+ * http://trirand.com/blog/ 
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Zobrazeno {0} - {1} z {2} záznamů",
+	  emptyrecords: "Nenalezeny žádné záznamy",
+		loadtext: "Načítám...",
+		pgtext : "Strana {0} z {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Vyhledávám...",
+		Find: "Hledat",
+		Reset: "Reset",
+	  odata : ['rovno', 'nerovono', 'menší', 'menší nebo rovno','větší', 'větší nebo rovno', 'začíná s', 'nezačíná s', 'je v', 'není v', 'končí s', 'nekončí s', 'obahuje', 'neobsahuje'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "všech" },	{ op: "OR", text: "některého z" }	],
+		matchText: " hledat podle",
+		rulesText: " pravidel"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Přidat záznam",
+		editCaption: "Editace záznamu",
+		bSubmit: "Uložit",
+		bCancel: "Storno",
+		bClose: "Zavřít",
+		saveData: "Data byla změněna! Uložit změny?",
+		bYes : "Ano",
+		bNo : "Ne",
+		bExit : "Zrušit",
+		msg: {
+		  required:"Pole je vyžadováno",
+		  number:"Prosím, vložte validní číslo",
+		  minValue:"hodnota musí být větší než nebo rovná ",
+		  maxValue:"hodnota musí být menší než nebo rovná ",
+		  email: "není validní e-mail",
+		  integer: "Prosím, vložte celé číslo",
+			date: "Prosím, vložte validní datum",
+			url: "není platnou URL. Vyžadován prefix ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " není definován!",
+			novalue : " je vyžadována návratová hodnota!",
+			customarray : "Custom function mělá vrátit pole!",
+			customfcheck : "Custom function by měla být přítomna v případě custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "Zobrazit záznam",
+	  bClose: "Zavřít"
+	},
+	del : {
+		caption: "Smazat",
+		msg: "Smazat vybraný(é) záznam(y)?",
+		bSubmit: "Smazat",
+		bCancel: "Storno"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+		edittitle: "Editovat vybraný řádek",
+		addtext:" ",
+		addtitle: "Přidat nový řádek",
+		deltext: " ",
+		deltitle: "Smazat vybraný záznam ",
+		searchtext: " ",
+		searchtitle: "Najít záznamy",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "Obnovit tabulku",
+		alertcap: "Varování",
+		alerttext: "Prosím, vyberte řádek",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Zobrazit vybraný řádek"
+	},
+	col : {
+		caption: "Zobrazit/Skrýt sloupce",
+		bSubmit: "Uložit",
+		bCancel: "Storno"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Chyba",
+		nourl : "Není nastavena url",
+		norecords: "Žádné záznamy ke zpracování",
+		model : "Délka colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Ne", "Po", "Út", "St", "Čt", "Pá", "So",
+				"Neděle", "Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota"
+			],
+			monthNames: [
+				"Led", "Úno", "Bře", "Dub", "Kvě", "Čer", "Čvc", "Srp", "Zář", "Říj", "Lis", "Pro",
+				"Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"
+			],
+			AmPm : ["do","od","DO","OD"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+		    ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+		    ISO8601Short:"Y-m-d",
+		    ShortDate: "n/j/Y",
+		    LongDate: "l, F d, Y",
+		    FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+		    MonthDay: "F d",
+		    ShortTime: "g:i A",
+		    LongTime: "g:i:s A",
+		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+		    YearMonth: "F, Y"
+		  },
+		  reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-da.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-da.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-da.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-da.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,128 +1,149 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Danish Translation
- * Aesiras A/S
- * http://www.aesiras.dk
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Vis {0} - {1} of {2}",
-	  emptyrecords: "Ingen linjer fundet",
-		loadtext: "Henter...",
-		pgtext : "Side {0} af {1}"
-	},
-	search : {
-	  caption: "Søg...",
-	  Find: "Find",
-	  Reset: "Nulstil",
-	  odata : ['lig', 'forskellige fra', 'mindre', 'mindre eller lig','større','større eller lig', 'begynder med','begynder ikke med','findes i','findes ikke i','ender med','ender ikke med','indeholder','indeholder ikke'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
-		matchText: " lig",
-		rulesText: " regler"
-	},
-	edit : {
-	  addCaption: "Tilføj",
-	  editCaption: "Ret",
-	  bSubmit: "Send",
-	  bCancel: "Annuller",
-		bClose: "Luk",
-		saveData: "Data er ændret. Gem data?",
-		bYes : "Ja",
-		bNo : "Nej",
-		bExit : "Fortryd",
-	  msg: {
-	    required:"Felt er nødvendigt",
-	    number:"Indtast venligst et validt tal",
-	    minValue:"værdi skal være større end eller lig med",
-	    maxValue:"værdi skal være mindre end eller lig med",
-	    email: "er ikke en gyldig email",
-	    integer: "Indtast venligst et gyldigt heltal",
-			date: "Indtast venligst en gyldig datoværdi",
-			url: "er ugyldig URL. Prefix mangler ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " er ikke defineret!",
-			novalue : " returværdi kræves!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Vis linje",
-	  bClose: "Luk"
-	},
-	del : {
-	  caption: "Slet",
-	  msg: "Slet valgte linje(r)?",
-	  bSubmit: "Slet",
-	  bCancel: "Fortryd"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Rediger valgte linje",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Tilføj ny linje",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Slet valgte linje",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Find linjer",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Indlæs igen",
-	  alertcap: "Advarsel",
-	  alerttext: "Vælg venligst linje",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Vis valgte linje"
-	},
-	col : {
-	  caption: "Vis/skjul kolonner",
-	  bSubmit: "Opdatere",
-	  bCancel: "Fortryd"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Fejl",
-		nourl : "Ingen url valgt",
-		norecords: "Ingen linjer at behandle",
-	  model : "colNames og colModel har ikke samme længde!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Søn", "Man", "Tir", "Ons", "Tor", "Fre", "Lør",
-				"Søndag", "Mandag", "Tirsdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lørdag"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec",
-				"Januar", "Februar", "Marts", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "December"
-			],
-			AmPm : ["","","",""],
-			S: function (j) {return '.'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-	      ISO8601Short:"Y-m-d",
-	      ShortDate: "j/n/Y",
-	      LongDate: "l d. F Y",
-	      FullDateTime: "l d F Y G:i:s",
-	      MonthDay: "d. F",
-	      ShortTime: "G:i",
-	      LongTime: "G:i:s",
-	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-	      YearMonth: "F Y"
-	    },
-	    reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-// DA
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Danish Translation
+ * Aesiras A/S
+ * http://www.aesiras.dk
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Vis {0} - {1} of {2}",
+	  emptyrecords: "Ingen linjer fundet",
+		loadtext: "Henter...",
+		pgtext : "Side {0} af {1}"
+	},
+	search : {
+	  caption: "Søg...",
+	  Find: "Find",
+	  Reset: "Nulstil",
+	  odata : ['lig', 'forskellige fra', 'mindre', 'mindre eller lig','større','større eller lig', 'begynder med','begynder ikke med','findes i','findes ikke i','ender med','ender ikke med','indeholder','indeholder ikke'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
+		matchText: " lig",
+		rulesText: " regler"
+	},
+	edit : {
+	  addCaption: "Tilføj",
+	  editCaption: "Ret",
+	  bSubmit: "Send",
+	  bCancel: "Annuller",
+		bClose: "Luk",
+		saveData: "Data er ændret. Gem data?",
+		bYes : "Ja",
+		bNo : "Nej",
+		bExit : "Fortryd",
+	  msg: {
+	    required:"Felt er nødvendigt",
+	    number:"Indtast venligst et validt tal",
+	    minValue:"værdi skal være større end eller lig med",
+	    maxValue:"værdi skal være mindre end eller lig med",
+	    email: "er ikke en gyldig email",
+	    integer: "Indtast venligst et gyldigt heltal",
+			date: "Indtast venligst en gyldig datoværdi",
+			url: "er ugyldig URL. Prefix mangler ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " er ikke defineret!",
+			novalue : " returværdi kræves!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "Vis linje",
+	  bClose: "Luk"
+	},
+	del : {
+	  caption: "Slet",
+	  msg: "Slet valgte linje(r)?",
+	  bSubmit: "Slet",
+	  bCancel: "Fortryd"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Rediger valgte linje",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Tilføj ny linje",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Slet valgte linje",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Find linjer",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Indlæs igen",
+	  alertcap: "Advarsel",
+	  alerttext: "Vælg venligst linje",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Vis valgte linje"
+	},
+	col : {
+	  caption: "Vis/skjul kolonner",
+	  bSubmit: "Opdatere",
+	  bCancel: "Fortryd"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Fejl",
+		nourl : "Ingen url valgt",
+		norecords: "Ingen linjer at behandle",
+	  model : "colNames og colModel har ikke samme længde!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Søn", "Man", "Tir", "Ons", "Tor", "Fre", "Lør",
+				"Søndag", "Mandag", "Tirsdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lørdag"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec",
+				"Januar", "Februar", "Marts", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "December"
+			],
+			AmPm : ["","","",""],
+			S: function (j) {return '.'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+	      ISO8601Short:"Y-m-d",
+	      ShortDate: "j/n/Y",
+	      LongDate: "l d. F Y",
+	      FullDateTime: "l d F Y G:i:s",
+	      MonthDay: "d. F",
+	      ShortTime: "G:i",
+	      LongTime: "G:i:s",
+	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+	      YearMonth: "F Y"
+	    },
+	    reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+// DA
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-de.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-de.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-de.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-de.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,133 +1,154 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid German Translation
- * Version 1.0.0 (developed for jQuery Grid 3.3.1)
- * Olaf Klöppel opensource@blue-hit.de
- * http://blue-hit.de/ 
- *
- * Updated for jqGrid 3.8
- * Andreas Flack
- * http://www.contentcontrol-berlin.de
- *
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Zeige {0} - {1} von {2}",
-	  emptyrecords: "Keine Datensätze vorhanden",
-		loadtext: "Lädt...",
-		pgtext : "Seite {0} von {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Suche...",
-		Find: "Suchen",
-		Reset: "Zurücksetzen",
-	  odata : ['gleich', 'ungleich', 'kleiner', 'kleiner gleich','größer','größer gleich', 'beginnt mit','beginnt nicht mit','ist in','ist nicht in','endet mit','endet nicht mit','enthält','enthält nicht'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "alle" },	{ op: "OR", text: "mindestens eine" }	],
-		matchText: " erfülle",
-		rulesText: " Bedingung(en)"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Datensatz hinzufügen",
-		editCaption: "Datensatz bearbeiten",
-		bSubmit: "Speichern",
-		bCancel: "Abbrechen",
-		bClose: "Schließen",
-		saveData: "Daten wurden geändert! Änderungen speichern?",
-		bYes : "ja",
-		bNo : "nein",
-		bExit : "abbrechen",
-		msg: {
-		  required:"Feld ist erforderlich",
-		  number: "Bitte geben Sie eine Zahl ein",
-		  minValue:"Wert muss größer oder gleich sein, als ",
-		  maxValue:"Wert muss kleiner oder gleich sein, als ",
-		  email: "ist keine gültige E-Mail-Adresse",
-		  integer: "Bitte geben Sie eine Ganzzahl ein",
-			date: "Bitte geben Sie ein gültiges Datum ein",
-			url: "ist keine gültige URL. Präfix muss eingegeben werden ('http://' oder 'https://')",
-			nodefined : " ist nicht definiert!",
-			novalue : " Rückgabewert ist erforderlich!",
-			customarray : "Benutzerdefinierte Funktion sollte ein Array zurückgeben!",
-			customfcheck : "Benutzerdefinierte Funktion sollte im Falle der benutzerdefinierten Überprüfung vorhanden sein!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Datensatz anzeigen",
-	  bClose: "Schließen"
-	},
-	del : {
-		caption: "Löschen",
-		msg: "Ausgewählte Datensätze löschen?",
-		bSubmit: "Löschen",
-		bCancel: "Abbrechen"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Ausgewählte Zeile editieren",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Neue Zeile einfügen",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Ausgewählte Zeile löschen",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Datensatz suchen",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Tabelle neu laden",
-	  alertcap: "Warnung",
-	  alerttext: "Bitte Zeile auswählen",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Ausgewählte Zeile anzeigen"
-	},
-	col : {
-		caption: "Spalten auswählen",
-		bSubmit: "Speichern",
-		bCancel: "Abbrechen"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Fehler",
-		nourl : "Keine URL angegeben",
-		norecords: "Keine Datensätze zu bearbeiten",
-		model : "colNames und colModel sind unterschiedlich lang!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: ".", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" €", defaultValue: '0,00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa",
-				"Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez",
-				"Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return 'ter'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd.m.Y',
-			masks : {
-		    ISO8601Long: "Y-m-d H:i:s",
-		    ISO8601Short: "Y-m-d",
-		    ShortDate: "j.n.Y",
-		    LongDate: "l, j. F Y",
-		    FullDateTime: "l, d. F Y G:i:s",
-		    MonthDay: "d. F",
-		    ShortTime: "G:i",
-		    LongTime: "G:i:s",
-		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-		    YearMonth: "F Y"
-		  },
-		  reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
\ No newline at end of file
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid German Translation
+ * Version 1.0.0 (developed for jQuery Grid 3.3.1)
+ * Olaf Klöppel opensource@blue-hit.de
+ * http://blue-hit.de/ 
+ *
+ * Updated for jqGrid 3.8
+ * Andreas Flack
+ * http://www.contentcontrol-berlin.de
+ *
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Zeige {0} - {1} von {2}",
+	  emptyrecords: "Keine Datensätze vorhanden",
+		loadtext: "Lädt...",
+		pgtext : "Seite {0} von {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Suche...",
+		Find: "Suchen",
+		Reset: "Zurücksetzen",
+	  odata : ['gleich', 'ungleich', 'kleiner', 'kleiner gleich','größer','größer gleich', 'beginnt mit','beginnt nicht mit','ist in','ist nicht in','endet mit','endet nicht mit','enthält','enthält nicht'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "alle" },	{ op: "OR", text: "mindestens eine" }	],
+		matchText: " erfülle",
+		rulesText: " Bedingung(en)"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Datensatz hinzufügen",
+		editCaption: "Datensatz bearbeiten",
+		bSubmit: "Speichern",
+		bCancel: "Abbrechen",
+		bClose: "Schließen",
+		saveData: "Daten wurden geändert! Änderungen speichern?",
+		bYes : "ja",
+		bNo : "nein",
+		bExit : "abbrechen",
+		msg: {
+		  required:"Feld ist erforderlich",
+		  number: "Bitte geben Sie eine Zahl ein",
+		  minValue:"Wert muss größer oder gleich sein, als ",
+		  maxValue:"Wert muss kleiner oder gleich sein, als ",
+		  email: "ist keine gültige E-Mail-Adresse",
+		  integer: "Bitte geben Sie eine Ganzzahl ein",
+			date: "Bitte geben Sie ein gültiges Datum ein",
+			url: "ist keine gültige URL. Präfix muss eingegeben werden ('http://' oder 'https://')",
+			nodefined : " ist nicht definiert!",
+			novalue : " Rückgabewert ist erforderlich!",
+			customarray : "Benutzerdefinierte Funktion sollte ein Array zurückgeben!",
+			customfcheck : "Benutzerdefinierte Funktion sollte im Falle der benutzerdefinierten Überprüfung vorhanden sein!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "Datensatz anzeigen",
+	  bClose: "Schließen"
+	},
+	del : {
+		caption: "Löschen",
+		msg: "Ausgewählte Datensätze löschen?",
+		bSubmit: "Löschen",
+		bCancel: "Abbrechen"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Ausgewählte Zeile editieren",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Neue Zeile einfügen",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Ausgewählte Zeile löschen",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Datensatz suchen",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Tabelle neu laden",
+	  alertcap: "Warnung",
+	  alerttext: "Bitte Zeile auswählen",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Ausgewählte Zeile anzeigen"
+	},
+	col : {
+		caption: "Spalten auswählen",
+		bSubmit: "Speichern",
+		bCancel: "Abbrechen"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Fehler",
+		nourl : "Keine URL angegeben",
+		norecords: "Keine Datensätze zu bearbeiten",
+		model : "colNames und colModel sind unterschiedlich lang!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: ".", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:" €", defaultValue: '0,00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa",
+				"Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez",
+				"Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return 'ter'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd.m.Y',
+			masks : {
+		    ISO8601Long: "Y-m-d H:i:s",
+		    ISO8601Short: "Y-m-d",
+		    ShortDate: "j.n.Y",
+		    LongDate: "l, j. F Y",
+		    FullDateTime: "l, d. F Y G:i:s",
+		    MonthDay: "d. F",
+		    ShortTime: "G:i",
+		    LongTime: "G:i:s",
+		    SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+		    UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+		    YearMonth: "F Y"
+		  },
+		  reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-dk.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-dk.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-dk.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-dk.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,3 +1,24 @@
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
 ;(function($){
 /**
 * jqGrid Danish Translation

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-el.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-el.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-el.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/src/i18n/grid.locale-el.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,126 +1,147 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Greek (el) Translation
- * Alex Cicovic
- * http://www.alexcicovic.com
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
-	  emptyrecords: "No records to view",
-		loadtext: "Φόρτωση...",
-		pgtext : "Page {0} of {1}"
-	},
-	search : {
-	  caption: "Αναζήτηση...",
-	  Find: "Εύρεση",
-	  Reset: "Επαναφορά",
-	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
-		matchText: " match",
-		rulesText: " rules"
-	},
-	edit : {
-	  addCaption: "Εισαγωγή Εγγραφής",
-	  editCaption: "Επεξεργασία Εγγραφής",
-	  bSubmit: "Καταχώρηση",
-	  bCancel: "Άκυρο",
-		bClose: "Κλείσιμο",
-		saveData: "Data has been changed! Save changes?",
-		bYes : "Yes",
-		bNo : "No",
-		bExit : "Cancel",
-	  msg: {
-	    required:"Το πεδίο είναι απαραίτητο",
-	    number:"Το πεδίο δέχεται μόνο αριθμούς",
-	    minValue:"Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του ",
-	    maxValue:"Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του ",
-	    email: "Η διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη",
-	    integer: "Το πεδίο δέχεται μόνο ακέραιους αριθμούς",
-			url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " is not defined!",
-			novalue : " return value is required!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "View Record",
-	  bClose: "Close"
-	},
-	del : {
-	  caption: "Διαγραφή",
-	  msg: "Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;",
-	  bSubmit: "Ναι",
-	  bCancel: "Άκυρο"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Επεξεργασία επιλεγμένης εγγραφής",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Εισαγωγή νέας εγγραφής",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Εύρεση Εγγραφών",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Ανανέωση Πίνακα",
-	  alertcap: "Προσοχή",
-	  alerttext: "Δεν έχετε επιλέξει εγγραφή",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "View selected row"
-	},
-	col : {
-	  caption: "Εμφάνιση / Απόκρυψη Στηλών",
-	  bSubmit: "ΟΚ",
-	  bCancel: "Άκυρο"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Σφάλμα",
-		nourl : "Δεν έχει δοθεί διεύθυνση χειρισμού για τη συγκεκριμένη ενέργεια",
-		norecords: "Δεν υπάρχουν εγγραφές προς επεξεργασία",
-		model : "Άνισος αριθμός πεδίων colNames/colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Κυρ", "Δευ", "Τρι", "Τετ", "Πεμ", "Παρ", "Σαβ",
-				"Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο"
-			],
-			monthNames: [
-				"Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ",
-				"Ιανουάριος", "Φεβρουάριος", "Μάρτιος", "Απρίλιος", "Μάιος", "Ιούνιος", "Ιούλιος", "Αύγουστος", "Σεπτέμβριος", "Οκτώβριος", "Νοέμβριος", "Δεκέμβριος"
-			],
-			AmPm : ["πμ","μμ","ΠΜ","ΜΜ"],
-			S: function (j) {return j == 1 || j > 1 ? ['η'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-	      ISO8601Short:"Y-m-d",
-	      ShortDate: "n/j/Y",
-	      LongDate: "l, F d, Y",
-	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-	      MonthDay: "F d",
-	      ShortTime: "g:i A",
-	      LongTime: "g:i:s A",
-	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-	      YearMonth: "F, Y"
-	    },
-	    reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Greek (el) Translation
+ * Alex Cicovic
+ * http://www.alexcicovic.com
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
+	  emptyrecords: "No records to view",
+		loadtext: "Φόρτωση...",
+		pgtext : "Page {0} of {1}"
+	},
+	search : {
+	  caption: "Αναζήτηση...",
+	  Find: "Εύρεση",
+	  Reset: "Επαναφορά",
+	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
+		matchText: " match",
+		rulesText: " rules"
+	},
+	edit : {
+	  addCaption: "Εισαγωγή Εγγραφής",
+	  editCaption: "Επεξεργασία Εγγραφής",
+	  bSubmit: "Καταχώρηση",
+	  bCancel: "Άκυρο",
+		bClose: "Κλείσιμο",
+		saveData: "Data has been changed! Save changes?",
+		bYes : "Yes",
+		bNo : "No",
+		bExit : "Cancel",
+	  msg: {
+	    required:"Το πεδίο είναι απαραίτητο",
+	    number:"Το πεδίο δέχεται μόνο αριθμούς",
+	    minValue:"Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του ",
+	    maxValue:"Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του ",
+	    email: "Η διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη",
+	    integer: "Το πεδίο δέχεται μόνο ακέραιους αριθμούς",
+			url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " is not defined!",
+			novalue : " return value is required!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "View Record",
+	  bClose: "Close"
+	},
+	del : {
+	  caption: "Διαγραφή",
+	  msg: "Διαγραφή των επιλεγμένων εγγραφών;",
+	  bSubmit: "Ναι",
+	  bCancel: "Άκυρο"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Επεξεργασία επιλεγμένης εγγραφής",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Εισαγωγή νέας εγγραφής",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Διαγραφή επιλεγμένης εγγραφής",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Εύρεση Εγγραφών",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Ανανέωση Πίνακα",
+	  alertcap: "Προσοχή",
+	  alerttext: "Δεν έχετε επιλέξει εγγραφή",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "View selected row"
+	},
+	col : {
+	  caption: "Εμφάνιση / Απόκρυψη Στηλών",
+	  bSubmit: "ΟΚ",
+	  bCancel: "Άκυρο"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Σφάλμα",
+		nourl : "Δεν έχει δοθεί διεύθυνση χειρισμού για τη συγκεκριμένη ενέργεια",
+		norecords: "Δεν υπάρχουν εγγραφές προς επεξεργασία",
+		model : "Άνισος αριθμός πεδίων colNames/colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Κυρ", "Δευ", "Τρι", "Τετ", "Πεμ", "Παρ", "Σαβ",
+				"Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο"
+			],
+			monthNames: [
+				"Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ",
+				"Ιανουάριος", "Φεβρουάριος", "Μάρτιος", "Απρίλιος", "Μάιος", "Ιούνιος", "Ιούλιος", "Αύγουστος", "Σεπτέμβριος", "Οκτώβριος", "Νοέμβριος", "Δεκέμβριος"
+			],
+			AmPm : ["πμ","μμ","ΠΜ","ΜΜ"],
+			S: function (j) {return j == 1 || j > 1 ? ['η'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+	      ISO8601Short:"Y-m-d",
+	      ShortDate: "n/j/Y",
+	      LongDate: "l, F d, Y",
+	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+	      MonthDay: "F d",
+	      ShortTime: "g:i A",
+	      LongTime: "g:i:s A",
+	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+	      YearMonth: "F, Y"
+	    },
+	    reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);Mime
View raw message