ignite-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From anovi...@apache.org
Subject [29/90] [abbrv] [partial] incubator-ignite git commit: # ignite-843 WIP.
Date Thu, 14 May 2015 04:49:12 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/af.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/af.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/af.js
new file mode 100644
index 0000000..899a640
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/af.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['af']={"editor":"Teksverwerker","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur na bediener","image":"Afbeelding","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teks-area","hiddenField":"Blinde veld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Afbeeldingsknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Sleep om te herskaal","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n getal nie.","confirm
 NewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is u seker dat u 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is u seker dat u hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Doel","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Oplyn","alignLeft":"Links","alignRight":"Regs","alignCenter":"Sentreer","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for
  the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Info oor CKEditor","help":"Check $1 for help.","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:","title":"Info oor CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurstreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die kopi
 ringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Knip","cutError":"U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese knip-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Plak","pasteArea":"Plak-area","pasteMsg":"Plak die teks in die volgende teks-area met die sleutelbordkombinasie (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) en druk <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Weens u blaaier se sekuriteitsinstelling is data op die knipbord nie toeganklik nie. U kan dit eers weer in hierdie venster plak.","title":"Byvoeg"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"elementspath":{"eleLabel":"Element
 e-pad","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"image":{"alertUrl":"Gee URL van afbeelding.","alt":"Alternatiewe teks","border":"Rand","btnUpload":"Stuur na bediener","button2Img":"Wil u die geselekteerde afbeeldingsknop vervang met 'n eenvoudige afbeelding?","hSpace":"HSpasie","img2Button":"Wil u die geselekteerde afbeelding vervang met 'n afbeeldingsknop?","infoTab":"Afbeelding informasie","linkTab":"Skakel","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","resetSize":"Herstel grootte","title":"Afbeelding eienskappe","titleButton":"Afbeeldingsknop eienskappe","upload":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","vSpace":"VSpasie","validateBorder":"Rand moet
  'n heelgetal wees.","validateHSpace":"HSpasie moet 'n heelgetal wees.","validateVSpace":"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flash animasie","hiddenfield":"Verborge veld","iframe":"IFrame","unknown":"Onbekende objek"},"link":{"acccessKey":"Toegangsleutel","advanced":"Gevorderd","advisoryContentType":"Aanbevole inhoudstipe","advisoryTitle":"Aanbevole titel","anchor":{"toolbar":"Anker byvoeg/verander","menu":"Anker-eienskappe","title":"Anker-eienskappe","name":"Ankernaam","errorName":"Voltooi die ankernaam asseblief","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"Op element Id","anchorName":"Op ankernaam","charset":"Karakterstel van geskakelde bron","cssClasses":"CSS klasse","emailAddress":"E-posadres","emailBody":"Berig-inhoud","emailSubject":"Berig-onderwerp","id":"Id","info":"Skakel informasie","langCode":"Taalkode","langDir":"Skryfrigting","langDirLTR":"Links na regs (LTR)","langDi
 rRTL":"Regs na links (RTL)","menu":"Wysig skakel","name":"Naam","noAnchors":"(Geen ankers beskikbaar in dokument)","noEmail":"Gee die e-posadres","noUrl":"Gee die skakel se URL","other":"<ander>","popupDependent":"Afhanklik (Netscape)","popupFeatures":"Eienskappe van opspringvenster","popupFullScreen":"Volskerm (IE)","popupLeft":"Posisie links","popupLocationBar":"Adresbalk","popupMenuBar":"Spyskaartbalk","popupResizable":"Herskaalbaar","popupScrollBars":"Skuifbalke","popupStatusBar":"Statusbalk","popupToolbar":"Werkbalk","popupTop":"Posisie bo","rel":"Relationship","selectAnchor":"Kies 'n anker","styles":"Styl","tabIndex":"Tab indeks","target":"Doel","targetFrame":"<raam>","targetFrameName":"Naam van doelraam","targetPopup":"<opspringvenster>","targetPopupName":"Naam van opspringvenster","title":"Skakel","toAnchor":"Anker in bladsy","toEmail":"E-pos","toUrl":"URL","toolbar":"Skakel invoeg/wysig","type":"Skakelsoort","unlink":"Verwyder skakel","upload":"Oplaai"},"list":{"bulletedlis
 t":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"pastetext":{"button":"Plak as eenvoudige teks","title":"Plak as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil plak lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit geplak word?","error":"Die geplakte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Plak vanuit Word","toolbar":"Plak vanuit Word"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"scayt":{"about":"SCAYT info","aboutTab":"Info","addWord":"Voeg woord by","allCaps":"Ignoreer woorde in hoofletters","dic_create":"Skep","dic_delete":"Verwijder","dic_field_name":"Naam van woordeboek","dic_info":"Aanvanklik word die gebruikerswoordeboek in 'n k
 oekie gestoor. Koekies is egter beperk in grootte. Wanneer die gebruikerswoordeboek te groot vir 'n koekie geword het, kan dit op ons bediener gestoor word. Om u persoonlike woordeboek op ons bediener te stoor, gee asb. 'n naam vir u woordeboek. Indien u alreeds 'n gestoorde woordeboek het, tik die naam en kliek op die Herstel knop.","dic_rename":"Hernoem","dic_restore":"Herstel","dictionariesTab":"Woordeboeke","disable":"SCAYT af","emptyDic":"Woordeboeknaam mag nie leeg wees nie.","enable":"SCAYT aan","ignore":"Ignoreer","ignoreAll":"Ignoreer alles","ignoreDomainNames":"Ignoreer domeinname","langs":"Tale","languagesTab":"Tale","mixedCase":"Ignoreer woorde met hoof- en kleinletters","mixedWithDigits":"Ignoreer woorde met syfers","moreSuggestions":"Meer voorstelle","opera_title":"Nie ondersteun deur Opera nie","options":"Opsies","optionsTab":"Opsies","title":"Speltoets terwyl u tik","toggle":"SCAYT wissel aan/af","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTi
 tle":"Opmaak style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},
 "cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide    ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUni
 t":"breedte-eenheid"},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignoreer","btnIgnoreAll":"Ignoreer alles","btnReplace":"Vervang","btnReplaceAll":"vervang alles","btnUndo":"Ontdoen","changeTo":"Verander na","errorLoading":"Fout by inlaai van diens: %s.","ieSpellDownload":"Speltoetser is nie geïnstalleer nie. Wil u dit nou aflaai?","manyChanges":"Klaar met speltoets: %1 woorde verander","noChanges":"Klaar met speltoets: Geen woorde verander nie","noMispell":"Klaar met speltoets: Geen foute nie","noSuggestions":"- Geen voorstel -","notAvailable":"Jammer, hierdie diens is nie nou beskikbaar nie.","notInDic":"Nie in woordeboek nie","oneChange":"Klaar met speltoets: Een woord verander","progress":"Spelling word getoets...","title":"Speltoetser","toolbar":"Speltoets"}};
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/bg.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/bg.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/bg.js
new file mode 100644
index 0000000..af3c4be
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/bg.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['bg']={"editor":"Текстов редактор за форматиран текст","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"натиснете ALT 0 за помощ","browseServer":"Избор от сървъра","url":"URL","protocol":"Протокол","upload":"Качване","uploadSubmit":"Изпращане към сървъра","image":"Снимка","flash":"Флаш","form":"Форма","checkbox":"Поле за избор","radio":"Радио бутон","textField":"Текстово поле","textarea":"Текстова зона","hiddenField":"Скрито поле","button":"Бутон","select":"Поле за избор","imageButton":"Бутон за снимка","notSet":"<не е избрано>","id":"ID","name":"Име","langDir":"Посока на езика","langDirLtr":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRtl":"Дясно на ляво (ДнЛ)","langCode":"Код на езика","longDescr":"Уеб адре
 с за дълго описание","cssClass":"Класове за CSS","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","cssStyle":"Стил","ok":"ОК","cancel":"Отказ","close":"Затвори","preview":"Преглед","resize":"Влачете за да оразмерите","generalTab":"Общи","advancedTab":"Разширено","validateNumberFailed":"Тази стойност не е число","confirmNewPage":"Всички незапазени промени ще бъдат изгубени. Сигурни ли сте, че желаете да заредите нова страница?","confirmCancel":"Някои от опциите са променени. Сигурни ли сте, че желаете да затворите прозореца?","options":"Опции","target":"Цел","targetNew":"Нов прозорец (_blank)","targetTop":"Горна позиция (_top)","targetSelf":"Текущия прозорец (_self)","targetPar
 ent":"Основен прозорец (_parent)","langDirLTR":"Ляво на дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на ляво (ДнЛ)","styles":"Стил","cssClasses":"Класове за CSS","width":"Ширина","height":"Височина","align":"Подравняване","alignLeft":"Ляво","alignRight":"Дясно","alignCenter":"Център","alignTop":"Горе","alignMiddle":"По средата","alignBottom":"Долу","invalidValue":"Невалидна стойност.","invalidHeight":"Височината трябва да е число.","invalidWidth":"Ширина требе да е число.","invalidCssLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положително число с или без валидна CSS измервателна единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","invalidHtmlLength":"Стойността на полето \"%1\" трябва да бъде положит
 лно число с или без валидна HTML измервателна единица (px или %).","invalidInlineStyle":"Стойността на стилa трябва да съдържат една или повече двойки във формат \"name : value\", разделени с двоеточие.","cssLengthTooltip":"Въведете числена стойност в пиксели или друга валидна CSS единица (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, или pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, недостъпно</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Относно CKEditor","help":"Проверете $1 за помощ.","moreInfo":"За лицензионна информация моля посетете сайта ни:","title":"Относно CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Удебелен","italic":"Наклонен","strike":"З
 ачертан текст","subscript":"Индексиран текст","superscript":"Суперскрипт","underline":"Подчертан"},"blockquote":{"toolbar":"Блок за цитат"},"clipboard":{"copy":"Копирай","copyError":"Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни запаметяването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Отрежи","cutError":"Настройките за сигурност на Вашия браузър не позволяват на редактора автоматично да изъплни действията за отрязване. Моля ползвайте клавиатурните команди за целта (ctrl+x).","paste":"Вмъкни","pasteArea":"Зона за вмъкване","pasteMsg":"Вмъкнете тук съдъжанието с клавиат
 арата (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и натиснете <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Заради настройките за сигурност на Вашия браузър, редакторът не може да прочете данните от клипборда коректно.","title":"Вмъкни"},"contextmenu":{"options":"Опции на контекстното меню"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Свиване на лентата с инструменти","toolbarExpand":"Разширяване на лентата с инструменти","toolbarGroups":{"document":"Документ","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Промяна","forms":"Форми","basicstyles":"Базови стилове","paragraph":"Параграф","links":"Връзки","insert":"Вмъкване","styles":"Стилове","colors":"Цветове","tools":"Инструменти"},"toolbars":"Ленти с инструменти"},"elementspath":{"eleLab
 el":"Път за елементите","eleTitle":"%1 елемент"},"format":{"label":"Формат","panelTitle":"Формат","tag_address":"Адрес","tag_div":"Параграф (DIV)","tag_h1":"Заглавие 1","tag_h2":"Заглавие 2","tag_h3":"Заглавие 3","tag_h4":"Заглавие 4","tag_h5":"Заглавие 5","tag_h6":"Заглавие 6","tag_p":"Нормален","tag_pre":"Форматиран"},"horizontalrule":{"toolbar":"Вмъкване на хоризонтална линия"},"image":{"alertUrl":"Моля, въведете пълния път до изображението","alt":"Алтернативен текст","border":"Рамка","btnUpload":"Изпрати я на сървъра","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"Хоризонтален отстъп","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Инфо за снимка","li
 nkTab":"Връзка","lockRatio":"Заключване на съотношението","menu":"Настройки за снимка","resetSize":"Нулиране на размер","title":"Настройки за снимка","titleButton":"Настойки за бутон за снимка","upload":"Качване","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"Вертикален отстъп","validateBorder":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"indent":{"indent":"Увеличаване на отстъпа","outdent":"Намаляване на отстъпа"},"fakeobjects":{"anchor":"Кука","flash":"Флаш анимация","hiddenfield":"Скрито поле","iframe":"IFrame","unknown":"Неизвестен обект"},"link":{"acccessKey":"Ключ за достъп","advanced":"Разширено","advisoryContentType":"Препоръчителен тип н
 а съдържанието","advisoryTitle":"Препоръчително заглавие","anchor":{"toolbar":"Котва","menu":"Промяна на котва","title":"Настройки на котва","name":"Име на котва","errorName":"Моля въведете име на котвата","remove":"Премахване на котва"},"anchorId":"По ID на елемент","anchorName":"По име на котва","charset":"Тип на свързания ресурс","cssClasses":"Класове за CSS","emailAddress":"E-mail aдрес","emailBody":"Съдържание","emailSubject":"Тема","id":"ID","info":"Инфо за връзката","langCode":"Код за езика","langDir":"Посока на езика","langDirLTR":"Ляво на Дясно (ЛнД)","langDirRTL":"Дясно на Ляво (ДнЛ)","menu":"Промяна на връзка","name":"Име","noAnchors":"(Няма котви в текущия документ)","noEmail":
 "Моля въведете e-mail aдрес","noUrl":"Моля въведете URL адреса","other":"<друго>","popupDependent":"Зависимост (Netscape)","popupFeatures":"Функции на изкачащ прозорец","popupFullScreen":"Цял екран (IE)","popupLeft":"Лява позиция","popupLocationBar":"Лента с локацията","popupMenuBar":"Лента за меню","popupResizable":"Оразмеряем","popupScrollBars":"Скролери","popupStatusBar":"Статусна лента","popupToolbar":"Лента с инструменти","popupTop":"Горна позиция","rel":"Връзка","selectAnchor":"Изберете котва","styles":"Стил","tabIndex":"Ред на достъп","target":"Цел","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Име на целевият прозорец","targetPopup":"<изкачащ прозорец>","targetPopupName":"Име на изкачащ прозорец","title":"Връ
 зка","toAnchor":"Връзка към котва в текста","toEmail":"E-mail","toUrl":"Уеб адрес","toolbar":"Връзка","type":"Тип на връзката","unlink":"Премахни връзката","upload":"Качване"},"list":{"bulletedlist":"Вмъкване/Премахване на точков списък","numberedlist":"Вмъкване/Премахване на номериран списък"},"magicline":{"title":"Вмъкнете параграф тук"},"maximize":{"maximize":"Максимизиране","minimize":"Минимизиране"},"pastetext":{"button":"Вмъкни като чист текст","title":"Вмъкни като чист текст"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Вмъкни от MS Word","toolbar":"Вмъкни от MS W
 ord"},"removeformat":{"toolbar":"Премахване на форматирането"},"sourcearea":{"toolbar":"Източник"},"specialchar":{"options":"Опции за специален знак","title":"Избор на специален знак","toolbar":"Вмъкване на специален знак"},"scayt":{"about":"About SCAYT","aboutTab":"Относно","addWord":"Add Word","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Нов","dic_delete":"Изтриване","dic_field_name":"Име на речнк","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Преименуване","dic
 _restore":"Възтановяване","dictionariesTab":"Речници","disable":"Disable SCAYT","emptyDic":"Dictionary name should not be empty.","enable":"Enable SCAYT","ignore":"Ignore","ignoreAll":"Ignore All","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Languages","languagesTab":"Езици","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Игнорирани думи и цифри","moreSuggestions":"More suggestions","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Options","optionsTab":"Options","title":"Spell Check As You Type","toggle":"Toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Стилове","panelTitle":"Стилове за форматиране","panelTitle1":"Блокови стилове","panelTitle2":"Вътрешни стилове","panelTitle3":"Обектни стилове"},"table":{"border":"Размер на рамката","caption":"Заглавие","cell":{"menu":"Клетка","insertBefore":"Вмъ
 кване на клетка преди","insertAfter":"Вмъкване на клетка след","deleteCell":"Изтриване на клетки","merge":"Сливане на клетки","mergeRight":"Сливане в дясно","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Настройки на клетката","cellType":"Тип на клетката","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Авто. пренос","hAlign":"Хоризонтално подравняване","vAlign":"Вертикално подравняване","alignBaseline":"Базова линия","bgColor":"Фон","borderColor":"Цвят на рамката","data":"Данни","header":"Хедър","yes":"Да","no":"Не","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span mus
 t be a whole number.","chooseColor":"Изберете"},"cellPad":"Отделяне на клетките","cellSpace":"Разтояние между клетките","column":{"menu":"Колона","insertBefore":"Вмъкване на колона преди","insertAfter":"Вмъкване на колона след","deleteColumn":"Изтриване на колони"},"columns":"Колони","deleteTable":"Изтриване на таблица","headers":"Хедъри","headersBoth":"Заедно","headersColumn":"Първа колона","headersNone":"Няма","headersRow":"Първи ред","invalidBorder":"Размерът на рамката трябва да е число.","invalidCellPadding":"Отстоянието на клетките трябва да е позитивно число.","invalidCellSpacing":"Интервала в клетките трябва да е позитивно число.","invalidCols":"Броят колони трябва да е п
 -голям от 0.","invalidHeight":"Височината на таблицата трябва да е число.","invalidRows":"Броят редове трябва да е по-голям от 0.","invalidWidth":"Ширината на таблицата трябва да е число.","menu":"Настройки на таблицата","row":{"menu":"Ред","insertBefore":"Вмъкване на ред преди","insertAfter":"Вмъкване на ред след","deleteRow":"Изтриване на редове"},"rows":"Редове","summary":"Обща информация","title":"Настройки на таблицата","toolbar":"Таблица","widthPc":"процент","widthPx":"пиксела","widthUnit":"единица за ширина"},"undo":{"redo":"Връщане на предишен статус","undo":"Възтанови"},"wsc":{"btnIgnore":"Игнорирай","btnIgnoreAll":"Игнорирай всичко","btnReplace":"Препокрива
 не","btnReplaceAll":"Препокрий всичко","btnUndo":"Възтанови","changeTo":"Промени на","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- Няма препоръчани -","notAvailable":"Съжаляваме, но услугата не е достъпна за момента","notInDic":"Не е в речника","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Проверява се правописа...","title":"Проверка на правопис","toolbar":"Проверка на правопис"}};
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/cs.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/cs.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/cs.js
new file mode 100644
index 0000000..6674891
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/cs.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['cs']={"editor":"Textový editor","editorPanel":"Panel textového editoru","common":{"editorHelp":"Stiskněte ALT 0 pro nápovědu","browseServer":"Vybrat na serveru","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odeslat","uploadSubmit":"Odeslat na server","image":"Obrázek","flash":"Flash","form":"Formulář","checkbox":"Zaškrtávací políčko","radio":"Přepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblast","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačítko","select":"Seznam","imageButton":"Obrázkové tlačítko","notSet":"<nenastaveno>","id":"Id","name":"Jméno","langDir":"Směr jazyka","langDirLtr":"Zleva doprava (LTR)","langDirRtl":"Zprava doleva (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlouhý popis URL","cssClass":"Třída stylu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Zrušit","close":"Zavřít","preview":"Náhled","resize":"Uchopit pro změnu velikosti","generalTab":"Obecné","advancedTab":"Rozšířené","val
 idateNumberFailed":"Zadaná hodnota není číselná.","confirmNewPage":"Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chcete otevřít novou stránku?","confirmCancel":"Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chcete zavřít dialogové okno?","options":"Nastavení","target":"Cíl","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Okno nejvyšší úrovně (_top)","targetSelf":"Stejné okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","styles":"Styly","cssClasses":"Třídy stylů","width":"Šířka","height":"Výška","align":"Zarovnání","alignLeft":"Vlevo","alignRight":"Vpravo","alignCenter":"Na střed","alignTop":"Nahoru","alignMiddle":"Na střed","alignBottom":"Dolů","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Zadaná výška musí být číslo.","invalidWidth":"Šířka musí být číslo.","invalidCssLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné č
 slo bez nebo s platnou jednotkou míry CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","invalidHtmlLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry HTML (px nebo %).","invalidInlineStyle":"Hodnota určená pro řádkový styl se musí skládat z jedné nebo více n-tic ve formátu \"název : hodnota\", oddělené středníky","cssLengthTooltip":"Zadejte číslo jako hodnotu v pixelech nebo číslo s platnou jednotkou CSS (px, %, v cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupné</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O aplikaci CKEditor","help":"Prohlédněte si $1 pro nápovědu.","moreInfo":"Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:","title":"O aplikaci CKEditor","userGuide":"Uživatelská příručka CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Přeškrtnuté","subscript":"Dolní index","super
 script":"Horní index","underline":"Podtržené"},"blockquote":{"toolbar":"Citace"},"clipboard":{"copy":"Kopírovat","copyError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vyjmout","cutError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložit","pasteArea":"Oblast vkládání","pasteMsg":"Do následujícího pole vložte požadovaný obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stiskněte <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Z důvodů nastavení bezpečnosti vašeho prohlížeče nemůže editor přistupovat přímo do schránky. Obsah schránky prosím vložte znovu do tohoto okna.","title":"Vložit"},"contextmenu":{"option
 s":"Nastavení kontextové nabídky"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skrýt panel nástrojů","toolbarExpand":"Zobrazit panel nástrojů","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka/Zpět","editing":"Úpravy","forms":"Formuláře","basicstyles":"Základní styly","paragraph":"Odstavec","links":"Odkazy","insert":"Vložit","styles":"Styly","colors":"Barvy","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Panely nástrojů editoru"},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta objektu","eleTitle":"%1 objekt"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Formát","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normální (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normální","tag_pre":"Naformátováno"},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložit vodorovnou linku"},"image":{"alertUrl":"Zadejte prosím URL obrázku","alt":"Alternativní text","border":"Okraje","btnUpload":"Odeslat na server","button2Img":"Skutečně chcete přev
 st zvolené obrázkové tlačítko na obyčejný obrázek?","hSpace":"Horizontální mezera","img2Button":"Skutečně chcete převést zvolený obrázek na obrázkové tlačítko?","infoTab":"Informace o obrázku","linkTab":"Odkaz","lockRatio":"Zámek","menu":"Vlastnosti obrázku","resetSize":"Původní velikost","title":"Vlastnosti obrázku","titleButton":"Vlastností obrázkového tlačítka","upload":"Odeslat","urlMissing":"Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.","vSpace":"Vertikální mezera","validateBorder":"Okraj musí být nastaven v celých číslech.","validateHSpace":"Horizontální mezera musí být nastavena v celých číslech.","validateVSpace":"Vertikální mezera musí být nastavena v celých číslech."},"indent":{"indent":"Zvětšit odsazení","outdent":"Zmenšit odsazení"},"fakeobjects":{"anchor":"Záložka","flash":"Flash animace","hiddenfield":"Skryté pole","iframe":"IFrame","unknown":"Neznámý objekt"},"link":{"acccessKey":"Přístupový klíč","ad
 vanced":"Rozšířené","advisoryContentType":"Pomocný typ obsahu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","anchor":{"toolbar":"Záložka","menu":"Vlastnosti záložky","title":"Vlastnosti záložky","name":"Název záložky","errorName":"Zadejte prosím název záložky","remove":"Odstranit záložku"},"anchorId":"Podle Id objektu","anchorName":"Podle jména kotvy","charset":"Přiřazená znaková sada","cssClasses":"Třída stylu","emailAddress":"E-mailová adresa","emailBody":"Tělo zprávy","emailSubject":"Předmět zprávy","id":"Id","info":"Informace o odkazu","langCode":"Kód jazyka","langDir":"Směr jazyka","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","menu":"Změnit odkaz","name":"Jméno","noAnchors":"(Ve stránce není definována žádná kotva!)","noEmail":"Zadejte prosím e-mailovou adresu","noUrl":"Zadejte prosím URL odkazu","other":"<jiný>","popupDependent":"Závislost (Netscape)","popupFeatures":"Vlastnosti vyskakovacího okna","popupFullScreen
 ":"Celá obrazovka (IE)","popupLeft":"Levý okraj","popupLocationBar":"Panel umístění","popupMenuBar":"Panel nabídky","popupResizable":"Umožňující měnit velikost","popupScrollBars":"Posuvníky","popupStatusBar":"Stavový řádek","popupToolbar":"Panel nástrojů","popupTop":"Horní okraj","rel":"Vztah","selectAnchor":"Vybrat kotvu","styles":"Styl","tabIndex":"Pořadí prvku","target":"Cíl","targetFrame":"<rámec>","targetFrameName":"Název cílového rámu","targetPopup":"<vyskakovací okno>","targetPopupName":"Název vyskakovacího okna","title":"Odkaz","toAnchor":"Kotva v této stránce","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Odkaz","type":"Typ odkazu","unlink":"Odstranit odkaz","upload":"Odeslat"},"list":{"bulletedlist":"Odrážky","numberedlist":"Číslování"},"magicline":{"title":"zde vložit odstavec"},"maximize":{"maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat"},"pastetext":{"button":"Vložit jako čistý text","title":"Vložit jako čistý text"},"paste
 fromword":{"confirmCleanup":"Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?","error":"Z důvodu vnitřní chyby nebylo možné provést vyčištění vkládaného textu.","title":"Vložit z Wordu","toolbar":"Vložit z Wordu"},"removeformat":{"toolbar":"Odstranit formátování"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"specialchar":{"options":"Nastavení speciálních znaků","title":"Výběr speciálního znaku","toolbar":"Vložit speciální znaky"},"scayt":{"about":"O aplikaci SCAYT","aboutTab":"O aplikaci","addWord":"Přidat slovo","allCaps":"Ignorovat slova tvořená velkými písmeny","dic_create":"Vytvořit","dic_delete":"Smazat","dic_field_name":"Název slovníku","dic_info":"Zpočátku se uživatelský slovník ukládá do cookies ve vašem prohlížeči. Ovšem cookies mají omezenou velikost, takže když slovník dosáhne velikosti, kdy se již do cookies nevejde, může být uložen na našem serveru. Chcete-li uložit váš osobn
 í slovník na našem serveru, je třeba slovník nejdříve pojmenovat. Máte-li již slovník pojmenován a uložen, zadejte jeho název a klepněte na tlačítko Obnovit.","dic_rename":"Přejmenovat","dic_restore":"Obnovit","dictionariesTab":"Slovníky","disable":"Vypnout SCAYT","emptyDic":"Název slovníku nesmí být prázdný.","enable":"Zapnout SCAYT","ignore":"Přeskočit","ignoreAll":"Přeskočit vše","ignoreDomainNames":"Ignorovat doménová jména","langs":"Jazyky","languagesTab":"Jazyky","mixedCase":"Ignorovat slova obsahující různou velikost písma","mixedWithDigits":"Ignorovat slova obsahující čísla","moreSuggestions":"Více návrhů","opera_title":"Toto Opera nepodporuje","options":"Nastavení","optionsTab":"Nastavení","title":"Kontrola pravopisu během psaní (SCAYT)","toggle":"Vypínač SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Formátovací styly","panelTitle1":"Blokové styly","panelTitle2":"Řádkové styly","pan
 elTitle3":"Objektové styly"},"table":{"border":"Ohraničení","caption":"Popis","cell":{"menu":"Buňka","insertBefore":"Vložit buňku před","insertAfter":"Vložit buňku za","deleteCell":"Smazat buňky","merge":"Sloučit buňky","mergeRight":"Sloučit doprava","mergeDown":"Sloučit dolů","splitHorizontal":"Rozdělit buňky vodorovně","splitVertical":"Rozdělit buňky svisle","title":"Vlastnosti buňky","cellType":"Typ buňky","rowSpan":"Spojit řádky","colSpan":"Spojit sloupce","wordWrap":"Zalamování","hAlign":"Vodorovné zarovnání","vAlign":"Svislé zarovnání","alignBaseline":"Na účaří","bgColor":"Barva pozadí","borderColor":"Barva okraje","data":"Data","header":"Hlavička","yes":"Ano","no":"Ne","invalidWidth":"Šířka buňky musí být číslo.","invalidHeight":"Zadaná výška buňky musí být číslená.","invalidRowSpan":"Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.","invalidColSpan":"Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé č
 slo.","chooseColor":"Výběr"},"cellPad":"Odsazení obsahu v buňce","cellSpace":"Vzdálenost buněk","column":{"menu":"Sloupec","insertBefore":"Vložit sloupec před","insertAfter":"Vložit sloupec za","deleteColumn":"Smazat sloupec"},"columns":"Sloupce","deleteTable":"Smazat tabulku","headers":"Záhlaví","headersBoth":"Obojí","headersColumn":"První sloupec","headersNone":"Žádné","headersRow":"První řádek","invalidBorder":"Zdaná velikost okraje musí být číselná.","invalidCellPadding":"Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.","invalidCellSpacing":"Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.","invalidCols":"Počet sloupců musí být číslo větší než 0.","invalidHeight":"Zadaná výška tabulky musí být číselná.","invalidRows":"Počet řádků musí být číslo větší než 0.","invalidWidth":"Šířka tabulky musí být číslo.","menu":"Vlastnosti tabulky","row":{"menu":"Řádek","insertBefore":"Vložit řádek před","insertAfter"
 :"Vložit řádek za","deleteRow":"Smazat řádky"},"rows":"Řádky","summary":"Souhrn","title":"Vlastnosti tabulky","toolbar":"Tabulka","widthPc":"procent","widthPx":"bodů","widthUnit":"jednotka šířky"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Zpět"},"wsc":{"btnIgnore":"Přeskočit","btnIgnoreAll":"Přeskakovat vše","btnReplace":"Zaměnit","btnReplaceAll":"Zaměňovat vše","btnUndo":"Zpět","changeTo":"Změnit na","errorLoading":"Chyba nahrávání služby aplikace z: %s.","ieSpellDownload":"Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?","manyChanges":"Kontrola pravopisu dokončena: %1 slov změněno","noChanges":"Kontrola pravopisu dokončena: Beze změn","noMispell":"Kontrola pravopisu dokončena: Žádné pravopisné chyby nenalezeny","noSuggestions":"- žádné návrhy -","notAvailable":"Omlouváme se, ale služba nyní není dostupná.","notInDic":"Není ve slovníku","oneChange":"Kontrola pravopisu dokončena: Jedno slovo změněno","progress":"Probíhá ko
 ntrola pravopisu...","title":"Kontrola pravopisu","toolbar":"Zkontrolovat pravopis"}};
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/en-gb.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/en-gb.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/en-gb.js
new file mode 100644
index 0000000..454e3e2
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/en-gb.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['en-gb']={"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Drag to resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPag
 e":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialogue window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","alignLeft":"Left","alignRight":"Right","alignCenter":"Centre","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specifie
 d for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor","help":"Check $1 for help.","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:","title":"About CKEditor","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the edito
 r to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Please paste inside the following box using the keyboard (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) and hit OK","securityMsg":"Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.","title":"Paste"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Ed
 itor toolbars"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"image":{"alertUrl":"Please type the image URL","alt":"Alternative Text","border":"Border","btnUpload":"Send it to the Server","button2Img":"Do you want to transform the selected image button on a simple image?","hSpace":"HSpace","img2Button":"Do you want to transform the selected image on a image button?","infoTab":"Image Info","linkTab":"Link","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","resetSize":"Reset Size","title":"Image Properties","titleButton":"Image Button Properties","upload":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","vSpace":"VSpace","validateBorde
 r":"Border must be a whole number.","validateHSpace":"HSpace must be a whole number.","validateVSpace":"VSpace must be a whole number."},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"fakeobjects":{"anchor":"Anchor","flash":"Flash Animation","hiddenfield":"Hidden Field","iframe":"IFrame","unknown":"Unknown Object"},"link":{"acccessKey":"Access Key","advanced":"Advanced","advisoryContentType":"Advisory Content Type","advisoryTitle":"Advisory Title","anchor":{"toolbar":"Anchor","menu":"Edit Anchor","title":"Anchor Properties","name":"Anchor Name","errorName":"Please type the anchor name","remove":"Remove Anchor"},"anchorId":"By Element Id","anchorName":"By Anchor Name","charset":"Linked Resource Charset","cssClasses":"Stylesheet Classes","emailAddress":"E-Mail Address","emailBody":"Message Body","emailSubject":"Message Subject","id":"Id","info":"Link Info","langCode":"Language Code","langDir":"Language Direction","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Rig
 ht to Left (RTL)","menu":"Edit Link","name":"Name","noAnchors":"(No anchors available in the document)","noEmail":"Please type the e-mail address","noUrl":"Please type the link URL","other":"<other>","popupDependent":"Dependent (Netscape)","popupFeatures":"Popup Window Features","popupFullScreen":"Full Screen (IE)","popupLeft":"Left Position","popupLocationBar":"Location Bar","popupMenuBar":"Menu Bar","popupResizable":"Resizable","popupScrollBars":"Scroll Bars","popupStatusBar":"Status Bar","popupToolbar":"Toolbar","popupTop":"Top Position","rel":"Relationship","selectAnchor":"Select an Anchor","styles":"Style","tabIndex":"Tab Index","target":"Target","targetFrame":"<frame>","targetFrameName":"Target Frame Name","targetPopup":"<popup window>","targetPopupName":"Popup Window Name","title":"Link","toAnchor":"Link to anchor in the text","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Link","type":"Link Type","unlink":"Unlink","upload":"Upload"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bullete
 d List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maximise","minimize":"Minimise"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"scayt":{"about":"About SCAYT","aboutTab":"About","addWord":"Add Word","allCaps":"Ignore All-Caps Words","dic_create":"Create","dic_delete":"Delete","dic_field_name":"Dictionary name","dic_info":"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When
  the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.","dic_rename":"Rename","dic_restore":"Restore","dictionariesTab":"Dictionaries","disable":"Disable SCAYT","emptyDic":"Dictionary name should not be empty.","enable":"Enable SCAYT","ignore":"Ignore","ignoreAll":"Ignore All","ignoreDomainNames":"Ignore Domain Names","langs":"Languages","languagesTab":"Languages","mixedCase":"Ignore Words with Mixed Case","mixedWithDigits":"Ignore Words with Numbers","moreSuggestions":"More suggestions","opera_title":"Not supported by Opera","options":"Options","optionsTab":"Options","title":"Spell Check As You Type","toggle":"Toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTi
 tle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"
 Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"undo":{"redo":
 "Redo","undo":"Undo"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignore","btnIgnoreAll":"Ignore All","btnReplace":"Replace","btnReplaceAll":"Replace All","btnUndo":"Undo","changeTo":"Change to","errorLoading":"Error loading application service host: %s.","ieSpellDownload":"Spell checker not installed. Do you want to download it now?","manyChanges":"Spell check complete: %1 words changed","noChanges":"Spell check complete: No words changed","noMispell":"Spell check complete: No misspellings found","noSuggestions":"- No suggestions -","notAvailable":"Sorry, but service is unavailable now.","notInDic":"Not in dictionary","oneChange":"Spell check complete: One word changed","progress":"Spell check in progress...","title":"Spell Check","toolbar":"Check Spelling"}};
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/eo.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/eo.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/eo.js
new file mode 100644
index 0000000..6d7e257
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/eo.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['eo']={"editor":"Redaktilo por Riĉiga Teksto","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Premu ALT 0 por helpilo","browseServer":"Foliumi en la Servilo","url":"URL","protocol":"Protokolo","upload":"Alŝuti","uploadSubmit":"Sendu al Servilo","image":"Bildo","flash":"Flaŝo","form":"Formularo","checkbox":"Markobutono","radio":"Radiobutono","textField":"Teksta kampo","textarea":"Teksta Areo","hiddenField":"Kaŝita Kampo","button":"Butono","select":"Elekta Kampo","imageButton":"Bildbutono","notSet":"<Defaŭlta>","id":"Id","name":"Nomo","langDir":"Skribdirekto","langDirLtr":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRtl":"De dekstro maldekstren (RTL)","langCode":"Lingva Kodo","longDescr":"URL de Longa Priskribo","cssClass":"Klasoj de Stilfolioj","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","cssStyle":"Stilo","ok":"Akcepti","cancel":"Rezigni","close":"Fermi","preview":"Vidigi Aspekton","resize":"Movigi por ŝanĝi la grandon","generalTab":"Ĝenerala","advancedTab":"Sp
 eciala","validateNumberFailed":"Tiu valoro ne estas nombro.","confirmNewPage":"La neregistritaj ŝanĝoj estas perdotaj. Ĉu vi certas, ke vi volas ŝargi novan paĝon?","confirmCancel":"Iuj opcioj esta ŝanĝitaj. Ĉu vi certas, ke vi volas fermi la dialogon?","options":"Opcioj","target":"Celo","targetNew":"Nova Fenestro (_blank)","targetTop":"Supra Fenestro (_top)","targetSelf":"Sama Fenestro (_self)","targetParent":"Patra Fenestro (_parent)","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","styles":"Stilo","cssClasses":"Stilfoliaj Klasoj","width":"Larĝo","height":"Alto","align":"Ĝisrandigo","alignLeft":"Maldekstre","alignRight":"Dekstre","alignCenter":"Centre","alignTop":"Supre","alignMiddle":"Centre","alignBottom":"Malsupre","invalidValue":"Nevalida Valoro","invalidHeight":"Alto devas esti nombro.","invalidWidth":"Larĝo devas esti nombro.","invalidCssLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen v
 alida CSSmezurunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen valida HTMLmezurunuo (px or %).","invalidInlineStyle":"La valoro indikita por la enlinia stilo devas konsisti el unu aŭ pluraj elementoj kun la formato de \"nomo : valoro\", apartigitaj per punktokomoj.","cssLengthTooltip":"Entajpu nombron por rastrumera valoro aŭ nombron kun valida CSSunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nehavebla</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.","dlgTitle":"Pri CKEditor","help":"Kontroli $1 por helpo.","moreInfo":"Por informoj pri licenco, bonvolu viziti nian retpaĝaron:","title":"Pri CKEditor","userGuide":"CKEditor Uzindikoj"},"basicstyles":{"bold":"Grasa","italic":"Kursiva","strike":"Trastreko","subscript":"Suba indico","superscript":"Supra indico","underline":"Substreko"},"blockquote":{"toolbar":"Cita
 o"},"clipboard":{"copy":"Kopii","copyError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras kopiajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-C).","cut":"Eltondi","cutError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras eltondajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-X).","paste":"Interglui","pasteArea":"Intergluoareo","pasteMsg":"Bonvolu glui la tekston en la jenan areon per uzado de la klavaro (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) kaj premu OK","securityMsg":"Pro la sekurecagordo de via TTT-legilo, la redaktilo ne povas rekte atingi viajn datenojn en la poŝo. Bonvolu denove interglui la datenojn en tiun fenestron.","title":"Interglui"},"contextmenu":{"options":"Opcioj de Kunteksta Menuo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Faldi la ilbreton","toolbarExpand":"Malfaldi la ilbreton","toolbarGroups":{"document":"Dokumento","clipboard":"Poŝo/Malfari","editing":"Redaktado","forms":"Formularoj","basicstyles":"Bazaj stiloj"
 ,"paragraph":"Paragrafo","links":"Ligiloj","insert":"Enmeti","styles":"Stiloj","colors":"Koloroj","tools":"Iloj"},"toolbars":"Ilobretoj de la redaktilo"},"elementspath":{"eleLabel":"Vojo al Elementoj","eleTitle":"%1 elementoj"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"ParagrafFormato","tag_address":"Adreso","tag_div":"Normala (DIV)","tag_h1":"Titolo 1","tag_h2":"Titolo 2","tag_h3":"Titolo 3","tag_h4":"Titolo 4","tag_h5":"Titolo 5","tag_h6":"Titolo 6","tag_p":"Normala","tag_pre":"Formatita"},"horizontalrule":{"toolbar":"Enmeti Horizontalan Linion"},"image":{"alertUrl":"Bonvolu tajpi la retadreson de la bildo","alt":"Anstataŭiga Teksto","border":"Bordero","btnUpload":"Sendu al Servilo","button2Img":"Ĉu vi volas transformi la selektitan bildbutonon en simplan bildon?","hSpace":"Horizontala Spaco","img2Button":"Ĉu vi volas transformi la selektitan bildon en bildbutonon?","infoTab":"Informoj pri Bildo","linkTab":"Ligilo","lockRatio":"Konservi Proporcion","menu":"Atributoj de Bildo","
 resetSize":"Origina Grando","title":"Atributoj de Bildo","titleButton":"Bildbutonaj Atributoj","upload":"Alŝuti","urlMissing":"La fontretadreso de la bildo mankas.","vSpace":"Vertikala Spaco","validateBorder":"La bordero devas esti entjera nombro.","validateHSpace":"La horizontala spaco devas esti entjera nombro.","validateVSpace":"La vertikala spaco devas esti entjera nombro."},"indent":{"indent":"Pligrandigi Krommarĝenon","outdent":"Malpligrandigi Krommarĝenon"},"fakeobjects":{"anchor":"Ankro","flash":"FlaŝAnimacio","hiddenfield":"Kaŝita kampo","iframe":"Enlinia Kadro (IFrame)","unknown":"Nekonata objekto"},"link":{"acccessKey":"Fulmoklavo","advanced":"Speciala","advisoryContentType":"Enhavotipo","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","anchor":{"toolbar":"Ankro","menu":"Enmeti/Ŝanĝi Ankron","title":"Ankraj Atributoj","name":"Ankra Nomo","errorName":"Bv entajpi la ankran nomon","remove":"Forigi Ankron"},"anchorId":"Per Elementidentigilo","anchorName":"Per Ankronomo","charset":"S
 ignaro de la Ligita Rimedo","cssClasses":"Klasoj de Stilfolioj","emailAddress":"Retpoŝto","emailBody":"Mesaĝa korpo","emailSubject":"Mesaĝa Temo","id":"Id","info":"Informoj pri la Ligilo","langCode":"Lingva Kodo","langDir":"Skribdirekto","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","menu":"Ŝanĝi Ligilon","name":"Nomo","noAnchors":"<Ne disponeblas ankroj en la dokumento>","noEmail":"Bonvolu entajpi la retpoŝtadreson","noUrl":"Bonvolu entajpi la URL-on","other":"<alia>","popupDependent":"Dependa (Netscape)","popupFeatures":"Atributoj de la Ŝprucfenestro","popupFullScreen":"Tutekrane (IE)","popupLeft":"Maldekstra Pozicio","popupLocationBar":"Adresobreto","popupMenuBar":"Menubreto","popupResizable":"Dimensiŝanĝebla","popupScrollBars":"Rulumskaloj","popupStatusBar":"Statobreto","popupToolbar":"Ilobreto","popupTop":"Supra Pozicio","rel":"Rilato","selectAnchor":"Elekti Ankron","styles":"Stilo","tabIndex":"Taba Indekso","target":"Celo","ta
 rgetFrame":"<kadro>","targetFrameName":"Nomo de CelKadro","targetPopup":"<ŝprucfenestro>","targetPopupName":"Nomo de Ŝprucfenestro","title":"Ligilo","toAnchor":"Ankri en tiu ĉi paĝo","toEmail":"Retpoŝto","toUrl":"URL","toolbar":"Enmeti/Ŝanĝi Ligilon","type":"Tipo de Ligilo","unlink":"Forigi Ligilon","upload":"Alŝuti"},"list":{"bulletedlist":"Bula Listo","numberedlist":"Numera Listo"},"magicline":{"title":"Enmeti paragrafon ĉi-tien"},"maximize":{"maximize":"Pligrandigi","minimize":"Malgrandigi"},"pastetext":{"button":"Interglui kiel platan tekston","title":"Interglui kiel platan tekston"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"La teksto, kiun vi volas interglui, ŝajnas esti kopiita el Word. Ĉu vi deziras purigi ĝin antaŭ intergluo?","error":"Ne eblis purigi la intergluitajn datenojn pro interna eraro","title":"Interglui el Word","toolbar":"Interglui el Word"},"removeformat":{"toolbar":"Forigi Formaton"},"sourcearea":{"toolbar":"Fonto"},"specialchar":{"options":"Opcioj pri Sp
 ecialaj Signoj","title":"Selekti Specialan Signon","toolbar":"Enmeti Specialan Signon"},"scayt":{"about":"Pri OKDVT","aboutTab":"Pri","addWord":"Almeti la vorton","allCaps":"Ignori la vortojn skribitajn nur per ĉefliteroj","dic_create":"Krei","dic_delete":"Forigi","dic_field_name":"Vortaronomo","dic_info":"Komence la vortaro de la uzanto estas konservita en kuketo. Tamen la kuketgrando estas limigita. Kiam la vortaro de la uzanto atingas grandon, kiu ne plu ebligas konservi ĝin en kuketo, tiam la vortaro povas esti konservata en niaj serviloj. Por konservi vian personan vortaron en nian servilon, vi devas indiki nomon por tiu vortaro. Se vi jam havas konservitan vortaron, bonvolu entajpi ties nomon kaj alklaki la restaŭrbutonon.","dic_rename":"Renomi","dic_restore":"Restaŭri","dictionariesTab":"Vortaroj","disable":"Malebligi OKDVT","emptyDic":"La vortaronomo ne devus esti malplena.","enable":"Ebligi OKDVT","ignore":"Ignori","ignoreAll":"Ignori ĉion","ignoreDomainNames":"Ignori 
 domajnajn nomojn","langs":"Lingvoj","languagesTab":"Lingvoj","mixedCase":"Ignori vortojn kun miksa uskleco","mixedWithDigits":"Ignori vortojn kun nombroj","moreSuggestions":"Pli da sugestoj","opera_title":"Ne subportata de Opera","options":"Opcioj","optionsTab":"Opcioj","title":"OrtografiKontrolado Dum Vi Tajpas (OKDVT)","toggle":"Baskuligi OKDVT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stiloj","panelTitle":"Stiloj pri enpaĝigo","panelTitle1":"Stiloj de blokoj","panelTitle2":"Enliniaj Stiloj","panelTitle3":"Stiloj de objektoj"},"table":{"border":"Bordero","caption":"Tabeltitolo","cell":{"menu":"Ĉelo","insertBefore":"Enmeti Ĉelon Antaŭ","insertAfter":"Enmeti Ĉelon Post","deleteCell":"Forigi la Ĉelojn","merge":"Kunfandi la Ĉelojn","mergeRight":"Kunfandi dekstren","mergeDown":"Kunfandi malsupren ","splitHorizontal":"Horizontale dividi","splitVertical":"Vertikale dividi","title":"Ĉelatributoj","cellType":"Ĉeltipo","rowSpan":"Kunfando de linioj","colSpan":"Kunfa
 ndo de kolumnoj","wordWrap":"Cezuro","hAlign":"Horizontala ĝisrandigo","vAlign":"Vertikala ĝisrandigo","alignBaseline":"Malsupro de la teksto","bgColor":"Fonkoloro","borderColor":"Borderkoloro","data":"Datenoj","header":"Supra paĝotitolo","yes":"Jes","no":"No","invalidWidth":"Ĉellarĝo devas esti nombro.","invalidHeight":"Ĉelalto devas esti nombro.","invalidRowSpan":"Kunfando de linioj devas esti entjera nombro.","invalidColSpan":"Kunfando de kolumnoj devas esti entjera nombro.","chooseColor":"Elektu"},"cellPad":"Interna Marĝeno de la ĉeloj","cellSpace":"Spaco inter la Ĉeloj","column":{"menu":"Kolumno","insertBefore":"Enmeti kolumnon antaŭ","insertAfter":"Enmeti kolumnon post","deleteColumn":"Forigi Kolumnojn"},"columns":"Kolumnoj","deleteTable":"Forigi Tabelon","headers":"Supraj Paĝotitoloj","headersBoth":"Ambaŭ","headersColumn":"Unua kolumno","headersNone":"Neniu","headersRow":"Unua linio","invalidBorder":"La bordergrando devas esti nombro.","invalidCellPadding":"La int
 erna marĝeno en la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCellSpacing":"La spaco inter la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCols":"La nombro de la kolumnoj devas superi 0.","invalidHeight":"La tabelalto devas esti nombro.","invalidRows":"La nombro de la linioj devas superi 0.","invalidWidth":"La tabellarĝo devas esti nombro.","menu":"Atributoj de Tabelo","row":{"menu":"Linio","insertBefore":"Enmeti linion antaŭ","insertAfter":"Enmeti linion post","deleteRow":"Forigi Liniojn"},"rows":"Linioj","summary":"Resumo","title":"Atributoj de Tabelo","toolbar":"Tabelo","widthPc":"elcentoj","widthPx":"Rastrumeroj","widthUnit":"unuo de larĝo"},"undo":{"redo":"Refari","undo":"Malfari"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignori","btnIgnoreAll":"Ignori Ĉion","btnReplace":"Anstataŭigi","btnReplaceAll":"Anstataŭigi Ĉion","btnUndo":"Malfari","changeTo":"Ŝanĝi al","errorLoading":"Eraro en la servoelŝuto el la gastiga komputiko: %s.","ieSpellDownload":"Ortografikontrolilo ne instalita. Ĉu vi
  volas elŝuti ĝin nun?","manyChanges":"Ortografikontrolado finita: %1 vortoj korektitaj","noChanges":"Ortografikontrolado finita: neniu vorto korektita","noMispell":"Ortografikontrolado finita: neniu eraro trovita","noSuggestions":"- Neniu propono -","notAvailable":"Bedaŭrinde la servo ne funkcias nuntempe.","notInDic":"Ne trovita en la vortaro","oneChange":"Ortografikontrolado finita: unu vorto korektita","progress":"La ortografio estas kontrolata...","title":"Kontroli la ortografion","toolbar":"Kontroli la ortografion"}};
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-ignite/blob/f6922c96/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/es.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/es.js b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/es.js
new file mode 100644
index 0000000..7a631e0
--- /dev/null
+++ b/modules/webconfig/nodejs/node_modules/admin-lte/plugins/ckeditor/lang/es.js
@@ -0,0 +1,5 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+CKEDITOR.lang['es']={"editor":"Editor de texto enriquecido","editorPanel":"Panel del Editor de Texto Enriquecido","common":{"editorHelp":"Pulse ALT 0 para ayuda","browseServer":"Ver Servidor","url":"URL","protocol":"Protocolo","upload":"Cargar","uploadSubmit":"Enviar al Servidor","image":"Imagen","flash":"Flash","form":"Formulario","checkbox":"Casilla de Verificación","radio":"Botones de Radio","textField":"Campo de Texto","textarea":"Area de Texto","hiddenField":"Campo Oculto","button":"Botón","select":"Campo de Selección","imageButton":"Botón Imagen","notSet":"<No definido>","id":"Id","name":"Nombre","langDir":"Orientación","langDirLtr":"Izquierda a Derecha (LTR)","langDirRtl":"Derecha a Izquierda (RTL)","langCode":"Cód. de idioma","longDescr":"Descripción larga URL","cssClass":"Clases de hojas de estilo","advisoryTitle":"Título","cssStyle":"Estilo","ok":"Aceptar","cancel":"Cancelar","close":"Cerrar","preview":"Previsualización","resize":"Arrastre para redimensionar","gen
 eralTab":"General","advancedTab":"Avanzado","validateNumberFailed":"El valor no es un número.","confirmNewPage":"Cualquier cambio que no se haya guardado se perderá.\r\n¿Está seguro de querer crear una nueva página?","confirmCancel":"Algunas de las opciones se han cambiado.\r\n¿Está seguro de querer cerrar el diálogo?","options":"Opciones","target":"Destino","targetNew":"Nueva ventana (_blank)","targetTop":"Ventana principal (_top)","targetSelf":"Misma ventana (_self)","targetParent":"Ventana padre (_parent)","langDirLTR":"Izquierda a derecha (LTR)","langDirRTL":"Derecha a izquierda (RTL)","styles":"Estilos","cssClasses":"Clase de la hoja de estilos","width":"Anchura","height":"Altura","align":"Alineación","alignLeft":"Izquierda","alignRight":"Derecha","alignCenter":"Centrado","alignTop":"Tope","alignMiddle":"Centro","alignBottom":"Pie","invalidValue":"Valor no válido","invalidHeight":"Altura debe ser un número.","invalidWidth":"Anchura debe ser un número.","invalidCssLe
 ngth":"El valor especificado para el campo \"%1\" debe ser un número positivo, incluyendo optionalmente una unidad de medida CSS válida (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, o pc).","invalidHtmlLength":"El valor especificado para el campo \"%1\" debe ser un número positivo, incluyendo optionalmente una unidad de medida HTML válida (px o %).","invalidInlineStyle":"El valor especificado para el estilo debe consistir en uno o más pares con el formato \"nombre: valor\", separados por punto y coma.","cssLengthTooltip":"Introduca un número para el valor en pixels o un número con una unidad de medida CSS válida (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, o pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, no disponible</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Todos los derechos reservados.","dlgTitle":"Acerca de CKEditor","help":"Lea la  $1 para resolver sus dudas.","moreInfo":"Para información de licencia, por favor visite nuestro sitio web:","title":"Acerca de CKEditor","userGuide"
 :"Guía de usuario de CKEditor"},"basicstyles":{"bold":"Negrita","italic":"Cursiva","strike":"Tachado","subscript":"Subíndice","superscript":"Superíndice","underline":"Subrayado"},"blockquote":{"toolbar":"Cita"},"clipboard":{"copy":"Copiar","copyError":"La configuración de seguridad de este navegador no permite la ejecución automática de operaciones de copiado.\r\nPor favor use el teclado (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cortar","cutError":"La configuración de seguridad de este navegador no permite la ejecución automática de operaciones de cortado.\r\nPor favor use el teclado (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Pegar","pasteArea":"Zona de pegado","pasteMsg":"Por favor pegue dentro del cuadro utilizando el teclado (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>);\r\nluego presione <STRONG>Aceptar</STRONG>.","securityMsg":"Debido a la configuración de seguridad de su navegador, el editor no tiene acceso al portapapeles.\r\nEs necesario que lo pegue de nuevo en esta ventana.","title":"Pegar"},"contextmenu":{"options":
 "Opciones del menú contextual"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Contraer barra de herramientas","toolbarExpand":"Expandir barra de herramientas","toolbarGroups":{"document":"Documento","clipboard":"Portapapeles/Deshacer","editing":"Edición","forms":"Formularios","basicstyles":"Estilos básicos","paragraph":"Párrafo","links":"Enlaces","insert":"Insertar","styles":"Estilos","colors":"Colores","tools":"Herramientas"},"toolbars":"Barras de herramientas del editor"},"elementspath":{"eleLabel":"Ruta de los elementos","eleTitle":"%1 elemento"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"Formato","tag_address":"Dirección","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Encabezado 1","tag_h2":"Encabezado 2","tag_h3":"Encabezado 3","tag_h4":"Encabezado 4","tag_h5":"Encabezado 5","tag_h6":"Encabezado 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Con formato"},"horizontalrule":{"toolbar":"Insertar Línea Horizontal"},"image":{"alertUrl":"Por favor escriba la URL de la imagen","alt":"Texto Alternativo","border":"Borde","bt
 nUpload":"Enviar al Servidor","button2Img":"¿Desea convertir el botón de imagen en una simple imagen?","hSpace":"Esp.Horiz","img2Button":"¿Desea convertir la imagen en un botón de imagen?","infoTab":"Información de Imagen","linkTab":"Vínculo","lockRatio":"Proporcional","menu":"Propiedades de Imagen","resetSize":"Tamaño Original","title":"Propiedades de Imagen","titleButton":"Propiedades de Botón de Imagen","upload":"Cargar","urlMissing":"Debe indicar la URL de la imagen.","vSpace":"Esp.Vert","validateBorder":"El borde debe ser un número.","validateHSpace":"El espaciado horizontal debe ser un número.","validateVSpace":"El espaciado vertical debe ser un número."},"indent":{"indent":"Aumentar Sangría","outdent":"Disminuir Sangría"},"fakeobjects":{"anchor":"Ancla","flash":"Animación flash","hiddenfield":"Campo oculto","iframe":"IFrame","unknown":"Objeto desconocido"},"link":{"acccessKey":"Tecla de Acceso","advanced":"Avanzado","advisoryContentType":"Tipo de Contenido","adv
 isoryTitle":"Título","anchor":{"toolbar":"Referencia","menu":"Propiedades de Referencia","title":"Propiedades de Referencia","name":"Nombre de la Referencia","errorName":"Por favor, complete el nombre de la Referencia","remove":"Quitar Referencia"},"anchorId":"Por ID de elemento","anchorName":"Por Nombre de Referencia","charset":"Fuente de caracteres vinculado","cssClasses":"Clases de hojas de estilo","emailAddress":"Dirección de E-Mail","emailBody":"Cuerpo del Mensaje","emailSubject":"Título del Mensaje","id":"Id","info":"Información de Vínculo","langCode":"Código idioma","langDir":"Orientación","langDirLTR":"Izquierda a Derecha (LTR)","langDirRTL":"Derecha a Izquierda (RTL)","menu":"Editar Vínculo","name":"Nombre","noAnchors":"(No hay referencias disponibles en el documento)","noEmail":"Por favor escriba la dirección de e-mail","noUrl":"Por favor escriba el vínculo URL","other":"<otro>","popupDependent":"Dependiente (Netscape)","popupFeatures":"Características de Ventan
 a Emergente","popupFullScreen":"Pantalla Completa (IE)","popupLeft":"Posición Izquierda","popupLocationBar":"Barra de ubicación","popupMenuBar":"Barra de Menú","popupResizable":"Redimensionable","popupScrollBars":"Barras de desplazamiento","popupStatusBar":"Barra de Estado","popupToolbar":"Barra de Herramientas","popupTop":"Posición Derecha","rel":"Relación","selectAnchor":"Seleccionar una referencia","styles":"Estilo","tabIndex":"Indice de tabulación","target":"Destino","targetFrame":"<marco>","targetFrameName":"Nombre del Marco Destino","targetPopup":"<ventana emergente>","targetPopupName":"Nombre de Ventana Emergente","title":"Vínculo","toAnchor":"Referencia en esta página","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toolbar":"Insertar/Editar Vínculo","type":"Tipo de vínculo","unlink":"Eliminar Vínculo","upload":"Cargar"},"list":{"bulletedlist":"Viñetas","numberedlist":"Numeración"},"magicline":{"title":"Insertar párrafo aquí"},"maximize":{"maximize":"Maximizar","minimize":"
 Minimizar"},"pastetext":{"button":"Pegar como Texto Plano","title":"Pegar como Texto Plano"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"El texto que desea parece provenir de Word.\r\n¿Desea depurarlo antes de pegarlo?","error":"No ha sido posible limpiar los datos debido a un error interno","title":"Pegar desde Word","toolbar":"Pegar desde Word"},"removeformat":{"toolbar":"Eliminar Formato"},"sourcearea":{"toolbar":"Fuente HTML"},"specialchar":{"options":"Opciones de caracteres especiales","title":"Seleccione un caracter especial","toolbar":"Insertar Caracter Especial"},"scayt":{"about":"Acerca de Corrector","aboutTab":"Acerca de","addWord":"Añadir palabra","allCaps":"Omitir palabras en MAYÚSCULAS","dic_create":"Crear","dic_delete":"Borrar","dic_field_name":"Nombre del diccionario","dic_info":"Inicialmente el Diccionario de usuario se guarda en una Cookie. Sin embargo, las cookies están limitadas en tamaño. Cuando el diccionario crece a un punto en el que no se puede guardar en una Coo
 kie, el diccionario puede ser almacenado en nuestro servidor. Para almacenar su diccionario personalizado en nuestro servidor debe especificar un nombre para su diccionario. Si ya ha guardado un diccionaro, por favor, escriba su nombre y pulse el botón Recuperar","dic_rename":"Renombrar","dic_restore":"Recuperar","dictionariesTab":"Diccionarios","disable":"Desactivar Corrector","emptyDic":"El nombre del diccionario no puede estar en blanco.","enable":"Activar Corrector","ignore":"Ignorar","ignoreAll":"Ignorar Todas","ignoreDomainNames":"Omitir nombres de dominio","langs":"Idiomas","languagesTab":"Idiomas","mixedCase":"Ignorar palabras con combinación de mayúsculas y minúsculas","mixedWithDigits":"Omitir palabras con números","moreSuggestions":"Más sugerencias","opera_title":"No soportado en Opera","options":"Opciones","optionsTab":"Opciones","title":"Comprobar Ortografía Mientras Escribe","toggle":"Cambiar Corrector","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Es
 tilo","panelTitle":"Estilos para formatear","panelTitle1":"Estilos de párrafo","panelTitle2":"Estilos de carácter","panelTitle3":"Estilos de objeto"},"table":{"border":"Tamaño de Borde","caption":"Título","cell":{"menu":"Celda","insertBefore":"Insertar celda a la izquierda","insertAfter":"Insertar celda a la derecha","deleteCell":"Eliminar Celdas","merge":"Combinar Celdas","mergeRight":"Combinar a la derecha","mergeDown":"Combinar hacia abajo","splitHorizontal":"Dividir la celda horizontalmente","splitVertical":"Dividir la celda verticalmente","title":"Propiedades de celda","cellType":"Tipo de Celda","rowSpan":"Expandir filas","colSpan":"Expandir columnas","wordWrap":"Ajustar al contenido","hAlign":"Alineación Horizontal","vAlign":"Alineación Vertical","alignBaseline":"Linea de base","bgColor":"Color de fondo","borderColor":"Color de borde","data":"Datos","header":"Encabezado","yes":"Sí","no":"No","invalidWidth":"La anchura de celda debe ser un número.","invalidHeight":"La a
 ltura de celda debe ser un número.","invalidRowSpan":"La expansión de filas debe ser un número entero.","invalidColSpan":"La expansión de columnas debe ser un número entero.","chooseColor":"Elegir"},"cellPad":"Esp. interior","cellSpace":"Esp. e/celdas","column":{"menu":"Columna","insertBefore":"Insertar columna a la izquierda","insertAfter":"Insertar columna a la derecha","deleteColumn":"Eliminar Columnas"},"columns":"Columnas","deleteTable":"Eliminar Tabla","headers":"Encabezados","headersBoth":"Ambas","headersColumn":"Primera columna","headersNone":"Ninguno","headersRow":"Primera fila","invalidBorder":"El tamaño del borde debe ser un número.","invalidCellPadding":"El espaciado interior debe ser un número.","invalidCellSpacing":"El espaciado entre celdas debe ser un número.","invalidCols":"El número de columnas debe ser un número mayor que 0.","invalidHeight":"La altura de tabla debe ser un número.","invalidRows":"El número de filas debe ser un número mayor que 0.","i
 nvalidWidth":"La anchura de tabla debe ser un número.","menu":"Propiedades de Tabla","row":{"menu":"Fila","insertBefore":"Insertar fila en la parte superior","insertAfter":"Insertar fila en la parte inferior","deleteRow":"Eliminar Filas"},"rows":"Filas","summary":"Síntesis","title":"Propiedades de Tabla","toolbar":"Tabla","widthPc":"porcentaje","widthPx":"pixeles","widthUnit":"unidad de la anchura"},"undo":{"redo":"Rehacer","undo":"Deshacer"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorar","btnIgnoreAll":"Ignorar Todo","btnReplace":"Reemplazar","btnReplaceAll":"Reemplazar Todo","btnUndo":"Deshacer","changeTo":"Cambiar a","errorLoading":"Error cargando la aplicación del servidor: %s.","ieSpellDownload":"Módulo de Control de Ortografía no instalado.\r\n¿Desea descargarlo ahora?","manyChanges":"Control finalizado: se ha cambiado %1 palabras","noChanges":"Control finalizado: no se ha cambiado ninguna palabra","noMispell":"Control finalizado: no se encontraron errores","noSuggestions":"- No hay suger
 encias -","notAvailable":"Lo sentimos pero el servicio no está disponible.","notInDic":"No se encuentra en el Diccionario","oneChange":"Control finalizado: se ha cambiado una palabra","progress":"Control de Ortografía en progreso...","title":"Comprobar ortografía","toolbar":"Ortografía"}};
\ No newline at end of file


Mime
View raw message